Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              

ČÚS 001 Účty a zásady účtování na účtech

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:35 | Základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 002 Otevírání a uzavírání účetních knih

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:35 | Základní postupy při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Náhrada škody v účetnictví a daních

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

19.8.2013 08:53 | S problematikou náhrady škody se v rámci podnikatelské činnosti setkává téměř každý a to jak v pozici povinného, který tuto náhradu hradí, tak v pozici oprávněného, v jehož prospěch je náhrada škody placena. Obecně přijímán je např. výklad podaný v judikatuře Nejvyššího soudu, z níž lze vybrat Judikát Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cpj 87/70 ze dne 18. 11. 1970, který rozeznává tzv. skutečnou škodu, jež je definována jako újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná penězi a tzv. jinou škodu (dnes se častěji používá pojem ušlý zisk, tj.to, o co se sice majetek poškozeného nezmenšil, ale na druhé straně zase ani nerozmnožil, ač by to bylo jinak logické a očekávatelné.
S problematikou náhrady škody Vás seznámí Ing. Otakar Machala.

Materials in transit and the shipment on the turn of the financial period

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka9.8.2013 07:41 | Dnešní jazykové okénko je věnováno časté situaci před koncem roku, kdy firma obdrží na sklad materiál, avšak do 31.12. roku nemá daňový doklad. Jak zaevidovat tyto transakce k rozvahovému dni?

Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů

Autor Ing. Pěva Čouková , Blanka Dvořáková , Marie Konečná

Ing. Pěva Čouková

5.8.2013 11:09 | Máte problémy se zaúčtováním Vašeho závazku vybudovat nějakou stavbu např. příjezd k firmě jako vedlejší náklad k hlavní stavbě?
S laskavým svolením mých kolegyň, autorek prezentace ze semináře NÚR 2011 Ing. Marie Konečné, Partnera KPMG ČR a Ing. Blanky Dvořákové, Director KPMG ČR Vám nabízím naši prezentaci jako pomůcku.

Nový kontrolní řád nejen pro územně samosprávné celky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka29.7.2013 07:36 | ZAREGISTROVALI JSTE, ŽE OD 1. 1. 2014 PLATÍ NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD?
Dnem 1. 1. 2014 vstupuje v platnost zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – dále jen kontrolní řád, který významně ovlivňuje kontroly prakticky všech právnických osob, neboť jeho cílem bylo obsáhnout veškeré kontroly. Mimo jiné se vztahuje také územní samosprávní celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a také všechny subjekty, kterým bude poskytnuta veřejná finanční podpora územními samosprávními celky. Veřejnou finanční podporou je myšleno podle § 2 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) dotace, příspěvek, finanční výpomoc a další prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku.

Nový občanský zákoník a jeho dopad do systému soukromého práva

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

22.4.2013 07:32 | Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s rozložením úpravy rekodifikovaného soukromého práva mezi NOBČZ a další předpisy, a to včetně dopadů do právní úpravy veřejného práva. Znalost této problematiky nám pomůže vyznat se nejen v NOBČZ, ale v soukromém právu (zejména v právu obchodním) jako celku – datum 1.1.2014 se nezadržitelně blíží, vrcholí přijímání legislativních změn doprovázejících rekodifikaci soukromého práva a tak je nejvyšší čas se začít s rekodifikací intenzivně seznamovat....

Účetnictví v souvislosti s nevyčerpanou dovolenou

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

18.2.2013 07:36 | Účtování nákladů souvisejících s odměňováním zaměstnanců, resp. správné vykazování s nimi souvisejících závazků, je v posledních několika letech stálým zdrojem nejasností a v mnoha případech i sporů se správci daně. Jen postupně se daří nalézat a především prosazovat řešení, která jsou v souladu se základními požadavky zákona o účetnictví a která tedy co nejvěrněji zobrazují skutečný stav a odpovídají akruálnímu principu, tedy zásadě věcné a časové souvislosti.

Poslání a smysl auditu

Autor Komora auditorů ČR

    Komora auditorů ČR

18.9.2012 11:24 | Zdroj: Komora auditorů ČR
http://www.kacr.cz/poslani-a-smysl-auditu

Srovnání pravidel ČÚS a IFRS - zaměstnanecké benefity

Autor Ing. Alice Šrámková FCCA

Ing. Alice Šrámková FCCA

3.9.2012 09:06 | V posledním díle "Srovnání pravidel podle Českých účetních standardů a mezinárodního účetního výkaznictví" se autorka věnuje zaměstnaneckým benefitům.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace