Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 1. část – Nízkoemisní vozidla pro zaměstnance, problematika Ukrajiny, paušální náhrada nákladů na exekuce

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 1. část (PDF, 198.3 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

1.11.2022 22:01

Ing. Ivana Pilařová
Přinášíme 1. díl z pětidílného seriálu DAŇOVÉ A ÚČETNÍ NOVINKY PODZIM 2022 & ROK 2023 kolegyně Ivany Pilařové, které navazují na online seminář Novinky v daních a účetnictví roku 2022, výhled na rok 2023 ze dne 20. 10. 2022, který si můžete pořídit i se záznamem zde: bit.ly/3WkCBKS .
V tomto dílu je podrobně řešeno nové dodaňování nízkoemisních vozidel u zaměstnanců. Je složité zejména vzhledem ke skutečnosti, že novela je platná od poloviny roku 2022. V první polovině roku máme klasické zvýšení základu daně o 1 % vstupní ceny vozidla a ve druhé polovině roku o 0,5 % vstupní ceny vozidla. Vše se dorovná až v ročním zúčtování daně. Bohužel se nám neupraví zpětně odvody sociálního a zdravotního pojištění.
Dále v tomto díle řešíme úpravu limitů darů, která je provedená vcelku nekoncepčně ne novelou zákona o daních z příjmů, ale samostatným zákonem č. 128/2022 Sb. řešícím problematiku konfliktu na Ukrajině. Limit je opět 30 % ze základu daně, je to tedy kontinuita roků předchozích. V závěru jsou paušální náklady na exekuce, a to včetně zaúčtování.
Nenechte si ujít.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®

Novinkový seriál od ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto díly:

 1. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 1. část – Nízkoemisní vozidla pro zaměstnance, problematika Ukrajiny, paušální náhrada nákladů na exekuce
 2. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 2. část – Paušální daň, mimořádné daňové odpisy, sleva na sociálním pojištění, koordinační výbory
 3. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 3. část – Kryptoměny, judikáty
 4. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 4. část – Silniční daň a správa daní
 5. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 5. část – Novinky v DPH včetně problematiky kolem změny obratu na 2 mil. Kč

Desatero k článku (3 minuty čtení)

Máte více času? Plnou verzi článku můžete číst pod tabulkou s tímto desaterem.

1. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci umožňuje využít vozidlo zaměstnavatele k soukromým účelům zaměstnance, odrazí se tato skutečnost v základu daně zaměstnavatele?

Tato skutečnost nemá na základ daně zaměstnavatele žádný vliv, nevznikají žádné související daňově neúčinné náklady.

Zdroj: Pokyn D–22 v části k § 24 odst. 2 bod 26

2. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci umožňuje využít vozidlo zaměstnavatele k soukromým účelům zaměstnance, odrazí se tato skutečnost v základu daně zaměstnance?

Základ daně zaměstnance je zvýšen o 1 %, v případě nízkoemisních vozidel o 0,5 % vstupní ceny vozidla včetně DPH, a to v každém měsíci, kdy možnost soukromého využití automobilu zaměstnancem trvala. Skutečnost, zda zaměstnanec vozidlo skutečně použil, není relevantní.

Zdroj: § 6 odst. 6 ZDP

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

Plná verze článku k přečtení zde: (12 minut čtení)

1. Zákon o daních z příjmů

1.1 Používání nízkoemisních vozidel zaměstnancem a změny v odpisech

Zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 142/2022 Sb.“)

Účinnost: 1. 7. 2022

Změna ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance v podobě možnosti využití motorového vozidla pro služební a soukromé účely souběžně

Počínaje 1. 7. 2022 se rozlišuje, zda se jedná o nízkoemisní motorové vozidlo, či nikoliv:

 • v případě nízkoemisního vozidla je zvýšení základu daně zaměstnance ve výši 0,5 % vstupní ceny vozidla;
 • v případě jiného motorového vozidla zůstává původní ocenění nepeněžního příjmu ve výši 1 % vstupní ceny vozidla.

Dále jsou řešeny kombinace použití více vozidel pro služební i soukromé účely:

 1. Při použití více vozidel postupně za sebou v rámci jednoho měsíce se zvyšuje základ daně o 1 % z nejvyšší vstupní ceny všech použitých vozidel. V případě, kdy je vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisní, činí ocenění 0,5 % vstupní ceny tohoto vozidla.
 2. Při souběžné možnosti využití více vozidel v rámci jednoho měsíce se zvyšuje základ daně o 1 % ze součtu vstupních cen všech takových vozidel. Pokud je mezi souběžně použitými vozidly vozidlo nízkoemisní, činí ocenění 0,5 % vstupní ceny těchto nízkoemisních vozidel. Ocenění nepeněžního příjmu se tedy počítá vždy zvlášť pro nízkoemisní vozidla a zvlášť pro ostatní vozidla.

Pojem nízkoemisní vozidlo je definován pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“) v přechodných ustanoveních zákona jako vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu. K těmto parametrům byla vydána Informace GFŘ k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 25. 8. 2022.

Požadavek emisního limitu CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu bateriová elektrická vozidla (BEV), vozidla s palivovým článkem (tj. vodíková vozidla) a dále pak plug-in hybridy, případně elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem (E-REV), a to za předpokladu, že splňují výše uvedené parametry. Splnění emisních limitů by bylo možné posoudit zejména z dokumentu COC (Certifikace of Conformity), v překladu do češtiny „prohlášení o shodě“, který by měl obsahovat potřebné informace, z nichž lze dovodit, že se jedná o nízkoemisní vozidlo v souladu s výše uvedeným. Z „velkého technického průkazu“ k vozidlu v části EMISE bod V.7 CO2 [g/km] lze posoudit údaj o hodnotě CO2.

Informace GFŘ pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti

Informace reaguje na novelu zákonem č. 142/2022 Sb., ze které plyne snížení ocenění bezplatného užívání motorového vozidla zaměstnancem pro soukromé účely (§ 6 odst. 6 ZDP). Jedná se o snížení v případě použití „nízkoemisního“ motorového vozidla na hodnotu 0,5 % vstupní ceny tohoto vozidla. Ačkoliv účinnost tohoto zákona nastává 1. 7. 2022 (tj. poprvé ve zpracování mezd za červenec 2022), změna se týká celého zdaňovacího období roku 2022.

Zejména se zpětnou účinností jsou spojeny technické problémy, které budou řešeny pro dva okruhy poplatníků, a to následovně:

 1. Zaměstnanci, kteří budou splňovat podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh (tj. s příjmy pouze od jednoho plátce). Zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh zohlední nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti za období leden až červen 2022.
 2. Zaměstnanci, kteří budou od zaměstnavatele žádat doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listu (Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti). Zaměstnavatel, který bude vydávat Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, provede úpravu údajů, a to na řádcích:

        1 – úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti zdanitelných v ČR,

        2 – z řádku 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. 1. 2023.

Ani v jednom z výše uvedených případů nebude plátce daně provádět úpravy zpětně v jednotlivých kalendářních měsících, ale úpravy promítne až po skončení zdaňovacího období.

Důležité upozornění ve vztahu k vyměřovacímu základu pro sociální a zdravotní pojištění

Vyměřovací základy na veřejné pojištění se za měsíce leden až červen 2022 v souvislosti s možností využití nízkoemisního vozidla nemění. K souladu se základem daně dochází až od měsíce července 2022.

Změny v daňových odpisech hmotného majetku – příloha č. 1 ZDP

Do 2. odpisové skupiny se přiřazují kódy 2-29 a 2-30, kam patří stroje nebo zařízení sloužící výlučně k dobíjení elektromobilů a hybridních automobilů a rozvodná zařízení pro napětí 1 000 V a nižší, které slouží ke stejným účelům. Původní kód 2-29 je přečíslován na 2-31 bez změny odpisové skupiny.

Na základě přechodných ustanovení se změna odpisové skupiny u již pořízeného majetku do 1. 7. 2022 může provést již pro rok 2022. Pokud poplatník změnu odpisové skupiny provést nechce, bude postupovat podle ZDP, který platí do 1. 7. 2022, a odpisová skupina se nezmění.

1.2 Limity odpočtu darů a další změny ve vztahu k novelizaci ZDP ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině

Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

Účinnost: 28. 5. 2022

Jedná se o samostatný zákon, nikoliv o novelu ZDP, byť se jeho obsah daně z příjmů týká. V dalším textu budu pro tento zákon používat zkratku „ZUK.“

Úprava darů jako odčitatelné položky od základu daně

„Časové“ hledisko

Nová pravidla pro poskytování darů se vztahují k darům poskytnutým ve zdaňovacím období roku 2022. Možnost uplatnění odčitatelné položky od základu daně ve formě darů se váže u fyzických osoby k roku 2022 a u právnických osob ke zdaňovacímu období, které končí v časovém úseku počínaje 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 (např. hospodářský rok od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022). Jedná se tedy o zpětné uplatnění, a to i za dobu před nabytím účinnosti tohoto zákona.

„Územní“ rozšíření okruhu příjemců darů (§ 1 odst. 3 písm. b) ZUK)

Historicky je možné za účelem uplatnění odčitatelné položky od základu daně poskytovat dar jen příjemci z EU nebo EHP. Na základě ZUK dochází k dočasnému rozšíření okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout při zachování možnosti uplatnění odčitatelné položky od základu daně:

 1. přímo Ukrajině,
 2. územně-správnímu celku Ukrajiny,
 3. právnické osobě se sídlem na území Ukrajiny,
 4. fyzické osobě s bydlištěm na území Ukrajiny.

...


Doporučujeme: 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :