ČÚS-012-021 - Zúčtování nevyplacených a přiznaných podílů na zisku (Interpretace I-15)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-021 - řešení 2015 (PDF, 79.7 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-021 - zadání 2015 (PDF, 125.1 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková 

11.11.2015 14:12

Ing. Ivana Pilařová Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Zúčtování nevyplacených podílů na zisku

PLATÍ pro rok 2015

Valná hromada a.s. schválila v červnu roku 2010 dividendy v hrubé výši 1 000 tis. Kč s odloženou splatností do dubna 2010. V souladu s daňovými předpisy byla sražena a odvedena srážková daň ve výši 150 tis. Kč. Čistá dividenda ve výši 850 tis. Kč byla vyplacena akcionáři A (vlastní 90% akcií) a to ve výši 765 tis. Kč. Závazek ve výši 85 tis. Kč vůči druhému akcionáři (vlastní 10% akcií) je stále vykazován v účetnictví obchodní korporace. V roce 2015 dochází k promlčení závazku a vedení obchodní korporace rozhodlo o zúčtování jeho hodnoty do vlastního kapitálu obchodní korporace.

 

Účtování

Rok

Účetní případ

Částka

v tis. Kč

MD

D

2010

Podíly na zisku

 

 

 

2010

Zvláštní sazba daně  – sražení

§ 38d odst. 2 ZDP

 

 

 

2010

Odvod sražené zvláštní sazby daně § 38d odst. 3 ZDP

 

 

 

2011

Výplata 90%nímu akcionáři

 

 

 

2015

Zúčtování hodnoty zbylého závazku

 

 

 

2015

Zachycení závazku na podrozvahových účtech

 

 

 

 

Možné pokračování v podobě vyplacení promlčených dividend akcionářům

 

Rok

Účetní případ

Částka

v tis. Kč

MD

D

2016

Vyplacení podílů na zisku z vlastního kapitálu

 

 

 

 

Do 31. 12. 2013

Ustanovení § 397 Obchodního zákoníku stanoví, že promlčecí doba činí čtyři roky, nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak.

 

Od 1. 1. 2014

Ustanovení § 629 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. stanoví, že promlčecí lhůta činí tři roky. Nový režim lze použít na nově vzniklé pohledávky.

 

Promlčecí lhůta

§ 629 odst. 1 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Promlčecí lhůta trvá tři roky.

 

I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend)

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních standardů. Postup(y) popsaný(é) v této interpretaci poskytuje(í) účetní jednotce návod v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání.

 

Popis problému

1. Akciové společnosti přiznávají dividendu na základě valnou hromadou schváleného návrhu na rozdělení disponibilního zisku vytvořeného a zdaněného v předcházejících účetních a zdaňovacích obdobích.

2. Přiznaná dividenda představuje nárok akcionáře vyjádřený v účetnictví jako závazek společnosti vůči akcionářům, který je následně snížen o daň stanovenou na základě zvláštní sazby daně v souladu s § 36 ZDP, s výjimkou dividend osvobozených od daně podle § 19 ZDP.

3. Čistá dividenda je splatná v termínu stanoveném ve stanovách nebo valnou hromadou, nejpozději v termínu uvedeném v § 178 odst. 7 obchodního zákoníku, tj. do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

4. Obchodní zákoník v § 178 odst. 8 dále uvádí, že neurčí-li stanovy nebo usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy, pokud vydala akie na jméno, nebo na adrese vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta k rozhodnému dni, pokud vydala zaknihované akcie na majitele. Pokud společnost vydala listinné akcie na majitele, určí místo výplaty dividendy stanovy nebo rozhodnutí valné hromady, pokud nebylo dohodnuto něco jiného. Nebylo-li místo výplaty určeno, vyplatí společnost dividendu akcionáři v místě sídla společnosti.

5. V řadě případů se stává, že akcionáři si dividendu nevyzvednou (zejména v případech akcionářů z kuponové privatizace), ať již z jakéhokoliv důvodu, přičemž společnosti vykazují v pasivech rozvahy závazky z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend po dlouhou dobu.

6. V této souvislosti vzniká otázka (a) po jakou dobu má účetní jednotka závazek představující nárok akcionáře na výplatu dividend vykazovat v rozvaze, (b) jak zaúčtovat případné vyvedení tohoto závazku z rozvahy.

 

Řešení

7. Vzhledem k tomu, že se závazek z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend týká obchodních společností, promlčuje se tento závazek po uplynutí obecné čtyřleté promlčecí lhůty dle § 397 Obchodního zákoníku. Podle § 392 obchodního zákoníku začíná promlčecí doba běžet ode dne, kdy měl být nárok splněn, nebo kdy mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti), tj. ode dne, který je uveden výše v odst. 3.

8. Promlčený závazek z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend se vyřadí z rozvahových účtů souvztažně ve prospěch vlastního kapitálu na základě rozhodnutí vedení společnosti.

9. Závazek představující nárok na výplatu dividendy se dále eviduje v knize podrozvahových účtů (tzn., že závazek zůstává v účetnictví). Vyřazením závazku z rozvahových účtů nárok akcionáře na výplatu dividendy nezaniká.

10. Účetní jednotka vyřazení závazku, představující nárok na výplatu dividendy, vykáže v účetní závěrce (ve výkazu o změnách vlastního kapitálu a popíše v příloze), kterou předkládá ke schválení valné hromadě.

11. Pokud by poté, co byl závazek z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend vyřazen z účetnictví, mělo dojít k uplatnění nároku na výplatu dividend původně určeným akcionářům a společnost nenamítne promlčení, účtovala by se tato výplata na vrub vlastního kapitálu.

12. Pokud valná hromada akcionářů rozhodne o výplatě této části vlastního kapitálu všem akcionářům nebo prioritním akcionářům, případně o použití k jiným účelům (např. k úhradě ztráty), účtují se tyto transakce obvyklým způsobem.

13. Uvedený postup účtování promlčených závazků z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend nelze použít na jiné promlčené závazky.

 

Zdůvodnění závěrů

14. Závazek z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend by měl být po uplynutí promlčecí lhůty vyřazen z rozvahy, neboť tato lhůta je dostatečně dlouhá pro to, aby se akcionář k výplatě dividend přihlásil. Uplynutím této lhůty je jejich výplata málo pravděpodobná.

15. Vykazování promlčených závazků v rozvaze účetní jednotky bezdůvodně zhoršuje ukazatele finanční analýzy. Proto by měly být z rozvahy tyto závazky vyřazeny a dále sledovány v knize podrozvahových účtů. Evidence závazků na podrozvahových účtech neznamená jejich vyřazení z účetnictví, neboť kniha podrozvahových účtů je podle zákona o účetnictví jednou z účetních knih.

16. České účetní předpisy vyřazení závazku z titulu nevyplacených dividend jmenovitě neřeší. Pouze v ČUS č. 019-Náklady a výnosy se uvádí v odst. 4.1.3., že právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů, s určitými výjimkami uváděnými jako příkladný výčet (splnění, splynutí, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, narovnáním).

17. Vzhledem k absenci definic pojmů v českých účetních předpisech je v tomto případě možné vycházet z obecné definice výnosů v účetní teorii, kde jsou chápány jako „hrubé přírůstky ekonomických užitků, které vznikají běžnými činnostmi účetní jednotky, jestliže tyto přírůstky vedou ke zvýšení vlastního kapitálu odlišnému od jeho zvýšení v souvislosti s příspěvky vlastníků“.

18. Vyřazení závazku z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend není výnosem, neboť není výsledkem běžné činnosti účetní jednotky a jeho důsledkem není přírůstek ekonomických užitků (nelze očekávat přínos jako protihodnotu realizovaného výkonu). Závazek vznikl v důsledku rozdělení zisku, který – pokud by nebyl rozdělen – by zůstal jako součást vlastního kapitálu účetní jednotky. Proto je logické, že nevyplacené dividendy by měly být do vlastního kapitálu vráceny jako nerozdělený zisk, odkud byly v rámci rozdělení zisku vyvedeny.

19. Účetní jednotka má povinnost vyřazení závazku z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend zveřejnit v účetní závěrce, kterou schvaluje valná hromada. V její kompetenci je také další použití této části vlastního kapitálu.

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :