Mzdové účetnictví 2017
Daňový specialista 2017 Mzdové účetnictví 2017

Informace GFŘ a ministerstev

Podsekce (819)

FILTR        Titul      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 35Následující
TitulČísloNázevRozhodlDatumKe stažení
Návrh novel zákonů a vyhlášek185Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Senát ČR22.8.2017
Pracovní a sociální problematikaPříprava elektronické neschopenky se naplno rozbíhá 11.8.2017
Pracovní a sociální problematikaNovela zákona o zaměstnanosti přináší změny nejen u agenturního zaměstnávání MPSV7.8.2017
Informace GFŘ 43631/17/7100-20116Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) GFŘ1.8.2017Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Cenový věstník7/2017Cenový věstník č. 7/2017 MFČR31.7.2017
Pracovní a sociální problematikaMetodická pomůcka pro vyplňování ELDP ČSSZ25.7.2017
Pracovní a sociální problematikaPoslanci schválili dlouhodobé ošetřovné. Pomůže při péči o člena rodiny Parlament ČR21.7.2017
Návrh novel zákonů a vyhlášek1005/0Sněmovní tisk o statusu veřejné prospěšnostiParlament ČR20.7.2017
Návrh novel zákonů a vyhlášek157Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů Senát ČR19.7.2017
Pracovní a sociální problematikaPoslanci schválili dlouhodobé ošetřovné. Pomůže při péči o člena rodiny MPSV17.7.2017
Informace, stanoviska a sdělení FSInformace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení Počet souvisejících článků: 2 GFŘ14.7.2017
Informace, stanoviska a sdělení FSUpozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty – poskytování pracovní síly GFŘ14.7.2017
Informace GFŘInformace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 3 GFŘ14.7.2017
Návrh novel zákonů a vyhlášek1002Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí č. 1002Parlament ČR13.7.2017
Návrh novel zákonů a vyhlášek1001Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí č. 1001Parlament ČR13.7.2017
Sbírka zákonů191/2017 Sb.Vyhláška č. 191/2017 Sb. o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/ /2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona ...Parlament ČR4.7.2017
Sbírka zákonů190/2017 Sb.Vyhláška č. 190/2017 Sb. k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)Parlament ČR4.7.2017
Informace, stanoviska a sdělení FS586/1992 Sb.Informace k daňovému balíčku Počet souvisejících článků: 1 Parlament ČR1.7.2017
Informace, stanoviska a sdělení FSInformace k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodíMF ČR30.6.2017
Finanční zpravodaj6/2017Finanční zpravodaj č. 6/2017 MF ČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.12 - 4/2017Jakým způsobem bude v účetnictví zaúčtována modernizace dlouhodobého nehmotného majetku v případě, že ocenění modernizace nepřevýší částku 60 000 Kč?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.12 - 3/2017Jakým způsobem bude v účetnictví zaúčtována změna technických parametrů dlouhodobého nehmotného majetku, pokud je předpoklad, že ocenění uvedené změny převýší částku 60 000 Kč v následujícím účetním období?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.12 - 2/2017Jakým způsobem bude v účetnictví zaúčtována rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, pokud je předpoklad, že ocenění uvedené rekonstrukce převýší částku 40 000 Kč?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.12 - 1/2017Jakým způsobem účtuje příspěvková organizace o přijatých peněžních prostředcích od zřizovatele určených na pořízení dlouhodobého majetku s výjimkou drobného dlouhodobého majetku? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.11 - 1/2017Při sestavení odpisového plánu dlouhodobého majetku vybraná účetní jednotka stanoví u některého dlouhodobého majetku podle ustanovení bodu 4.11. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku jeho zbytkovou hodnotu. Jakým způsobem bude vybraná účetní..?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.4 - 1/2017Kdy nastane okamžik uskutečnění účetního případu vzniku pohledávky z titulu úplatného zřízení věcného břemene na straně povinného, kdy je uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a jednou ze smluvních podmínek je vystavení faktury ze .....?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.3 - 5/2017Je nutné provádět inventuru v případě položek oprávek a opravných položek? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.3 - 4/2017Jsou „předmětem inventarizace“ i položky rozvahy, které vykazují k rozvahovému dni nulový zůstatek? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.3 - 3/2017Provádí se dokladová inventura u položky rozvahy „C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.3 - 2/2017Jak postupovat při dokladové inventuře inventarizačních položek pasiv rozvahy „C.II. Fondy účetní jednotky“? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.3 - 1/2017Jak postupovat při dokladové inventuře inventarizačních položek pasiv rozvahy „C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky“? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 12/2017Které skutečnosti vykazuje účetní jednotka na položce rozvahy „D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky“ (syntetický účet 459)? MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 11/2017Na jaké položce výkazu zisku a ztráty budou vykázány náklady z titulu pořízení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku v případě, že ocenění technického zhodnocení nesplňuje podmínky ....?MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 10/2017Jaký je okamžik uskutečnění účetního případu pro účtování na podrozvahovém účtu 939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní, popř. 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní? MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 9/2017Účtuje vybraná účetní jednotka o pořízení územního plánu, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč, prostřednictvím syntetického účtu 518 – Ostatní služby, nebo syntetického účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek?MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 8/2017Jakým způsobem mají kraje, obce a příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem vyplnit položku přílohy v účetní závěrce „B.3. Informace podle § 68 odst. 3“? MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 7/2017Jakým způsobem mají kraje, obce a příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem vyplnit položku přílohy v účetní závěrce „A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b). zákona“, která obsahuje informace o zápisu do veřejného rejstříku? MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 6/2017Jakým způsobem účtuje státní fond o poskytnutých dlouhodobých úročených půjčkách nebo o poskytnutých dlouhodobých úvěrech? Prostřednictvím syntetického účtu 462 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé, nebo ....?MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 5/2017Jakým způsobem účtuje příspěvková organizace a zřizovatel příspěvkové organizace o odvodu z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele, který takový odvod uložil?MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 4/2017Na jaké položce výkazu zisku a ztráty budou vykázány náklady na financování sociálních služeb? MFČR26.6.2017
Dnes je Út 22. 8. 2017, svátek má Bohuslav
Diskuze

Růžový papír

17.8.2017 08:47

Ono ani moc nejde o podpis prohlášení, ale spíše o uplatnění slevy na dani. Uplatnil jste ji jednou, tudíž jste stát o nic … více

Vykazování pohledávek/závazků v rozvaze

19.7.2017 17:13

Pokud tedy pohledávky ve skupině patří do Pohledávek z obchodních vztahů (kam se to ostatně většinově účtuje), co tedy uvádět v Pohledávkách - … více

Nevyčerpaná dovolená - starosta

17.7.2017 22:01

Zákon o obcích: § 79 (1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 5 týdnů za … více

GDPR

DPH 2017 v příkladechNovela DPH v roce 2017Novinky ve srážkách ze mzdy k 1.1. 2017

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník seděl u svého stolku a roztržitě hleděl na ulici výkladem malého elegantního obchodu, který mu patřil. Před výkladem se zastavila holčička a přitiskla nos na sklo. Oči modré jako nebe se jí rozzářily,... více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace