Příklad k dani z příjmů fyzických osob – stanovení daňové povinnosti pracujícího důchodce 2015

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

23.3.2016 13:19

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.
Z horkých aktualit: Zpracováváte přiznání starobnímu důchodci? Pokud ano, zrekapituluji Vám některé naše postřehy z letošních přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

PLATÍ pro rok 2016

1. Přiznání podává starobní důchodce, pokud má kromě důchodu roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. (§ 38g odst. 1 ZDP).

Příklad: – Důchodce má příjmy z nájmu pozemku za zdaňovací období ve výši 15 tisíc Kč. Přiznání podávat nemusí, protože jsou do 15 tisíc. Kč. Kdyby však  byly nájmy z pronájmu nemovitých věcí – pozemků např. 25 tisíc Kč za zdaňovací období, přiznání podávat musí.

Pozor – příjmy z nájmů nemovitých věcí nemohou být zahrnuty do § 10 ZDP.

2. Důchodce musí zdanit celý důchod, pokud příjem podle § 6 ZDP a dílčích základů daně podle § 7 a § 9 ZDP přesahuje částku 840 tisíc Kč. (§ 4 odst. 3 ZDP)

Příklad: – Pan doktor, bývalý primář si stále přivydělává na dvou pracovištích, přiznání si dělá sám a jeho základ daně (superhrubá mzda) byl podle § 6 870 tisíc Kč. Žádal revizi přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

Otázka 1.: Musí pracující důchodce zdanit důchod?

Odpověď: Pozor, zdaňuje se pouze v případě, pokud příjem tj. hrubá mzda spolu se základem daně z § 7 a § 9 přesahuje 840 tisíc Kč. Nikoliv základ daně z § 6 ZDP - superhrubá mzda!

Otázka 2.: Kam v přiznání k dani z příjmů fyzických osob důchod  zdaním důchod, pokud by příjem – hrubá mzda byl vyšší než 840 tisíc Kč.?

Odpověď: V rámci § 10 odst. 1 písm. e) ZDP (naštěstí bez sociálního a zdravotního pojištění).

Otázky 3.: Musím zdanit pouze část přesahující důchod nebo celý důchod?

Odpověď: Celý důchod. 

Důchodce má nárok jako každý jiný poplatník nárok na základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP).

Předkládáme Vám v našem článku příklad důchodce, které měl jiné starosti než ty, které popisuji. Prověřte si svoje znalosti se zdaňováním fyzických osob za rok 2015. 

A máte naši objednanou naši novinku – Komentář k dani z příjmů fyzických osob s příklady od paní Lenky Rajnoškové Černé a Zuzany Rylové?

Dnes novinku rozesíláme. 

P.

Mrkněte na můj web, již je spuštěný. :-) pevacoukova.cz (něco tam na Vás čeká :-)  

P.S.

Příklady z knihy jsem osobně s kolegyní Peťou Svitkovou přepočítávala a vytvořily jsme pro Vás vysvětlivky k příkladům pro jejich snadnější pochopení.    

 


 

V příkladu není počítáno s DPH, není-li DPH výslovně zmíněno. 

Pan Moučka je pracující důchodce, nepodniká a v roce 2015 měl následující příjmy:

  1. Hrubé zdanitelné příjmy z pracovního poměru ve výši 384.000 Kč.
  2. Úroky ze sporožirového účtu – na účet připsána částka 272 Kč.
  3. Z pronájmu pozemků získaných v restituci obdržel částku 400.000 Kč, z pronájmu dalších pozemků obdržel částku 300.000 Kč.
  4. Za příležitostný prodej ovoce a zeleniny z vlastní zahrady utržil 18.000 Kč.
  5. Od června do poloviny srpna pronajal zděděnou rekreační chalupu a za pronájem utržil 120.000 Kč. K těmto příjmům evidoval výdaje (dřevo na topení, úklid, drobné opravy, poměrná část odpisů apod.) ve výši 48.000 Kč.
  6. Od svého šéfa obdržel částku 2.500 Kč za vymalování jeho bytu. Materiál dodal jeho šéf.
  7. Sousedovi příležitostně pečoval o zahradu (sekání trávy, řez stromů) a obdržel částku 4.000 Kč.
  8. Kamarádovi na půl roku půjčil 100.000 Kč. Kamarád mu v roce 2015 dluh vrátil a na úrocích mu zaplatil 2.000 Kč. V případě půjčky u banky by kamarád na úrocích zaplatil 4.000 Kč.
  9. V roce 2015 prodal obchodní podíl na společnosti za částku 2.500.000 Kč. Do společnosti vstoupil v roce 2005, kdy získal za částku 50.000 Kč 30 % podíl. V roce 2010 zvýšil svůj podíl na 60 % odkupem části podílu od druhého společníka za částku 300.000 Kč.
  10. Za výpomoc sousedovi se sklizní brambor obdržel brambory v hodnotě 600 Kč, za sousedskou výpomoc při sklizni sena obdržel živou drůbež v hodnotě 400 Kč a za pomoc při opravě plotů obdržel 1 l kvalitní slivovice v hodnotě 280 Kč.

Pan Moučka je ženatý, manželka je rovněž důchodkyně. Její roční starobní důchod činí 144.000 Kč, starobní důchod pana Moučky činí 168.000 Kč. Na zálohách ze závislé činnosti zaplatil 77.220 Kč. S výjimkou majetku získaného v restituci a z dědictví je veškerý majetek ve společném jmění.

Úkolem je za využití všech zákonných možností pro stanovení co nejnižší daňové povinnosti sestavit podklady pro vyplnění daňového přiznání, vypočítat optimální daňovou povinnost. 

Řešení: 

Dílčí základy daně

Příjmy ze závislé činnosti

pol. č.

příjmy

pojistné

1

384.000

130.560

celkem

384.000

130.560

 

Příjmy z kapitálového majetku

pol. č.

příjmy

výdaje

8

2.000

 

celkem

2.000

 

 

Příjmy z nájmu

pol. č.

příjmy

výdaje

3

400.000

120.000

5

120.000

36.000

celkem

520.000

156.000

 

Ostatní příjmy

pol. č.

příjmy

výdaje

 

-

-

 

Příjmy bez vlivu na základ (dílčí) daně

pol. č.

hrubé příjmy

2

320

3

300.000

4

18.000

6

2.500

7

4.000

9

2.500.000

10

1.280

  

Výpočet daňové povinnosti

 

částka

Dílčí základ daně ze závislé činnosti

514.560

Dílčí základ daně z kapitálového majetku

2.000

Dílčí základ daně z pronájmu

364.000

Dílčí základ daně z ostatního příjmu

-

Celkový základ daně

880.560

Úhrn nezdanitelných částek

-

Odčitatelné položky

-

Základ daně snížený o NĆ a OP

880.560

Základ daně zaokrouhlený

880.500

Daň

133.785

Slevy

24.840

Daň po slevách

108.945

Zaplacené zálohy

77.220

Doplatek

31.725

 

S ohledem na ustanovení § 4/3 ZDP a zdanění vyplacených důchodů při překročení částky 840.000 Kč by příjmy z majetku, který je v SJM, měla ke zdanění přiznat jeho manželka.


Vysvětlivky k řešení:

pol. č.

úprava

Poznámka

1

§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP

Příjem ze závislé činnosti

§ 6 odst. 12 ZDP

Dílčím základem daně je příjem ze závislé činnosti, zvýšený o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel (povinné pojistné)

Výpočet:

 

Hrubý příjem:                                       384.000 Kč

Povinné pojistné (34%):                    130.560 Kč

Dílčí základ daně podle § 6 ZDP      514.560 Kč

2

§ 8 odst. 1 písm. c) ZDP

Příjem z kapitálového majetku

§ 36 odst. 2 písm. m) ZDP

Úrok plynoucí fyzické osobě z vkladů na běžném účtu – příjem je zdaněn 15% srážkovou (konečnou) daní, proto nevstupuje dále do daňového přiznání.

3

§ 9 ZDP

 

§ 9 odst. 4 ZDP

U pana Moučky vstupuje do příjmů z nájmu příjem z nájmu majetku získaného v restituci, který se musí zdanit v jeho daňovém přiznání.

Výdaje uplatněny procentem z příjmů ve výši 30 %

Příjem                                     400.000 Kč

Výdaj (30% z příjmů)           120.000 Kč

§ 9 odst. 2 ZDP

§ 4 odst. 3 ZDP

Příjem z nájmu majetku v SJM – doporučujeme zdanit u manželky pana Moučky.

Jinak by přesáhl základ daně stanovený v § 4 odst. 3 ZDP ve výši 840.000 Kč a dani by potom podléhal i vyplacený důchod.

4

§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP § 10 odst. 3 písm. a)

Příjem z příležitostné činnosti (18.000 Kč) je osvobozen od daně do limitu 30.000 Kč ročně.

5

§ 9 ZDP

§ 9 odst. 4 ZDP

Příjem z nájmu – k němu evidované výdaje jsou ve výši 48.000 Kč, které jsou větší, než by byly výdaje uplatněné paušálem (36.000 Kč).

Celkově však v § 9 s ohledem na případ 3 vychází lépe uplatnění výdajů paušálem. Způsob uplatňování výdajů u jednoho poplatníka v rámci jednoho dílčího základu daně nelze kombinovat.

6

§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP

§ 10 odst. 3 písm. a)

Příjem z příležitostné činnosti (2.500 Kč) je osvobozen od daně do limitu 30.000 Kč ročně.

 

Celkové osvobození z tohoto titulu (viz body 4 a 6 = 18.000 + 2.500 = 20.500 Kč)

7

§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP

§ 10 odst. 3 písm. a)

Příjem z příležitostné činnosti (4.000 Kč) je osvobozen od daně do limitu 30.000 Kč ročně.

 

Celkové osvobození z tohoto titulu (viz body 4 a 6 a 7= 18.000 + 2.500 + 4.000 = 24.500 Kč)

8

§ 8 odst. 1 písm. g) ZDP

Příjem z kapitálového majetku ve výši 2.000 Kč.

9

§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP

Osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu.

 (Pozor na zdanění podílů nabytých od roku 2014!)

10

§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP

 § 10 odst. 3 písm. a)

Příjem z příležitostné činnosti 1.280 Kč (600 + 400 + 280) je osvobozen od daně do limitu 30.000 Kč ročně.

 Celkové osvobození z tohoto titulu (viz body 4, 6, 7 a 10 = 18.000 + 2.500 + 4.000 + 1.280 = 25.780 Kč)

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace