Zákony

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.

VŠEPředchozí   12Následující
ČísloNázevOdkaz
510/2020 Sb.Vyhláška č. 510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
589/2020 Sb.Vyhláška č. 589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
461/2020 Sb.Zákon 461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
256/2001 Sb.Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
322/2017 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
244/2016 Sb.Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
367/2015 Sb.Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
190/2017 Sb.Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
191/2017 Sb.Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
222/2010 Sb.Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
150/2002 Sb.Zákon soudní řád správní
183/2006 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
518/2004 Sb.Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
251/2005 Sb.Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
246/2001 Sb.Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
390/2015 Sb.Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
323/2013 Sb.Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
308/2015 Sb.Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
351/2013 Sb.Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věst
340/2013 Sb.340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
292/2013 Sb.Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
256/2013 Sb.Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
ST 989Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti (ST 989) NESCHVÁLENO 13. schůzí senátu 12.9.2013
304/2013 Sb.Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
255/2012 Sb.Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
89/2012 Sb.Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
90/2012 Sb.Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
416/2004 Sb.Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
320/2001 Sb.Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
561/2004 Sb.Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
133/2000 Sb.Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
301/2000 Sb.Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
499/2004 Sb.Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
128/2000 Sb.Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, zákon o obcích)
201/2002 Sb.Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
433/2002 Sb.Vyhláška č. 433/2002 Sb., o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR...
62/2001 Sb.Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
84/2005 Sb.Vyhláška č. 84/2005 Sb., (250/2000 Sb.) o nákladech na závodních stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace