Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 1. část – Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • DPH pro začátečníky a mírně pokročilé – 1. část – Základní pojmy a základní principy u DPH (PDF, 255.3 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

8.1.2021 23:19

Ing. Ivana Pilařová
Přinášíme Vám aktualizovaný seriál k dani z přidané hodnoty od paní Ivany Pilařové. V článku nechybí praktické příklady, které řeší, co je a není předmětem daně z přidané hodnoty a jak vypočítat obrat pro účely DPH.
Těšit se můžete na další díl, ve kterém probereme vznik daňové povinnosti na výstupu.

Jana

PLATÍ pro rok 2021

1. Úvod

Z daňové soustavy bývá právě daň z přidané hodnoty označována za nepochopitelnou, nelogickou a všeobecně neoblíbenou, a to zejména mezi účetními a daňovými začátečníky. Po pravdě, není divu, jedná se o zákon velmi rozsáhlý, který v sobě obsahuje řadu specielních pojmů, pravidel a režimů, které se překotně i několikrát ročně novelizují, jejichž použití je závislé na řadě faktorů (a pokaždé na jiném z nich), jako je typ odběratele, místo plnění, typ plnění, typ dokladu, data uvedená na dokladu, ale také způsob použití plnění, v poslední době jsou na programu také přeřazování řady služeb i zboží do druhé snížené sazby daně. O to hůře, že i u nejmenšího plátce není možné se spolehnout na heslo „co je malé, to je také jednoduché“. Stačí málo, a i malý začínající plátce zabředne do režimu přenesení daňové povinnosti, osvobozených plnění, zmatku v uplatňování sazeb daně na výstupu, či dokonce do tajemného MOSS, případně specifických dat a způsobů pro přepočet cizí měny na měnu českou. Všem jsou také společné problémy nároku na odpočet daně na vstupu a v neposlední řadě také kontrolní hlášení.

Obavy z DPH také oprávněně stupňuje opakovatelnost chyb. Pokud něco v DPH děláme špatně, je poměrně velká pravděpodobnost, že se jedná o kumulované chyby z našeho rutinního opakovaně chybného postupu. Pokud si neuvědomím, co způsobí realizace osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně na výstupu (nebo takové plnění vůbec neidentifikuji), v klidu uplatňuji nároky na odpočet z „běžných“ přijatých faktur za materiál a služby. Následky kontroly budou dramatické.

Velmi častou chybou začátečníků (překvapivě ale i pokročilých) je „suplovat“ neznalosti v DPH „logikou daně z příjmů“. Chraňme se vyslovit, natož aplikovat, nepravdy typu „je to daňově uznatelné, tak z toho bude i nárok na odpočet 
(a naopak)“. Tato vazba neplatila nikdy, ani v samotných začátcích DPH v roce 1993.

Naším úkolem bude naučit se pochopit podstatu této daně a vystoupit z pasivní role, kdy opisujeme to, co kdysi někdo začal, aniž víme proč. Jen na této základní vědomostní úrovni jsme schopni reagovat na řadu změn, které již probíhají a velmi pravděpodobně budou hekticky probíhat i v blízké budoucnosti. Každý se to jednou učil, každý jednou začínal, musí přece přijít čas, kdy porozumíme odborným (ne vědeckým) článkům na téma DPH. Nemíříme přehnaně vysoko – naším cílem je základní uživatelská úroveň znalostí této daně – a to není příliš vysoký kopec. Začínáme ale stoupat od „úrovně moře“ – tedy prakticky od nuly. Cesta je odsud jen jedna – vzhůru. Postupovat budeme pomalu, postupně postavíme řadu „výškových táborů“, ze kterých budeme budovat další. Návraty do nižších pater jsou, samozřejmě, povoleny.

V průběhu roku 2020 a také k 1. 1. 2021 došlo k některým změnám, a to jak v sazbách DPH, tak v režimu osvobození od daně bez nároku na odpočet DPH na vstupu. Je tedy možné, že oblast, kterou jste již ovládali, bude nutné znovu nastudovat.

Velmi pravděpodobně je na obzoru další novelizace s tajemným a těžko předvídatelným názvem „o elektronickém rozhraní“. Tato novela je však (a ještě dlouho zůstane) v legislativním procesu, nejoptimistější scénař nabízí účinnost od 1. 7. 2021. Elektronickým rozhraním si nyní, na začátku, opravdu nebudeme lámat hlavu. To bude patřit do mnohem vyšších vědomostních pater.

2. Základní pojmy

Ano, tak se začíná v každém oboru. Nejsme ale ekonomicky negramotní, řada pojmů je prostě „jasná“ a nebudeme se jimi zabývat (a ani by nás to v praxi nenapadlo). Zvláště u DPH však přidám varování, většina daňových zákonů (a vůbec všech zákonů) používá vlastní definice, ale tento zákon je vlastními definicemi přímo posedlý. Jednak obsahuje velké množství vlastních definic, ale definuje i obecně známé pojmy (například zboží, služby, nový dopravní prostředek, obchodní majetek a mnoho dalších) pro své účely jinak (zpravidla mnohem šířeji), než jsme obecně zvyklí. Nebudeme zde základní definice opakovat, doporučuji exkursi do § 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“). Zvlášť bych chtěla upozornit na pojem „pronájem“, který je zastřešujícím pojmem pro nájem i podnájem, pacht i podpacht (rozdíly mezi nájmem a pachtem jsou ve slovech užívání a užívání včetně užitků z nájmu plynoucích) a také věcné břemeno, pokud je obdobné nájemnímu vztahu. Záludné je na tom to, že z právního pohledu je mezi pojmy nájem a podnájem rozdíl. V DPH nikoliv a vše, co platí pro vztahy nájemní, platí i pro vztahy podnájemní. Další malou záludností je pojem zboží – samozřejmě víme, že má proti účetnictví širší definici, od rekodifikace práva ale pod pojem zboží spadají i nemovité věci.

S účinností od 1. 1. 2021 se zákon o DPH ohledně pojmu nehmotný majetek jako součást pojmu dlouhodobý majetek odvolává nikoliv na zákon o daních z příjmů, ale na účetní předpisy. Tato změna souvisí se zrušením definice pojmu nehmotný majetek v zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).

Výjimku, která znamená podrobnější výklad, uděláme u pojmů plátce a neplátce. Jedná se o nejužívanější pojmy, „každý přece ví“, co znamenají. Přesto pro jistotu upřesníme, co tyto užívané pojmy znamenají, dotyčných osob je totiž více, než si možná myslíme:

  • Osoba povinná k dani (§ 5 ZDPH) – jedná se o osobu realizující ekonomickou činnost. Ekonomická činnost je pro účely ZDPH definována, a to v § 5 odst. 3 ZDPH, šířeji, než bychom možná čekali. Ekonomickou činností je kromě činnosti podnikatelů i činnost pronajímatelů (z hlediska ZDP příjem podle § 9). Osobou povinnou k dani je tedy stručně řečeno „podnikatel“ a pronajímatel, a to bez ohledu na to, zda je či není plátcem DPH. Pokud fyzická osoba obdrží příjem, který je zdaňován na dani z příjmů podle § 6 ZDP, pak se pro účely ZDPH zásadně nejedná o ekonomickou činnost.
  • Osoba nepovinná k dani – v protikladu proti výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o ostatní osoby, které nejsou podnikateli, ani pronajímateli. Jedná se zejména o občany, zaměstnance, ale také o státní orgány, které vykonávají jen veřejnou správu. Je důležité si uvědomit, že osoba nepovinná k dani se nemůže stát plátcem DPH. Některé neziskové organizace či veřejnoprávní subjekty (například obce) mohou vyvíjet jak ekonomickou činnost, tak i činnost státní správy, nebo svoji hlavní činnost (neziskové organizace), které nejsou považovány za ekonomickou činnost. Pak jsou tyto právnické osoby v jednotlivých situacích považovány budˇ za osoby povinné k dani (tj. podle nové terminologie zákona „jednají jako takové“), nebo vystupují jako osoby nepovinné k dani (tj. nejednají jako takové).
  • Plátce (§ 6 ZDPH) – zákon tímto pojmem označuje osobu registrovanou k dani z přidané hodnoty v České republice. Tuzemští plátci se mohou za určitých podmínek stát „skupinovými“ plátci s jedním DIČ (§ 5a ZDPH). Pokud by se jednalo o „plátce“, který by byl registrován k dani například v Rakousku, Itáliii či jinde v EU, zákon ho nenazývá pojmem plátce, ale osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. V obou případech se ale vždy jedná o osobu povinnou k dani.
  • Osobou neusazenou v tuzemsku [§ 4 odst. 1 písm. l) ZDPH] zákon nazývá osobu povinnou k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskutečňuje zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, a to bez své stálé provozovny, nebo bez její účasti.
  • Zahraniční osobou [§ 4 odst. 1 písm. g) ZDPH] zákon nazývá osobu, která nemá sídlo ani bydliště či místo podnikání na území EU (je tedy ze třetí země). Zahraniční osoba může být „plátce“ DPH ve své zemi (i v některých třetích zemích platí obdoba našeho DPH), či nemusí a je ve své zemi neplátcem, dokonce může být i osobou nepovinnou k dani.
  • Neplátce – zákon tento pojem vůbec nepoužívá, v praxi se bez něj ale neobejdeme. Nebudeme si tento pojem zakazovat, jen budeme rozlišovat mezi:

...


JAK JSTE NA TOM S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021, 12 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Skupina není zatím uzavřená, takže můžete vytěžit maximum – tj. offline v Bohuňovicích & online dárkem k tomu…

Počet míst je omezen a bude změněno na UZAVŘENÁ SKUPINA… pojďte do akce!!

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

Získáte tyto články k problematice DPH a mnoho dalších článků:

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

  A KDO CHCE VÍCE KE STUDIU, MŮŽETE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE –MŮŽETE VIDĚT, ŽE „GOLĎÁCI“ MAJÍ 30 % SLEVU

Ing. Mgr. Olga Hochmannová:

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme knihu k DPH k 1. 1. 2021 – zatím se můžete těšit.

Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

  A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC?

Víte, že jako členové od balíčku GOLD máte k dispozici na Účetním Portále konsolidovanou verzi směrnice, nařízení i vysvětlivky?

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLDAnebo se do toho vrhněte naplno a pojďte přímo do balíčku GOLDPro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu
majitelka daňové a účetní kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :