Průvodce mzdovou problematikou 2018 Komentář k majetkovým daním a dani silniční 2018

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Úvod

Vítejte na webových stránkách http://www.ucetni-portal.cz (resp. http://www.danovy-portal.cz nebo http://www.mzdovy-portal.cz) (společně dále jen „Portál“). Tento Portál vlastní společnost Účetní Portál a.s., se sídlem Bohuňovice, V Drahách 39, PSČ 78314, IČO: 053 14 674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10850 (dále jen „Účetní Portál“ nebo „správce“).

Účetní Portál věnuje velkou pozornost ochraně Vašich osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) je vytvořeno tak, aby Vás informovalo o našich postupech ohledně shromažďování, používání a odhalování informací, které nám můžete poskytnout prostřednictvím Portálu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je společnost Účetní Portál. Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány zejména (i) k poskytování Vámi požadovaných produktů či služeb, k informování o nových produktech a službách a také k vylepšování našich zákaznických služeb, zejména (nikoliv však výlučně) Portálu a (ii) za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Před použitím Portálu nebo předáním informací na Portál si prosím pročtěte celé toto Prohlášení. Portál je určen pro občany Evropské unie.

Váš souhlas

Použitím Portálu souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení, a to bez výjimek a  v celém rozsahu. Účetní Portál neshromažďuje žádné Vaše osobní údaje, které mu sami dobrovolně neposkytnete. Kdykoliv poskytnete informace prostřednictvím Portálu, souhlasíte s jejich shromažďováním, používáním a odhalením v souladu s tímto Prohlášením.

Vámi poskytované informace

Stejně jako mnoho webových stránek, i Portál aktivně shromažďuje informace o svých návštěvnících, jak předkládáním specifických položek k vyplnění, tak i tím, že nám dovolíte komunikovat s vámi přímo pomocí e-mailu a/nebo formuláři pro zpětnou vazbu. Některé z těchto informací, které poskytnete, mohou být osobními identifikačními údaji (což jsou informace, které lze jedinečně spojit s vaší osobou, jako je např. vaše celé jméno a e-mailová adresa).

Některé oblasti Portálu po vás budou požadovat poskytnutí osobních identifikačních údajů, abyste mohli požívat různých výhod (jako jsou objednávka v e-shopu, zpracování objednávek Portálu apod.) nebo se mohli zapojit do určitých aktivit (jako jsou diskuze nebo anketa apod.). Budete informováni, které informace jsou pro vyplnění povinné a které nepovinné. V každém případě se však z Vaší strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních identifikačních údajů.

 

Pasivní shromažďování informací

Během vašeho pohybu na Portále může docházet k pasivnímu shromažďování určitých anonymních údajů (tzn., že tyto informace jsou shromažďovány, aniž byste je aktivně poskytovali) pomocí různých technologií, jako jsou cookies, internetové tagy nebo statistika návštěvnosti (Google Analytics). Může docházet i ke shromažďování navigačních údajů – protokolových souborů (log files), serverových protokolů (server logs) či sledu kliknutí (clickstream). Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na tyto stránky některé z těchto anonymních informací, jako jsou: URL adresa webové stránky, ze které jste právě přišli, IP adresa a verze prohlížeče, kterou právě používá váš počítač.

Takovéto pasivně shromážděné anonymní informace může Portál používat a kombinovat v zájmu poskytování lepších služeb svým návštěvníkům, upravování stránek dle vašich preferencí, sestavování a analýz statistiky a trendů a správy a dalších zlepšování Portálu pro vaše použití. Takovéto informace nejsou spojovány s osobními identifikačními údaji získanými jinde na Portále, pokud k tomu nedáte souhlas.

 

Používání a odhalování informací

Kromě uvedeného můžeme informace shromážděné prostřednictvím Portálu dále použít ke zdokonalení obsahu našich stránek, k nastavení stránek dle vašich preferencí, ke sdělování informací (pokud o to požádáte), pro účely našeho marketingu a průzkumu, a pro jakékoliv další specifikované účely. Mimo to můžeme plně využívat všech informací získaných prostřednictvím Portálu, které nemají formu osobních identifikačních údajů. Jestliže poskytnete osobní identifikační údaje na Portále, můžeme spojovat takové informace s dalšími aktivně shromážděnými informacemi, pokud v okamžiku jejich shromažďování nebude specifikováno jinak.

Účetní Portál nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Osobní identifikační údaje, které poskytnete prostřednictvím Portálu, můžeme odhalovat nebo sdílet pouze (1) se smluvními partnery, které používáme k podpoře našich obchodních aktivit (např. platební služby, technická podpora, dodávková služba a finanční instituce), přičemž v tomto případě budeme od těchto třetích stran požadovat, aby souhlasily, že s těmito informacemi budou zacházet v souladu s tímto Prohlášením a že je budou používat ke stejným účelům; (2) v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem obchodu z těchto webových stránek, ke kterým se tyto informace vztahují, přičemž v tomto případě budeme požadovat, aby každý takový kupující souhlasil, že s těmito informacemi bude zacházet v souladu s tímto Prohlášením a že je bude používat ke stejným účelům; (3) nebo jako odpověď na zákonné požadavky nebo když je to požadováno platnými zákony, soudními příkazy nebo vládními nařízeními nebo jsme-li v dobré víře přesvědčeni, že je poskytnutí Vašich údajů nezbytné v zájmu ochrany našich práv, například při vyšetřování možného porušení našich podmínek nebo při zjišťování, prevenci či odhalování podvodů.

Shromažďování, používání a odhalování informací předjímané v tomto Prohlášení, mohou zahrnovat přenos informací do jurisdikce umístěné mimo zemi vašeho bydliště, která nemusí mít stejné zákony a ustanovení ohledně osobních identifikačních údajích. V těchto případech budete požádáni o souhlas s takovými převody a s odhalením v souladu s tímto Prohlášením.

 

Přístup, oprava a výmaz

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Účetní Portál povinen Vás na Vaši žádost písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ, na jehož základě tedy můžete žádat informace o (i) účelu zpracování osobních údajů; (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V zájmu zachovávání osobních identifikačních údajů, které poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek v přesném, aktuálním a úplném znění, nás prosím kontaktujte níže uvedeným způsobem. Podnikneme příslušné kroky k aktualizaci nebo opravě takových údajů v našem vlastnictví nebo k výmazu vašich údajů z naší databáze.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů, anebo zpracovatelem osobních údajů. Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na Portálu. Prostřednictvím tohoto Prohlášení jste byli poučeni v souladu se ZOOÚ o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právem souhlas ke zpracování kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce a právy podle § 21 ZOOÚ, tedy, že můžete (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil stav, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste dobrovolně poskytli. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost a zabezpečení osobních údajů

Portál činí odpovídající opatření k ochraně osobních identifikačních údajů při jejich přenosu od Vás na náš Portál, a k ochraně takových informací před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, prozrazením a neautorizovaným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Měli byste pamatovat na to, že žádný internetový přenos není zcela zabezpečený nebo bezchybný. Konkrétně, e-mail zaslaný na Portál nebo z něj nemusí být zabezpečen, a proto byste měli pečlivě zvážit, jaké informace nám prostřednictvím e-mailu zašlete. Kromě toho, pokud používáte hesla, identifikační čísla nebo další zvláštní přístupové prvky na Portále, je vaší odpovědností je chránit.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Portál může obsahovat odkazy nebo kontakty na jiné webové stránky, na které se toto Prohlášení nevztahuje. Účetní Portál proto neodpovídá za sběr ani použití osobních údajů na těchto webových stránkách či aplikacích a doporučuje Vám, abyste se před prohlížením těchto webových stránek či použitím takových aplikací a služeb důkladně seznámili s příslušnými podmínkami a prohlášeními o ochraně osobních údajů.

 

Další podmínky užívání Portálu

Přestože jsme k zajištění přesnosti informací na Portálu vynaložili veškerou přiměřenou péči, je Portál provozován "tak, jak je", tedy bez záruky dostupnosti, úplnosti, přesnosti a aktuálnosti uvedených informací, vhodnosti výsledků vyhledávání a doporučení. Účetní Portál výslovně odmítá jakoukoli zodpovědnost za přímou i nepřímou, náhodnou či následnou a jinou škodu spojenou s Vaším přístupem na Portál.

Veškerý software dostupný ke stažení z Portálu je autorskoprávně chráněným dílem Účetní Portál a.s. nebo poskytovatelů jeho licencí. Na veškeré prvky zveřejněné na Portálu, zejména texty, grafiku, uživatelské rozhraní a jiná díla (souhrnně označována jako obsah) se vztahují autorská práva společnosti Účetní Portál, případně jiných subjektů, které poskytly Účetní Portál právo k jejich využití. Jakékoli kopírování, šíření, sdělování, reprodukování nebo přenášení obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Účetní Portál je zakázáno.

 

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li otázky, připomínky nebo obavy ohledně tohoto Prohlášení nebo informačních praktikách Portálu, nebo pokud chcete odstoupit od naší budoucí komunikace, kontaktujte nás prosím následovně:

 

Poštou:            Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice, Česká Republika

Telefonicky:   +420 585 389 003

Info linka:     +420 730 585 423

E-mailem:         info@ucetni-portal.cz

 

Změny v tomto Prohlášení

Účetní Portál si vyhrazuje právo na změnu tohoto Prohlášení. Pokud dojde ke změně tohoto Prohlášení, revidované prohlášení (včetně zrevidovaného data poslední aktualizace) bude uvedeno na Portále. Kontrolujte je prosím pravidelně, a zvláště předtím než poskytnete jakékoliv osobní identifikační údaje, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

Toto Prohlášení bylo vytvořeno dne 1. září 2016.

Dnes je Po 19. 3. 2018, svátek má Josef

Novela DPH v roce 2017

Diskuze

Danove priznani

12.3.2018 01:02

Dobry den, je moznost podat danove priznani za rok 2016? Dekuji více

přechod z daňové evidence na účetnictví, překročení obratu

11.3.2018 11:44

Souhlasím, vidím to také tak. Částka obratu se počítá z vydaných faktur, nikoliv z úhrad. více

Jednorázov práce na Slovensku u OSVČ

11.3.2018 11:25

Doplňuji informace k identifikované osobě- to se osvč nestane, protože se tato povinnost nevztahuje na služby podle §10, nýbrž jen podle §9 odst. … více

GDPR

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II.

DPH 2017 v příkladech

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace