BLACK FRIDAY » KONČÍME ZA ...
Máme již 102 objednávek, děkujeme ❤️

ČÚS-012-018 - Daňové povinnosti při výplatě vypořádacího podílu

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-018 - řešení 2015 (PDF, 46.2 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-018 - zadání 2015 (PDF, 45.8 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

2.11.2015 08:21

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vypořádací podíl

PLATÍ pro rok 2015

Výpočet srážkové daně

Společnost vyplácí vypořádací podíl odcházejícímu společníkovi A podle § 214 ZOK, pro stanovení nabývací ceny podílu jí byly předloženy společníkem A tyto údaje z jeho účetní evidence:

 

Předmět vkladu

Účetní hodnota

Daňová zůstatková cena

Nabývací cena účasti

Znalecké ocenění pro vklad

Pozemek

100

100

100

200

Budova

100

90

90

150

Know-how

0

0

0

50

Pohledávka

10

10

10

5

Celkem

x

x

200

405

                 

Nabývací cena podílu je:

Výpočet srážkové daně - společník

Výše vypořádacího podílu

1 600

Snížení o nabývací cenu - společník

 

Základna pro srážkovou daň

 

15% srážková daň

 

Čistý vypořádací podíl

 

 

Výpočet srážkové daně - dědicové

Výše vypořádacího podílu

1 600

Snížení o nabývací cenu - dědicové

 

Základna pro srážkovou daň

 

15% srážková daň

 

Čistý vypořádací podíl

 

 

ZMĚNA! - nabytí volného obchodního podílu společností

O vypočtené výši vypořádacího podílu bude společnost účtovat jako o závazku vůči společníkovi pomocí účtu 365 – Ostatní závazky vůči společníkům, příp. 379 - Jiné závazky.

Souvztažně tuto operaci potřebuje společnost zachytit jako pohledávku za uvolněný obchodní podíl.

 

378 – Pohledávka vůči budoucímu kupujícímu

Dříve účet 252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly:

 

Na tomto účtu se účtují vlastní akcie v ceně pořízení.

 

Výplata vypořádacího podílu společníkovi

Údaje z předchozího příkladu budou zaúčtovány z pohledu společnosti vyplácející vypořádací podíl. Postup účtování může být následující:

Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

Schválená výše vypořádacího podílu valnou hromadou

1 600

 

 

2.

Sražení srážkové daně ve výši 15 %

 

 

 

3.

Odvod srážkové daně

 

 

 

4.

Výplata vypořádacího podílu v čisté výši

společníkovi

 

 

 

 

Přechod uvolněného obchodního podílu

Na základě obchodního zákoníku může společnost obchodní podíl vyloučeného společníka převést na jiného společníka nebo třetí osobu (§ 215 ZOK). Prodejem obchodního podílu třetí osobě (stávajícímu společníkovi nebo všem společníkům podle jejich podílu na základním kapitálu) by si společnost mohla opatřit finanční zdroje na vyplacení vypořádacího podílu.

Postup účetního zachycení prodeje obchodního podílu bude standardní, jako při prodeji cenných papírů nebo cizích podílů. Důležité je však ustanovení zákona o daních z příjmů § 24 odst. 2 písm. w), které uznává za daňový výdaj nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo při jeho prodeji, a to jen do výše příjmů z prodeje.

Volný obchodní podíl společnost s ručením omezeným prodala třetí osobě za prodejní cenu ve výši 2 200. Postup účtování u společnosti:

 

Účetní operace

Částka

MD

Dal

1,

Podmíněná pohledávka a dluh z titulu převodu uvolněného podílu

 

 

 

2.

Příjem peněz od kupujícího podílu

 

 

 

 

§ 213 § 215 ZOK

Převod uvolněného podílu a vypořádací podíl


§ 213

(1) Společnost prodá uvolněný podíl nejméně za přiměřenou cenu bez zbytečného odkladu. Společníci mají předkupní právo k prodávanému obchodnímu podílu. Využije-li předkupní právo více společníků, rozdělí se uvolněný obchodní podíl mezi tyto společníky podle poměru jejich podílů.

(2) Výtěžek z prodeje tvoří po odečtení nákladů a započtení pohledávek podle odstavce 2 vypořádací podíl a společnost ho bez zbytečného odkladu po prodeji vyplatí oprávněné osobě nebo uloží do úřední úschovy.

(3) Společnost si může ze získaného výtěžku z prodeje odečíst účelně vynaložené náklady a započíst splatné pohledávky za společníkem, jehož účast ve společnosti zanikla. Nezanikne-li započtením zcela vkladová povinnost, ručí ten, komu vzniklo právo na vypořádací podíl, za splnění vkladové povinnosti nabyvatelem podílu.

 

§ 214

(1) Pokud se nepodaří uvolněný podíl prodat ve lhůtě 3 měsíců podle § 213 odst. 1 a 2, určí se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti ve společnosti podle § 36 odst. 2 a společnost ho do 1 měsíce od uplynutí tříměsíční lhůty podle § 213 odst. 1 a 2 vyplatí oprávněné osobě.

(2) Podle odstavce 1 lze postupovat i bez splnění požadavků uvedených v § 213, stanoví-li tak společenská smlouva.

§ 215

(1) Bez zbytečného odkladu po vyplacení vypořádacího podílu podle § 214, nejpozději však do 1 měsíce ode dne tohoto vyplacení, rozhodne společnost o přechodu uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů, jinak sníží základní kapitál o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla; nesplní-li společnost tuto povinnost, soud ji i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 náleží do působnosti valné hromady a pro jeho přijetí je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků; rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

(3) Rozhodnutím podle odstavce 1 vlastnické právo k podílu přechází na společníky podle jejich podílů.

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :