Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 6. část – Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 6. část – Intrakomunitární plnění... (PDF, 672.1 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

16.3.2021 20:03

Ing. Ivana Pilařová
V dnešním již 6. dílu ze seriálu DPH Vám přinášíme problematiku intrakomunitárního plnění na vstupu i výstupu, dovoz i vývoz. Čtěte pomalu a v souvislostech s cílem článek pochopit, možná budete číst i vícektrát ☺. Nejprve si vymezíme prostor mimo tuzemsko. Následně jsou popsány jednotlivé situace plnění a u každé kapitoly je vždy přehledně uvedeno, kam zdanitelné plnění patří v daňovém přiznání, kontrolním i souhrnném hlášení.

Lenka

Seriál o DPH od Ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto díly:

1. část – Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty

2. část – Vznik zdanitelného plnění na výstupu

3. část – Osvobozená plnění v tuzemsku

4. část – Specifika nároku na odpočet daně na vstupu

5. část – Místo plnění

6. část – Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz

7. část – Režim přenesení daňové povinnosti

8. část – Dlouhodobý majetek v DPH

9. část – Změna režimu aneb registrace plátce a zrušení registrace plátce, ručení za daň

10. část – Kontrolní hlášení

1. Úvod

Dnes si uděláme výlet za hranice České republiky, opustíme tuzemsko a podíváme se na dodávky zboží a služeb odběratelům, kteří se nachází mimo tuzemsko. Stejně tak se seznámíme také s obrácenými situacemi, kdy odběratelem bude český plátce a dodavatel zboží nebo služeb bude mít sídlo nebo místo podnikání mimo tuzemsko.

2. Prostor mimo tuzemsko

Pokud překročíme hranice České republiky (tuzemska), máme před sebou s trochou nadsázky „zbylý svět“. Ten si pro účely DPH rozdělíme na:

 • jiné členské státy Evropské unie a
 • třetí země.

Jinými členskými státy (JČS) rozumíme členské státy Evropské unie („jiné“ proto, že i ČR je členským státem, ale tuzemsko nemáme při použití tohoto pojmu na mysli). Spolehnu na politicko-zeměpisné znalosti každého čtenáře a nebudu jednotlivé členské státy vyjmenovávat. Pro „šťouraly“ existují pro účely DPH výjimky, jako jsou třeba Kanárské ostrovy, Livigno (a další), které zeměpisně do EU spadají, pro účely DPH však nejsou považovány za území jiného členského státu, ale za třetí zemi (viz § 3 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodntoty, dále jen „ ZDPH“). Trošku oříškem je Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Ano, vystoupili z EU a k 31. 12. 2020 skončilo také přechodné období. Následky jsou tyto:

Informace GFŘ e k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021 č. j.: 75184/20/7100-20118-012884

 1. Z pohledu DPH se Velká Británie stala od 1. 1. 2021 třetí zemí, bude se proto uplatňovat při dodání a pořízení zboží z této země režim dovozu a vývozu. To nás příliš nepřekvapuje, nicméně pro pohyb zboží mezi členskými státy EU a Severním Irskem se budou pro účely DPH stále uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU (toto bude trvat 4 roky). Pro dodání zboží mezi členskými státy a Severním Irskem bude používáno DIČ s předponou XI a budou aplikována všechna intrakomunitární pravidla včetně zvláštních režimů.
 2. Výjimka pro Severní Irsko však neplatí pro služby, zde je Severní Irsko považováno ze třetí zemi stejně jako celé Spojené království Velké Británie.
 3. Pokud bychom realizovali opravy dřívějších dodání zboží, které probíhalo ještě v původní intrakomunitárním režimu, pak opravy těchto plnění, přestože budou realizovány po 1. 1. 2021, budou původní režim kopírovat.
 4. Od 1. 1. 2021, tedy při vztazích týkajících se dodání a pořízení zboží s Velkou Británií, nebude možné již uplatnit:
  - režim zasílání zboží (§ 8 ZDPH),
  - režim třístranného obchodu (§ 17 ZDPH),
  - režim skladu (§ 18 ZDPH),
  - dodání a pořízení nových dopravních prostředků (§ 19 ZDPH),
  - zvláštní režim pro použité zboží (§ 90 ZDPH).
 5. V případě služeb poskytovaných vůči celému Spojenému království se uplatní pravidla pro místo plnění podle § 9, § 9a  § 10i ZDPH, využití MOSS vůči osobám nepovinným k dani se sídlem ve Spojeném království není možné.

Pojmem třetí země se označuje „zbytek světa“ – tedy mimo ČR a jiné členské státy EU. Pod třetí země spadá například USA, Čína, Rusko, stejně jako celá Afrika a ostatní světadíly mimo „unijní“ část Evropy. Zapomeňme proto na politický pojem označující „země třetího světa“. Svět tedy máme rozdělen a můžeme mezinárodně obchodovat se zbožím i se službami.

S odvoláním na výše uvedené budeme v DPH v případě dodání zboží rozlišovat:

 1. intrakomunitární dodávky (vztah ČR a jiných členských států),
 2. dovoz a vývoz zboží (vztah ČR a třetích zemi).

Pojem „intrakomunitární dodávky“ není definován zákonem, jedná se o „odbornou hantýrku“, která je však v tomto případě výstižná a široce používaná v praxi.

3. Intrakomunitární plnění

Přibližme si konkrétní formy intrakomunitárních plnění, a to podle „směru dodávky“:

Dodávky zboží a služeb „ven“ – tedy do jiných členských států (dodavatelem je český plátce):

 1. Dodání zboží do jiného členského státu
 2. Poskytnutí služeb osobě v jiném členském státě

Dodávky zboží a služeb „dovnitř“ – tedy z jiných členských států (odběratelem je český plátce)

 1. Pořízení zboží z jiného členského státu
 2. Poskytnutí služeb osobou v jiném členském státě (tady se lišíme od bodu b) jen pádem, je vhodné pro lepší rozlišení používat pojem „pořízení služby od osoby v jiném členském státě“).

Jedná se o poněkud dlouhé názvy, bohužel, nic kratšího zatím nebylo vymyšleno. V praxi často slýchám pojmy „dovoz z EU“ a „vývoz do EU“. Jednak nejsou správné, hrozí záměna se skutečným dovozem a vývozem, navíc není patrné, zda se hovoří o zboží, či o službách. Takové vyjadřování bych nepodpořila. Na výše uvedené pojmy si rychle zvykneme, navíc si jistojistě „porozumíme“ se zákonem. Není nad to, když zákon i jeho uživatel hovoří stejnou řečí a používají stejné pojmy.

Jaké povinnosti nám z jednotlivých typů dodávek zboží a služeb plynou? To záleží především na stanovení místa plnění. Nachází-li se místo plnění v tuzemsku (viz předchozí díl seriálu), musíme případ řešit podle českého zákona – tedy plnění zdanit nebo od daně osvobodit. Pokud je místo plnění mimo tuzemsko, budeme pouze námi realizovaná plnění (nikoliv přijímaná) vykazovat v daňovém přiznání a souhrnném hlášení. Plnění, která mají místo plnění mimo tuzemsko, není možné v tuzemsku zdanit, ale ani od daně osvobodit.

Pokud se domníváme, že minulým dílem problémy s místem plnění skončily, tak bohužel nikoliv, znalost místa plnění nás bude neustále provázet (či pronásledovat), kdykoliv budeme řešit problematiku DPH.

A teď vezmeme jednotlivé druhy intrakomunitárních dodávek pěkně popořadě a objasníme jejich podstatu.

4. Dodání zboží do jiného členského státu (tj. „ven“)

Zopakujeme, že místem plnění je v případě dodání zboží s přepravou místo, kde se přeprava zboží začíná uskutečňovat. Když si představíme dodání zboží do jiného členského státu, přeprava začíná v tuzemsku – dodání zboží do jiného členského státu je tedy předmětem daně v tuzemsku.

Zbývá rozhodnout, zda se jedná o plnění zdanitelné, či od daně osvobozené. Dodání zboží do jiného členského státu je od daně osvobozené v případě splnění podmínek uvedených v § 64 ZDPH:

 1. zboží je dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě a zároveň
 2. zboží je přepraveno za hranice tuzemska (není podstatné, zda dodavatelem, odběratelem či jedním z nich pověřenou třetí osobou),
 3. dodání zboží je uvedeno dodavatelem v souhrnném hlášení.

Pokud podmínky (všechny či kterákoliv z nich) nejsou splněny, jedná se o tuzemské neosvobozené plnění s povinností přiznat daň v tuzemsku na řádcích 1 a 2 daňového přiznání (místo plnění bylo a zůstává stále v tuzemsku). Podle původního znění § 64 odst. 5 ZDPH platného do 31. 8. 2020 lze skutečnost, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.

4.1 Vyvratitelná právní domněnka prokazování přepravy platná od 1. 9. 2020

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 14 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Program běží od 11. 3. 2021, stále se můžete připojit, sledovat naživo a pokládat otázky.

Pojďte do akce!

Přednáší tito lektoři: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha , Ing. Pěva Čouková, Ing. Igor Pantůček,
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

  A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE

Marek Reinoha

Ing. Dagmar Fitříková

Ing. Mgr. Olga Hochmannová:

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021 – zatím se můžete těšit.

Hlavním autorem jeing. Olga Hochmannová, dále spolupracuje pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

Publikaci si můžete objednat již dnes.

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE DPH 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

Webináři provází Pěva Čouková.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že když si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
 • Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Webináře

Knihy

  Online programy

  Online semináře

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

  OSS, IOSS

  Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

  Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

  Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
  NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

  Jméno a příjmení :
  E-mail :
  Text :