5 - LIBERAČNÍ BALÍČEK - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

15.6.2020 11:00 - zdroj: Účetní Portál

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Finanční zpravodaj 4/2020 – Liberační balíček I
Finanční zpravodaj 5/2020 – Liberační balíček II
Finanční zpravodaj 6/2020 – Liberační balíček III
Finanční zpravodaj 7/2020 – Liberační balíček IV
Finanční zpravodaj 9/2020 – Liberační balíček V

I - Aktualizace 15. června 2020 11:00 hod. (Aktualizovaný text je červený)

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Videa

Informace GFŘ a ministerstev

Online semináře

❗️ Aktualizované změny k 15. 6. 2020❗️

 

FINANČNÍ ZPRAVODAJ Č. 9/2020 - Ve finančním zpravodaji naleznete plošné odsunutí termínu podání DP 2019 a platby na 18.8.2020 s výjimkou vybraných subjektů dle §11 456/2011.

 

Liberační balíček III prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je hlavním důvodem to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu. Tím jim zůstanou ponechané důležité finanční prostředky k překonání těžkého období.

    

Shrnutí termínů pro plnění povinností bez sankce na dani z příjmů a daně z nabytí nemovitých věcí

 1. července 2020 

  – termín pro subjekty spravované SFÚ
                                                  

 18. srpna 2020 

  – ostatní fyzické a právnické osoby
                                                  

 31. prosince 2020 

  – daň z nabytí nemovitých věcí

 

  

➡️ Daň z příjmů právnických osob - otázky a odpovědi - MF ČR nově 23 - 25 - aktualizováno 12. 6. 2020 ⬅️

➡️ Daň z příjmů fyzických osob - otázky a odpovědi – MF ČR nově 21 - 22 - aktualizováno 12. 6. 2020 ⬅️

 

  


II - Zásadní změny - předmět úpravy

    

Liberační balíček I (Finanční zpravodaj 4/2020).
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

  

Liberační balíček II (Finanční zpravodaj 5/2020).
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:  

 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

  

Liberační balíček III (Finanční zpravodaj 6/2020).
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:  

 • Hromadné prominutí daně z přidané hodnoty u bezúplatného dodání vyjmenovaného zboží, které pomáhají zamezit šíření viru (roušky, teploměry, textilní rukavice atd.) v období́ od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou České́ republiky
 • Prominutí daně z přidané́ hodnoty za bezúplatné́ dodání zboží́ plátci, který́ je oprávněn k výrobě̌ dále vyjmenovaného zboží́, pokud dodané́ zboží́ bylo použito k výrobě̌ dále vyjmenovaného zboží́, nebo bezúplatné́ dodaní́ dále vyjmenovaného zboží́, u nichž̌ vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané́ hodnoty v období́ od 12. března 2020 do skončení́ nouzového stavu
 • Prominutí příslušenství daně u daně silniční́ daňovým subjektům spojené́ s pozdní́ úhradou záloh na daň silniční́ splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění́ platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020.

   

Liberační balíček IV (Finanční zpravodaj 7/2020).
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné událost – oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu.

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu, pokud byla tato služba poskytnuta

I.    pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

II.   pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách

III.  pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému podle zákona č. 239/2000 Sb.

IV.  pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému podle zákona o integrovaném záchranném systému

V.   pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby Armády České republiky

VI.  pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby Armády České republiky

VII. pro potřeby zařízení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

VIII.pro potřeby zařízení sociálních služeb podle zákona o sociálních službách

Všem daňovým subjektům

IX.   správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, za podmínky, že žádost o jeho vydání bude podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020.

 

 

  

III - Podpora

Celé je podporu.

  

  

IV - Příklady výpočtu

Bez příkladů.

  

  

V - Co řešíme, už víme nebo nevíme a budeme pro Vás sledovat

Momentálně bez problému.

  

 

VI - Poznámka

 • Zrušení zálohy se netýká společností, které nemají kalendářní rok zdaňovací období – žádost nezbytná
 • Bezproblémové zaplacení daně do 1. 7. 2020 se netýká společností:
 • které jsou auditované (např. účetní období 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019, podání přiznání 1. 4. 2020, nezbytná žádost)
 • které mají jen část zdaňovacího období (kratší 12 měsíců) – žádost nezbytná

 

 

P.

Pěva Čouková 
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz  

   


➡️NEPŘEHLÉDNĚTE: Každé úterý do doby uzavření přednáškových sálů pro Vás pořádáme MIMOŘÁDNÉ WEBINÁŘE s Pěvou.

Chcete-li být u toho registrujte se ZDARMA:https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/

   


➡️ Naše informace můžete sledovat zde - https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/ 

 


Jste-li u Nás registrování, děkujeme za přízeň. ❤️ 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace