Daňové a účetní novinky – podzim 2021 – 2. část

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Daňové a účetní novinky – podzim 2021 – 2. část (PDF, 407.9 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

13.11.2021 05:21

Ing. Ivana Pilařová
Druhá (a zároveň poslední) část článku paní Ivany Pilařové nás provede novinkami, které přináší novela daňového řádu, novela zákona o dani z přidané hodnoty a nechybí v něm ani novinky účetní. Tímto příspěvkem přímo navazujeme na říjnový online seminář paní Pilařové, jehož záznam je Vám k dispozici (ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/).

Jana

PLATÍ pro rok 2021

Článek je pokračováním článku Daňové a účetní novinky – podzim 2021 – 1. část.

10. Následky novely daňového řádu a novinky ve správě daní

Zákon č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinnost: 1. 1. 2021

10.1 Pokyn MF - 18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení od 1. 1. 2021

Finanční zpravodaj 19/2020 z 22. 4. 2021

Při prodlení s úhradou daně, jejíž splatnost nastala v roce 2020, se uplatní úrok z prodlení podle původního znění zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále též „DŘ“, (repo sazba ČNB + 14 procentních bodů) právě jen do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021 se bude výše tohoto úroku řídit již novou právní úpravou (novelou daňového řádu, který odkazuje na občanský zákoník), a to až do dne úhrady předmětné daně.

Zákon č. 89/20212 Sb., občanský zákoník, prostřednictvím nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, stanoví úrok z prodlení roční sazbou ve výši repo sazby ČNB platné k prvnímu dni pololetí, v němž došlo k jeho vzniku + 8 procentních bodů. U úroku z prodlení je důvodem vzniku úroku situace, kdy došlo k prodlení s placením daně, přičemž za první tři dny prodlení úrok nevzniká.

Konstrukce výpočtu úroku z prodlení však zůstává beze změny. Výši úroku je tak i nadále nutno počítat za každý den, neboť předmětný úrok vzniká za každý jednotlivý den, kdy jsou pro tento vznik splněny podmínky. Logicky se každý den úrok nepředepisuje na osobní daňový účet (toto řeší § 251b odst. 3 DŘ).

10.2 Pokyn GFŘ D-47 k promíjení příslušenství daně

Finanční zpravodaj č. 17/2021

Jedná se o pokyn, který nahrazuje Pokyn GFŘ D-45. Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení naopak zůstává zachován.

Příslušenství, jehož se pokyn týká

 • penále, pokud bylo oznámeno platebním výměrem počínaje 1. 1. 2015,
 • úroky z prodlení nebo úroky z posečkané částky,
 • pokuta za opožděné podání tvrzení daně, pokud byla oznámena platebním výměrem počínaje 1. 1. 2021.

Struktura pokynu je obdobná, navíc zahrnuje podmínky pro prominutí pokuty

 • lhůta pro podání žádosti;
 • meritorní posouzení (zkoumání závažných porušení daňových nebo účetních předpisů);
 • rozsah prominutí (ospravedlnitelné důvody prodlení, rozsah součinnosti a četnost pochybení)
 1. penále – posouzení součinnosti daňového subjektu a četnost porušování povinností. Maximální výše prominutí je 75 %;
 2. úroky – posouzení ospravedlnitelných důvodů, ekonomické a sociální poměry zakládající tvrdost sankce, četnost porušování povinností. Maximální výše prominutí je 100 %;
 3. pokuta – posouzení ospravedlnitelných důvodů, ekonomické a sociální poměry zakládající tvrdost sankce, četnost porušování povinností. Maximální výše prominutí je 100%.

10.3 Dodatek č. 7 k Pokynu GFŘ D-29 k prominutí pokut týkajících se kontrolního hlášení

Hlavním důvodem doplnění je skutečnost, kterou by měl správce daně vzít v úvahu při posuzování kritéria četnosti porušování povinností. Správce daně při posuzování splnění této podmínky nebere v úvahu pokuty prominuté generálním pardonem či individuálním rozhodnutím prominuté z objektivního důvodu nezávislého na vůli daňového subjektu. Tím máme na mysli především využívání procesních prominutí sankcí, které mají za následek opoždění podání s tím, že je prosto sankcí za prodlení. Vydáno 10. 5. 2021.

10.4 Finanční zpravodaj č. 24/2021 – Pokyn GFŘ D-50, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Účinnost: 1. 7. 2021

Nový pokyn v souladu s § 72 odst. 2  zveřejňuje závazný formát a strukturu datové zprávy pro:

 • podání, kde je formát datové zprávy stanoven právním předpisem, pak se použije právě tento formát;
 • podání, kdy je formát XML stanoven právním předpisem, musí být dodržen, a to ve struktuře odpovídající příslušnému XSD schématu definovanému a zveřejněnému na adrese https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo
 • případy, kdy je právním předpisem pro předmětná podání stanoven jiný formát datové zprávy než formát XML, lze tato podání, pokud z právního předpisu nevyplývá něco jiného a je to správcem daně výslovně umožněno, alternativně učinit datovou zprávou ve formátu XML a ve struktuře odpovídající příslušnému XSD schématu definovanému a zveřejněnému na výše uvedené adrese;
 • předmětná podání, pro něž není formát datové zprávy stanoven právním předpisem, pokud jsou činěna vůči orgánům Finanční správy ČR datovou zprávou, musí být učiněna ve formátu XML a ve struktuře odpovídající příslušnému XSD.

K vytvoření souboru ve formátu XML a v předepsané struktuře lze využít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (tzv. EPO) nebo aplikaci Online finanční úřad (obě jsou dostupné na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy ČR – www.mojedane.cz).

Novinka se nevztahuje na tzv. „formulářová podání“ (§ 72 odst. 1 DŘ), jimiž se rozumí přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů (včetně žádosti o zrušení registrace) a daňové tvrzení (daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování), včetně příloh, které jsou jejich součástí. Je tomu tak proto, že tato podání v dotyčném formátu a struktuře již byla podávána v minulosti.

Tento pokyn ruší původní Pokyn GFŘ D-48. Informace platné v Pokynu D-50 jsou mimořádně závažné, zatím nelze odhadnout, co se stane s podáními, která pokynu nebudou odpovídat. Nejpravděpodobnější je výzva správce daně a požadavek na dodržení formátu a struktury podání.

10.5 Změna DIČ na žádost daňového subjektu – fyzické osoby

Metodický pokyn ke změně daňového identifikačního čísla na žádost daňového subjektu č. j.: 79651/20/7700-10123-010450 upravuje (se zpětnou účinností od 1. 1. 2021) postup orgánů Finanční správy České republiky při přidělení vlastního identifikátoru správce daně na základě žádosti daňového subjektu podle § 130 odst. 4 písm. b) DŘ a z toho vyplývající změny již přiděleného daňového identifikačního čísla. Řeší se tím skutečnost, že podle stávajícího DIČ je možno zjistit datum narození fyzické osoby.

Podání žádosti o přidělení DIČ, které neobsahuje rodné číslo, je možné:

 • současně s první registrací k „první“ (jakékoliv) dani;
 • již zaregistrovaným daňovým subjektem. V takovém případě je nutné se zabývat účinností nově přiděleného DIČ:
  - u plátců DPH účinnost nového DIČ nastává zásadně k prvnímu dni zdaňovacího období na DPH tak, aby mezi vydáním rozhodnutí a účinností uběhlo minimálně 40 dní;
  - obdobně bude postupováno u daňového subjektu registrovaného k OSS, kde je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí;
  - v případech registrace k jiným daním platí také minimální „prodleva“ mezi vydáním rozhodnutí a účinností 40 dní s tím, že datum účinnosti musí připadnout na pracovní den.

Subjektům, kteří u správce daně nejsou registrováni k žádné dani, se možnost přidělení DIČ neobsahujícího rodné číslo neumožňuje.

10.6 Informace GFŘ k akceptaci podání při správě daní e-mailem

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 3DENNÍ PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021 – IHNED K DISPOZICI | ZÁZNAM Z 9. 11. 2021 – 11. 11. 2021

 • 1. DEN – Účetnictví s ing. Pěvou Čoukovou | 9. 11. 2021
 • 2. DEN – Daň z přidané hodnoty s ing. Mgr. Olgou Hochmannovou | 10. 11. 2021
 • 3. DEN – Dań z příjmů aktuálně s ing. Otakarem Machalou, QUD | 11. 11. 2021

  A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TENTO ONLINE SEMINÁŘ

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde). Webináři provází Pěva Čouková.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
Daňař roku 2020 v kategorii daně z příjmů

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :