Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 10. část – Kontrolní hlášení

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 10. část – Kontrolní hlášení (PDF, 718.7 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

26.5.2021 23:38

Ing. Ivana Pilařová
Přinášíme Vám poslední díl seriálu daně z přidané hodnoty od paní Ivany Pilařové, který se věnuje kontrolnímu hlášení.
V článku si projdeme jak jednotlivé části formuláře, tak další nezbytné informace, které se ke kontrolnímu hlášení vážou.
Víte, ve kterých případech nemusí plátce DPH podávat kontrolní hlášení každý měsíc?
Víte, jaké jsou způsoby podání kontrolního hlášení?
Víte, jaké jsou sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením?
Víte, jak se v kontrolním hlášení promítají opravné daňové doklady?
Víte, kdy lze zažádat o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení?
To a více se dozvíte v článku paní Ivany Pilařové.

Petra

Seriál o DPH od Ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto díly:

1. část – Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty

2. část – Vznik zdanitelného plnění na výstupu

3. část – Osvobozená plnění v tuzemsku

4. část – Specifika nároku na odpočet daně na vstupu

5. část – Místo plnění

6. část – Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz

7. část – Režim přenesení daňové povinnosti

8. část – Dlouhodobý majetek v DPH

9. část – Změna režimu aneb registrace plátce a zrušení registrace plátce, ručení za daň

10. část – Kontrolní hlášení

1. Kontrolní hlášení jako mechanismus boje proti daňovým únikům

S účinností od 1. 1. 2016 je Kontrolní hlášení (dále též „KH“) skutečností, se kterou se všichni plátci museli vyrovnat. Právní opora kontrolního hlášení je v §101c–101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“). I když je to pro nás již rutinní záležitost, není zcela od věci se ke Kontrolnímu hlášení vrátit a ověřit si (či nově zjistit), zda se i námi sestavené Kontrolní hlášení shoduje s tím, jak má podle zákona vypadat, případně se zmínit o sankcích, které z porušení povinností plynou.

Největší komplikace jsme pochopitelně řešili již hluboko v minulosti, od té doby možná řada z nás spoléhá na správné nastavení účetního software. Pojďme se přesvědčit, že to, co děláme rutinně každý měsíc, je opravdu v pořádku. Navíc – všichni nemají všechno, možná jste se nikdy „neutkali“ s A2 nebo A3. Je otázka, zda až nás to potká, si budeme vědět rady.

Ke kontrolnímu hlášení je třeba přistupovat jako k nástroji státu k boji proti daňovým únikům, asi ze zkušenosti všichni víme, že kontrolní orgány s kontrolním hlášením skutečně pracují, proto je třeba kontrolní hlášení vypracovat nejen včas, ale také správně, ušetříme si tím nejen častou neformální komunikaci se správcem daně, ale i možné výzvy, na které musíme reagovat, a to pokud možno správně a včas.

A jakou podobu vlastně má kontrolní hlášení? Je to někde napsané? Formulářová podání jsou zakotvena ve vyhlášce č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ze dne 23. 11. 2020. Podoba KH v ní chybí, přesto povinným je jako „detailní rozpis“ některých řádků daňového přiznání k DPH (dále též „DP“), které ve vyhlášce definováno je. Tuto funkci „definice detailu“ kontrolního hlášení částečně přebírá § 101d ZDPH.

2. Kdo podává a nepodává kontrolní hlášení

Povinnost podat Kontrolní hlášení má kromě plátce také:

 • skupina (zastupující člen skupiny);
  jen pro upřesnění – za společnosti (postaru sdružení) se nepodává žádné společné KH za všechny společníky. Je to naopak – každý společník společnosti (člen sdružení), pokud je plátcem, podává KH za svá plnění a své odpočty samostatně;
 • insolvenční správce za plátce v insolvenci.

Naopak KH nemají povinnost podat osoby, které:

 • nejsou plátci, nebo
 • jsou identifikované osoby, nebo
 • jsou plátci, kteří neuskutečnili ani nepřijali za sledované období (měsíc u právnických osob, zdaňovací období u fyzických osob) žádné plnění nebo úplatu, z nichž vzniká daňová povinnost, či z nichž uplatňují nárok na odpočet, za sledované období (měsíc u právnických osob, zdaňovací období u fyzických osob). V této souvislosti připomínám jednoúčelové poukazy, z jejichž vydání vzniká daňová povinnost, a to i v případě, že dosud nebyly uplatněny.

Na rozdíl od daňového přiznání, které musí plátci DPH podat, i když nemají žádná plnění na vstupu ani na výstupu, prázdné kontrolní hlášení se nepodává, ani se tato skutečnost správci daně neoznamuje.

3. Druhy kontrolního hlášení

S druhy KH je to podobné jako s druhy daňového přiznání, jen kromě známého a nepopulárního dodatečného daňového přiznání se ve stejné situaci zjištění chyby po lhůtě pro podání řádného KH podává následné KH (nikoliv tedy dodatečné).

Pro představu:

B – řádné

O – opravné

N – následné

E – následné/opravné

Základním druhem KH je řádné (§ 101e ZDPH), u kterého vzniká povinnost podání do 25. dne po skončení období, za které se kontrolní hlášení podává, a to bez liberační lhůty, kterou známe u daňového přiznání.

Opravné KH (§ 101f odst. 1 ZDPH) podáváme jako „další“ do výše uvedené lhůty, přičemž plátce znovu uvede všechny údaje původně podaného KH s promítnutím opravy. Nejedná se o „rozdílové“ hlášení proti řádnému KH. Situace je podobná jako v případě podání opravného daňového přiznání.

Následné KH se podává poté, co uplynula lhůta pro podání řádného KH. Lhůta pro podání následného KH je do 5 pracovních dnů po zjištění nesprávných nebo neúplných údajů, přičemž plátce znovu uvede všechny údaje s promítnutím oprav, nejedná se o „rozdílové“ podání jako v případě podání dodatečného daňového přiznání, které je právě v rozdílové podobě podáváno. Nesprávnosti může plátce objevit sám nebo bude vyzván správcem daně (viz dále reakce na výzvy).

Kombinaci následného a opravného KH volíme tehdy, pokud následné KH podáme ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání a zjistíme, že je (opět) chybné. Pak ještě do původní lhůty podání následného KH podáváme opravné KH k následnému KH.

Specialita, kterou možná (ne)budete potřebovat, aneb lhůta pro podání KH ve výjimečných případech. Jedná se o zřídka se vyskytující případ podání KH v insolvenčním řízení (tj. vazba na § 99b, § 101b odst. 1 ZDPH) nebo např. řešení pozůstalosti plátce (§ 239b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále jen „daňový řád“). V těchto speciálních případech plátce vyplní v záhlaví kontrolního hlášení období „od – do“.

4. Vazby oprav kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH

Možná se na první pohled zdá, že s každou chybou se násobí počet oprav a při každém podání dodatečného DP se podává také následné KH a naopak. K této vzájemné podmíněnosti dojít může, není to však vždy pravidlem. V praxi může dojít k následujícím situacím:

a) Podáváme dodatečné DP k DPH a nepodáváme následné KH

Jedná se o všechny situace, kdy máme v DP k DPH chybně obsah takových řádků, které se v KH nepromítají (například chyby v (ne)provedeném krácení krátícím koeficientem, chyby v dovozu a vývozu apod.).

b) Podáváme následné KH a nepodáváme dodatečné DP k DPH

Jedná se všechny „formální“, nicméně závažné chyby, které zabrání „párování“ spočívající v chybném pořízení například DIČ, data, čísla dokladu, nicméně hodnoty základu daně a DPH na vstupu či výstupu jsou správné.

c) Podáváme následné KH a podáváme i dodatečné DP k DPH

Jedná se o všechny případy, kdy došlo k chybám v přiznání či odpočtu daně na vstupu či výstupu (neoprávněné odpočty, pozdě přiznané výstupy, vystavení opravných daňových dokladu podle § 43 ZDPH apod.).

5. Další nezbytné informace k vyplnění a řádnému podání formuláře

Někdy si pokládáme otázky, které vypadají jako banální problémy, nicméně i ty je třeba vyřešit. Jako například:

 • ...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 14 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Program běží od 11. 3. 2021, stále se můžete připojit, sledovat naživo a pokládat otázky.

Pojďte do akce!

Přednáší tito lektoři: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha , Ing. Pěva Čouková, Ing. Igor Pantůček, Ing. Mgr. Olga Hochmannová

  A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE

Ing. Mgr. Olga Hochmannová:

Marek Reinoha

Ing. Dagmar Fitříková

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021

2. aktualizované vydání, včetně novely ZDPH k 1. 7. 2021

Ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha, Ing. Pěva Čouková, Ing. Ivana Pilařová

Účetnictví pro podnikatele 2021 – vyřešené příklady

7. aktualizované vydání

Ing. Pěva Čouková

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE DPH 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

Webináři provází Pěva Čouková.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :