Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              

Co se myslelo novelizovaným zněním § 56 a 56a zákona o DPH - Zdaňování nemovitých věcí od 1. 1. 2014 – Metodická informace GFŘ

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

30.12.2013 08:06 | Na internetových stránkách Finanční správy byla zveřejněna nová metodická informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 dle § 56 a 56a zákona o DPH („Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty“ čj. 58463/13/7001-21000-101206).
Bylo obtížné nalézt pro toto upozornění na metodickou informaci zcela neutrální název, podle mého názoru by příhodnější byl nadpis „Nová metodická informace GFŘ završila chaos ve zdaňování nemovitých věcí od r. 2014“.

VAT refund covered in other member country

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka20.12.2013 15:29 | Dnešní jazykové okénko se věnuje vracení DPH z jiných členských států EU. Plátce zvažuje možnost uplatnit si odpočet zplnění zaplacených v jiných členských státech. Postupuje se elektronicky přes aplikaci EPO, zkusme v angličtině plátci vysvětlit, jak postupovat.

Zvláštní pomůcky – odpočet daru ze základu daně

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

19.12.2013 10:13 | Zákon o daních z příjmů umožňuje uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně hodnotu darů fyzickým osobám, které jsou uživateli invalidního důchodu pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně do částky nehrazené zdravotní pojišťovnou nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky. Pro informaci uvádíme ilustrativní přehled pomůcek, lze za podmínek stanovených zákonem uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně.

Doplnění další okolnosti, kdy se plátce může stát "nespolehlivým plátcem"

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

17.12.2013 07:44 | FŘ publikovalo na internetových stránkách Finanční správy „Dodatek č. 1 k informaci GFŘ k aplikaci § 106a ZDPH ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení“.
V tomto dodatku GFŘ rozšířilo výčet okolností, za nichž může správce daně rozhodnout, že plátce je nespolehlivým plátcem, o případ, kdy „dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty, neboť plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek neuznání plátcem uplatňovaného nároku na odpočet daně a vyměření nebo doměření daně jinak, než plátce deklaroval v podaném daňovém přiznání k DPH nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH.

Ručení za nezaplacenou daň – aktuální info prosinec 2013

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

10.12.2013 08:07 | Ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, podle něhož příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou dodavatelem v případě, kdy je úplata za zdanitelné plnění zaplacena na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, zůstává v ZDPH zachováno, avšak novelou ZDPH je omezeno pouze na případy, kdy částka za zdanitelné plnění přesahuje dvojnásobek limitu pro platby v hotovosti.

Cooperating person for tax purposes and loss sharing

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka29.11.2013 08:47 | Dnešní jazykové okénko je věnováno podnikateli OSVČ, vede daňovou evidenci a má kolem sebe několik spolupracujících osob, manželku, na kterou převádí až 50 % příjmu, a dva dospělé syny, na které převádí až 30 % příjmů. Letos poprvé zvažují fakt, že dosáhnou ztráty a ptají se, zda-li je ztráta převoditelná na spolupracující osoby, jaké jsou podmínky převoditelnosti atd.

Úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky a nutnost změnit procentní body pro výpočet od 1.7.2013, situace od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

28.11.2013 13:48 | V článku autorka popisuje novinku, tzv. paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky, změnu výše procentních bodů při výpočtu úroků z prodlení a příklady na výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku a výpočet úroků z prodlení na základě rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného z oblasti mezd. Dále se dozvíte, jaká bude situace od 1.1.2014.

GFŘ upřesnilo způsob elektronického podání k DPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

26.11.2013 11:27 | Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky.

Účetní a daňové novinky podzimu roku 2013 - část 2. - Daň z přidané hodnoty

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

21.11.2013 08:37 | Druhá část Účetních a daňových novinek podzimu roku 2013 Ing. Ivana Pilařová shrnuje nejzásadnější novinky, které nastaly v zákoně o dani z přidané hodnoty. Shrnuje nejnovější informace vydané Generálním finančním ředitelstvím a poukazuje na zajímavý judikát, který se týká soustavné činnosti.

Změny zákona o DPH v r. 2014

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

14.11.2013 08:09 | V nastalé mediální vřavě by nemělo uniknout pozornosti odborné veřejnosti a plátců daně, že změny zákona o DPH pro r. 2014 nevyplývají pouze ze zákonného opatření Senátu, ale i z několika zákonů, které již prošly celým legislativním procesem a již dříve byly publikovány ve Sbírce zákonů. Tyto změny tedy vstoupí k 1. 1. 2014 v účinnost, bez ohledu na skutečnost, jaký bude další osud zákonného opatření.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace