Vzor přílohy účetní závěrky pro obchodní společnosti pro rok 2012

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Převzaté

Autor Ing. Pěva Čouková

10.7.2013 12:14

    Komora auditorů ČR
Vzorová příloha v účetní závěrce je připravena v návaznosti na článek Příloha v účetní závěrce uveřejněný v e-příloze časopisu Auditor č. 2/2013. Je určena jako vzor pro nekonsolidovanou účetní závěrku obchodní společnosti sestavenou v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb. (dále jen vyhláška).

PLATÍ pro rok 2012

Zdroj: http://www.kacr.cz/metodicka-podpora

 

Formát rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledů o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu je definován ve vyhlášce a obsahuje povinné části, jak jsou požadovány platnými účetními předpisy v České republice pro období počínající 1. lednem 2012 nebo později.

Tato vzorová příloha v účetní závěrce není určena pro pojišťovny, banky a jiné finanční instituce ani pro účetní jednotky sestavující účetní závěrku v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ani pro vybrané účetní jednotky a pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, např. politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Tyto účetní jednotky mohou mít určité odlišnosti, které nejsou v tomto vzoru zohledněny.

Vzorová příloha v účetní závěrce nepokrývá nutně všechny možné případy, které mohou nastat a jejichž zveřejnění požadují české účetní předpisy. Za určitých okolností bude nutné zveřejnit další specifické informace k zajištění věrného a poctivého obrazu dle českých účetních předpisů. K naplnění požadavků specifických právních předpisů může být za určitých okolností nutné doplnění účetních postupů a zveřejňovaných informací.

Z uvedeného vzoru přílohy v účetní závěrce se vymažou odstavce, které nejsou pro účetní jednotku relevantní či nejsou významné pro ucelený obraz účetní závěrky, a doplní se relevantní postupy či metody, které účetní jednotka používá. Zároveň se v přiložených tabulkách, pokud účetní jednotka uvedené informace nemá, řádky vypustí. Uplatní se zde stejný princip, jako při sestavování rozvahy a výkazu zisků a ztrát. V příloze by obecně neměly být uváděny položky, které společnost nemá. V některých případech však neuvedení i negativní informace může ovlivnit vypovídací schopnost přílohy v účetní závěrce, např. že nenastaly žádné události po rozvahovém dni.

Pokud je účetní závěrka sestavována k jinému datu než k 31. prosinci 2012, je nutné nahradit v celé příloze v účetní závěrce datum 31. prosince 2012 tímto jiným datem. Rovněž pokud je účetní závěrka sestavována za období kratší nebo delší než 1 rok, je nutné upravit období.

Vzorová příloha je sestavena v celých tisících Kč. Účetní jednotky s výší aktiv celkem netto nad 10 miliard Kč mohou sestavit účetní závěrku v milionech Kč.

Irena Liškařová
místopředsedkyně Výboru pro účetní výkaznictví KA ČR

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace