Dárkem pro registrované

Zákony

Projednávané

psp.czsenat.czNázevMěněné předpisy
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Nařízení vlády č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
ZÁKON č. 121/2000 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
ZÁKON č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách
VYHLÁŠKA č. 450/2009 Sb. kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON č. 357/1992 Sb. České národní rady ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 265/1991 Sb. ze dne 18. června 1991 o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
ZÁKON č. 42/1994 Sb. ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
ZÁKON č. 526/1990 Sb. ze dne 27. listopadu 1990 o cenách
Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Zákon č. 441/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 13/1997 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích
Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník
Nařízení vlády č. 580/2020 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
ZÁKON 37/2021 Sb. ze dne 19. ledna 2021 o evidenci skutečných majitelů
NAŘÍZENÍ VLÁDY 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry
VYHLÁŠKA č.458/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
VYHLÁŠKA č.525/2020 ze dne 7. prosince 2020 o formulářových podáních pro daně z příjmů
VYHLÁŠKA č. 457/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
VYHLÁŠKA č. 455/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z hazardních her
VYHLÁŠKA č. 454/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň silniční
VYHLÁŠKA č. 456/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
Zákon 461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
Vyhláška č. 510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
Vyhláška č. 589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Zákon 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Náklady a výnosy
Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
304/2013 Sb.ST 166/0Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Účty a zásady účtování na účtech
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Zúčtovací vztahy
Zákon o daních z příjmů
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :