Podkategorie (7969)

Novinky

ČÚS-001 - Účty a zásady účtování na účtech

Znáte obecně uznávané zásady vedení účetnictví? Víte, kde je najdete? Co zaúčtovat do účetní závěrky a co už ne? Co je správné kompenzovat v účetní závěrce? Jak to máme s významnými položkami? 13 účetních zásad a mnoho dalšího najdete …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-002 - Otevírání a uzavírání účetních knih

Otevírání a uzavírání účetních knih má svoje zásady a pravidla. U které účetní závěrky knihy uzavíráme a u které ne? Postup a pravidla při účetní závěrce, co patří do výroční zprávy a jak zveřejňujeme účetní závěrku, to vše v tomto …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-003 - Odložená daň

Odložená daň je důležitou součástí rozvahy, pro některé účetní jednotky povinná, a hlavně všem přístupná. Pokud zjistíte, jaké rozdíly v sobě titul odložené daně představuje, už ji budete chtít vykazovat napořád. Vede ke správnému vykázání vlastního kapitálu.

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-004 - Rezervy

Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-005 - Opravné položky

Opravné položky představují důležitý nástroj správného vykázání aktiv a tím celého vlastního kapitálu. Umíte správně aplikovat opravné položky účetně, daňově? Jak je to s případným odpisem pohledávek krytých opravnou položkou?

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-006 - Kurzové rozdíly

Kurzové riziko, které generuje kurzové rozdíly, představuje hodnotu aktiva nebo závazku v čase. Kurzové rozdíly vznikají jen tam, kde kurzové riziko opravdu je. Víte, kdy se účtují kurzové rozdíly? A také kam se účtují? A kdy se neúčtují, protože žádné …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

Inventarizační rozdíly vznikají a je třeba je umět zaúčtovat, dobře vyhodnotit, odlišit od přirozených úbytků, umět promítnout do přiznání k DPH. Víte, kde nalezneme úpravu účtování inventarizačních rozdílů?

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-008 - Operace s cennými papíry a podíly

Cenné papíry a podíly, oblast, která není naprosto běžná pro většinu účetních jednotek. O to více je třeba se orientovat, když řešíte operaci s finančním majetkem. Účtování krátkodobého i dlouhodobého majetku a vše společné pro obě kategorie naleznete právě zde.

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-009 - Deriváty

Znáte deriváty? Víte, co je právo opce, forward? Pokud ne, rozšiřte si obzory v tomto přehledu.

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-011 - Operace s obchodním závodem

Operace s obchodním závodem patří mezi složitější účetní případy. Zahrnují nájem obchodního závodu, prodej a koupi obchodního závodu, vklad obchodního závodu. Zcela určitě je vhodné přehled doplnit našimi příklady.

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-012 - Změny vlastního kapitálu

Změny vlastního kapitálu řeší mnoho složitého z oblasti zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu, zvýšení základního kapitálu, příplatky do vlastního kapitálu, ukončení účasti společníka dohodou a mnoho složitého. Doporučujeme propojit s našimi příklady, které velmi komplexně doplňují teorii. Patří …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Majetek dlouhodobý hmotný a nehmotný je oblastí, která je známa všem firmám. Nenalezneme účetní jednotku, která nemá žádný majetek. Víme, jak definujeme dlouhodobý majetek? Co je to drobný dlouhodobý majetek? A jaké definice nalezneme v ZDP? Co je to goodwill, …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-014 - Dlouhodobý finanční majetek

Vše o dlouhodobém finančním majetku objasňuje tento přehled. Co je rozhodující vliv, kam se tyto cenné papíry a podíly účtují, kdy se přeceňují, kam s případným kurzovým rozdílem? To a mnohem více naleznete zde.

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-015 - Zásoby

Zásoby v sobě zahrnují také nedokončenou výrobu a výrobky vlastní činnosti. Umíte zaúčtovat vedlejší náklady spojené s pořízením zásob? Umíte zkontrolovat průměrnou cenu a FIFO u úbytků zásob? Musíme vést u veškerých zásob skladové karty? To a mnoho dalšího naleznete …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-016 - Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím

Vše o krátkodobém finančním majetku objasňuje tento přehled. Co je rozhodující vliv, kam se tyto cenné papíry a podíly účtují, kdy se přeceňují, kam s případným kurzovým rozdílem? To a mnohem více naleznete zde.

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-017 - Zúčtovací vztahy

Víte, co se účtuje na pohledávky a závazky z obchodní vztahů, co na ostatní pohledávky a závazky a co na jiné pohledávky a závazky? Kam je správné účtovat pohledávky a závazky z obchodních vztahů ke spřízněným osobám? Které pohledávky a …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Představujeme Vám prezentaci k účtům vlastního kapitálu a k účtům dlouhodobých závazků. Víte, co znamená emisní ážio, vkladové ážio nebo jaké jsou ostatní kapitálové fondy? Víte, jaké je vymezení dlouhodobých závazků, jak se oceňují a inventarizují? Víte, že se v …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

ČÚS-019 - Náklady a výnosy

Definici nákladů a výnosů bychom hledali v účetních předpisech marně. To až v novém zákoně o účetnictví, který se připravuje. Těšíme se... Mnoho důležitých informací naleznete právě v tomto přehledu včetně problematiky časového rozlišování. Nechybí náklady příštích období, výnosy příštích …

PŘEHLEDY | 6.2.2020 19:40 | Pěva Čouková

23. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)

Základní přehled členění věcí, zda je hmotná, nehmotná samozřejmě podle občanského zákoníku. Znáte? Věděli byste jakou věcí je třeba podíl, že je věcí nehmotnou movitou? A definice přislušenství, součásti věci se také mohou hodit.

PŘEHLEDY | 5.2.2020 09:33 | Pěva Čouková

22. Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"

Základní přehled daňových opravnýchj položek máme většinou v hlavě. Ale může se stát, že si nejste jisti. Přehled je tu pro Vás.

PŘEHLEDY | 4.2.2020 16:17 | Pěva Čouková

21. Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti

Kategorizace nepodnikatelských subjektů v návaznosti na zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti. Najděte si v přehledu svou nepodnikatelskou jednotku a dozvíte se, co všechno je třeba zvěřejňovat.

PŘEHLEDY | 4.2.2020 16:16 | Pěva Čouková

20. Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky

Naprosto bezkonkurenční přehled, který zobrazuje kategorizaci účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky. Jste malá auditovaná účetní jednotka a nevíte přesně které výkazy je povinnost zveřejňovat? Ujasněte si pravidla a nezveřejňujte zbytečně ty informace, které nejsou nutně potřeba. …

PŘEHLEDY | 4.2.2020 16:10 | Pěva Čouková

14. Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu

Rozcházejí se Vaši společníci jinak než prodejem podílu? Pak se budete pravděpodobně u s.r.o. potýkat s vypořádacím podílem. Máme na problematiku několik příkladů, jsem si jistá, že to s námi zvládnete.

PŘEHLEDY | 4.2.2020 16:09 | Pěva Čouková

19. Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek

Znáte už dokonale kategorizaci účetních jednotek? Jaké jsou limity pro mikro, malou, střední a velkou účetní jednotku? Zde jsou jednotlivé kategorie názorně vypsány a k tomu doplněny o ustanovení, které s nimi souvisí.

PŘEHLEDY | 4.2.2020 16:05 | Pěva Čouková

18. Rozdíl mezi opčními listy a právem opce

Co je právo opce a co opční list? Orientujete se? A kam se tyto tituly účtují? A jak je to s nimi daňově? To vše najdete v přehledu, který jsme pro Vás připravili.

PŘEHLEDY | 4.2.2020 16:00 | Pěva Čouková

2d. Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele

Účtový rozvrh si účetní jednotka vytváří sama, v podnikatelském účetnictví jsou povinné pouze skupiny podle vyhlášky č 500/2002 Sb. přílohy č. 4 Směrná účtová osnova. V roce 2020 jsem v našem vzrovém účtovém rozvrhu přidala účet 064 - …

PŘEHLEDY | 4.2.2020 15:50 | Pěva Čouková

15. Neuhrazené pohledávky ze sankcí

Rozcházejí se Vaši společníci jinak než prodejem podílu? Pak se budete pravděpodobně u s.r.o. potýkat s vypořádacím podílem. Máme na problematiku několik příkladů, jsem si jistá, že to s námi zvládnete.

PŘEHLEDY | 4.2.2020 15:45 | Pěva Čouková

13. Cenné papíry a podíly

Tento přehled je snad nejfrekventovanější pro zkoušky daňových poradců. Má magické číslo 13 a je třeba se v něm orientovat pro znalost, jak správně zaúčtujeme, přeceníme a vyhodnotíme daňově. Víte, že doba držby se určuje podle záměru účetní …

PŘEHLEDY | 4.2.2020 15:38 | Pěva Čouková

12. Daňové souvislosti vloženého majetku

Daňové souvislosti majetku po vkladu nebo přeměně je třeba znát. Pokud prodáváte například pozemek, musíte být v obraze, zda nebyl nabyt vkladem. Vše vyplývá ze skutečnosti, že vklady a přeměny jsou obvykle daňově neutrální a navazuje se na ocenění u …

PŘEHLEDY | 4.2.2020 15:18 | Pěva Čouková

11. Nabývací cena podílu pro daňové účely

Nabývací cena podílu je významným údajem, který je třeba znát pro správné účtování a daňové vyhodnocení mnoha operací.Potřebujeme jej např. při výplatě peněz z jiných kapitálových fondů, většinou také při prodeji podílu, který není osvobozen, při výplatě vypořádacího podílu. Doporučuji …

PŘEHLEDY | 4.2.2020 15:13 | Pěva Čouková

10. Snížení základního kapitálu a.s.

Přehled zobrazuje časovou osu snížení základního kapitálu akciové společnosti. Jak můžeme základní základní kapitál snížit a kdy o tom účtovat?

PŘEHLEDY | 4.2.2020 15:10 | Pěva Čouková

9. Snížení základního kapitálu s.r.o.

V tomto přehledu je znázorněna časová osa snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a popsány všechny kroky této události. Přehledně jsou zde zapsány i časové

PŘEHLEDY | 4.2.2020 15:05 | Pěva Čouková

17. Rekapitulace – den uskutečnění zdanitelného plnění u nepeněžitého vkladu a přechod vlastnického práva u vkladu

V tomto přehledu je uvedeno, jaké jsou jednotlivé nepeněžité vklady do obchodní společnosti podle ZOK , dále, co je okamžikem jejich splacení. Najdeme zde jaké máme druhy nepeněžitých vkladů. Je zde také uvedeno, kdy přechází vlastnické právo k …

PŘEHLEDY | 4.2.2020 15:00 | Pěva Čouková

8. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)

Na této časové ose je přehledně znázorněn postup zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů u akciové společnosti. Jaký krok a kdy se zanáší do účetnictví?

PŘEHLEDY | 4.2.2020 14:56 | Pěva Čouková

7. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)

Časová osa znázorňující zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů u společnosti s ručením omezeným. Jak jdou kroky po sobě a kdy se tato událost vnáší do účetnictví?

PŘEHLEDY | 4.2.2020 14:54 | Pěva Čouková

6. Časová posloupnost při vzniku a.s.

Tato časová osva znázorňuje krok po kroku jak postupujeme při založení akciové společnosti. Kdy je lhůta pro úpis akcií, jaký je limit pro upsání základního kapitálu?

PŘEHLEDY | 4.2.2020 14:52 | Pěva Čouková

5. Časová posloupnost při vzniku s.r.o.

Jak budeme postupovat při založení společnosti s ručením omezeným? Tento přehled Vám přináší přehlednou časovou osu toho, jak postupně jdou úkony při založení společnosti a kdy je například společnost zapsána do obchodního rejstříku.

PŘEHLEDY | 4.2.2020 14:50 | Pěva Čouková

4. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými účetními závěrkami? Mimořádná účetní závěrka, řádná účetní závěrka, mezitímní účetní závěrka. Víte, u které účetní závěrky se neuzavírají účetní knihy? Víte, jaký je přehled titulů pro mezitímní účetní závěrku podle jednotlivých právních předpisů? Víte, že …

PŘEHLEDY | 4.2.2020 14:47 | Pěva Čouková

3. Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví

Přehled zobrazuje povinnost odkdy se musí vést účetnictví u jednotlivých subjektů a také zobrazuje možnost vést zjednodušené účetnictví. POZOR nejde uplatnit u obchodních společností!

PŘEHLEDY | 4.2.2020 14:43 | Pěva Čouková

2l. Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví

Pokuty jsou nepříjemné. Určitě jim všichni chceme předcházet. Předkládám přehled, jaké pokuty nám mohou být za porušení účetních předpisů uděleny.

PŘEHLEDY | 3.2.2020 17:16 | Pěva Čouková

2c. Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění

Přehled vznikl pro ty, kteří si vybrali tento výkaz jako součást účetní závěrky. Od roku 2016 výkaz zisku a ztrát v účelovém členění získal rovnocenné postavení jako výkaz v druhovém členění. Nicméně si ho moc účetních jednotek …

PŘEHLEDY | 3.2.2020 15:37 | Pěva Čouková

2b. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění

Přehled byl také vytvořen na vyžádání. Doporučuji zkontrolovat po skončení roku, zda jsou Vaše účty vykázány na správném řádku výkazu zisku a ztát. Samozřejmě poslouží u zoušek daňových poradců. Sestavit výkaz ročně je náročné i pro zkušené účetní.Považuji to za …

PŘEHLEDY | 3.2.2020 14:41 | Pěva Čouková

2a. Uspořádání a označování položek rozvahy

Přehled je pomůckou pro kontrolu správnosti zahrnutí jednotlivých účtů do řádků rozvahy z Vašeho software. Dopoeručuji na konci roku zkontrolovat ručně! Přehled pomůže také na zkouškách daňových poradců a jinde, pokud nmáte úkol sestavit rozvahu "jen" ze zůstatků účtů. Byl …

PŘEHLEDY | 3.2.2020 14:17 | Pěva Čouková

1. Účetnictví podle Českých účetních standardů

Přehled vznikl jako pomůcka pro všechny, kteří mají problém najít daný účetní problím celistvě. Přehled je řazen podle ČÚS a uvádí, kde danou problematiku najdete v zákoně o účetnictví, ve vyhlášce pro podnikatele a v dalších souvisejících předpisech. Je …

PŘEHLEDY | 3.2.2020 14:00 | Pěva Čouková

16c. Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace

Pokud je Váš úpadek řešen reorganizací předkládáme přehled, jak se zorientovat v účetních a daňových povinnostech.

PŘEHLEDY | 3.2.2020 13:50 | Pěva Čouková

16b. Problematika insolvenčního zákona - Konkurz

Pokud se Vaše firma dostane do insolvence, je třeba znát, kdy se zpracovává mimořádná účetní závěrka, kdy mezitimní. Kdy se podává daňové přiznání.

PŘEHLEDY | 3.2.2020 13:45 | Pěva Čouková

16a. Problematika insolvenčního zákona - základní termíny

Insolvenci je třeba znát. Předkládáme Vám základní termíny z insolvenčního zákona. Víte, kdy začíná insolvenční řízení? Např. abychom mohli uplatit 100 % daňovou opravnou položku? Víte, kdy je účinný úpadek?

PŘEHLEDY | 3.2.2020 13:30 | Pěva Čouková

4. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev

Tabulka, ve které naleznete výši odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč. Tabulka ukazuje jakou odměnu má například starosta, hejtman či primátor v obci dle počtu obyvatel daného samosprávního celku.

PŘEHLEDY | 16.1.2020 14:17 | Ministerstvo vnitra České republiky

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace