Aktuální informace z oblasti DPH - Aneb o dani, kde zítra již znamená včera

AUDIO
Pro stažení MP3 kliknĕte pravým tlačítkem na ikonu a vyberte "Uložit odkaz jako..."

Audio nahrávka:
Audio přehrávač

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

14.6.2016 11:20

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Ačkoli se již delší dobu zejména mezi podnikateli objevují názory, že daně jsou v ČR dosti komplikované a příliš často se mění, legislativní úsilí zákonodárců nepolevuje, spíše stále více nabírá na síle.
V průběhu letošního roku se tak v Poslanecké sněmovně projednává několik dalších návrhů na změny daňových zákonů, a to zejména zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty.

PLATÍ pro rok 2016

Postup projednávání návrhů a jejich obsah je možné sledovat na internetových stánkách Poslanecké sněmovny např. na těchto adresách:

Navržené změny zákona č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů

Navržené změny zákona č.  235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Pokud se jedná o zákon o DPH (ZDPH), v r. 2016 již jedna novelizace ZDPH vstoupila v účinnost a nadto je koncem května projednáváno 8 návrhů změn s předpokládanou účinností k různým datům v r. 2016 – 2019. Další obsáhlejší návrh změn je připravován pro r. 2017 a je zatím projednáván ve vnějším připomínkovém řízení.

Vzhledem k množství návrhů a různým datům, kdy by schválené změny měly vstoupit v účinnost (v několika případech ještě i v průběhu r. 2016), považuji za vhodné tyto návrhy stručně představit v přehledu seřazeném chronologicky podle dat účinnosti.

K 1. 5. 2016 vstoupil v účinnost jeden z bodů novely ZDPH, zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Jedná se o nové znění § 101a ZDPH, kterým se zpřesňuje výčet možností elektronického podání k DPH a dále se výslovně stanoví, že podání, která nebudou učiněna elektronicky ve správném formátu a struktuře stanoveném a zveřejněném správcem daně, budou neúčinná.

K této novele se vztahuje i nová metodická informace GFŘ „Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016“. V této informaci GFŘ upozorňuje na skutečnost, že není-li podáno elektronicky nebo nemá-li datová zpráva, kterou je podání činěno, odpovídající formát a strukturu, bude toto podání od 1. 5. 2016 neúčinné. Podle přechodných ustanovení uvedeného zákona bude za zdaňovací období do 1. 5. 2016 ještě uplatňován dosavadní postup, kdy podání v nevyhovujícím formátu nebo struktuře nebude přímo neúčinné, ale správce daně vyzve plátce k odstranění vad. Pokud budou vady odstraněny ve stanovené lhůtě, bude se na podání pohlížet jako na řádné podání. Teprve za zdaňovací období od 1. 5. 2016 budou podání v nevyhovujícím formátu a struktuře neúčinná a bude nezbytné je učinit znovu v odpovídajícím formátu a struktuře.

Uvedenou metodickou informaci je možné nalézt na této adrese:

Účetní Portál

 

K 1. 7. 2016 by měly vstoupit v účinnost změny přijaté na základě vládního návrhu novely, zatím projednávané v Poslanecké sněmovně ve sněmovním tisku 717 (na začátku června ve  třetím čtení). Jedná se o změny  ustanovení o dovozu zboží a vývozu zboží v § 20, 23 a 66 ZDPH vyvolané změnami celního kodexu společenství a celního zákona. V návrhu je mimo jiné i zrušení dosavadního postavení svobodných (celních) pásem, která měla dosud obdobný statut jako území třetí země. Toto zrušení by se promítlo do § 20, 23, 66 a 68. Dále by se mělo změnit již zastaralé znění § 33a, které by nově mělo stanovit, že daňovým dokladem při vývozu zboží je faktura – daňový doklad dle § 28 ZDPH. Očekávané jsou změny ZDPH související s kontrolním hlášením: lhůta pro reakci na výzvy správce daně (§ 101g) by se měla nepatrně prodloužit z 5 dnů na 5 pracovních dnů a dále by měl být do zákona vložen nový § 101j a 101k s možností prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení.

Nově se do ZDPH také doplňuje povinnost plátce, kterému dodá zboží s místem plnění v tuzemsku osoba neusazená v tuzemsku, že z tohoto dodání musí plátce – příjemce zboží přiznat daň (nový § 108 odst. 1 písm. d).

K 1. 7. 2016 by se dále měl rozšířit režim přenesení daňové povinnosti (RPDP), kterému by podle návrhu nového nařízení vlády měly podléhat také „poskytnutí služby přístupu k sítím elektronických komunikací nebo propojení sítí elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace“.  

K 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost druhá část změn ZDPH ze zákona č. 113/2016 Sb. Do přílohy č. 2 ke službám podléhajícím první snížené sazbě DPH 15 % přibydou služby stravovací s výjimkou podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

 

K 1. 1. 2017

Návrh novely ZDPH je součástí zákona, kterým by se mělo změnit několik daňových zákonů a je zatím ve vnějším připomínkovém řízení, v němž se může ještě řada původně navržených bodů změnit, proto jeho obsah nebudu zatím rozebírat podrobněji.

Ve stručnosti mohu uvést, že bylo navrženo např. zrušení zvláštních ustanovení ZDPH týkající se společníků podnikajících společně s jinými společníky na základě smlouvy (dříve smlouva o sdružení a účastníci sdružení).

Zcela jistě by se mělo změnit a doplnit ustanovení § 10 ZDPH, které obsahuje výčet služeb souvisejících s nemovitostí. Toto doplnění totiž vyplývá z nařízení Rady č. 1042/2013 a toto upřesnění služeb souvisejících s nemovitostí je pro členské státy závazné od 1. 1. 2017.

Dále by mělo být touto novelou provedeno několik úprav ustanovení týkajících se odpočtu daně a rozšířen režim přenesení daňové povinnosti o několik nových plnění (např. poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci).    

Hodně připomínek vyvolal návrh na zavedení institutu tzv. „nespolehlivé osoby“, která by byla přiřazena k okolnostem, kdy se příjemce zdanitelného plnění může stát ručitelem za daň nezaplacenou dodavatelem. Nespolehlivou osobou by se měla stát osoba, která není plátcem, která „závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně“.   

O tomto návrhu novely ZDPH přineseme podrobnější informace, jakmile projde připomínkovým řízením a bude podán k projednávání v Poslanecké sněmovně.

 

Videoseminář Aktuální informace z oblasti DPH: http://bit.ly/Aktualni-informace-z-oblasti-DPH     

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :