7 - PROGRAM ANTIVIRUS (Kurzarbeit) - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

30.6.2020 11:00 - zdroj: Účetní Portál

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

I - Aktualizace 30. června 2020 11:00 hod. (Aktualizovaný text je červený)

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Přehledy

Videa

Informace GFŘ a ministerstev

Online semináře

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o sociálním pojištění č. 300/2020 Sb. Tato novela rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Antivirus C má pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců.  

 

Zákon č. 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů vyšel ve Sbírce zákonů dne 30. 6. 2020.

 

 

 

II - Zásadní změny - předmět úpravy

Na základě ustanovení § 120 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) může vláda České republiky schválit cílený Program „Antivirus“ k řešení zaměstnanosti celostátního charakteru. Smlouva je uzavřena s Úřadem práce prostřednictvím žádost podané na MPSV.

Není vyžadováno splnění podmínky bezdlužnosti podle § 118 odst. 3 zákona o zaměstnanosti (zákon č. 161/2020 Sb. ) navazuje na článek IV bod 5 dohody s Úřadem práce ČR.

  

Příspěvek navazuje na skutečnost, že zaměstnavatel musí v situaci, kdy nemůže provozovat svoji činnost podle § 208 ZP vyplácet 100 % průměrného výdělku. Pokud splňuje podmínky § 207 ZP, může zaměstnavatel vyplácet nejméně 80 % případně podle § 209 ZP nejméně 60 % průměrného výdělku.

Příspěvek bude poskytován na základě̌ dohody o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR.

Nutná písemná žádost na MPSV - tu můžete podávat ZDE.

     

Délka trvání Programu Antivirus

Období uznatelnosti nákladů v rámci Programu Antivirus je předběžně  stanoveno do 30. dubna 2020 včetně s možností případného prodloužení (bod 7 programu)

Ministryně práce a sociálních věcí dostala za úkol zajistit realizaci.

 

        

Režimy:

  

Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa (bod 21 a 22 programu)

   

Tento režim se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstva zdravotnictví (dále „MZ“) nebo krajské hygienické stanice, a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci zdůvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů.

Příspěvek náleží zaměstnavateli na náhradu mzdy každého zaměstnance, u kterého nastane některá z následujících situací (bod 21 programu):

   

 1. Nařízení karantény zaměstnancům. Zaměstnavatel zároveň vyplácí zaměstnancům
  náhradu mzdy dle § 192 ZP.
 2. Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně příslušných orgánů v zahraničí. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření nebo na základě mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19, nařízeno uzavření či omezení provozu. Zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy podle § 208 ZP - jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

   

     

Výše příspěvku v režimu A (bod 22 programu)

Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za zákonnou náhradu mzdy konkrétních zaměstnanců, náležející zaměstnanci při překážce v práci ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 39 000,- Kč.

    

Poznámka Účetního Portálu:

U režimu A – a) karanténa se jedná o náhradu mzdy, která se počítá z průměrného výdělku za minulé čtvrtletí (4. čtvrtletí 2019 pro náhradu v březnu) a redukuje se obdobně jako nemocenská. Je to částka, která už nepodléhá odvodům pojistného ani dani. Pro náhradu mzdy za 2. čtvrtletí roku 2020 se použije 1. čtvrtletí 2020.

Zaměstnavatel platí 14 kalendářních dnů (10 pracovních dnů), dále platí OSSZ.

U režimu A – b)  se jedná o průměrný výdělek, který podléhá odvodům pojistného a dani.  Počítá se z průměrného výdělku za minulé čtvrtletí (4. čtvrtletí 2019 pro náhradu v březnu 2020). Pro náhradu mzdy za 2. čtvrtletí roku 2020 se použije 1. čtvrtletí 2020.

Zaměstnavatel platí po celou dobu, co překážka trvá.

    

    

Režim B – související hospodářské potíže (bod 23 a 24 programu)

   

Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19. Konkrétní režimy jsou dále blíže popsány v tabulkovém shrnutí (Tabulka č. 1 cíleného programu).

   

Podmínky poskytování příspěvku v režimu B

Existují překážky v práci na straně zaměstnavatele dle části osmé, hlavy III ZP (§ 192 - § 210 ZP). Současná epidemiologická situace a související mimořádná opatření, krizová opatření a další související opatření směřující k ochraně zaměstnanců i obyvatelstva vytvářejí řadu situací, při nichž zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělit práci. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané

  

 1. nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně,
 2. snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo
 3. nedostatkem vstupů,

přičemž vznik konkrétní překážky v práci je závislý na konkrétní situaci zaměstnavatele a jeho možnostech optimalizace své činnosti. S ohledem na rozsah opatření a potřebu maximalizovat snížení administrativní zátěže jak na straně zaměstnavatele, tak státní správy, je předjímáno, že vzniklé překážky v práci na straně zaměstnavatele mají souvislost s nákazou COVID-19.

V případě tohoto režimu jde 40 % mzdových nákladů, vzniklých v době, kdy není konána pro zaměstnavatele práce, k tíži zaměstnavatele a rovněž je obvykle zaměstnanci vyplácena snížená náhrada mzdy.

 

 

Výše příspěvku v režimu B

Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za zákonnou náhradu mzdy konkrétních zaměstnanců náležející zaměstnanci při překážce v práci ve výši odpovídající 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů za zaměstnance a zaměstnavatele. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 29 000,- Kč.

  

Poznámka Účetního Portálu:

U režimu B se BUDE OBVYKLE JEDNAT O § 209 ZP.

Jedná o průměrný výdělek, který podléhá odvodům pojistného a dani.  Počítá se z průměrného výdělku za minulé čtvrtletí (4. čtvrtletí 2019 pro náhradu v březnu 2020). Pro náhradu mzdy za 2. čtvrtletí roku 2020 se použije 1. čtvrtletí 2020.

Zaměstnavatel platí po celou dobu, co překážka trvá.

  

  

III - Podpora

Celé je příspěvkem poskytovaným ze státního rozpočtu neboli dotací podle tzv. „velkých rozpočtových pravidel“ zákona č. 218/2000 Sb.

  

  

IV - Příklady výpočtu

Jak účtujeme?

Je to dotace, účtujeme do výnosů v daném měsíci (obdoba dotace z úřadu práce na zaměstnance).

Doporučuji interpretaci I - 14 - Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Dodatek č. 11 interpretace

 1. Příspěvky poskytované Úřady práce dle zákona č. 435/2004 Sb., vznikají na základě dohody, ve které je vyjádřen závazek Úřadu práce a proto, při splnění dohodnutých podmínek musí být účtováno o pohledávce do období vzniku nákladů, které jsou dotovány.

Podle vzorového účetního rozvrhu Účetního Portálu

378/346

346/648

   

    

V - Co řešíme, už víme nebo nevíme a budeme pro Vás sledovat

Jak se bude následně prokazovat režim B?

Co je významná část zaměstnanců?

   

   

VI – Poznámka

Nutno archivovat pod dobu 10 let dokumentaci.

Je poskytováno ze státního rozpočtu ČR (článek 5 dohody s Úřadem práce ČR).

  

 

 

Zákoník práce

 • § 207

  Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
  Nemůže-li zaměstnanec konat práci
  a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin

    nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj,

   a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 %

   průměrného výdělku,

 

 • § 208 ZP
  Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v 
  § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 87).
 • § 209 ZP
  (1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v 
  § 109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).
  (2) Upraví-li v případech podle 
  odstavce 1dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

     

    

P.

Pěva Čouková 
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

         


➡️ NEPŘEHLÉDNĚTE: Každé úterý do doby uzavření přednáškových sálů pro Vás pořádáme MIMOŘÁDNÉ WEBINÁŘE s Pěvou.

Chcete-li být u toho registrujte se ZDARMA: https://www.ucetni-portal.cz/registrace-zdarma/

       


➡️ Naše informace můžete sledovat zde - https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/

➡️ Web se super vzorovými materiály - pravovrousce.cz

     


Jste-li u Nás registrování, děkujeme za přízeň. ❤️

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace