Zákony

Podkategorie (191)

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.

VŠEPředchozí   123 ... 7Následující
ČísloNázevOdkaz
438/2020 Sb.Zákon č. 438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
437/2020 Sb.Zákon č. 437/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
137/2020 Sb.Zákon č. 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
159/2020 Sb.Zákon 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
133/2020 Sb.Zákon 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
62/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení
61/2020 SbNařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
40/1995 Sb.Zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
171/2020 Sb.Sdělení MPSV č.171/2020 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
256/2001 Sb.Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
310/2019 Sb.Vyhláška č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
358/2019 Sb.Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
349/2019 Sb.Nařízení vlády č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
297/2016 Sb.Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
270/2019 Sb.SDĚLENÍ č. 270/2019 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
260/2019 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry
311/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
213/2018 Sb.Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu
237/2018 Sb.Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
333/2018 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
311/2007 Sb.Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
320/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
254/2018 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
192/2018 Sb.Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
131/2000 Sb.ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze
341/2017 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti
2016/679Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
201/2010 Sb.Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
495/2001 Sb.Nařízení vlády kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
ČÚS 115Konsolidace
ČÚS 113Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty
ČÚS 114Inventarizační rozdíly
ČÚS 112Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
ČÚS 111Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace