PF 2018

Přehledy

ARCHÍV

POROVNÁNÍ

I. Daň z přidané hodnoty

 • 1. Vzorový formulář kontrolního hlášení    
    2017   2016
 • 2. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášeního DPH    
    2017   2016
 • 3. Právní rámec kontrolního hlášení DPH    
    2017   2016
 • 4. Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH     Účetní Portál
    2017   2016
 • 5. Vazba č. 1: KH oddíl A.1. - řádek 25 DP - uskutečněná plnění R-CH § 92a     Účetní Portál
    2017   2016
 • 6.Vazba č. 2: KH oddíl A.2. - řádek 3,4,5,6,9,12,13 DP - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)     Účetní Portál
    2017   2016
 • 7. Vazba č. 3: KH oddíl A.3. - část řádku č. 26 DP - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c     Účetní Portál
    2017   2016
 • 8. Vazba č. 4: KH oddíl A.4. a A.5. - ř. 1 a 2 DP - uskut. zdanitelná plnění a přijaté úplaty a § 44     Účetní Portál
    2017   2016
 • 9. Vazba č. 5: KH oddíl B.1. - řádek 10 a 11 DP - přijatá zdanitelná plnění R-CH § 92a     Účetní Portál
    2017   2016
 • 10.Vazba č. 6: KH oddíl B.2. a B.3. - ř. 40 a 41 DP - přijatá plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44     Účetní Portál
    2017   2016
 • 11. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH     Účetní Portál
    2017   2016
 • 12. Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH     Účetní Portál
    2017   2015
 • přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby reg. v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) - vč. KH     Účetní Portál
    2017   2016
 • přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. z JČS - (řádek 5, 6, 43, 44) - vč. KH     Účetní Portál
    2017   2016
 • přiznání k DPH - dovoz zboží plátcem - (řádek 7, 8, 43, 44)     Účetní Portál
    2017   2016
 • přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. ze 3. země (ř.12, 13, 43, 44) - vč. KH     Účetní Portál
    2017   2016
 • přiznání k DPH - dodání zboží plátcem osobě reg. k dani z JČS, jež bylo odesláno/přepraveno - (ř.20)     Účetní Portál
    2017   2016
 • přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS - (ř.21) - vč.SH     Účetní Portál
    2017   2016
 • přiznání k DPH - vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska - (ř.22)     Účetní Portál
    2017   2016
 • přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3.země s místem plnění ve 3.zemi - (ř.26)     Účetní Portál
    2017   2016

II. Pravidelně aktualizované přehledy

 • 1. Závazné posouzení v daňových předpisech     Účetní Portál
    2018   2017
 • 2. Elektronická evidence tržeb - lhůty, od kdy pro nás platí    
    2017   2016

III. Daň z příjmů

 • 1. Paušální výdaje §7/7 a §9/4 Zákona o daních z příjmů     Účetní Portál
    2018   2017
 • 2. Přehled nezdanitelných částí základu daně a slev na dani pro FO     Účetní Portál
    2018   2017
 • 3. Zdanění podílů na zisku     Účetní Portál
    2017   2016
 • 4. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem - benefity     Účetní Portál
    2018   2017   2016
 • 5. Prokazování daňového zvýhodnění na vyživované dítě    
    2017
 • 6. Prokazování slev na dani podle §35ba ZDP    
    2017
 • 7. Prokazování uplatnění nezdanitelných částí základu daně    
    2017

IV. Majetkové daně a daň silniční

V. Mzdová problematika

 • 1. Cestovní náhrady     Účetní Portál
    2017   2016
 • 2. Paragrafy zákoníku práce k cestovním náhradám    
    2017   2016
 • 3. Minimální mzda,co se z ní odvozuje, zaručená mzda     Účetní Portál
    2018   2017   2016
 • 4. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí...    
    2017   2016
 • 5. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů    
    2017   2016
 • 6. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy    
    2017   2016

VI. Sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění

 • 1. OSVČ - zdravotní pojištění     Účetní Portál
    2017   2016
 • 2. OSVČ - sociální pojištění     Účetní Portál
    2017   2016
 • 3. MZDY - Sazby sociálního a zdravotního pojištění     Účetní Portál
    2017   2016
 • 4. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti    
    2017   2016
 • 5. Nemocenské a ošetřovné     Účetní Portál
    2017   2016
 • 6. Peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací přísp. v těhotenství a mateřství     Účetní Portál
    2017   2016
 • 7. Důchodový věk    
    2017   2016

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé

 • 1 Účetnictví podle Českých účetních standardů     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 2a Uspořádání a označování položek rozvahy     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 2b Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 2c Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění    
    2017
 • 2d Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele    
    2017   2016
 • 2l - Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví    
    2017   2016
 • 3 Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 4 Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 5 Časová posloupnost při vzniku s.r.o.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 6 Časová posloupnost při vzniku a.s.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 7 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 8 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 9 Snížení základního kapitálu s.r.o.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 10 snížení základního kapitálu a.s.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 11 Nabývací cena podílu pro daňové účely     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 12 Daňové souvislosti vloženého majetku     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 13 Cenné papíry a podíly     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 14 Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 15 Neuhrazené pohledávky ze sankcí     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 16a Problematika insolvenčního zákona - základní termíny     Ing. Jiří Slavkovský
    2017   2016
 • 16b Problematika insolvenčního zákona - Konkurz     Ing. Jiří Slavkovský
    2017   2016
 • 16c Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace     Ing. Jiří Slavkovský
    2017   2016
 • 17 Rekapitulace - den uskutečnění zdanitelného plnění     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016
 • 18 Rozdíl mezi opčními listy a právem opce    
    2017   2016
 • 19 Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek    
    2017   2016
 • 20 Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky    
    2017   2016
 • 21 Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti    
    2017
 • 22 Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"    
    2017
 • 23 - Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)    
    2017
 • ČÚS-001 - Účty a zásady účtování na účtech    
    2017
 • ČÚS-002 - Otevírání a uzavírání účetních knih    
    2017
 • ČÚS-003 - Odložená daň    
    2017
 • ČÚS-004 - Rezervy    
    2017
 • ČÚS-005 - Opravné položky    
    2017
 • ČÚS-006 - Kursové rozdíly    
    2017
 • ČÚS-007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob    
    2017
 • ČÚS-008 - Operace s cennými papíry a podíly    
    2017
 • ČÚS-009 - Deriváty    
    2017
 • ČÚS-011 - Operace s obchodním závodem    
    2017
 • ČÚS-012 - Změny vlastního kapitálu    
    2017
 • ČÚS-013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek    
    2017
 • ČÚS-014 - Dlouhodobý finanční majetek    
    2017
 • ČÚS-015 - Zásoby    
    2017
 • ČÚS-016 - Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím    
    2017
 • ČÚS-017 - Zúčtovací vztahy    
    2017
 • ČÚS-018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky    
    2017
 • ČÚS-019 - Náklady a výnosy    
    2017
 • ČÚS-021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci    
    2017

VIII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 410/2009 Sb. - obce

 • 1 Majetek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015
 • 2 Tvorba opravných položek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.     Ing. Pěva Čouková
    2016   2015
 • 3 Cenné papíry a podíly podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015
 • 4 Rozpočtová skladba    
    2017   2016
 • 5 Číselník účelových znaků    
    2017   2016
 • 6 Rozpočtové určení daní    
    2017   2016
 • 7 Číselník nástrojů CSÚIS    
    2017
 • 8 Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)    
    2017
 • ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015
 • ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015
 • ČÚS 703 Transfery    
    2017   2015
 • ČÚS 704 Fondy účetní jednotky     Ing. Pěva Čouková
    2017
 • ČÚS 705 Rezervy     Ing. Pěva Čouková
    2017
 • ČÚS 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek    
    2017   2016
 • ČÚS 707 Zásoby    
    2017
 • ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetku    
    2017   2015
 • ČÚS 709 Vlastní zdroje    
    2017   2015
 • ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek     Ing. Pěva Čouková
    2017   2015

IX. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 410/2009 Sb. - příspěvkové organizace

 • 3 Cenné papíry a podíly podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.    
    2017

X. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 504/2002 Sb. a vyhláška č. 325/2015 Sb. - neziskové organizace

 • 03 Nepodnikatelské subjekty, zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti    
    2017   2016
 • 04 Veřejně prospěšný poplatník    
    2017   2016
 • 05 Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století - Kateřina Ronovská     Doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D.
    2017   2016

XI. Přeměny obchodních korporací

XII. Zákon o korporacích, občanský zákoník

 • Rekapitulace problematiky, prodej - koupě obchodního závodu    
    2017   2016
 • Goodwill vs. oceňovací rozdíl k nabytému majetku    
    2017   2016
 • Rekapitulace pacht obchodního závodu    
    2017   2016
Dnes je Ne 17. 12. 2017, svátek má Daniel

Diskuze

Neplátce DPH fakturuje neplátci DPH do zahraničí - kdo platí DPH?

14.12.2017 22:48

podívejte se na video DPH pro neplátce, tam se to řeší, pokud bude poskytnuta služba podle §9/1 ZDPH, pak se český neplátce stane … více

EXEKUCE

13.12.2017 14:44

Dobrý den, prosím o radu. V žádost o součinnost exekuční úřad žádá o informaci, zda je povinnému vyplácen daňový bonus, jelikož dle komentovaného … více

Neplátce DPH fakturuje neplátci DPH do zahraničí - kdo platí DPH?

13.12.2017 11:04

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak se řeší, a zda se řeší, DPH v případě, fakturuje-li český neplátce DPH neplátci DPH … více

GDPR

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II.

DPH 2017 v příkladechNovela DPH v roce 2017

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak zvládnout předvánoční stres

Jak zvládnout předvánoční stres

Předvánoční období, kterému se také říká advent, si mnoho lidí často spojuje se stresem. Skutečně musíte prožívat takový stres? Nemusíte. Začtěte se s námi do tipů paní Radky Loji a dopřejte si letos klidnější předvánoční období. Petra více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

 • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
 • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
 • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace