Účto academy 2020 - 11. den - IFRS - vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči českým předpisům.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Datum: 23.11.2020
Autoři
: Ing. Libor Vašek, Ph.D.


 • Prakticky, na příkladech z reálné praxe
 • S provázaností na daňové zákony, zejména ZDP a DPH 

„Víte, co je velká srážka s realitou? Když si myslíte, že něco děláte správně a najednou zjistíte, že to tak není. Velmi dobře to znám z odborných setkání. Na účetnictví prostě záleží.“ Ing. Pěva Čouková, auditorka a daňová poradkyně

1. část - Regulace účetního výkaznictví a použití IFRS ve světě / EU / ČR

✅   1 〉0:02:52 – Cíl semináře: IFRS a hlavní rozdíly vůči českým předpisům

✅   2 〉0:03:30 – Regulace účetního výkaznictví a použití IFRS ve světě / EU / ČR

✅   3 〉0:04:34 – Koncepce použití IFRS

✅   4 〉0:08:19 – Kategorizace účetních jednotek pro účely IFRS: Full IFRS - IFRS for SME

✅   5 〉0:11:23 – Definice malý a střední podnik

✅   6 〉0:12:41 – Mikroidentita

✅   7 〉0:14:40 – Zdroje principů, pravidel a požadavků IFRS

✅   8 〉0:19:53 – IFRSs => Principle-based accounting

✅   9 〉0:27:47 – Instituce podílející se na tvorbě IFRS

✅   10 〉0:31:25 – Proces přípravy IFRS (standardu) tzv. Due Process

✅   11 〉0:34:45 – Použití IFRS v EU

✅   12 〉0:37:07 – Použití IFRS v ČR

✅   13 〉0:38:18 – Použití IFRS v ČR: podle §19a zákona o účetnictví (individuální ÚZ)

✅   14 〉0:42:58 – Přechod od českých účetních předpisů k IFRS: podle §19a odst. 2 zákona o účetnictví

✅   15 〉0:44:34 – Přechod od českých účetních předpisů k IFRS: podle §19a odst. 3 zákona o účetnictví

✅   16 〉0:45:40 – Přechod od českých účetních předpisů k IFRS: podle §19a odst. 5 a 6 zákona o účetnictví

✅   17 〉0:48:20 – Výhled použití IFRS v ČR

✅   18 〉0:52:29 – Účetní závěrka: Složky, obsahové a formální uspořádání

✅   19 〉0:53:00 – Předpoklad prezentace účetních informací v účetní závěrce podle IFRS

✅   20 〉0:58:03 – Účetní závěrka podle rozsahu zaměření: konsolidovaná vs. individuální

✅   21 〉1:02:48 – Účetní závěrka podle periodicity sestavování: roční vs. mezitímní účetní závěrka

✅   22 〉1:04:14 – Mezitímní účetní závěrka

✅   23 〉1:07:29 – Specifické situace sestavení účetní závěrky podle IFRS

✅   24 〉1:16:47 – Složky účetní závěrky

✅   25 〉1:18:32 – Základní prvky účetního výkaznictví

✅   26 〉1:24:12 – Pohled na strukturu aktiv / závazků

✅   27 〉1:27:11 – Struktura a uspořádání „výkazu finanční situace“

2. část - Regulace účetního výkaznictví a použití IFRS ve světě / EU / ČR - pokračování, Vybrané oblasti IFRS a související recognition & measurement požadavky, Dlouhodobá aktiva

✅   1 〉0:00:03 – Struktura a uspořádání „výkazu úplného výsledku“

✅   2 〉0:07:17 – Prvky výkonnosti

✅   3 〉0:08:00 – Struktura a uspořádání výkazu změn vlastního kapitálu

✅   4 〉0:10:35 – Struktura a uspořádání výkazu peněžních toků

✅   5 〉0:14:02 – Události po datu rozvahy

✅   6 〉0:16:46 – Modely oceňování používané v IFRS

✅   7 〉0:17:44 – Dlouhodobá aktiva

✅   8 〉0:18:19 – Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16)

✅   9 〉0:22:58 – Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16) Třídy PPE a zveřejnění meziročního vývoje

✅   10 〉0:24:21 – Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16) Prvotní ocenění

✅   11 〉0:55:30 – Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16) Následné ocenění - Model pořizovacích nákladů

✅   12 〉1:01:18 – Pozemky, budovy a zařízení (IAS 16) Vyřazení neboli odúčtování (derecognition)

✅   13 〉1:12:52 – Investice do nemovitostí (IAS 40)

✅   14 〉1:14:18 – Investice do nemovitostí (IAS 40): Vymezení kategorie

3. část - Nehmotná aktiva vč. výzkumu a vývoje (IAS 38), Dotace a vládní podpora (IAS 20), Výpůjční náklady a související přístup k jejich aktivaci (IAS 23), Dlouhodobá aktiva držená k prodeji Ukončované činnosti (IFRS 5), Snížení hodnoty aktiv (IAS 36)

✅   1 〉0:00:21 – Nehmotná aktiva vč. výzkumu a vývoje (IAS 38), nehmotná aktiva – ilustrace prezentace v rozvaze

✅   2 〉0:02:04 – Nehmotná aktiva (IAS 38) Definice a její dopad na účetní výkaznictví IFRS

✅   3 〉0:04:32 – Nehmotná aktiva (IAS 38) Vymezení kategorie – Třídy nehmotných aktiv

✅   4 〉0:07:04 – Nehmotná aktiva (IAS 38) Výdaje uznatelné jako náklady

✅   5 〉0:08:24 – Nehmotná aktiva (IAS 38) Klasifikace nehmotných aktiv – Doba použitelnosti

✅   6 〉0:16:28 – Nehmotná aktiva (IAS 38) Výzkum a vývoj (Research and Development; R&D)

✅   7 〉0:22:48 – Nehmotná aktiva (IAS 38) Vyřazení neboli odúčtování (derecognition)

✅   8 〉0:23:18 – Dotace a vládní podpora (IAS 20)

✅   9 〉0:23:52 – Dotace v IFRS

✅   10 〉0:25:33 – Dotace (IAS 20) Vymezení dotace a státní podpory

✅   11 〉0:27:42 – Dotace (IAS 20) Dotace související s aktivy (dlouhodobými)

✅   12 〉0:30:52 – Dotace (IAS 20) Dotace související s výsledkem (na úhradu nákladů)

✅   13 〉0:37:00 – Dotace (IAS 20) Ocenění dotace – Bezúročná půjčka

✅   14 〉0:40:20 – Výpůjční náklady a související přístup k jejich aktivaci (IAS 23)

✅   15 〉0:40:56 – Výpůjční náklady (IAS 23) Základní princip / Způsobilá aktiva

✅   16 〉0:44:08 – Výpůjční náklady (IAS 23) Délka podstatného časového období

✅   17 〉0:46:56 – Výpůjční náklady (IAS 23) Účelové vs. obecné výpůjčky

✅   18 〉0:52:15 – Výpůjční náklady (IAS 23) Míra aktivace

✅   19 〉1:00:20 – Výpůjční náklady (IAS 23) Souvislosti s kalkulací výpůjčních nákladů

✅   20 〉1:03:52 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji Ukončované činnosti (IFRS 5)

✅   21 〉1:05:08 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5) Podmínky klasifikace

✅   22 〉1:06:10 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji (IFRS 5) Klasifikace vs. oceňování

✅   23 〉1:24:38 – Snížení hodnoty aktiv (IAS 36)

4. část - Snížení hodnoty aktiv (IAS 36), Zásoby (IAS 2), Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15), Leasing (IFRS 16), Rezervy (IAS 37)

✅   1 〉0.00:13 – Snížení hodnoty aktiv (IAS 36) 

 • vymezení a četnost testování,
 • indikátory snížení,
 • zpětně získatelná částka,
 • penězotvorná jednotka,
 • snížení hodnoty aktiv – výpočet ztráty ze snížení hodnoty aktiva,
 • snížení hodnoty aktiv (IAS 36) Celopodniková aktiva

✅   2 〉0:09:43 – Zásoby (IAS 2) 

 • vymezení zásob,
 • oceňování,
 • pořizovací náklady alias „costs“,
 • oceňování zásob – fixní režie vs. běžná výrobní kapacita,
 • nákladové vzorce,
 • čistá realizovatelná hodnota

✅   3 〉0:18:42 –Výnosy ze smluv se zákazníky (IFRS 15) 

 • rozsah a mimo rozsah,
 • 5krokový model,
 • identifikace smlouvy se zákazníkem,
 • identifikace závazků plnit,
 • určení transakční ceny,
 • alokace transakční ceny a splnění závazku,
 • náklady na smlouvu

✅   4 〉0:49:30 – Leasing (IFRS 16) 

 • co vše se skrývá za „leasingem“ pro účely účetní závěrky sestavené podle IFRS,
 • koncepce leasingu a její vliv na účetní zachycení,
 • leasing do 2018 vs. leasing od 2019: z pohledu zákazníka x nájemce,
 • klasifikace leasingu podle IFRS 16: účinná pro nájemce,
 • kontrakt obsahující leasing vs. servisní kontrakt: rozhodovací úloha pro nájemce od 2019,
 • leasing osvobozený od dopadu do rozvahy (jen zveřejnění),
 • krátkodobý nebo dlouhodobý leasing,
 • dopad leasingu do účetních výkazů,
 • dopad leasingu do rozvahy,
 • dopad leasingu do výsledovky,
 • dopad leasingu do výkazu cash flow,
 • vznik leasingu vs. počátek doby trvání leasingu,
 • ocenění leasingu a vyplývající dopad do účetních výkazů,
 • oceňování leasingu v rozvaze nájemce,
 • co vše vstupuje do ocenění leasingu v účetních výkazech?,
 • leasingová a neleasingová složka v leasingové platbě,
 • podnájem (sub-lease),
 • zveřejňování informací v účetní závěrce,
 • klasifikace leasingu na straně pronajímatele,
 • typologie leasingu na straně pronajímatele,
 • princip zachycení finančního leasingu u pronajímatele

✅   5 〉1:20:47 – Rezervy (IAS 37) 

 • koncepční východisko k vykazování závazků (tj. včetně rezerv) podle IFRS,
 • rezervy a podmíněné položky, pravděpodobnost a její vliv na účetní zachycení,
 • oceňování

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :