Zákony

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.

VŠEPředchozí   1Následující
ČísloNázevOdkaz
213/2018 Sb.Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu
237/2018 Sb.Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
304/2014 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
120/2017 Sb.Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
121/2017 Sb.Sdělení kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
309/2006 Sb.Zákon kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezp
318/2017 Sb.Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
518/2004 Sb.Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
180/2015 Sb.Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách,
309/2015 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
567/2006 Sb.Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
245/2000 Sb.Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
499/2004 Sb.Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
435/2004 Sb.Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
595/2006 Sb.Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
262/2006 Sb.Zákoník práce
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
284/1995 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
1/1992 Sb. Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
589/2006 Sb.Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
590/2006 Sb.Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace