Anglický daňový a účetní slovník

Hledaný výraz hledejte pomocí klávesové kombinace: Ctrl + F

, zdroj:

2999 frází

NázevPřeklad
bezhlavě nakupovat
provozní náklady
(finanční) investice držená do splatnosti
(finanční) investice ve formě hmotných aktiv
(ná)kupní opce
(nárok na) daňový odpočet
(vykázání/zveřejnění) v (účetních) výkazech
absolutní neplatnost
Account balance
adekvátní (přiměřená) hodnota
advokát
advokát
plná moc
akcie v oběhu
akcie/podíl
akcionář
Akcionář
akcionář
akcionář v prodlení
akcionář/společník/podílník
Akciová společnost
Akciové společnosti
akciový index
akciový trh
akruální báze
akruální účetnictví, účetnictví na akruální bázi
akruální závazky
aktiva
(celková), majetek
aktiva
hmotný a nehmotný majetek
aktiva
přehledy o majetku závazcích
aktiva
aktiva plánu (zaměstnaneckých požitků)
aktiva segmentu
aktivace
aktivace úroků
aktivita firem v oblasti akvizic
aktivní trh
aktivní účet
aktivované vlastní výkony
aktivum
aktivum (pořízené) na leasing
aktivum v obchodním majetku
aktualizovat/aktualizace informací ke zveřejnění
analytický účet
analýza
audit
auditor
auditor
automobil veterán
autorské právo
ažio/prémie
balení
balné
bankovní poplatky
bankovní převod
bankovní účet
bankrot
báze peněžních toků
berní úředník
berní úředník
bezpečnostní opatření
běžná cena
běžné činnosti
běžné zdaňovací období
bilance
bilance
výkaz
bonus, přirážka
brzy se spojit
bude dořešeno na příští RR
budoucí ekonomický prospěch/užitek
budoucí peněžní tok
budoucí smlouva
Bydliště
být jednou z příčin, přispívat, mít podíl
být jmenován soudem
Být oprávněn k odpočtu DPH
být předmětem DPH
Být v režimu závislé činnosti
být v souladu s čím
být v souladu s čím
být v souladu s čím
být v souladu s čím
být v souladu s pravidly
bytový dům jako právnická osoba
bytový prostor
cateringové služby
celkový
celní
celní dluh
celní hodnota zboží
celní předpisy
celní sazba
celní správa
celní úřad
cena
cena
nabývací cena
cena bez DPH
ceník
ceniny
ceniny
cenné papíry
cenné papíry
cenné věci
cenný, hodnotný
cenové riziko
cenový index
cestovní náhrady, cestovné
cestovní příkaz
Cíl, poslání
cíle
cizí měna
cizí měna
clo
clo
sekce Daně a Cla
clo
compensate
CP určené k obchodování
časově odložit do budoucna
časově omezené osvobození
časové rozdíly
časové rozdíly
časový plán/kalendář/harmonogram
částečný, dílčí
částka
celková částka
částka
částky neoprávněně zkracující příjmy
částka, množství
částka, množství
částky vykázané/rozpoznané (v rozvaze a výsledovce)
černá čísla (plusový daňový základ)
český zákon o DPH
činnost
(hlavní) činnost
činnost
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
číselné hodnoty, údaje
čistá aktiva použitelná pro požitky
čistá investice do (v) zahraniční jednotky/subjektu
čistá investice do leasingu
čistá peněžní pozice
čistá prodejní cena
čistá realizovatelná hodnota
čistá realizovatelná hodnota zásob
čistá účetní hodnota
čistá úhrada (po kompenzaci)/vypořádání
čistá ztráta
čistící prostředky
čistý hospodářský výsledek
čistý zisk
čistý zisk
čistý zisk
čistý zisk nebo ztráta [za období]
člen družstva
členové dozorčí rady (bez výkonných pravomocí)
členové výboru
členská země
členský
členská schůze
členský poplatek
čtvrtletí
čtyřnásobek
dále
dále
dále jen „zákon“
dálniční známka
daň
daň
daň z příjmu
daň
daň z příjmu právnických osob
daň
osvobozený od daně
daň
předmět daně
daň
sazba daně
daň
sleva na dani
daň
upravená daň
daň
výsledná daň
daň
základ daně
daň
daň na výstupu
daň na výstupu
daň z lihovin
daň z minerálních olejů
daň z nemovitosti
daň z piva
daň z pozemku
daň z převodu nemovitostí
daň z převodu nemovitosti
daň z přidané hodnoty
daň z příjmů
daň z příjmů fyzických osob
daň z tabákových výrobků
daň z vína
daň ze staveb
daň ze zisku
daně a poplatky
daně ze mzdy a příspěvky na pojištění
daně ze zisku
Daňová cena práce
daňová evidence
daňová kontrola
daňová legislativní ustanovení
daňová povinnost
daňová sazba
daňová správa
daňová účinnost
daňová výhoda, daňový odpočet
daňová základna
daňová základna aktiva nebo závazku
daňová základna pozemků, budov a zařízení
daňová ztráta
daňová ztráta uplatnitelná v budoucnosti
daňové břímě
daňově neúčinný
daňové odpisování
daňové odpisování
daňové odpočty z investice
daňové pohledávky
daňové prázdniny
daňové přiznání
daňové přiznání
daňové přiznání
daňové přiznání
daňové přiznání
daňové řízení
daňově účinné
daňově účinné
daňově účinné náklady
daňově účinné náklady
daňově účinné výdaje
daňové zákony
daňové zálohy
daňový
daňový
daňová povinnost
daňový
daňová ztráta
daňový
daňové identifikační číslo
daňový
daňové přiznání
daňový
dodatečné daňové přiznání
daňový
opravné daňové přiznání
daňový
řádné daňové přiznání
daňový
daňové zálohy
daňový
daňový poradce
daňový bonus
daňový dlužník
daňový doklad (častěji invoice)
daňový domicil
daňový dopad kurzových rozdílů
daňový náklad (daňový výnos)
daňový náklad (výnos) vztahující se k zisku nebo ztrátě z běžné činnosti
daňový nerezident
daňový nerezident
daňový odpočet
daňový odpočet
daňový poplatník
daňový poplatník
daňový poplatník
daňový poplatník
daňový rezident
daňový rezident
daňový subjekt
daňový výdaj
daňový výměr
daňový výměr
daňový základ
daňový závazek
daňový závazek
daňový závazek
dar(ování)
dárce
darovací daň
darovací daň
darovací daň
dát dohromady/sdružit
dát stranou (o penězích), synonymem je často používané set aside
dát stranou (o penězích), synonymem je často používané set aside
dát stranou peníze
datum akvizice
datum účinnosti
datum úhrady /vypořádání
datum uplatnění
datum uzavření obchodu
datum vykázání
datum vypršení/uplynutí
datum vzniku
datum zápisu
Dávat si stranou
Dávat si stranou
dávky
dávky (ze sociálního zabezpečení)
dceřiný podnik
debet
(pasivní zůstatek)
debetní strana
dědění
dědic
dědická daň
dědická daň
dědická daň
dědictví
definiční rysy
delimitace
depozitář peněz, ten u koho jsou uloženy peníze
depozitní certifikát
derivát
derivát
derivát finančního nástroje
detailnější informace
diagram
vývojový diagram, grafikon
dílčí plnění
dílčí/postupná fakturace
dílčí/postupné platby
diskontní sazba
diskontování
diskontovat směnku
disponovat
disponovat s majetkem
dispoziční právo (ovládání aktiva)
diverzifikovat
dividendový výnos
dividendový výnos
dlouhé vízum
dlouhé vízum
dlouhodobá hmotná aktiva vytvořená vlastní činností
dlouhodobá hmotná/nehmotná aktiva
dlouhodobé (finanční) investice
dlouhodobé aktivum
dlouhodobé dluhy
dlouhodobé pohledávky
dlouhodobé směnky k úhradě
dlouhodobé smlouvy
Dlouhodobé stavební smlouvy
dlouhodobé zálohy
dlouhodobé zaměstnanecké požitky
dlouhodobé závazky
dlouhodobý
dlouhodobý
dlouhodobý finanční majetek
dlouhodobý finanční majetek
dlouhodobý finanční majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý pobyt
dlouhodobý pobyt
dluh
dluh
dluh z definovaných požitků
dluhopis
dluhopisy nabídnuté k prodeji
dluhové cenné papíry
dluhové nástroje
dluhy a vlastní kapitál
dlužit co
dlužit peníze
dlužná částka
dlužník
dlužník
dlužník
dlužník
doba
doba
doba odepisování
doba odpisování
doba odpisování goodwillu
doba použitelnosti
Doba trvání
doba trvání leasingu
dobré mravy
dobropis
dočasná úprava
dočasná úprava
dočasný pokles
dočasný pokles
dodací list
Dodací list
dodání
dodání (o zboží, o statku)
dodání za úplatu
dodání zboží
dodání zboží
dodání zboží
Dodat
dodat co
dodatečná odměna
dodatečné daňové přiznání
dodatečné vyměření daně
dodatečné/podpůrné podklady, informace
Dodávat, poskytovat co
dodavatel
dodavatel
dodavatel
dodavatel, v kontextu DPH osoba uskutečňující zdanitelné plnění
dodavatel, v kontextu DPH osoba uskutečňující zdanitelné plnění
dodavatelé
dodavatelský řetězec
dohadné účty aktivní
dohadné účty pasivní
dohled
dohoda o narovnání
dohoda o pracovní činnosti
dohoda o provedení práce
dohoda o refinancování
dohoda o sociálním zabezpečení
dohoda o umořovacím fondu
dohoda o zpětném odkupu/koupi
Dohoda, smlouva
dokument
dolní hranice (minimum)
doložit
doložit
doložit důkaz
doložit důkaz
doměření daně
Domicil
dopad DPH
dopad DPH
doprava
dopravní náklady
dosáhnout
dosáhnout příjem
dosáhnout
dosáhnout akcionářské hodnoty
dostačovat
dostačující
dotace aktiv
dotace výnosovou metodou
dotaz
dotaz
Dovážet zboží
dovážet zboží nízké hodnoty
dovolat se
dovozní cla
dozorčí orgán
Dozorčí rada
druhotné informace o segmentu
družstvo
družstvo
evropská družstevní společnost
držení za účelem obchodování
držet hodnotu
držet hodnotu
držitel, uživatel
dřevo
důchod
národní důchod
důchod
důchodové pojištění
důchodové pojištění
důchodový věk
důchodový věk
důkaz
důkaz
důraz
důraz
Důvěra
důvěryhodné zobrazení
důvěryhodnost
dvojí zdanění
dvousměnný provoz
efektivní zdanění
efektivní zdanění
ekonomická činnost
ekonomická činnost
ekonomická životnost
ekonomický úhel pohledu
ekonomický úhel pohledu
ekonomický zaměstnavatel
ekonomický zaměstnavatel
elektronické služby
elektronické služby
elektronický obchod
elektřina
emisní ážio
emisní ažio
emisní ážio
emitované majetkové cenné papíry
emitovaný/vydaný kapitál
exekuce na dlužníka
exekuce na dlužníka
faktura, daňový doklad
faktura, daňový doklad
fakturační systém
fakturant, fakturantka
fakturované zboží
fakturované zboží
fakturovat komu, co
fakturovat komu, co
fakturovat, účtovat
fakturovat, účtovat
fakturovat, účtovat
fáze výzkumu
filmy
filozofie zákona o DPH
filozofie zákona o DPH
financování
finanční
finanční
finanční úřad
finanční
finanční závazky
finanční aktiva držená za účelem obchodování
finanční aktivum
finanční aktivum nebo dluh určený k obchodování
finanční aktivum v peněžní formě
finanční instituce
Finanční majetek
finanční nástroj
finanční nástroje vykázané/vykazované v rozvaze
finanční obnos
finanční pozice
finanční pronájem
finanční rok
finanční úřad
finanční úřad
finanční úřad
finanční výkaz
finanční výkazy
finanční výkonnost
finanční výpomoc
finanční záruka
finanční závazek
finanční zpráva
firma vybraná k fúzi
fixní výrobní režie
fond
fond
podílový fond
fond
státní fond
fond přebytků/přebytek
fond, svěřenectví, důvěra
fondy (vlastního kapitálu)
forma účetnictví podobná naší daňové evidenci
forma účetnictví podobná naší daňové evidenci
formáty výkaznictví hlavního a vedlejšího segmentu
forwardová smlouva
funkce nákladů
fúze
fúze
rozhodný den fúze
fúze
fúzující strany
fyzická inventura zásob
fyzická inventura zásob
fyzická kontrola zásob
Fyzická osoba - živnostník
fyzická přeprava
fyzické opotřebení
goodwill
goodwill pocházející z akvizice
historická (vstupní) cena aktiva
historické náklady (cena)
hlasovací podmínka
hlasovací právo
hlasování
Hlavní orgán
hlavní/základní smlouva
hmotná aktiva
hmotná aktiva , majetek
hmotný
hmotný
hmotný majetek
hmotný majetek
hnojiva
hodit se
hodnota
hodnota aktiva
hodnota aktiva
hodnota aktiva po přecenění
hodnota vypořádání/úhrady
hodnota z užívání
hodnota zásob
hodnota zásob
hodnota zásob
hodnoty
holdingová společnost
honoráře/licenční poplatky
horizontální fúze
horní hranice
hospodářský
hospodářský rok
hospodářský
Evropský hospodářský prostor
hospodářský výsledek
hotovostní operace
hotový výrobek
hranice minimální mzdy
hranice minimální mzdy
hrubá investice do leasingu
hrubá marže/rozpětí
hrubá mzda
hrubá mzda
hrubý (brutto)
hrubý (brutto)
hrubý (brutto) výnos
hrubý zisk
hudební práva užití/hudební copyright
hybrid
hyperinflace
hyperinflační ekonomika/hospodářství
hypotetická daň
hypotetická daň
charged
charitativní akce
chlad
identifikovaná osoba
identifikovatelné aktivum
idikátor (snížení ocenění)
implicitní úroková sazba leasingu
individuální (položkový) odpis zásob
inflace
informace o segmentu
inkaso
inkaso dluhů
inkaso finanční částky
inkasovat něco
inkasovatelnost
inkasovatelný/uplatnitelný
insolvence, konkurz, oddlužení
insolvenční
insolvenční řízení
insolvenční
insolvenční správce
insolvenční řízení
Insolvenční řízení
insolvenční správce
insolventnost
instalace
internetový obchodní model
inventura
inventurní rozdíl
investice (finanční)
investiční cenné papíry
investiční činnost
investiční společnost
investiční výdaje
investor
investor do společného podniku
investovat něco do čeho
jednat čí jménem
jednat o fúzi
jednat za společnost
jednat, rozhodnout
jednat, vyjednávat
jednatel, předseda představenstva
jednatel, předseda představenstva
Jednatel, ředitel
jednoduché
jednoduché účetnictví
jednoduše
jednotka
jednotka
měrná jednotka
jednotka
účetní jednotka
jednotka zvláštního určení
jednotka/subjekt/činnost
jednotka/subjekt/činnost
jednotková pořizovací cena
jednotlivá/samostatná akvizice
jednotlivé složky majetku
jednotlivý účetní výkaz
jednotný
jednotný
jet autem
jet autem
jiné pohledávky
jiné závazky
jiné závazky (mimo obchodní styk)
jiný členský stát
jiný dlouhodobý hmotný majetek
jiný dlouhodobý nehmotný majetek
jistina
jistina úvěru
jistota, jistina u úvěru, záloha, kauce
jmění
jmění
(vlastní) kapitál
jmenovitá hodnota
jmenovitá hodnota
jmenovitá hodnota
k dispozici
kalkulace
kapitál
kapitál
vlastní kapitál
kapitál ve finanční formě
kapitálové fondy
kapitálově propojená osoba
kapitálový zisk/výnos
Každodenní
kladný zůstatek
klasifikace
kmenové akcie
kniha přijatých faktur
kolek
kolek
komanditista
komanditní společnost
kombinovaný finanční nástroj
kombinovaný nástroj
komentář
komise
komise
nařízení komise
komodita/komoditní
kompenzace finančního aktiva a finančního závazku
kompenzace/kompenzovat
kompenzace/vyrovnání/zápočet
kompenzace/zápočet
komplementář
konání
koncentrace (úvěrových apod.) rizik
koncepční rámec
koncept produkčního kapitálu
koncept úplnnosti
konečná doba
konečná rozvaha
konečná rozvaha
konečný účet rozvažný
konkurent
konkurz
konsolidace
konsolidace
konsolidace akcií
konsolidační celek
konsolidovaná účetní závěrka
kontokorentní úvěr
Kontrolní hlášení DPH
konvertibilní dluhopisy
koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení
koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení
korekce (oprava) na základě skutečnosti
kotovaná tržní cena
koupě
nákup
koupě
nabývací cena
koupě podniku (akvizice)
koupit společnost
kovové rudy
kovy
krácení/omezení
krádež
krádež zásob
krádež zásob
krátit
krátit
neoprávněně krátit příjmy
krátkodobá aktiva
krátkodobá bankovní půjčka
krátkodobé (finanční) investice
krátkodobé dluhy
krátkodobé poskytnuté zálohy
krátkodobé vízum
krátkodobé vízum
krátkodobé zaměstnanecké požitky
krátkodobé závazky
krátkodobý
krátkodobý finanční majetek
krátkodobý finanční majetek
kreditní strana
kritéria uznání/zachycení
kulinářský
kumulativní přednostní dividendy
kumulované nároky na placené volno
kumulované zisky nebo ztráty
kupní protihodnota
Kupující
kupující, příjemce plnění
kupující
kurzový rozdíl
kvalifikovaný akcionář
kvalitativní vlastnosti/charakteristiky
kvalitativní vlastnosti/charakteristiky účetní závěrky
leasing
leasing ve výkazech nájemce
leasing ve výkazech pronajímatele
legislativa
lékařská zpráva
lhůta
lhůta
ve stanovené lhůtě
lhůta
lhůta pro vyměření daně
licenční poplatek
licenční smlouva
likvidace
likvidace a vyřazení
likvidita
likvidní aktivum
likvidní forma
likvidní forma
likvidnost/splatnost aktiv a závazků
limit
lineární daňová sazba
lineární odpisování
listina
lišit se od čeho
lokální pracovní smlouva
lokální pracovní smlouva
majetek
celková aktiva
majetek
hmotný a nehmotný majetek
majetek
přehledy o majetku
majetek, jmění
majetková odpovědnost
majetková práva
Majetkové CP
majetkové daně
majetkové podíly
Majitel
majoritní akcionář
Maloobchod
maloobchodní řetězec
maloobchodník
Maloobchodník
manka
manka
Marže/rozpětí
materiál
mateřská dovolená
mateřská dovolená
mateřská škola
mateřský podnik
maticový přístup
matrice (záznamu)
medvědí (klesající) trh
měna
měna použitá pro vykázání
měnová jednotka
měnové riziko
menšinový podíl
měřit co
měsíční mzda
měsíční mzda (odměna)
měsíční mzda (odměna)
metoda "nákladů prodeje"
metoda členění nákladů podle druhů
metoda efektivní úrokové sazby
metoda koupě
metoda maloobchodního prodeje
metoda ocenění nákladů na bázi maloobchodního prodeje
metoda odložení
metoda plánovaného ročního zhodnocení požitků
metoda pořizovacích nákladů
metoda procenta rozpracovanosti
metoda sdružení/sdílení podílů/účastí
metoda standardních nákladů
metoda stanovení ceny typu "náklady plus přirážka"
metoda uvedení do ekvivalence
metoda zjištění nákladů váženým aritmetickým průměrem
meze pásma/rozmezí
Mezinárodní federace účetních a auditorů
mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení
mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení
Mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění
Mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění
mezinárodní účetní standard
meziroční období
meziroční účetní závěrka
mezisoučet
mimo EU
mimořádné položky
mimořádné výnosy
mimořádné výnosy
mimořádně vysoká cena
mimořádný
mimořádný HV
mimosmluvní závazek (povinnost)
minimalizovat
minimální leasingové splátky/platby
minimální součásti mezitimní účetní závěrky
minimální zveřejnění
minulá událost
minulé zdaňovací období
míra nezaměstnanosti
míra/vyčíslení nejistot
místní příslušnost
místní šetření
místo dodání zboží
místo poskytnutí služby
místo uskutečnění plnění
místo uskutečnění zdanitelného plnění
místo uskutečnění zdanitelného plnění
místo uskutečnění zdanitelného plnění
místo uskutečnění zdanitelného plnění
místo uskutečnění zdanitelného plnění
místo zdanitelného plnění
místopředseda
mít rovný podíl na čem
mít zisk, realizovat zisk
množstevní rozdíl
množstevní rozdíl
moc
moc
plná moc
monistický
montáž
montážní práce
morální opotřebení
morální opotřebení/zastarání
mzda
mzda
náhrada mzdy
mzdová účetní
mzdy, výplaty
na akcii - ředěný
na akcii - základní
na dobírku, dobírkou
na dobírku, dobírkou
na dobu určitou
na dobu určitou
na hlavu
na manželku bez příjmů
na objednávku
nabídková cena
nabídková cena
nabídnout
nabýt
nabýt
nabýt postoupením
nabýt účinnosti
nabytí
nabytí postoupením
nabytí, pořízení
nabytí, pořízení
nabývací
nabývací cena
nabyvatel
nabyvatel
nabyvatel
nabyvatel
nabyvatel
nabyvatel
nadhodnocené zásoby
nahodilý/neplánovaný zisk/výnos
náhrada škody
náhrada výdajů/refundace
náhradní díl, součástka
náhradní volno
náhrady za dovolenou
nájem
nájemce
nájemce
nájemce
nájemce
nájemné
nájemní smlouva s právem koupě
náklad
náklady
náklad
náklady vynaložené k dosažení zajištění a udržení příjmů
náklad
pořizovací náklad
náklad na provizi
náklad na provizi
náklad segmentu
náklad, dát do nákladů
nákladové účty
nákladové úroky
nákladové úroky
nákladový vzorec
náklady
náklady (ve výsledovce)
náklady na minulé služby
náklady na obnovu (ne) požadované právním předpisem
náklady na prodané zboží
náklady na přeměnu
náklady na reklamu
náklady na reprezentaci
náklady na reprezentaci
náklady na restrukturalizaci
náklady na transformaci
náklady na výzkum a vývoj
náklady na zaškolení
náklady penzijních požitků (v účetnictví zaměstnavatele)
náklady pozbytí
náklady vývoje
náklady výzkumu
náklady zjištěné váženým aritmetickým průměrem
nákupní (zásobovací) segment
Nákupní opce
Nakupovat ve velkém
nákupy
náložní list
námitka v souhlasu s převzetím
namítnout co
naplnit (podmínky)
naplnit (podmínky)
naplno, celkem, plně
napravit
nápravný
Napsat na řádek
nárok
nárok
nárok na slevu
nárok
zákonný nárok
nárok
zjištěný nárok
nárok
nároky
nárůst
narušení soutěže
následná identifikace nebo změny hodnoty (identifikovatelných) aktiv a závazků
následně
následné ocenění
následné ocenění finančních aktiv
následné ocenění finančních závazků
následné výdaje
následné změny v ceně pořízení akvizice
následující
nástroj vlastního kapitálu
nástupce, nástupnický
nástupce, nástupnický
nástupnická organizace
nástupnická společnost
návratnost
návrh
návrh
podání návrhu na zrušení konkurzu
nebytový prostor
nedílný
nedobrovolná likvidace
nedobytnost/neinkasovatelnost
nedobytný
nedoceněný z hlediska ceny
nedokončená výroba
nedokončená výroba
nedokončený dlouhodobý hm.maj.
nedokončený dlouhodobý nehm.maj.
nedoplatek
nedostatek
nedostatek hotovosti
nehmotná aktiva, majetek
nehmotné aktivum
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
nehmotný
nehmotný majetek
nechat si vytisknout zprávu due diligence
nechat udělat due diligence
nejistota
Nejistota/podmíněnost
nejlepší odhad
nejvyšší výkonný představitel společnosti
nekalkulováno
nekonsolidovaná účetní závěrka
nekotovaný
nekovové (minerální) rudy
Nemocenské pojištění
Nemocenské pojištění
nemovitá věc
nemovitost
nemovitost
nemovitost
nemovitosti
nemožné plnění
neobchodovatelný cenný papír
neobnovitelné zdroje
neodepsaný
neodvolatelný/ nezrušitelný/ nevypověditelný leasing
neochota platit
neopominutelný dědic
nepeněžní
nepeněžní
nepeněžní příjem
nepeněžní
nepeněžní aktivum
nepeněžní operace/transakce
nepeněžní příjem
nepeněžní příjem
Nepeněžní vklad
nepeněžní vládní dotace/granty
neplátce DPH, osoba nepovinná k dani
neplatnost právních jednání
nepodmíněné zaměstnanecké požitky
nepřátelské převzetí
nepřátelský nákup
nepředpojatost (nestrannost)
Nepřetržité trvání
nepřímá metoda vykazování peněžních toků z provozní činnosti
nepřímé daně
nepřítomná osoba
nerealizovaný finanční výnos
nerozdělený zisk
nerozdělený zisk/ztráta
neschopnost
platební neschopnost
Nesmluvní státy
Nesmluvní státy (pro účely sociálního zabezpečení)
nesolventní
nesoulad
nesplněná/zmařená smlouva
nesrozumitelnost
nést odpovědnost za co
netržní cena
netržní cena
netto
neurčitost
nevýhodná smlouva
nevyužitá dňová ztráta
nevyužité daňové odpočty
nezaplacení
nezaplacený
nezaručená zbytková hodnota
Neziskový
Nezpochybnitelný
nominální, jmenovitá
normální kapacita výrobního zařízení
novela čeho
Novelizované IAS
novelizovaný (IAS)
obdarovaný
obdarovaný
období (též i zdaňovací období)
období (též i zdaňovací období)
obecně kupující, avšak v DPH jde o příjemce zdanitelného plnění
obecně kupující, avšak v DPH jde o příjemce zdanitelného plnění
oběžná aktiva
oběžná aktiva
oběžná aktiva
obchodní a jiné pohledávky
obchodní a jiné závazky
obchodní firma
obchodní majetek
obchodní majetek
obchodní manažer
obchodní marže
obchodní podmínky
obchodní podmínky
obchodní pohledávky
obchodní sleva
obchodní zákoník
obchodní závazky
obchodní známky/značky
obchodovatelná investice
obchodovatelné cenné papíry
obchodovatelné cenné papíry
obchodovatelný
objasnění
Objevit se, nastat
Objevit se, nastat
oblasti
obnovení, opakování
obnovení, opakování
oborový segment
obrácená akvizice
obrat k horšímu, propad
obratová předvaha
obsah
obsah
obsah, objem
obsahovat
obvinění, účtovat poplatek, zatížit
obvinění, účtovat poplatek, zatížit
obvinit, žalovat, povinnost, přikázat
ocenění
ocenění
ocenění
ocenění (vyjádření hodnoty)
ocenění (vyjádření hodnoty)
ocenění aktiv plánu
ocenění běžnými cenami
ocenění navazující na výchozí uznání
ocenění reprodukční cenou
ocenitelná práva
oceňovací koncept/východisko
oceňovací metoda
oceňovací posudek
oceňovací rozdíl k nabytému HM
oceňování
oceňování zásob
oceňování/měření/vyčíslení (míra)
oceňování/vyčíslení prvků účetních výkazů
oceňovat, děkovat,
očekávaná hodnota
očekávat, předpokládat
očekávat, předpokládat
odborová organizace
odbory
odčitatelná položka od základu daně
odčitatelnost
odčitatelný přechodný rozdíl
oddělené zveřejnění každé z ukončovaných činností
oddělení/vyčlenění/deliminace/vedlejší produkt
odebrání majetku výkonem rozhodnutí
odebrání majetku výkonem rozhodnutí
odepisovat hmotná aktiva
odepisovatelné aktivum
odepisovatelný
odepsat aktivum (účetně)
odepsat aktivum (účetně)
odepsatelná částka
odeslat zboží
odezva, odpověď, schopnost reagovat, reagovat
odhad (majetku), analýza, oceněn
odhad účetní jednotky
odhad účetní jednotky
odhadnout
odhalit
odhlásit, zrušit registraci (odregistrovat)
odhlásit
odkaz/reference
odklad /časově do budoucnosti/
odklad splátek
odložená daň
odložená daňová pohledávka
odložená daňová pohledávka
odložený daňový dluh
odložený daňový závazek
odložit
odložit co
odložit, posunout platbu
odměna
odměny za odborné služby
odmítnutí
odpis
odpis nehmotného aktiva (synonymum pro opotřebení v případě hmotného aktiva)
odpisová metoda
odpisová sazba
odpisová třída
odpisování
odpisovaný
odpisovaný
odpisovat co postupně
odpisový koeficient
odpisový plán
odpisy
odpisy
účetní odpisy
odpisy
odpisy
odpočet daně
odpočet od základu daně
odpočet ze zisku
odpolední směna
odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách
odpovědnost za účetní závěrku
odpovídat čemu
Odpovídat za závazky
odpustitelné/prominutelné půjčky
odregistrování (od daně)
odsoudit někoho k čemu
odsouhlasení
odstavec
v zákoně
odstavec, tj. jako součást paragrafu v zákoně
odstranit paragraf zákona
odstupné z předčasného ukončení pracovního poměru
odvést
odvést
Odvětví služeb
odvětvové segmenty
odvody
odvolat regulátora
odvrátit škodu
Ohrožený
omezené používání pojmu "ukončení činností"
Omezené ručení za závazky
Omezení
Omezit něco
opatrnost/obezřetnost
opce
opční list
Opční smlouva
operace mezi spoluvlastníkem a společným podnikem
operace prodeje a zpětného leasingu
operativní leasing
opis
opomenout
opomenutí
opomenutí zdanění
opotřebení vozidla
opotřebovat
oprava
oprava
opravy hmotného majetku
oprava
oprava hmotného majetku
oprava, též tvorba opravných položek, odpisů, přecenění atd.
oprávky k HM
opravná položka
opravná položka
opravná položka
opravné kroky (směřující k opravě základu daně)
opravné položky
opravné položky
oprávněné očekávání
oprávněné převzetí daňové ztráty
oprávnění jednat za koho
oprávněný
opravný
opravný prostředek
opravný daňový doklad
opravný daňový doklad
opravný daňový doklad
opravovat auto
Orgán
organizační jednotka
organizační složka
orgány obcí
osnova
osoba
osoba
církevní právnická osoba
osoba
fyzická osoba
osoba
osoba oprávněná k podpisu
osoba
pověřená osoba (zástupce)
osoba
právnická osoba
osoba blízká
osoba blízká
osoba povinná odvést daň
osoba přezvědná
osobní
osobní doprava
osobní náklady
osobní náklady
osobní náklady
osobní oddělení
osobní potřeba
osobní věci
osoby samostatně výdělečně činné
osoby samostatně výdělečně činné
ospravedlnitelný
ospravedlnitelný
ostatní dl. CP a podíly
ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky
ostatní finanční investice
ostatní kapitálové fondy
ostatní karty
ostatní rezervy
ostatní splatné závazky/nároky
ostatní zdroje
OSVČ
osvobodit (častěji se používá exempt)
osvobodit (častěji se používá exempt)
Osvobodit od daně
osvobození
osvobození bez nároku na odpočet
osvobození od daně
osvobození od DPH
osvobození s nárokem na odpočet
osvobozeno od daně
osvobozený
osvobozený
osvobozený od daně
osvobozený od DPH
osvobozený od DPH
otevřená,nedořešená položka
ověřit
ověřit
ověřitelně
ovládaná a řízená osoba
ovládnout, nabýt též v civilním životě
označení
označení
číselné označení
označit, uvádět
označit, uvádět
oznámení
pachatel
pachatel
pachatel
pachatel neznámý
pachatel neznámý
paragraf zákona
paragraf zákona
parkovné
pasiva
pasivní účet
patenty
paušální výdaje
péče řádného hospodáře
pečovat o koho
penězotvorná jednotka
peněžní a nepeněžní aktiva
peněžní aktivum
peněžní ekvivalenty
peněžní finanční aktiva a závazky
peněžní hotovost
peněžní odtok
peněžní položky
peněžní přítok
peněžní tok
peněžní výnosy (výtěžky)
peníze
peníze na cestě
penze
penzijní náklady
penzijní připojištění se státním příspěvkem
penzijní připojištění se státním příspěvkem
penzijní schéma
pěstitelské celky
pevná dohoda
písemná forma jednání
placená krátkodobá volna
placené volno
plán definovaných požitků
plán definovaných příspěvků
plán odměn (zaměstancům)
plán opcí na akcie
plán podílů na zisku
plán požitků vázaných na vlastní kapitál
plán zaměstnaneckých akcií
plány
plány penzijních požitků
plány podílů na zisku a prémií
plány požitků po skončení pracovního poměru
plány úhrad požitků akciemi
plány úhrad požitků akciemi
platby předem
platby v hotovosti
plátce daně
plátce DPH
plátce DPH
plátce DPH
plátce DPH
plátce DPH
plátce DPH
platební neschopnost
platební výměr
plná částka
plná částka
plnění
plnění /zdanitelné v terminologii ZDPH/
plyn
pobočná příbuzenská linie
poctivý a věrný obraz
poctivý a věrný obraz
poctivý a věrný obraz účetní jednotky
počáteční doba
počáteční stav/zůstatek
počáteční účet rozvažný
počítat DPH
podat daňové přiznání
podat přiznání k DPH
podceňovaná osoba
poddlužník
podíl dluhu a vlastního kapitálu
podíl dluhu a vlastního kapitálu
podíl na zisku
podíl,poměr
podíl, poměr
Podílet se na zisku
podíly
podíly/účasti akcionářů/společníků
podléhat DPH
podmíněná část nájemného
podmíněné aktivum
podmíněný závazek
podmínka
podmínky a účetní pravidla
Podmiňovat co
podnik
podnik s jedním produktem
Podnikání
podnikatel
podnikatel
podnikatelská jednotka
podniková aktiva
podniková aktiva
podniková daň z příjmů
podniková kombinace
podniková krátkodobá solventnost
podniková krátkodobá solventnost
podniky, jejichž akcie jsou (nejsou) veřejně obchodovatelné
podnítit
podnítit, stimulovat
podpis
podrozvahová položka
podrozvahové položky
podrozvahový
podstata podnikové kombinace
Podstatná činnost
Podstatná činnost (pro sociální zabezpečení)
podstatný vliv
podstatný vliv
podvojná forma vedení účetnictví
podvojná forma vedení účetnictví
podvojný
podvojný
pohledávka
pohledávky
pohledávky
pohledávky
pohledávky
pohledávky
pohledávky
pohledávky a půjčky z obchodního styku
pohonné hmoty
pohotovostní/záložní akreditiv
pohroma
pohyblivá sazba
pochybnost
pojistit se proti čemu
pojistná smlouva
pojistná smlouva
pojistné
pojistné plnění
pojistné plnění ze smlouvy
pojistné plnění ze smlouvy
pojistně-matematická metoda ocenění
pojistně-matematická současná hodnota přislíbených penzijních požitků
pojistně-matematické ocenění
pojištění
pojištění
Pojištění
Pojištění (příspěvky na pojištění)
pojišťovací společnost
pojištovna
pokladní kniha
pokladník
pokladník
pokrýt případná rizika
pokrýt případná rizika
pokuta
pokutovat koho
politika zaměstnanosti
polotovary
položka na řádku
položka/prvek
položkový přístup
položky minulého období
pomáhat, přispívat
poměe
poměr
poměrná konsolidace
pomyslná částka
poplatek za frančízu
poplatky
poplatky
poplatky ze sdružených půjček
poplatník
poplatník
poplatník
poplatník
poptávková cena
poradenské služby
portfolio
portfolio
pořídit (základní sloveso pro pořizování čehokoli v účetnictví
pořídit (základní sloveso pro pořizování čehokoli v účetnictví
pořídit co
pořídit co
pořídit co
pořídit něco
pořídit tyto zásoby
pořídit tyto zásoby
pořízení
pořízení dlouhodobého hmotného majetku
pořízení zásob
pořizovací cena
pořizovací cena
pořizovací cena
pořizovací cena
pořizovací cena
pořizovací náklady (cena)
pořizovací náklady (finanční) investice
pořizovací náklady aktiva získaného směnou nebo částečnou směnou za odlišné aktivum
pořizovací náklady aktiva získaného směnou nebo částečnou směnou za podobné aktivum
pořizovací náklady akvizice
pořizovací náklady zásob
pořizovaný dlouhodobý FM
pořizovatel plnění
posílit vlastní zdroje
poskytnout co
Poskytnout DIČ
poskytnout půjčku
poskytnout půjčku
poskytnutá záloha
poskytnuté zálohy
poskytnuté zálohy na dlouh. HM
poskytnuté zálohy na dlouh.FM
poskytnuté zálohy na DNM
poskytnuté zálohy na zásoby
poskytnutí služby
poskytnutí služby
poskytnutí služby
poskytnutí/poskytování služeb
poskytovat elektronické služby
poskytovat elektronické služby
poskytovatel úvěru (věřitel), věřitel z titulu poskytnutých finančních prostředků
posouzení
postoupení práv
postrádat
postupitel
postupné nákupy (skupování) akcií/podílů
poštovné
poštovné
poštovní služby
poštovní známka
potenciální kmenová akcie
Potvrzení o přechodném pobytu
Potvrzení o přechodném pobytu
poukázat platby
poukázat platby
poukázat úhradu
poukázat úhradu
používat akvizice k růstu
považovat něco za co
povinně vykazovaný segment
povinnost přiznat DPH
povinnost, závazek
povinný zpětný odkup
Povolení k pobytu
Povolení k pobytu
povolený alternativní přístup (řešení)
pozdní úhrada
pozemek
pozemek
pozemky, budovy a zařízení
poznámka, poznamenat, dávat pozor na, všimnout si
poznání, rozpoznání
požádat
požadavek
požadavek
požití alkoholu
požitky hrazené akciemi
požitky hrazené akciemi
požitky po skončení pracovního poměru
požitky po skončení pracovního poměru: plány definovaných požitků
požitky po skončení pracovního poměru: plány definovaných příspěvků
požitky vázané na vlastní kapitál
práce na movité věci
práce na movité věci
práce přesčas
pracoviště
pracovněprávní vztah
pracovněprávní vztah
pracovní běh
pracovní den
pracovní doba
pracovní kapitál
pracovní poměry na dobu neurčitou
pracovní poměry na dobu neurčitou
pracovní postupy - zveřejněné návrhy a standardy
Pracovní povolení
Pracovní povolení
pracovní pozice, zaměstnání
pracovní právo
Pracovní skupina při IASC
pracovní smlouva
pracovní smlouva
pracovní smlouva
pracovní smlouva
pracovní smlouva
pracovní, práce
práva na odpočty
práva na odpočty
práva nebo opce
pravděpodobné odtoky prostředků ztělesňujících ekonomické užitky
pravděpodobnost budoucího ekonomického užitku
pravdivý a věrný obraz/zobrazení
pravidelné úložky
pravidelné úložky
právní (legislativní) požadavky
Právní dokument
právní jednání
právní nárok na vyrovnání/kompenzaci/zápočet
právní předpisy
právní rámec
právní služby
právní splynutí
právní styk s podnikatelem
právní subjekt
Právní subjektivita
Právní účinky
právní úkon
právní úkon
právní úprava
právní úprava
právní vada
Právní zaměstnavatel
Právní zaměstnavatel
právní závazky (povinnosti)
právní zdroj, opora
právní zdroj, opora
právo (na nákup akcií)
právo kompenzace
právo na nabytí akcie
právo na odpočet
právo na odpočet
právo na odpočet
právo na přeměnu (konverzi)
právo nakládat se zbožím
právo těžby nerostů
právo věnované fúzím
právo, které by mělo zabránit vzniku monopolů nebo oligopolů
pravomoc
pravomoc
předfúzní jednání
prekluze
prezentace konsolidované účetní závěrky
prezentace účetní závěrky
princip časového rozlišení
princip časového rozlišení
princip hodnověrnosti
princip opatrnosti
princip opatrnosti
princip opatrnosti
princip přiřazování (nákladů k výnosům)
princip reálnosti
princip významnosti
princip zachování tržního stanovení ceny
princip zachování tržního stanovení ceny (mezi osobami blízkými)
pro forma
pro podnikání
Pro účely čeho
problematika spřízněných stran
proces slučování/seskupování/agregace
prodávající
prodávat na obchodní úvěr
prodej a zpětný leasing
prodej bytu
prodej bytu
prodej zadarmo
prodej zboží (a výrobků)
prodej zboží na dálku
prodej zboží na dálku
prodej zboží na dálku
prodej zboží nepodnikatelům
prodej zboží podnikateli
prodejce "nakrátko"
prodeje na úvěr
prodeje nemovitostí
prodeje schopný/předložitelný/prodejný
prodeje/tržby
prodejní náklady/náklady na prodej
Prodejní opce
prodejní opce (put)
prodejní prostor na internetu
prodejní prostory
produkční kapitál
profese v oblasti srovnávání metod, standardů atd.
progresivní zdanění
prohlášení poplatníka k uplatnění slev na dani plátcem
prohřešek
prohřešek v podobě nenaplnění čeho
prohřešek v podobě nenaplnění čeho
procházet čím
projev vůle
prokazatelné zavázání se
promlčecí lhůta
promlčená pohledávka
promlčení
pronajatý majetek
Pronájem pracovní síly
Pronájem pracovní síly
pronajímatel
pronajímatel
pronajímatel
pronajímatel
pronajmout
pronajmout
propad trhu
propojit něco s čím
propojit software se softwarem
prosba, žádost, požádat
prosit o ústupek
prospektivní aplikace/uplatnění
prospěšné, dostupné, platné
prostředek financování
protiúčet
protizákonný
protokol o závadách
provádět, vykonávat due diligence
prověřit stálá aktiva
provést co
provést konsolidaci
provést opravu
provize
provozní aktiva
provozní cyklus
provozní činnost
provozní náklady
provozní problémy
provozní výdaje
provozní výdaje
provozní zisk
provozní zisk
provozní zisk nebo ztráta
provozní zisk/výnos
provozní, běžný
provozovatelé společného podnikání
provozovna, sídlo
průběh obchodního případu
průměrný hodinový výdělek
průměrný výdělek
prvek
prvek/část/součást/komponenta
první do skladu, první ze skladu
prvotní/primární finanční nástroj
prvotní/primární formát výkaznictví
přátelské převzetí
přátelský nákup
přebytek hotovosti
přecenění
přecenění
přecenění
přecenění majetku
přecenění nehmotného majetku
přeceněný z hlediska hodnoty ceny
přeceněný z hlediska hodnoty ceny
přecenit dluhy, závazky
přecenit majetek
přeceňování všeobecnou kupní silou
předání zboží
předefinovat paragraf zákona
předložení výkazu peněžních toků
předložení/prezentace informací požadovaných ke zveřejnění
předlužená firma
předlužená firma
Předmět činnosti
předmět daně
předmět zdanění
předmět zdanění
předmět zdanění DPH
předmět zdanění DPH
předmluva
přednost obsahu před formou
přednostní/prioritní akcie
předplacená telefonní karta
předplatné akcí
předplatné publikací
předplatné publikací
předpoklad
předpoklad
předpoklady pojistné matematiky
předpověď
předseda
předvídatelnost
přefakturace
přefakturace
přeformátovaný (IAS)
přechodná ustanovení
přechodný
přechodný rozdíl
přejímající/přebírající
překážka
překlasifikovat krátkodobý finanční majetek
překročení/přečerpání/debetní zůstatek na účtu
překročit
překročit
přeložení
přeměna
přeměna obchodních společností
přeměnit něco na peníze
přepážkový OTC trh
přeplatek na dani
přepočet
přepočet cizí měny
přepočet měny
přepočítat ceniny
přepracování (a znovuvykázání)
přepracování (znovuvykázání) předchozích výkazů mezitimních období
přepracování (znovuvykázání) účetní závěrky
přepracovat odstavec zákona
Přeprava zboží
přeprava zboží
přepravit zboží
přepravní náklady
přepravní podmínky
přepravní, přeprava
přepravní, přeprava
přeprodávat
přerušení/zastavení aktivace
přerušit co
přerušit co
přeshraniční plnění
přeshraniční převod jmění
přesunout paragraf do nějakého jiného
přesunout, přechýlit
přesunout, přechýlit
přesvědčit, být přesvědčen (o), přesvědčit se
převádějící/předávající
převaha podstaty nad formou
převedení/přenesení (do dalšího období)
převést aktiva
převést co
převést co
převést do jiné kategorie
převést všechny půjčky k jednomu bankovnímu věřiteli
převést, převod
převod cizí měny
převod jmění
převod vlastnictví
převod vlastnictví
převod/přenos/přechod
převodce
převodce
převoditelný cenný papír
převodní ceny
převodní právo
převody investic
převzetí
převzetí aktiv
převzetí daňové ztráty
přezkoumání doby a metody odepisování
přezkoumání doby životnosti
přezkoumání metody odepisování
přezkoumat co
přidaná hodnota
přidat odstavec
příděl
příděl
rozdělení výdajů
přidělit úvěr
přihlášení vozidla
přihlášení vozidla
příchozí
přijatá faktura
přijatá plnění (služby), nakoupené služb
přijaté zálohy
příjem
příjem
příjem
nepeněžní příjem
příjem
přjmy ze zdrojů v zahraničí
příjem
roční příjem
příjem
vyňaté příjmy
příjem
zdanitelný příjem
příjem
příjem
příjem
příjem z prodeje
příjem zboží
příjemce
příjemce
příjemce plnění
příjemce plnění
Příjemce zdanitelného plnění
přijetí
přijetí
přijmout zdanitelné plnění
přijmout zdanitelné plnění
příjmový doklad
přikázaný
příležitost
příloha
příloha
příloha účetní závěrky
příloha
samostatná příloha
příloha
zvláštní příloha
příloha
příloha k účetní závěrce
přímá metoda vykazování peněžních toků z provozní činnosti
přímá příbuzenská linie
přímé daně
přímé osobní náklady (mzdy)
přímé příspěvky
přímé příspěvky
přímý prodej
přinést prospěch komu
přínos
připadající
případná ztráta
případný
případný
příplatek
přípojné vozidlo
připravit zprávu ohledně due diligence
připsatelná úroková sazba
přírodní katastrofy
přírodní katastrofy
přírůstek (zvýšení) počtu akcií
přírůstek z přecenění
přírůstková výpůjční úroková sazba
přiřadit/přiřazovat
přiřazení
přiřazování nákladů k výnosům
příslib
úmluva
příslušentství
příslušet
Příslušnost k právním předpisům
Příslušnost k právním předpisům
příslušný
příslušný účet
příspěvek
příspěvek
příspěvek na pojistné na veřejné zdravotní pojištění
příspěvek
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
příspěvek
příspěvek na sociální zabezpečení
příspěvkový
příspěvkové organizace
příspěvky do fondů
příspěvky zaměstnavatele
příspěvky zaměstnavatele
přispívat čím 7. pád
přispívat pro
přistoupit, přiblížení
přístup k budoucí restrukturalizaci
přístup k budoucím výdajům na aktiva
přístup, postup, metoda
přístup, postup, metoda
přístupový kód
přístupový kód
přiznání
daňové přiznání
přiznání k DPFO
přiznání k DPH
přiznání k DPH
přiznání k DPH
přiznání k silniční dani
přiznání k silniční dani
přiznat daň
přiznat daň
přiznat daň
přiznat daň
přiznat daň
Přiznat daň
přiznat DPH
půjčka
půjčky /z pozice dlužníka/
půjčky a zálohy
půjčovatel
působnost
působnost
pole působnosti
působnost daně
rámec, rozsah působnosti
ranní směna
reakce na změny cen
realizace
realizovatelná finanční aktiva
realizovatelná hodnota
Reálná hodnota
reálné břemeno
Recognition of expected losses
refinancování
registrace k DPH
registrovat se ve všech státech
regulátor
rejstřík
obchodní rejstřík
reklamace
reklamace koupeného zboží
reklamace prodaného zboží
reklamační řízení
relativní neplatnost
relevance
reorganizace
reorganizační
Reorganizační plán
reprodukční náklady
reprodukční náklady aktiva
reprodukční oceňovací cena
reprodukční pořizovací cena
reprodukční pořizovací cena
Residual value
restituce
restrukturalizace
revize
revize účtů
rezerva
rezerva na daň z příjmů
rezerva na splatné daně
rezerva na záruky (záruční opravy)
rezerva na ztráty
rezervní fondy
rezervy
rezervy (zejména v ekononickém smyslu)
rezervy (zejména v ekononickém smyslu)
rezervy v účetním jazyce
rezervy v účetním jazyce
režie
režim jednoho správního místa
režim přenesení daňové povinnosti
Režim přenesení daňové povinnosti
režim reverse charge
rizika a užitky (z vlastnictví předmětu leasingu)
rizika spojená s předmětem leasingu
riziko
riziko (odhadu budoucího) peněžního toku
riziko likvidity
riziko likvidity
riziko úrokové sazby/úrokové riziko
roční dovolená
roční odměny (prémie)
roční sleva na dani
Roční zúčtování
Roční zúčtování
roční zúčtování daně z příjmů za zaměstnance
roční zúčtování daně z příjmů za zaměstnance
rodičovská dovolená
rodičovská dovolená
rostoucí (býčí) trh
rovnat se čemu
rozčlenění
rozdělení
rozdělení
rozdělení výdajů
rozdělení obchodní korporace
rozdělení společností
rozdělení zisku
rozdělení zisku
rozdíl
rozdíl
kladný rozdíl
rozdíl
záporný rozdíl
rozdíl v provozních v. a n.
rozhodnutí
rozhodnutí o úpadku
rozhodnutí o vyřazení
rozhodný
rozhodný
rozhodné skutečnosti
rozhodný
rozhodný den fúze
rozhodný
rozhodovací strom
rozhodovací strom definice segmentu
rozlišení
rozmezí/pásmo
rozpočet rezervy
Rozpouštět rezervy
rozpoznání/uznání základních prvků účetní závěrky
rozpoznat
rozpoznat
neuznávajíci se
rozsah
rozsah (působnosti)
rozsah (působnosti) standardů
rozsah konsolidované účetní závěrky
rozsah opravy
rozvaha
rozvaha
podrozvahový
rozvaha
rozvahová hodnota
rozvaha
rozvahové položky
rozvahové transakce
rozvahový den
rozvahový účet
rozvojový
ručení
Ručení, odpovědnost za závazky
ručitel
ručitel
ručitel
Rukopisy
řada propojených aktivit
řádek přiznání
řádně oceněné pohledávky
řádně oceněné zásoby
řádné uplatnění
řádný
řádný
řádné daňové přiznání
řádný hospodář
ředicí potenciální kmenové akcie
ředitelé/manažeři
Řídit něco
řízení
řízení
řízení o úpadku
řízení (podniku)
s ohledem na okolnosti
s.r.o.
s.r.o.
sada nářadí
Samostatná jednotka
samostatné movité věci a soubory
samostatné zdanitelné plnění
samostatné zdanitelné plnění
samostatné zdanitelné plnění
samostatné zdanitelné plnění
samovyměření DPH
sankce
sazba
sazba
kurs devizového trhu
sazba
sazba daně
sazba daně
sazba pro amortizaci
sazba pro amortizaci
sdílet odpovědnost
sdružené plány zaměstnaneckých požitků (více zaměstnavatelů)
sdružení
sdružení
honební společenství
sdružení
občanské sdružení
sdružování/syndikace
sečíst
sečíst
sečíst závazky
segment
sekuritizace
sekuritizace
selhání
seskupování aktiv
sestavení rozvahy
sestavit přílohu k účetní závěrce
sestavit smlouvu
sestavit strukturu due diligence
sestavit zprávu due diligence
sesterská společnost
Seznam společníků
sezonní, cyklické nebo nahodilé výnosy
shoda
shrnutí
schéma odchodů do důchodu
schodek
schválení (účetní závěrky ke zveřejnění)
sídlo
sídlo společnosti
sídlo společnosti
silniční daň
silniční daň
silniční daň
sjednat co
sjednat něco
sklad
sklad
skladní karta
skladová evidence
skladová kartotéka
skladovací náklady/náklady na skladování
skončit kde
skonto
skupina
skupina
účtová skupina
skupina
skupina (propojených podniků)
skupina aktiv
skupina aktiv
skupina v konsolidaci
skutečná, tržní
sladit/harmonizovat
sleva
sleva na dani
sleva na dani
sleva na dani
sleva na dani
Sleva na dani
sloučit dva odstavce zákona do jednoho
složený nástroj
složit zálohu, jistotu atd.
složka
organizační složky státu
slučování/agregace
služební automobil
služební automobil
služební cesta
služební cesta
služebnost
směna/výměna aktiv
směnečný dlužník
směnka
směnka
směnky vystavené bankou
směnka
směnky
směnný kurz
směnný provoz
Směřovat k čemu
smlouva
společenská smlouva
smlouva
smlouva na směnu zahraniční měny
smlouva o celkovém/úplném zápočtu
smlouva o smlouvě budoucí
smlouva o smlouvě budoucí
smlouva s pevně stanovenou cenou
smlouva typu "náklady plus přirážka"
smlouva za obvyklých podmínek vypořádání
smluvně
smluvně
Smluvní státy
Smluvní státy (pro účely soiálního zabezpečení)
smluvní uspořádání
Smluvní zaměstnanec
Smluvní zaměstnanec (pro účely nemocenského a důchodového pojištění)
Smluvní zaměstnavatel
Smluvní zaměstnavatel (pro účely nemocenského a důchodového pojištění)
smysl ve fúzi
snížená sazba
snížená sazba DPH
snížená sazba DPH
snížená sazba DPH
snížení daně
snížení daňového základu
snížení daňového základu
snížení hodnoty
snížení/srážka/sleva
snížit co
sociální
sociální zabezpečení
sociální a zdravotní pojištění
Sociální podpora
Sociální podpora
sociální pojištění
sociální pojištění
Sociální pojištění
Sociální pojištění
sociální pojištění
Sociální zabezpečení
Sociální zabezpečení
sociální zabezpečení
software
solventnost/platební schopnost
soubor
samostatný soubor
současná hodnota
současná hodnota závazků z definovaných požitků
současný (existující) závazek/povinnost
soudem uznaný dlužník
soudní rozhodnutí
soudní rozhodnutí
Souhlas (úředně)
souhlas s převzetím
souhlas zaměstnance
souhrn
souhrn
souhrn jednotlivých rozdílů
souhrn/sloučení
souhrnné hlášení
soukromá cesta
soukromá cesta
soukromá listina
soukromá spotřeba
soukromá spotřeba
soukromé finanční prostředky
soukromé finanční prostředky
soulad
v souladu s
soulad
v souladu (s), podle (čeho)
soulad s čím
soulad, shoda
soulad, shoda
soulad/shoda s IAS
specializované investiční společnosti
speditér, přepravce
splacení
splacení základního kapitálu
splacený kapitál
splatit
splatit půjčku
splátka
splátka
splátkový kalendář
Splatná
Splatná
splatná daň
splatná provize
splatnost
splatnost
splatnost
splnění
splnění dluhu
splnit kritéria čeho
splnit podmínky
spočítat daň
spojení
spojení
spojení se zahraničními osobami
spojení podílů
spojovací účet
Společenská smlouva
společenství
společná administrativa plánů (zaměstanneckých požitků)
společná kontrola (spoluovládání)
Společně
společné jmění
společné kontrolované (spoluovládané) jednotky/subjekty/činnosti
společní či neoddělitelní věřitelé
Společníci, akcionáři
společník
společník
společník
společník
společník
společník
společnost
společnost
akciová společnost
společnost
evropská společnost
společnost
společnost s ručením omezený
společnost
veřejná obchodní společnost
společnost s ručením omezeným
společný podnik
spolehlivost
spolehlivost ocenění
spolehlivý odhad závazku
spolupracovník
spoluvlastnictví
spoluvlastník
spotřeba paliva
spotřeba paliva
spotřební daň
správa
správa
česká daňová správa
správa
správa daní a poplatků
správce
insolvenční správce
správce
správce daně
správce daně
správci (plánů penzijních požitků)
spravedlivé podmínky
správní náklady
správní rada, představenstvo
správní rada, představenstvo
spřízněné strany
srazit daň
srazit daň u zdroje (plátcem)
sražená daň
srážková daň
srovnání roku vůči roku
srovnatelné informace
srovnatelnost
srovnávací předtest
srovnávací test, test souladu metod, standardů atd.
srozumitelnost
stálá adresa
stálá aktiva
stálá aktiva
Stálá provozovna
Stálá provozovna
stálé (trvale se opakující) dluhové nástroje
Stálý interpretační výbor (SIC)
Standby letters of credit
stanovení
určení
stanovení
stanovení základu daně
stanovený
ve stanovené lhůtě
stanovit
stanovit
vymezený účel
stanovit sazbu
stanovit/určit
Stanovovat, určovat s odkazem na smlouvu
Stanovy
stát - daňové pohledávky
Stát registrace
stát se domnělým dodavatelem
statistický
Český statistický úřad
státní finance
státní orgán
státní plán (zaměstnaneckých požitků)
statutární orgán
statutární orgán
statutární zastupování
stav
množství
stavby
stavební práce
stavební práce
strana dal
strana má dáti
stravovací služby
strhnout, zničit
struktura
struktura a obsah
Středisko životních zájmů
Středisko životních zájmů
středně velká společnost
Subsidies
sumarizovat co
suroviny
svědek
svěřenecké/fiduciální činnosti
svěřenecký fond
SVJ, společenství vlastníků jednotek
svolat co
swap celkových výnosů
swap na úrokové riziko/úrokový swap
swapový kontrakt
symbolická cena
syntetický účet
široce, široko, všestranně, všeobecně
škody
škody
školné
špatná pohledávka
štěpení akcií
technika FIFO
technika LIFO
technika oceňování CAPM
techniky oceňování nákladů
Tento, tj. odkazující se na předcházející větu
teplo
test "zhora dolů" (sestupný test)
test "zhora dolů" (sestupný test)
test krytí majetku vlastními zdroji
test souladu
těžba nerostů
těžba ropy
těžit z čeho
těžkost
tiché rezervy
tiskopis DP
transakce
transakce mezi nezávislými (nespřízněnými) stranami
transakce po vlastnické ose dolů
transakce prodeje a zpětného pronájmu
transakce se spřízněnými stranami
transakce v cizí měně
transakce/operace
transakce/operace směrem nahoru (v skupině podniků)
transakční náklady (finančních nástrojů)
trvalá nejistota
trvalá nejistota
Trvalý pobyt
Trvalý pobyt
trvání podniku
tržby z prodeje majetku
tržby za prodej zboží
tržní cena
tržní cena
tržní hodnota
tržní hodnota
tržní riziko
třetí osoba
třetí strana (instituce)
třetí země z pohledu DPH
třetí země z pohledu DPH
třída
účtová třída
tvorba
tvorba
tvorba rezervy
tvořit opravnou položku
Tvořit rezervy
Tvořit zisk
Účast na pojištění
Účast na pojištění
účastníci (penzijních plánů)
účastník sdružení
účel
účel
účel stanovení výše a periodicity
účel
účel zákona
účel
zákonem vymezený účel
účel a role
účel účetní závěrky
účel/předmět/cíl
účet
účet
převodový účet
účet
vkladový účet
účet
účet "dodavatelé"
účet hlavní knihy
účet nákupů
účetní
mezinárodní účetní standardy
účetní
účetní (u)závěrka
účetní
účetní jednotka
účetní
účetní období
účetní
účetní odpisy
účetní
účetní třída
účetní
účetní
účetní hodnota
účetní jednotka
účetní knihy
účetní koncept
účetní model
účetní období
účetní období
účetní odhad
účetní odpisování
účetní pravidla
účetní pravidla segmentu
účetní pravidla shodná s ročními
účetní přístup
účetní rok
účetní systém
účetní výkaznictví
účetní výkazy pro zvláštní účely
účetní zápis
účetní zásady
účetní závěrka
účetní záznam
účetní zisk
účetní zisk/výnos/příjem
účetnictví
účetnictví
soustava jednoduchého účetnictví
účetnictví
soustava podvojného účetnictví
účetnictví
vést účetnictví
účinnost
nabytí účinnosti
účinnost zajištění (hedgingu)
účtová
účtová skupina
účtová
účtový rozvrh
účtová
účtová třída
účtová
účtová třída
účtová osnova
účtová skupina
účtování
účtovat cenu
účtovat, fakturovat
účtovat, nárokovat, fakturovat
účtovat, nárokovat, fakturovat
účtovná cena
účty časového rozlišení, časové rozlišení
účty dodavatelů
účty odběratelů
účty v bankách
účty zákazníků
událost neupravující účetní závěrku [po rozvahovém dni]
událost upravující účetní závěrku (po rozvahovém dni)
událost zakládající povinnost
události po rozvahovém dni
udělat ocenění
udělat ústupek
úhrada
úhrada ztráty
uhradit co
uhradit úroky
uhradit úroky
úhrn
souhrn
úhrn
souhrn odpisů hmotného i nehmotného majetku
úhrn
úhrn nabývacích cen podílů na obchodní společnosti
uchování kapitálu
uchování produkčního kapitálu
ukazatel
ukazatel P/E
ukazatel špatných/rizikových pohledávek
ukazatel zadluženosti
ukončené (činnosti)
ukončení (aktivace)
Ukončení činnosti
ukončit
ukončit
období likvidace
ukončit smlouvní vztah
ukončit smlouvní vztah
úleva
daňová úleva
uložit daň
uložit daň
uložit peníze
uložit pokutu
umělecké dílo
umělecké dílo
úmluva
umořovací fond
úmysl jednajícího
unáhleně, ukvapeně
úpadek
úpadek
rozhodnutí o úpadku
uplatnění DPH
uplatnit daňovou ztrátu
uplatnit daňovou ztrátu
uplatnit právo
uplatnit právo
uplatnit slevu na dani
uplatnitelná daňová ztráta
uplatňovaná cena
uplatňování DPH u elektronického obchodování
uplatňovat
uplatňovat
uplatňovaný (jako výdaj)
uplatňovat něco, nárokovat něco
uplatňovat něco, nárokovat něco
uplatňovat plný nárok na odpočet
uplatňovat plný nárok na odpočet
úplnnost
úplnost
uplynutí
uplynutí (zdaňovacího období)
uplynutí doby
uplynutí doby
úprava
úprava
úprava základu daně
úprava HV
úprava pracovní doby
upravit
upravit
odstranit vady
upravit
upravovat co čím
upravovat zákonem
upravovat zákonem
úpravy zabezpečují uchování kapitálu
Upsané akcie
určení základu daně
určení základu daně
určený
úrok
úrok
úrokové příjmy
úrok
úrokový náklad (plánu zaměstnaneckých požitků)
úroky
urovnání sporu
úřad
úřad
finanční úřad
úřad či jiná státem zřízená instituce, která vydává souhlas s akvizicemi nebo fúzemi
úřední jazyk
úřední záznam
úschovna
uskutečněný (o zdanitelném plnění)
uskutečnit nákup
uskutečnit zdanitelné plnění
uskutečnit zdanitelné plnění
uskutečňovat plnění
úspory
úspory
ustanovení zákona
ustavit co
ustavit regulátora
ústupek, sleva z pohledu vyjednávání
uvádět cenu
uvalení daně
uvalit něco
uvalit něco (například poplatek, daň, zákaz)
uvalit, uložit daňovou či jinou povinnost
uvážit, rozmyslet si, vzít v úvahu
úvěr
úvěr
smlouva o úvěru
úvěr
úvěrní družstvo
úvěrová důvěryhodnost
úvěrové produkty
úvěrové riziko
úvěrový příslib
úvěruschopnost
uvnitř EU
uzákonění/ustanovení
uzávěrka
účetní uzávěrka
uzavření knih
uzavřít smluvní vztah
uzavřít smluvní vztah
územní
samosprávní územní celky
územní segmenty
uznání a ocenění
uznání a ocenění ztráty ze snížení hodnoty
uznání a ocenění: aktiv plánu požitků
uznání nákladů a výnosů ze smlouvy
uznání splatné a odložené daně
uznání splatných daňových závazků a pohledávek
uznání/zachycení aktiv
uznání/zachycení do nákladů (období)
uznání/zachycení identifikovatelných aktiv a závazků
uznání/zachycení nákladů na výzkum a vývoj
uznání/zachycení pozemků, budov a zařízení
uznání/zachycení/rozpoznání
uznání/zachycení/zahrnutí do výnosů (zisků)
uznat
(výdaje)
užitek/požitek (zaměstnanecký)
užitky (prospěch) spojené s předmětem leasingu
uživatel účetní závěrky
uživatelé a jejich informační potřeby
v nezměněné ceně, hodnotě
v nezměněné ceně, hodnotě
v podstatě uzákoněný
V průměru
v rozporu se zákonem
v sázce
V souhrnu
v širších souvislostech/s ohledem na
v, na, během
V.O.S.
Valná hromada
valná hromada společníků
valná hromada společníků
Valná hromada společníků
valný
valná hromada
variabilní výrobní režie
vážený aritmetický průměr
vážený aritmetický průměr počtu kmenových akcií za období
včasnost
včetně DPH
včetně DPH
včlenění
včlenění
společenská smlouva
Ve velkém rozsahu
věcné právo
věcný
věcný
věcná náplň částky
vedená (vykazovaná) částka
vedení podniku/management
vedení, vodítko
vedení/vyjádření/účtování/vykázání na úrovni nákladů
vedlejší náklady
vedlejší produkt
vedlejší výdaj (náklad
vedlejší výdaj (náklad
velmi
věrné zobrazení
věrný a poctivý obraz
věrný, úplný a průkazný
vertikální fúze
veřejná listina
věřitel
věřitel
věřitel
věřitel
věřitel
věřitel
věřitel
vést účetnictví
vést účetnictví
vést, řídit právní prověrku cílové společnosti
vestavěný/vložený derivát
většina
většinový podíl
VH za běžné účetní období
vhodná/přiměřená míra zisku
vhodný, příslušný
videonahrávky
vklad
vklad
vklad věřitele
vklad
výnosy z vkladu
Vkladatel
vkladní
vkladní list
vkladní
vkladní knížka
vkladový
vkladový účet
vklady do vlastního kapitálu
vklady splatné na požádání
vláda
vláda, ovládnutí, kontroa, dozor
vládní dotace/granty
vládní podpora
vlastní akcie
vlastní akcie
vlastní kapitál
vlastní kapitál
vlastní kapitál
vlastní kapitál
vlastní náklady
vlastní prostory
vlastní prostory
vlastní prostory
vlastní prostory
vlastní směnka
vlastní zdroje
vlastnická práva
vlastnictví
Vlastnictví
vlastník
vlastniství/vlastnické právo
Vlastnit něco
vlna akvizic
vnitroskupinové transakce
vnitřně vytvořený goodwill
Vnitřní poměry
vnitřní účetní směrnice
vodítko
volba a užití všeobecného cenového indexu
vozidlo s vlastním pohonem
vrácení státních dotací
vrátit část zdanitelného plnění
vrátit část zdanitelného plnění
vstoupit do fakturace
vstoupit na území společenství
vstupné
všeobecné faktory ke zvážení
vůle zákonodárce
vůle zákonodárce
vybavit koho čím
výběr peněz z banky
vybírat DPH z dovozu
Výbor pro mezinárodní účetní standardy
vybrané vysvětlivky
vybraný
vybraný
vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu
vybraný
vybrané údaje z Rozvahy
vybraný
vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty
vybrat peníze
vybrat peníze
vybrat peníze z čeho
vyčíslení daňového nákladu v mezitimní účetní závěrce
vyčíslení výnosů
vyčíslení zpětnězískatelné částky
výdaj
výdaj
náklady vynaložené k dosažení zajištění a udržení příjmů
výdaj
výdaj
výdaje na hmotná aktiva
výdaje na výzkum a vývoj
výdaje související s nabytím aktiva, náklady na pořízení aktiva, pořizovací náklad
výdajový doklad
vydaná faktura
vydané dluhopisy
výdejka zboží
vydělat peníze
vyhláška
výnos
Vyhotovení čeho
vyhovovat
východisko
východisky z hlediska daně z příjmů
východisky z hlediska daně z příjmů
výchozí ocenění
výchozí rozpoznání
výchozí událost ke zveřejnění
vyjádřit rozdíl k nabytému majetku
vyjímka
vyjmout z nákladů
vyjmout z rozvahy (finančního nástroje)
výkaz
výkaz zisku
výkaz peněžních toků
výkaz peněžních toků - cash flow
výkaz zisků a ztrát
výkaz změn vlastního kapitálu
Výkaz, rozhodnutí
vykázání (peněžních toků) na čisté bázi
vykázání (ve výkazu)/prezentace/předložení
vykázání dotací k aktivům
vykázání dotací na úhradu nákladů
vykázání na čisté bázi
vykázání peněžních toků hlavních (provozních) činností
vykázání peněžních toků z investiční činnosti a z financování
vykázání účastí ve společném podnikání v účetní závěrce investora
vykázání v následných rozvahách
vykázání/prezentace a zveřejnění
vykázat
vykázat (daň.) ztrátu
vykazování podle segmentů
vykazování údajů kumulovaně od počátku roku
vykazování/uvedení v matici
výkon působnosti
vykonat
vykonatelnost
Vykonávající, řídící
vykonávat práci
výkonnost
výkonnost (=finanční výkonnost)
výkonný orgán
výkonost investování
výkonová spotřeba
výkony
vykzující podnik/jednotka
vymáhat dluh
Výměna
Výměna, směna
vyměření daně
vyměřit
daň
vyměřit
vyměřené ztráty
vyměřit clo
vyměřit daň
vyměřit daň
vyměřit daň
Vyměřovací základ
Vyměřovací základ (pro pojistné)
vymezení
vynaložené
vynaložené náklady
vyňatý
vyňatý
vyňatý příjem
vynětí z rozvahy
výnos
výnos
výnos z vkladu
výnos
brutto výnos
výnos
výnos, finanční úřad
výnos/rentabilita investice
výnosové úroky
výnosy (též tržby ve výsledovce)
výnosy podle segmentů
výnosy z aktiv plánu (plánu zaměstnaneckých požitků)
výpis z běžného účtu
vyplácet co
vyplácet co
vyplácet co
výplata zisku
výplata, mzda
výplata, mzda
vyplatit co
vyplatit dividendy
vyplatit nerozdělený zisk
vyplatit si co
výplatní den
Vypořádání
vypořádání (plánů definovaných požitků)
vypořádání (závazků ze zaměstnaneckých požitků)
vypořádání čistého rozdílu (po zápočtu)
vypořádání, též i finančně
vypořádání/úhrada/vyrovnání
vypořádat
vypořádat
vypořádat závazek
vypořádat závazek
vypracovat
vypršet (o lhůtě)
výpůjční náklady
Výroba
Výrobce
Vyrobit co
výrobky
výrobní licence
výrobní režie
výroční zpráva
vyrozumět, oznámit
vyřazení
odstoupení, skončení
Vyslání zaměstnance
Vyslání zaměstnance
výsledek
výsledek (hospodaření)
výsledek
výsledek
Výsledek
výsledek
výsledek hospodaření za běžnou činnost
výsledek segmentu
výsledek z hlavních (provozních) činností
výsledkové transakce
výsledovka
výsledovka
vystavit fakturu
vystavit fakturu
vystavit fakturu
vystavit něco čemu
vystavování
výše rezervy
vyšetřování
vytěsnit konkurenta z trhu
Vytvořit co
vytvořit skupinu
vyústit v co
využít zvláštní režim
vývoj
vývoz zboží
vyvratitelný předpoklad
výzkum
výzkum a vývoj na základě smlouvy/na zakázku pro ostatní
významné plánovaná periodická údržba a generální opravy
významnost
významnost a slučování/agregace
významný, značný,
vyžadované prvotní informace ke zveřejnění
výživné
vzdělávací služby
vzít něco v potaz
vznést námitku
vznik práv
vzniklé náklady, které nebudou aktivovány rozpoznány jako aktivum
za úplatu
začátek/zahájení leasingu
začít
zadat objednávku
zadržet
nevyplatit
zahájení/začátek
zahájit jednání
zahájit řízení
zahraniční aktivity/činnosti
zahraniční jednotka/subjekt
Zahraniční zaměstnanec
Zahraniční zaměstnanec (pro účely nemocenského a důchodového pojištění)
Zahraniční zaměstnavatel
Zahraniční zaměstnavatel (pro účely nemocenckého a důchodového pojištění)
zahrnout
zahrnout
zahrnovaný
zahrnout
zahrnutí do nákladů
zacházet s čím
zachovat si finanční stabilitu
zachovat si finanční stabilitu
zachycení závazků
zachycení ztrát ze snížení hodnoty vytváří odloženou daňovou pohledávku
zachycení/uznání kurzových rozdílů
zachycení/uznání kurzových rozdílů
zachycení/uznání/vstupní ocenění dlouhodobého nehmotného aktiva
zajistit
zajistit
zajistit
zajistit co
zajištěná položka
zajištění
zajištění (hedging)
zajišťovací (hedgingový) nástroj
zajišťovací/zabezpečovací doložka
Zajišťovat co
zákaz
zákaz
zákazník
základ
základ
základ daně
základ daně
základ daně
základ daně
základ daně
základ daně
základ daně
Základ daně
Základ daně
základ pro daň z příjmů
Zakladatel
Zakladatelský dokument
základní chyby
základní jmění
Základní jmění
základní kapitál
základní kapitál
základní kapitál
základní prvky (účetních výkazů)
základní předpoklady
základní přístup (k řešení)
základní sazba
základní sazba DPH
základní sazba DPH
základní stádo a tažná zvířata
základní ukazatel zisku na akcii (základní EPS)
zákon
nařízení, výnos
zákon
podle zákona
zákon
právní norma
zákon
zákon o správě daní a poplatků
Zákon
zákon o bydlení
zákon o bydlení
zákon o dani z přidané hodnoty
zákon o dani z příjmů fyzických osob
zákon o dani z příjmů právnických osob
zákon o daních z příjmů
zákon o daních z příjmů
zákon o daních z příjmů
zákon o daních z příjmů
zákon o DPH
zákon o DPH
Zákon o přeměnách společností
zákon, tj. právní norma vydaná ve Sbírce zákonů
zákoník
obchodní zákoník
zákoník
obchodní zákoník
zákoník práce
zákoník práce
zákoník práce
zákonné důchodové pojištění
zákonné důchodové pojištění
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
zákonný
zákonný
zákonná povinnost
zákonný rezervní fond
záloha
daňová záloha
záloha
záloha (v pasivech přijatá)
zálohová daň
zálohy
Založit co
založit obchodní společnost
založit společnost
zamaskovaný (nezdaněný DPH) prodej
zamaskovaný (nezdaněný DPH) prodej
záměna investic v portfóliu
zaměstnanci (manažersky)
zaměstnanci na plný pracovní úvazek
Zaměstnanci na zkrácený pracovní úvazek
zaměstnanec
zaměstnanec
zaměstnanec (manažersky)
zaměstnanecké požitky
zaměstnanost
zaměstnavatel
zaměstnavatel
zaměstnavatel
zaměstnavatel
zaměstnavatel
zaměstnavatel
zaměstnavatel
zaměstnavatel s nepřetržitým provozem
zamířit, snažit se
zamykatelná skříňka
zánik
zánik práv
zanikající společnost
zaokrouhlený
zaokrouhlené číslo
zápasit (ucházet se, soutěžit)
zaplacená pokuta
zaplatit na daních
zápočet
zápočet
být započten
zápočet
prostý zápočet
zápočet
úplný zápočet
zápočet
zápočet daně
záporný goodwill
záporný goodwill z akvizice
záporný zůstatek
zapsat do obchodního rejstříku
zaručená zbytková hodnota
záruka/záruční
zásady v daňovém řízení
zásluha, výhoda, podstata věci
zásoby
zásoby
zásoby
zásoby
zastaralé zásoby
zastavená aktiva/půjčky zajištěné zástavou
zastavit, zničit konkurenta
zástavní právo
zástupce
zástupce
smluvní zástupce
zástupce
společný zástupce
zástupce
ustanovený zástupce
zástupce
zákonný zástupce
zástupce
zástupce daňového subjektu
zástupce
zastupování
zastupovat koho v řízení
zátěž
zátěž
zatížit
zapsat na vrub (zatížit účet)
zatřídění
zaúčtovat
zaúčtovat
zaúčtovat
zaúčtovat co
závazek
závazek (povinnost)
závazek (povinnost)
závazek z definovaných požitků (v současné hodnotě)
závazek, povinnost
závazková metoda
závazková metoda rozvahového přístupu
závazky
závazky
závazky
závazky
závazky
závazky
závazky - ovládající řídící osoba
závazky - podstatný vliv
závazky k účastníkům sdružení
závazky ke členům družstva
závazky ke společníkům
závazky z obchodního styku
závazky z obchodního styku
závazky ze změny metody (plánů definovaných požitků)
závazky, odvody
závazky, odvody
závazná prodejní smlouva
závazný
závazný
závazně stanovené uspořádání údajů
zavazovat právně, smluvně
zavedení čeho
závěrka
účetní závěrka
závěrkový kurz
Zavést zvláštní režim
závěť
závislá činnost
závislá činnost
závislá činnost
závislá činnost
závislá činnost
Závistlý rodinný příslušník
Závistlý rodinný příslušník
závod na výrobu polotovarů
zaznamenat co
zbavit se kapitálově propojené osoby
zboží
zboží
zboží nízké hodnoty
zbývající částka (rozdíl mezi celkovým plněním a přijatou či poskytnutou zálohou
zdanění
zdanění
Zdanitelná plnění
zdanitelné (odčitatelné) přechodné rozdíly
zdanitelné plnění
zdanitelné plnění
zdanitelné plnění
zdanitelné plnění
zdanitelný
zdanitelný
zdanitelné plnění
zdanitelný
zdaňovací období
zdanitelný přechodný rozdíl
zdanitelný příjem
zdanitelný zisk (daňová ztráta)
zdaňovací období
zdaňovací období
zdaňovací období
zdaňovací období
zdaňovací období
zdaňovací období
zdaňovat, daň
zdaňovat, daň
zdědit co
zdravotní péče
zdravotní pojištění
zdravotní pojištění
zdravotní pojištění
zdroje ztělesňující ekonomické užitky
zdůvodnit
zdvihový objem motoru
ze zákona vymahatelné právo
zfúzovaná firma
zhroucení, kolaps, v našem případě propad hodnoty aktiva na nulu
zhroucení, kolaps, v našem případě propad hodnoty aktiva na nulu
zisk
zisk
zisk
zisk - základní
zisk - zředěný
zisk nebo ztráta před zdaněním
zisk nebo ztráta z běžné činnosti
zisk nebo ztráta z fin. Operací
zisk po zdanění
zisk před zdaněním
zisk před/po zdanění
zisk z běžné činnosti
zisk z běžné činnosti před zdaněním
zisk z finanční činnosti
zisk z vyřazení
zisk za období
zisk/výnos
Zisk/ztráta běžného účetního období
Zisk/ztráta minulých let
získání
nabytí
získat souhlas s převzetím
zisky nebo ztráty vyplývající z úprav pojistně-matematických odhadů
zisky/přínosy/užitky
zjednodušení
zjevně
zjistit
zjistit
zjištěná částka
zkrátit
zkrátit
částky neoprávněně zkracující příjmy
zkreslení
zkušená účetní
zlepšení, oprava, dodatek
zlepšit, napravit, korigovat, novelizovat
zlikvidovat aktivum
zlikvidovat aktivum
změna práv
změna stavu rezerv
změnit splátkový kalendář
zmínka
zmocněnec
zmocněnec
obecný zmocněnec
znalec
znalecký posudek
znalecký posudek
znalecký posudek
znalecký posudek
znehodnocený materiál
zneužívat
zneužívat
znovunabytí hodnoty
znovunabytí hodnoty
znovuposouzení/přehodnocení nezachycené odložené daňové pohledávky
znovuvykázání přepracovaných předchozích období
zohlednit hodiny práce
zpětně uplatnitelná daňová ztráta
zpětně získatelná částka
zpětně získatelná částka
zpětně získatelná částka a účetní hodnota penězotvorné jednotky
zpětné(retrospektivní) uplatnění/aplikace
zpětnězískatelnost/návratnost
zpětný odkup /umoření
zplnomocnění, úkol
zpráva jednatele
způsob vymáhání pohledávky
způsobem pro rata
způsobilé aktivum (aktivum splňující dané podmínky)
způsobilost
způsobilý pro aktivaci
zrušené standardy
zrušení
zrušení
zrušení konkurzu
zrušení
zrušení/storno ztráty ze snížení hodnoty goodwillu
zrušení/storno ztráty ze snížení hodnoty individuálního aktiva
zrušení/storno ztráty ze snížení hodnoty penězotvorné jednotky
zrušení/storno/ztráty ze snížení hodnoty
zrušení/zvrat/storno
zrušit
zrušit
zrušit poplatníka s likvidací
zrušit (například i o zdanitelném plnění opravným DD)
zrušit (například i o zdanitelném plnění opravným DD)
zrušit opravné položky
zrušit opravné položky
Zrušit rezervy
zrychlené odpisování
zředěný zisk na akcii (EPS)
zřídit
zřídit
být zřízen za účelem podnikání
zřízení zástavního práva
zřizovací výdaje
ztráta
ztráta
ztráta ze snížení hodnoty
ztratné
ztráty
ztráty
ztráty
ztráty z půjček a poskytnutných záloh
zúčtování (dotací) prostřednictvím výnosů
Zúčtovaný příjem
Zúčtovaný příjem
zůstatek
zůstatek
zůstatek na účtu
zůstatek v pokladně
zůstatková cena aktiva
zůstatková hodnota finančního aktiva nebo finančního závazku
zůstavitel
zveřejněná účetní závěrka
zveřejnění
zveřejnění spřízněných stran
zveřejnění státní podpory
zveřejnění účetních pravidel
zveřejněný návrh
zveřejnit
zvířata
zvláštní péče
zvláštní zájem o co
zvýšit
zvýšit
zvýšit co
žádost
žádost
žádost akcionáře
Žalovat koho
živnostenský zákon
Životní (důchodové) pojištění dle paragrafu 15, odst.6
Životní (důchodové) pojištění dle paragrafu 15, odst.6
životní pojišťovna
životnost
životnost aktiv
živý inventář (zvířata)

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :