PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

DPH-§042-003 - Bonusy 2015

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPH-§42-003 - řešení 2015 (PDF, 63 kB)

Stáhni prázdný

  • DPH-§42-003 - zadání 2015 (PDF, 80.5 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

21.2.2015 20:34

Ing. Pěva Čouková Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Předchozí verze: Bonusy 2014

PLATÍ pro rok 2015

Plátce DPH v účetním období 2015 eviduje následující doklady:

Množstevní bonus svým odběratelům za překročení odběru zboží za druhé čtvrtletí roku 2015 nad smluvně stanovený limit. Množstevní bonus činí 10 000 Kč – tj. 0,1% z odebraného množství zboží v úrovni bez DPH, doklad je vystaven 19. 7. 2015 poté, co obchodní oddělení vyhodnotilo splnění podmínek poskytnutí bonusu.

 

Dodavatel (poskytovatel plnění)

Př.

Období

Text

MD

D

 

Původní účtování

Faktury na zboží

xxx

311

604

 

 

 

xxx

311

343

VAR a)

 

Dobropis bez účtování dohadu

 

 

 

 

Červenec

Vystavený dobropis – opravný daňový doklad

základ daně

10 000

 

 

 

 

DPH 21 % (nutno respektovat § 42 odst. 3 písm. b) ZDPH obdržení daňového dokladu !)

2 100

 

 

VAR b)

 

Dobropis s účtováním dohadu

 

 

 

 

Červen

Dohad na bonus

10 000

 

 

 

Červenec

Vystavený dobropis – opravný daňový doklad

základ daně

10 000

 

 

 

 

DPH (nutno respektovat § 42 odst. 3 písm. b) ZDPH obdržení daňového dokladu !)

2 100

 

 

 

Chybné řešení:

Př.

Období

Text

MD

D

VAR a)

 

Dobropis bez účtování dohadu

 

 

 

 

Červenec

Vystavený dobropis (bez DPH)

10 000

604 (548)

325 (-311)

VAR b)

 

Dobropis s účtováním dohadu

 

 

 

 

Červen

Dohad na bonus

10 000

604 (548)

383 (389)

 

Červenec

Vystavený dobropis (bez DPH)

10 000

383 (389)

325 (-311)

 

Odběratel (příjemce plnění)

Př.

Období

Text

MD

D

VAR a)

 

Dobropis bez účtování dohadu

MD

D

 

Červenec

Vystavený dobropis – opravný daňový doklad – základ daně

10  000

 

 

 

 

DPH

2 100

 

 

VAR b)

 

Dobropis s účtováním dohadu

 

 

 

Červen

Dohad na bonus

10 000

 

 

 

Červenec

Vystavený dobropis – opravný daňový doklad – základ daně

10 000

 

 

 

 

DPH

2 100

 

 

*) doporučujeme

 

Chybné řešení:

Př.

Období

Text

MD

D

VAR a)

 

Dobropis bez účtování dohadu

MD

D

 

Červenec

Vystavený dobropis – opravný daňový doklad – základ daně

10 000

315 (-321)

131*) (504, 648)

VAR b)

 

Dobropis s účtováním dohadu

MD

D

 

Červen

Dohad na bonus

10 000

385 (388)

131*) (504, 648)

 

Červenec

Vystavený dobropis

10 000

315 (-321)

385 (388)

 

§ 42 Oprava základu daně a oprava výše daně

….

(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění nebo při přiznání daně z přijaté úplaty. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.

 

§ 45 Opravný daňový doklad

(4) Pokud se oprava základu daně a oprava výše daně nebo oprava výše daně v jiných případech týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy, uvedeny na opravném daňovém dokladu pouze jednou. V případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být na opravném daňovém dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu uvede souhrnně rozdíly mezi opravenými a původními základy daně a tomu odpovídající částky daně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění.

 

Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů

http://www.ucetni-portal.cz/oprava-zakladu-dane-a-vyse-dane-a-oprava-vyse-dane-v-jinych-pripadech-42-a-43-od-1-4-2011-33-x.html

 

Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů

(29.04.2011)

V souvislosti se změnou pravidel pro provádění oprav základu daně a výše daně ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen „ZDPH“), jsou opakovaně pokládány dotazy a rozdílné výkladové argumentace týkající se tzv. bonusů a skont poskytovaných v rámci dodavatelsko-odběratelských obchodních vztahů. Oprava základu daně a výše daně při snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění byla doposud nepovinná. Novela ZDPH účinná od 1. 4. 2011 však s ohledem na požadavek závazné unijní úpravy (Směrnice o DPH) zavedla povinnost provádění oprav základu daně a výše daně. S ohledem na uvedené Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“), po projednání s Ministerstvem financí, provedlo detailnější rozbor dotčené problematiky, na jehož základě se vydává následující informace, která slouží k ujednocení výkladových východisek pro budoucí aplikace zmíněného ustanovení a problematiky:

 

Předmětem posouzení dopadů do DPH jsou tzv. skonta, slevy či bonusy. Tyto se v praxi vyskytují pod různými označeními a definicemi, což však nic nemění na jejich společné věcné podstatě. GFŘ je toho názoru, že není v zásadě rozdíl, zda se jedná o poskytnutí skonta či bonusu (dále jen „bonusy“), ale je vždy rozhodující, zda mají resp. jsou poskytovány jednoznačně ve vazbě na již uskutečněné zdanitelné plnění nebo soubor uskutečněných zdanitelných plnění za určitou část uplynulého období. V takovýchto případech je plátce – oproti minulé právní úpravě – vždy povinen provést opravu základu a výše daně.

 

O právě uvedenou situaci půjde např. když dodavatel vyplatil podle smluvního ujednání odběrateli tzv. bonus ve výši 4 % z celkové ceny zboží dle faktur vystavených za odběr zboží v uplynulém kalendářním čtvrtletí. Podle smluvených podmínek tento bonus odběrateli náleží, pokud v daném kalendářním čtvrtletí od dodavatele odebere zboží minimálně za 5 mil. Kč.

O uvedenou situaci půjde i v případě, kdy se dodavatel zavázal vyplatit odběrateli tzv. roční bonus ve výši 240.000,- a to tehdy pokud, odběratel uskuteční u v daném roce odběr zboží min. ve výši 6 mil Kč.

O případ, kdy bonus představuje faktickou slevu z již uskutečněných zdanitelných plnění a tedy důvod pro opravu dle § 42 ZDPH půjde nesporně i v případě bonusu za včasnou platbu, kdy např. dodavatel poskytne odběrateli bonus (slevu) ve výši 5 % z fakturované ceny zboží, pokud odběratel zaplatí do 7 dnů od vystavení faktury.

 

Provedení opravy

Pokud měl plátce u původního zdanitelného plnění povinnost vystavit daňový doklad, je povinen v případě opravy základu daně a výše daně vystavit opravný daňový doklad. Tento musí vystavit do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. Jestliže plátce neměl povinnost u původního zdanitelného plnění vystavit daňový doklad, provede ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro daňové účely.

 

Opravný daňový doklad musí obsahovat údaje vymezené zákonem - § 45 odst. 1 zákona o DPH. V případě, že se konkrétní důvod či skutečnost zakládající povinnost opravy týká více zdanitelných plnění, může plátce vystavit opravný daňový doklad podle § 45 odst. 2 zákona o DPH (dále jen „souhrnný doklad“). S ohledem na dosavadní praxi a nadměrné obtíže, které vzhledem k ní mohou vzniknout, lze při respektování principů opravy základu daně a vazby na původní opravovaná zdanitelná plnění, v případě tohoto souhrnného dokladu přijmout vstřícnější náhled na požadavek naplnění některých náležitostí tohoto dokladu. Jmenovitě ohledně referencí na původní daňové doklady lze akceptovat i jen rámcové vymezení původních zdanitelných plnění v souhrnném opravném dokladu, a to tak, aby vazby na původní zdanitelná plnění byly určitelné (např. daňové doklady vystavené v určitém časovém období nebo číselná řada daňových dokladů od – do). Rozdíly mezi opraveným základem daně a základem daně u původních zdanitelných plnění lze u souhrnného dokladu uvést souhrnně za všechna opravovaná zdanitelná plnění. V případě opravy více zdanitelných plnění s rozdílnými sazbami daně lze rozdíly uvést souhrnně, avšak rozděleně dle jednotlivých sazeb daně. Plátce však musí být schopen konkrétně prokázat správnost opraveného základu daně a výše daně a to ve vazbě na údaje uvedené v opravném daňovém dokladu (smlouvami, původními daň.doklady, evidencí pro daňové účely atd.).

 

Do záběru problematiky oprav základu daně a výše daně v případě tzv. bonusů spadá samozřejmě i povinnost provedení odpovídající opravy odpočtu daně na straně odběratele. Odběratel je povinen v těchto případech opravit odpočet daně a to ve zdaňovacím období, kdy se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést – tj. v zásadě bez ohledu na doručení opravného daňového dokladu. Opravu odpočtu plátce prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou nebo jiným způsobem např. smlouvami, (§ 74 zákona o DPH).

V Praze dne 29.4.2011

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :