2. díl novely zákona o účetnictví 2016 - Obecně uznávané zásady v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2016

Autor Ing. Pěva Čouková 

9.11.2015 10:00

Ing. Pěva Čouková
Druhý díl série k novele zákona účetnictví 2016 nás zavádí k obecným zásadám v účetnictví. Podívejte se s námi jaké úpravy nastaly v obecných zásadách.

PLATÍ pro rok 2016

 

Na účetních zásadách se k 1. 1. 2016 nic zásadního nezměnilo, a to je velmi důležité. Krátce si zásady v mém rozčlenění zopakujeme. Zrušený text je přeškrtnutý, nový k 1. 1. 2016 růžový.

U vyhlášky je to pouze návrh změny, legislativní proces není dokončen.

 

ZÁSADA

§ ZÚ

OBECNĚ UZNÁVANÉ ZÁSADY V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ

0)

Bod 16 úvodního ustanovení směrnice EU2013/34/EU

 

Čl. 6 č. 1 písm. h)

směrnice EU2013/34/EU

 

 

Vykazování položek v účetních závěrkách by mělo zohledňovat ekonomickou skutečnost i obchodní podstatu uskutečněné transakce i ujednání.

 

Položky zachycené ve výsledovce a v rozvaze se zaúčtovávají a vykazují s ohledem na podstatu dotčené transakce nebo ujednání;

 

1)

Akruální princip

nezávislost jednotlivých účetních období

-

Accrual

Basis

Bod 16 úvodního ustanovení směrnice EU2013/34/EU

§ 3 odst. (1)

Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.

---------------------------------------------

Okamžik uznání výnosů (realizace) – výnos je uznán až v okamžiku, kdy je realizován – zasloužen. Tento okamžik lze charakterizovat tím, že účetní jednotka má jistý nárok na úhradu za prodané zboží či výkony – služby. 

Výnos není možno zachytit dříve.

2)

Věrný (pravdivý)

 a poctivý obraz

-

True and fair view -

fair presentation

 

Čl.4 bod 3

EU2013/34/EU

 

§ 7 odst. (1, 2)

(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí.

(2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.

3)

Nepřetržité trvání účetní jednotky

-

Going concern

Bod16 úvodního ustanovení směrnice EU2013/34/EU

§ 7 odst. (3)

Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat iv dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává, je povinna použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci o použitém způsobu jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.

4)

Stálost metod –

Srovnatelnost

-

Comparability

 

Bod 19 úvodního ustanovení směrnice EU2013/34/EU

 

§ 4 odst. (15)

 

 

§ 7 odst. (4)

Účetní jednotky jsou povinny v příslušném účetním období použít účetní metody podle § 4 odst. 8 zákona o účetnictví, ve znění platném na jeho počátku.

----

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotky změnit v následujícím účetním období. Účetní jednotky mohou uvedené uspořádání a označování a obsahové vymezení a způsoby oceňování změnit zcela nebo zčásti mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodů změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.

5)

Zákaz kompenzace

 

Bod 16 úvodního ustanovení směrnice EU2013/34/EU

§ 7 odst. (6)

Účetní jednotky jsou povinny účtovat o aktivech a pasivech, jakož I o finančních prostředcích státního rozpočtu a finančních prostředcích rozpočtů územních samosprávných celků, nákladech a výnosech v účetních knihách a zobrazovat je v účetní závěrce samostatně bez jejich vzájemného zúčtování.

Porušením vzájemného zúčtování nejsou případy upravené účetními metodami.

Účetní jednotky mohou provádět vzájemné zúčtování jen   případech upravených účetními metodami a jsou-li zúčtovávané částky, ve výši ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, uvedeny v příloze v účetní závěrce.

 

§ 58 Vyhlášky ř. 500/2002 Sb. Vzájemné zúčtování (k § 4 odst. 8 zákona)

(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky se nepovažuje zúčtování:

a) dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,

b) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků, včetně účtování o odložené dani podle § 59 odst. 4,

c) rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,

d) rezerv, opravných položek a komplexních nákladů příštích období.

 

(2) V účetní závěrce se navíc za vzájemné zúčtování nepovažuje souhrnné vykázání kursových rozdílů, zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, pohledávek a závazků, s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách, vykázání vlastních dluhopisů a vykázání rezervy na daň z příjmů a uhrazených záloh na daň z příjmů.

Účetní jednotka uvede s ohledem na významnost výše uvedená souhrnná vykázání typů účetních případů v příloze v účetní závěrce.

 

(3) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje prostřednictvím rozvahových účtů zaúčtovaný vzájemný zápočet pohledávek a závazků ve smyslu občanského a obchodního zákoníku.

 

ZÁSADA

§

OBECNĚ UZNÁVANÉ ZÁSADY V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ

6)

Správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, ...

§ 8 odst. (1 - 6)

(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

(2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.

(3) Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle § 3 , a nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace podle § 21a, a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané.

(4) Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci.

(5) Účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit

a)     obsah účetních případů alespoň s použitím účetních metod uvedených v § 4 odst. 8,

b)    obsah účetních záznamů s použitím nástrojů uvedených v § 4 odst. 10

c)     vazbu mezi účetním záznamem vzniklým seskupením a dílčími účetními záznamy v případech uvedených v § 33 odst. 5.

(6) Účetnictví účetní jednotky je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, jestliže účetní jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a zpracováním podle § 31, § 32 a § 33 odst. 3 a 7 po celou dobu, po níž jsou jí tímto zákonem uloženy.

7)

Informace v účetní závěrce

 

Čl. 6 č. 1 písm.  c/II

EU2013/34/EU

§ 19 odst. (2)

(2) Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne; to platí obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

8)

Události k rozvahovému dni

§ 19 odst. (5)

(5) Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o

a) skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne,

b) skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

 (5) V účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech staly účetní jednotce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

9)

Následné události (po rozvahovém dni)

§ 19 odst. (6)

NOVÝ odstavec

(6) V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce.

10)

Zásada opatrnosti

 

Bod 16 úvodního ustanovení směrnice EU2013/34/EU

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c/i

EU2013/34/EU

§ 25 odst. (3)

Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.

11)

Bilanční kontinuita

 

Čl. 6 bod 1 písm. e)

 EU2013/34/EU

§ 19 odst. (4)

Účetní jednotky sestavují rozvahu tak, aby počáteční zůstatky účtů, které obsahuje rozvaha, (dále jen "rozvahové účty"), jimiž se otevírá účetní období, navazovaly na konečné zůstatky rozvahových účtů, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo; toto ustanovení platí i pro podrozvahové účty.

12)

Významnost

 

Bod 17 úvodního ustanovení směrnice EU2013/34/EU

§ 19 odst. (7)

 

 Informace se považuje za významnou (závažnou), jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá (dále jen "uživatel"); u účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. c) a u územních samosprávných celků, které jsou příjemci prostředků ze státního rozpočtu nebo s nimi hospodaří a jsou povinny tyto prostředky vypořádat podle zvláštního právního předpisu, 11d) se považuje za významnou též informace o ocenění nehmotného majetku ve výši nad 60 000 Kč a u samostatných movitých věcí nebo souboru movitých věcí ve výši nad 40 000 Kč. 

Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi.

U vybraných účetních jednotek podle § 1 odst. 3, s výjimkou zdravotních pojišťoven, se považuje za významnou též informace o ocenění nehmotného majetku ve výši nad 60 000 Kč a u samostatných hmotných movitých věcí nebo souboru hmotných movitých věcí ve výši nad 40 000 Kč.

13)

Členění majetku a závazků

§ 19 odst. (7)

(8)

Pro účely tohoto zákona se majetek a závazky člení na dlouhodobé a krátkodobé.

Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok, ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé.

Pokud s ohledem na charakter majetku a závazků objektivně nelze použít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky projevený při jejich pořízení.

 

Účetní zásady § 4 ZÚ – beze změny k 1. 1. 2016

§ 4 odst. 9

Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek.

 

§ 4 odst. 10

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů; přitom mohou použít technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví. Každou skutečnost týkající se vedení účetnictví jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy.

 

§ 4 odst. 11

Jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do souhrnných účetních záznamů; takovými účetními záznamy jsou zejména

 • účetní doklady,
 • účetní zápisy,
 • účetní knihy,
 • odpisový plán,
 • inventurní soupisy,
 • účtový rozvrh,
 • účetní závěrka a výroční zpráva.

Účetní jednotky jsou povinny takové účetní záznamy vést nejméně v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

 

§ 4 odst. 12

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. V případě:

 • pohledávek a závazků
 • podílů na obchodních společnostech  korporacích (§ 1 odst. 1 ZOK - obchodní společnosti a družstva)
 • cenných papírů (§ 1 ZCP)
 • derivátů (§ 8a ZCP)
 • cenin (§ 1 písm. d) Devizového zákona)

pokud jsou vyjádřeny v cizí měně a cizích měn jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu;

tato povinnost platí i u:

 • opravných položek,
 • rezerv a technických rezerv,

pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

 

§ 4 odst. 13

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v českém jazyce. Účetní doklady mohou být vyhotoveny v cizím jazyce jen tehdy, je-li splněna podmínka srozumitelnosti podle § 8 odst. 5.

 

§ 4 odst. 14

Za informační systém podle zvláštního právního předpisu (Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) lze účetnictví považovat pouze jako celek.

 

§ 4 odst. 15

Účetní jednotky jsou povinny v příslušném účetním období použít účetní metody podle odstavce 8 ve znění platném na jeho počátku.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :