Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 3. část

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 3. část (PDF, 155.3 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

Nepřehlédněte! 15.1.2014 07:08

Ing. Pěva Čouková
V poslední části pojednávájící o účetní závěrce se autorka věnuje následným událostem spojeným s účetní závěrkou, tj. Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, povinnému auditu, výroční zprávě, zveřejňování. Dále je také v článku poukázáno na nejčastější nesprávnosti při sestavování účetní závěrky.

PLATÍ pro rok 2013

…pokračování článku ze dne 16. 12. 2013 a 6. 1. 2014

5. Následné události

5.1. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Účetní jednotka musí sestavit nejpozději do 31. 3. 2014 zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle „starého obchodního zákoníku“, protože závěrka je sestavena k 31. 12. 2013, kdy nové rekodifikační zákony ještě neplatí. To je názor většiny právníků a odborníků.

Písemná zpráva o vztazích …

 (§66a odst. 9 ObchZ)

musí obsahovat

 • jaké smlouvy byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami; zda z těchto smluv nebo opatření vznikla ovládané osobě újma, zda byla tato újma v účetním období uhrazena, anebo zda byla uzavřena smlouva o této úhradě;
 • jinéprávní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob
 • všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou; jejich výhody a nevýhody
 • bylo-li ovládanou osobou poskytnuto plnění, je nutno uvést, jaké bylo poskytnuto protiplnění,

 

tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu (§ 21 ZÚ)

 • dozorčí rada či jiný obdobný orgán přezkoumá zprávu podle výše uvedeného a o přezkoumání zprávy informuje valnou hromadu, popřípadě jiné obdobné shromáždění či schůzi členů ovládané osoby a seznámí je se svým stanoviskem.
 • pokud podléhá účetní závěrka ovládané osoby ověření auditorem, je auditor povinen ověřit i správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích…
 • každý společník má právo požádat soud, aby jmenoval znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a to do jednoho roku ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení o uložení výroční zprávy do sbírky listin, jinak toto právo zaniká za předpokladu, že ve zprávě auditora jsou uvedeny výhrady ke zprávě statutárního orgánu,
 • stanovisko dozorčího orgánu nebo obdobného orgánu obsahuje výhrady ke zprávě statutárního orgánu
 • zpráva statutárního orgánu obsahuje informaci o tom, že ovládané osobě v důsledku uzavření smlouvy nebo uskutečnění určitého opatření vznikla újma a že tato újma nebyla ovládající osobou uhrazena, ani nebyla uzavřena dohoda o jejím uhrazení
 • společně a nerozdílně ručí za splnění závazku k náhradě škody osoby, jež jsou statutárním orgánem ovládané osoby nebo jeho členem, jestliže ve zprávě o vztazích neuvedly smlouvy nebo opatření, z nichž vznikla společnosti újma, nebyla-li tato újma nahrazena, nebo nebyla-li uzavřena smlouva o její úhradě; to však neplatí, pokud tyto osoby jednaly na základě řádného usnesení valné hromady nebo schůze členů ovládané osoby.
 • ustanovení o přezkoumání zprávy statutárního orgánu a ustanovení o právu společníka požádat soud o jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích se nepoužijí v případě, kdy ovládající osobou vůči společnosti je její jediný společník, jakož i v případě, kdy ovládajícími osobami vůči společnosti jsou všichni její společníci, kteří jednají ve shodě (§ 66b); v takovém případě se nepoužijí ustanovení o náhradě škody společníkům nebo členům ovládané osoby a o právu společníků nebo členů ovládané osoby podat žalobu o náhradu škody proti ovládající osobě

 

5.2. Audit

Povinný audit § 20 zákona o účetnictví

§ 20 zákona o účetnictví

(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ověřenu účetní závěrku

a) sestavenou v průběhu konkursu, a to ...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte bezplatnou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace