PŘISPĚLI JSME 88321 Kč – DĚKUJEME...

Daňové odpisování hmotného majetku v podmínkách roku 2021

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Daňové odpisování hmotného majetku v podmínkách roku 2021 (PDF, 256.8 kB)

Autor Ing. Ivan Macháček 

12.9.2021 21:43

Ing. Ivan Macháček
V článku se zaměříme na možnosti daňového odpisování v roce 2021, které vedou k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Nejdříve si však uvedeme zásady daňového odpisování a ukážeme si možnost uplatnění tzv. mimořádných odpisů u nově pořízeného hmotného majetku od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 na základě zákona č. 609/2020 Sb.

Ivan Macháček

1. Daňové odpisy jako daňový výdaj

Daňové odpisy hmotného majetku jsou součástí výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve výši vypočtené podle § 26 až § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen „ZDP“. Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů k zajištění tohoto příjmu. U poplatníka daně z příjmů fyzických osob jsou daňové odpisy součástí daňových výdajů, pokud poplatník vykazuje příjmy ze samostatné činnosti anebo příjmy z nájmu (§ 7 a § 9 ZDP). Daňové odpisy nelze uplatnit k ostatním příjmům zdaňovaným podle § 10 ZDP, protože základem daně u těchto příjmů je příjem snížený pouze o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.

Daňové odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Odpisy není poplatník povinen uplatnit, přičemž odpisování lze i přerušit a při dalším odpisování je pak nutno pokračovat způsobem, jako by odpisování nebylo přerušeno (pokud v době přerušení odpisování neuplatní poplatník daně z příjmů fyzických osob výdaje procentem z příjmů). Pokud poplatník uplatní výdaje procentem z příjmů, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely.

Hmotný majetek odpisuje odpisovatel, který má k tomuto hmotnému majetku vlastnické právo a další poplatníci vymezení v § 28 odst. 1 ZDP. Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který vede daňovou evidenci, promítne daňové odpisy v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příslušné zdaňovací období. U poplatníka, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů, jsou v takto vypočtené částce výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti nebo v souvislosti s dosahováním příjmů z nájmu podle § 9 ZDP, tedy včetně odpisů. U poplatníka daně z příjmů, který vede účetnictví (podvojné), je rozdíl daňových odpisů a proúčtovaných účetních odpisů stanovených na základě odpisového plánu buď připočitatelnou, nebo odpočitatelnou položkou k účetnímu výsledku hospodaření při stanovení základu daně v době, kdy účetní jednotka vypočítává daň z příjmů v daňovém přiznání.

Při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do daňových výdajů podle § 28 odst. 6 ZDP zahrnuje poměrná část odpisů (např. u automobilu zjištěná v poměru počtu ujetých kilometrů pro podnikatelskou činnost k celkovému počtu najetých kilometrů za zdaňovací období, u nemovitosti zjištěná v poměru m2 využívaných k podnikání k celkové výměře plochy nemovitosti). Při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu (vozidlo zahrnuté v obchodním majetku použije i pro soukromé potřeby), se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů.

Pokud je hmotný majetek ve spoluvlastnictví dvou nebo více spoluvlastníků, odpisuje jej každý z nich ze svého spoluvlastnického podílu. Řešení odpisů při zvýšení spoluvlastnického podílu je stanoveno v § 30c ZDP. Hmotný majetek ve společném jmění manželů odpisuje vždy ten manžel, který má majetek zahrnutý ve svém obchodním majetku. Takto se postupuje i v případě, že tento majetek využívá i druhý manžel ke své samostatné činnosti.

V § 27 ZDP je specifikován hmotný majetek, který je vyloučen z odpisování. Půjde například o bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 80 000 Kč, o hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění dluhu převodem práva, a to po dobu zajištění tohoto dluhu a za předpokladu, že jej po tuto dobu bude odpisovat původní odpisovatel, uzavře-li s věřitelem smlouvu o výpůjčce, nebo jde o hmotný majetek nabytý darováním, plněním ze svěřenského fondu nebo z rodinné fundace, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně.

Odpis ve výši ročního odpisu lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období [kromě případů uvedených v § 26 odst. 7 písm. b) až písm. d) ZDP]. V § 26 odst. 7 ZDP jsou uvedeny případy, kdy lze uplatnit odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu.

2. Uplatnění mimořádných odpisů

U hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který je pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31 prosince 2021, může poplatník na základě zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, (dále jen „zákon č. 609/2020 Sb.“) využít uplatnění mimořádných odpisů podle změněného znění § 30a ZDP, a to následovně:

  • hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců;
  • hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině může poplatník odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců bude moci poplatník uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Podle § 30a odst. 3 ZDP se tyto odpisy stanoví s přesností na celé měsíce, přičemž poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Znamená to, že i když poplatník pořídí hmotný majetek prvního nebo posledního dne v měsíci a uvede jej v tomto měsíci do užívání, uplatní první měsíční odpis tohoto hmotného majetku v následujícím měsíci. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, který je odpisován formou mimořádných odpisů, nezvyšuje podle znění § 30a odst. 5 ZDP vstupní cenu hmotného majetku. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až § 30 a § 31 až § 33 ZDP (tedy jako samostatný hmotný majetek).


Příklad č. 1 – Mimořádné odpisy a technické zhodnocení na vozidle

Podnikatel zakoupil v červnu 2020 osobní automobil a rozhodl se u vozidla uplatňovat od července 2020 mimořádné odpisy ve smyslu § 30a ZDP ve znění zákona č. 609/2020 Sb. V roce 2021 provede na vozidle technické zhodnocení, a to v červnu ve výši 81 000 Kč a v listopadu další technické zhodnocení ve výši 92 000 Kč.

Ve smyslu § 30a odst. 5 ZDP technické zhodnocení, provedené v roce 2021 na vozidle s uplatňovanými mimořádnými odpisy, nezvyšuje vstupní cenu vozidla, ale bude odpisováno jako jiný majetek podle § 26 odst. 3 písm. a) ZDP. Vznik hmotného majetku ve formě jiného majetku vzniká již v červnu 2021, protože výdaje na technické zhodnocení převýšily částku 80 000 Kč. Druhé technické zhodnocení v částce 92 000 Kč je technickým zhodnocením provedeným v prvním roce odpisování a ve smyslu § 29 odst. 1 ZDP zvyšuje vstupní cenu majetku. Pokud se podnikatel rozhodne, že bude technické zhodnocení odpisovat rovnoměrným způsobem, může uplatnit jeho odpisy následovně:

Období Výpočet daňových odpisů v Kč
2021 173 000 x 11 : 100 = 19 030
2022 až 2024 173 000 x 22,25 : 100 = 38 493
2025 do výše vstupní ceny 38 491


3. Využití daňového odpisování hmotného majetku k optimalizaci daňové povinnosti

Následně si uvedeme, jak může prostřednictvím daňových odpisů poplatník daně z příjmů fyzických osob snížit vysoký základ daně z příjmů dosažený za zdaňovací období 2021, a naopak jak může postupovat poplatník při uplatnění daňového odpisování v případě, když má nízký základ daně z příjmů a přitom chce uplatnit příslušné odpočty od základu daně a slevy na dani.

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU K „OBRATU A DPH“ MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „DAŇOVÉHO SPECIALISTU“.

ONLINE DAŇOVÝ SPECIALISTA 2021

8. ročník | 18 dnů | 12 lektorů

Záznam z 26. 5. 2021 — 26. 6. 2021 tzv. „navždy“.

 VÍTE, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE?

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ČLÁNKY

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ČLÁNKY ZNÁTE NAŠE PŘÍKLADY?

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
  • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace