3 - OŠETŘOVNÉ OSVČ - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

19.11.2020 18:34 - zdroj: Účetní Portál

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Současný stav k 19. 11. 2020
Výzva vyhlášena.

Aktualitu pro Vás připravila Karolína

PLATÍ

I. Současný stav - Výzva vyhlášena.


Schváleno vládou, čekáme na Výzvu, není vyhlášena.

Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS- CoV-2 - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ

Vláda schvaluje Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 – „OŠETŘOVNÉ II“ pro OSVČ, obsažený v části III materiálu čj. 1242/20.

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území České republiky z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce COVID-19 (týká se zejména školek, dětských skupin apod.), nebo
 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu (podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI.

Příjemcem dotace nemůže být:

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 •  komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.

Příjemcem dotace nemůže být ani osoba podnikající na vedlejší činnost z důvodu, že

 • pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod,
 • má jiné zaměstnání,
 • má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo
 • nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo
 • osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

Dotaci nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona o kompenzačním bonusu.

Za dny 29. 10. - 30. 10. 2020 ošetřovné nenáleží, neboť se jedná o podzimní prázdniny.

Na dotaci není právní nárok.

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Podání žádosti učiní žadatel:
 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fprij (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fprij“

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fprij“.

Upozorňujeme, že osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné. 


Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který bude umístěn ZDE od 9. 11. 2020 od 9:00 hodin.

Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období.

Jelikož není vyžadováno potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení, je nutné do žádosti vyplnit název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.


Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKU.

Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků požadavků (plná moc dané osoby opatřena doložkou o provedení autorizované konverze dokumentu).

Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.
Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete
ZDE.

Text Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ a další související přílohy jsou uvedeny v přílohách ke stažení.

 

II. Osvobození od daně z příjmů

 

Týká se dřívějších výzev:

Citace z návrhu zákona:

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 16

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů
Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2021 osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ‚OŠETŘOVNÉ‘ PRO OSVČ.

III. Výzvy – ARCHIV

VÝZVA BŘEZEN 2020
Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020  Datum vyhlášení: 31. 3. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00 Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59 Výše dotace: 424 Kč/den

VÝZVA DUBEN 2020
Stanovené období: od 1. dubna do 30. dubna 2020 Datum vyhlášení: 6. 5. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2020 od 11:00 Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59 Výše dotace: 500 Kč/den

VÝZVA KVĚTEN 2020
Stanovené období: od 1. května do 31. května 2020 Datum vyhlášení: 10. 6. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 6. 2020 od 9:00 Datum ukončení příjmu žádostí: 10.7. 2020 do 23:59 Výše dotace: 500 Kč/den

VÝZVA ČERVEN 2020
Stanovené období: od 1. června do 30. června 2020 Datum vyhlášení: 13. 7. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 7. 2020 od 9:00 Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 8. 2020 do 23:59 Výše dotace: 500 Kč/den

VÝZVA ŘÍJEN 2020
Stanovené období: od 14. října do 31. října 2020 Datum vyhlášení: xx. 10. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 do 23:59 Výše dotace: 400 Kč/den

 

Podmínky podpory (bod 3. a 4. Podmínek)

 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,
 • musí splňovat definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách); tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím3 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením. Bylo-li povoleno splácení, je v pořádku

Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků je složena z podniků, které

 • zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž

 • roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR (25 Kč/EUR – 1 250 milionů), nebo jejichž

 • bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR (25 Kč/EUR – 1 075 milionů)

Zdroj: Příloha I – Definice malých a středních podniků Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

IV. Příklad výpočtu

424 Kč x 31 dní = 13 144 Kč (březen 2020)

500 Kč x 30 dní = 15 000 Kč (duben – červen 2020)

400 Kč x 18 dní = 7 200 Kč (říjen 2020)

V. Co řešíme, už víme nebo nevíme a budeme pro Vás sledovat

10 let věku dítěte

VI. Poznámka

Není to ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění, ale mimořádný příspěvek.
Podle zákona o nemocenském pojištění OSVČ nemají obecně nárok na ošetřovné, a to i když jsou nemocensky pojištěni. Je to mimořádný příspěvek – dotace.
Dokumentaci je nutno uchovat po dobu 10 let od vydání rozhodnutí.
Jedná se o čistou částku.

VI. Doporučujeme

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace