Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 - příklad

Autor Ing. Ivana Pilařová 

27.3.2014 08:51

Ing. Ivana Pilařová
Ing. Ivana Pilařová připravila pro naše uživatele komplexní příklad k dani z příjmů právnických osob za rok 2013. Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání.

PLATÍ pro rok 2013

Společnost NIKI, s. r. o., vznikla v roce 2007 a je vlastněna dvěma společníky – fyzickými osobami – v poměru 10 % a 90 %. Zabývá se obchodní činností – maloobchodním prodejem sportovního vybavení, pronájmem nebytových prostor a ekonomickým poradenstvím. Od roku 2012 otevřela vývojovou kancelář, kde vyvíjí na zakázku nové materiály pro výrobu lyžařských vosků. Nejvyšší příjmy byly dosaženy z maloobchodního prodeje.

V červnu 2013 byla společnost postižena povodněmi, neboť má provozovnu na území, kde byl nařízením vlády vyhlášen nouzový stav. O výši povodňových škod a jejich náhrad pojednává bod 37 a 38. 

Místní příslušnost společnosti je od 1. 1. 2013 na Finančním úřadu pro hl. město Prahu, územním pracovištěm je Praha 1.

NIKI, s. r. o., od roku 2011 nepřetržitě vlastní 50 % akcií společnosti DIANA, a. s., a 100% obchodní podíl ve společnosti DARA, s. r. o. V roce 2013 společnost NIKI, s. r. o., ukončila dohodou účast v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., a obdržela vypořádací podíl (viz bod 8.).

Veškeré zaměstnanecké benefity, které NIKI, s. r. o., svým zaměstnancům poskytuje, jsou sjednány ve speciálních smlouvách o poskytování těchto benefitů.

Společnost podléhá povinnému auditu, nezplnomocnila daňového poradce ve věci podání daňového přiznání, daňové přiznání sestavuje a podepisuje ekonomický ředitel ing. Jiří Bílý, jednatel společnosti. Společnost není propojena se zahraničními osobami. Společnost má dozorčí radu se třemi členy a jediného jednatele.

Účetnictví společnosti je zcela dokončené, jedinou nezaúčtovanou operací je výše daňové povinnosti z daňového přiznání. Účetní výsledek hospodaření před zdaněním jako rozdíl 6. a 5. účtové třídy nezahrnující daň z příjmů právnických osob činí 10 518 670 Kč. Účetnictví roku 2013 se již nebude měnit, případné chyby, které budou zjištěny při sestavování základu daně, budou daňově zohledněny v roce 2013, z účetního pohledu budou opraveny v účetním období roku 2014, přičemž společnost dle platných účetních předpisů použije opravu nákladů a výnosů minulých let přes vlastní kapitál – účet 427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Celkový obrat společnosti činí 315 216 718 Kč, nejvyšší příjmy jsou z obchodní činnosti. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 145. Celkové účetní odpisy drobného majetku činí 217 316 Kč (na řádku 12 tabulky B). Celkové daňové odpisy činí 900 780 Kč, z toho 140 000 Kč v 5. skupině, 50 000 Kč v 6. skupině, 445 000 Kč v 1. skupině, 155 000 ve 2. skupině; 110 780 Kč činí odpisy nehmotného majetku, který byl zařazen do užívání v roce 2011.

 

 

Údaje k zákonným opravným položkám k pohledávkám:

Stav pohledávek, ke kterým lze tvořit zákonné OP
(bez konkursních) podle § 8a ZoR 

2 500 244 Kč 

Tvorba OP v roce 2013 k těmto pohledávkám 

377 000 Kč 

Rozpuštění OP v roce 2013 k těmto pohledávkám 

113 000 Kč 

Stav OP k těmto pohledávkám k rozvahovému dni 

293 500 Kč 

Tvorba OP podle § 8c ZoR v roce 2013 

533 890 Kč 

Stav OP podle § 8c ZoR k rozvahovému dni 

533 890 Kč 

Daňově účinný odpis pohledávek [§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP]
k rozvahovému dni 

193 000 Kč 

Úkolem daňového odborníka je sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 společnosti NIKI, s. r. o.

Další daňové skutečnosti

Při sestavování základu daně a výpočtu daňové povinnosti vyšly najevo následující skutečnosti:

 1. V nákladech společnosti jsou zaúčtovány následující operace:

1.1 

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
zaměstnanců 

148 000 Kč 

1.2 

Faktura za spotřebu elektřiny za rok 2012 (v roce 2012 nebyla
omylem vytvořena dohadná položka, do roku 2013 bylo
účtováno do nákladů na účet 502, neboť společnost vyhodnotila chybu jako nevýznamnou) 

15 000 Kč 

1.3 

Pronájem obrazu (uměleckého díla) do zasedací místnosti
společnosti za rok 2013 

48 000 Kč 

1.4 

Odvod za porušení povinnosti zaměstnávat zákonem
určený podíl osob se zdravotním postižením za rok 2013, částka byla
zaúčtována souvztažností 538/383 

198 000 Kč 

1.5 

Odpis pohledávky z důvodu vstupu dlužníka do likvidace,
pohledávka není kryta zákonnými opravnými položkami 

35 000 Kč 

1.6 

Nákup pitné vody v barelech pro zaměstnance 

50 900 Kč 

 1. Společnost v roce 2013 prodala opotřebovanou, nepotřebnou, daňově zcela odepsanou výrobní linku za cenu 250 000 Kč. Účetní zůstatková cena linky ke dni prodeje činila 973 000 Kč.
 2. Společnost má rozdílné účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP – účetní odpisy činí 1 501 876 Kč, daňové odpisy 1 118 096 Kč. Údaje zahrnují i odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který není hmotným majetkem (tj. odpisy jsou uvedeny na řádku 12 tabulky B daňového přiznání).
 3. Společnost prodala nákladní automobil, jehož daňová zůstatková cena po uplatněných polovičních odpisech činila 462 500 Kč, účetní zůstatková cena byla zaúčtována na účet 541 ve výši 433 511 Kč.
 4. V roce 2013 byl společnosti věřitelem po dlouhých jednáních prominut závazek ve výši 85 000 Kč, který vznikl v roce 2011 z titulu nájmu části výrobní haly. O prominutí závazku nebylo ve společnosti nijak účtováno, ani nebyl v minulých obdobích o tuto částku zvýšen základ daně.
 5. V průběhu roku 2013 došlo k zaúčtování opravy chyby z roku 2011, kde bylo chybně posouzeno technické zhodnocení jako oprava ve výši 1 056 250 Kč. Účetní do roku 2013 zaúčtovala souvztažnost 021/648 a podala za rok 2011 dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost, kde byla chyba roku 2011 opravena prostřednictvím vyloučení nákladů na opravu ze základu daně. Externí účetní poradce považoval uvedenou částku za významnou a doporučil společnosti, aby v případě významných chyb zvolila účtování do vlastního kapitálu. Přeúčtování však nebylo provedeno.
 6. V roce 2011 společnost zaúčtovala do svých nákladů úroky z půjčky od fyzické osoby-občana (nespojené osoby se společností NIKA, s. r. o.) ve výši 30 000 Kč. Peněžní prostředky byly použity na provozní podnikatelské účely. Tyto úroky byly fyzické osobě zaplaceny až v roce 2013. Za rok 2011 byl počítán test nízké kapitalizace, který dopadl pozitivně.
 7. Společnost obdržela vypořádací podíl v čisté výši 668 259 Kč z titulu ukončení účasti v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., dohodou.
 8. Nabývací cena obchodního podílu dceřiné společnosti DARA, s. r. o., ve které NIKI, s. r. o., ukončila účast dohodou, činila 40 000 Kč a byla v účetnictví proúčtována na účet 568 – Ostatní finanční náklady.
 9. Podle rozhodnutí valné hromady dceřiné společnosti DIANA, a. s., konané 5. 6. 2013, na které byla schválena účetní závěrka, byly mateřské společnosti NIKI, s. r. o., schváleny dividendy v hrubé výši 107 000 Kč. Do konce roku 2013 nebyly tyto dividendy příjemci v souladu s rozhodnutím valné hromady vyplaceny, k datu konání valné hromady však bylo účtováno o pohledávce z titulu dividend souvztažností 378/665.
 10. Společnost v prosinci 2013 nakoupila jako reklamní předměty 100 ks lahví archivního červeného vína za cenu 250 Kč včetně DPH za jednu láhev a každou láhev opatřila potiskem s logem firmy NIKI, s. r. o., v hodnotě 20 Kč bez DPH. Veškeré reklamní předměty byly rozdány zákazníkům do konce roku 2013.
 11. Společnost má z roku 2012 uzavřenou smlouvu o úročené peněžní půjčce od společnosti DAFNE, s. r. o., která je sesterskou společností NIKI, s. r. o. (obě společnosti mají jednoho stejného společníka). Úroky jsou stanoveny ve výši obvyklé úrokové míry k datu uzavření smlouvy. Výše půjčky činila po celý rok 4 mil. Kč. Celkové časově rozlišené úroky z půjčky za rok 2013 činí 420 000 Kč. Vypočtený vážený aritmetický průměr vlastního kapitálu za rok 2013 činil 32 333 986 Kč. Úroky nebyly věřiteli do konce roku 2013 zaplaceny.
 12. V roce 2013 došlo k ukončení nájmu, kde je NIKI, s. r. o., pronajímatelem, přičemž nájemce v pronajatém prostoru provedl a uhradil se souhlasem pronajímatele technické zhodnocení. K odpisování provedeného TZ byl nájemce oprávněn. Hodnota TZ k datu ukončení nájmu je následující:
  • účetní zůstatková cena z účetnictví nájemce 166 000 Kč,
  • hodnota stanovená podle zákona o oceňování majetku 176 000 Kč.

NIKI, s. r. o., o této skutečnosti nijak neúčtovala.

 1. Z titulu vyrovnání odpočtu DPH podle § 77 zákona o DPH je třeba na DPH doplatit částku 66 900 Kč a z titulu úpravy odpočtu podle § 78 zákona o DPH je třeba doplatit částku 100 000 Kč. Obě účetní operace byly do roční účetní závěrky zaúčtovány souvztažností 548/343. Zůstatek na účtu 343 souhlasí s celkovou daňovou povinností na prosincovém daňovém přiznání k DPH.
 2. V roce 2011 došlo k účetnímu daňově neúčinnému odpisu pohledávky ve výši 30 000 Kč. Tato odepsaná pohledávka byla v souladu s účetními předpisy účtována na podrozvahovém účtu 755 – Odepsané pohledávky. V roce 2013 dlužník částečně uhradil tuto pohledávku ve výši 10 000 Kč a společnost tento příjem zaúčtovala 221/646.
 3. V roce 2013 došlo k následujícím změnám daňových povinností:
  1. 16.1 zvýšení daně z příjmů roku 2011 na základě podaného dodatečného daňového přiznání na vyšší daňovou povinnost (mimo jiné také z důvodu uvedeného v bodě 6) ve výši 208 646 Kč; dodatečná daňová povinnost byla zaúčtována souvztažností 595/341,
  2. 16.2 zvýšení daňové povinnosti na DPH za říjen 2012 ve výši 8 000 Kč;
  3. 16.3 doměrek na silniční dani na základě daňové kontroly za rok 2012 ve výši 1 000 Kč;
  4. 16.4 doměrek na dani z nemovitostí na základě daňové kontroly za rok 2011 ve výši 400 Kč;
  5. 16.5 úrok z prodlení na dani z příjmů 6 000 Kč;
  6. 16.6 úrok z prodlení na DPH 2 600 Kč.

Veškeré částky dodatečných daňových přiznání a doměrky na daních byly zaplaceny ještě v roce 2013, částky příslušenství daně byly zaplaceny až v lednu 2014.

 1. Povinné sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2012 se skládalo z částky hrazené z nákladů zaměstnavatele ve výši 175 000 Kč a částky sražené zaměstnancům ve výši 67 500 Kč. Obě složky pojistného byly zaplaceny se zpožděním až 13. 3. 2014. V položkách včas uhrazeného pojištění je obsaženo i sociální a zdravotní pojištění členů dozorčí rady v celkové výši 34 000 Kč.
 2. Dosud neuplatněná část daňové ztráty:

18.1 z roku 2007 (vznikla v celkové výši 3 440 000 Kč) činí 440 000 Kč;

18.2 z roku 2010 (vznikla v celkové výši 2 100 000 Kč) činí 715 000 Kč.

Společnost by chtěla použít celou část daňové ztráty jako odčitatelnou položku od základu daně.

 1. V roce 2013 byla uzavřena darovací smlouva s nadací na podporu handicapovaných sportovců na finanční dar v hodnotě 10 000 Kč. Společnost zaúčtovala účetní operaci souvztažně na 543/379. Dar byl připsán na účet obdarovaného dne 5. 1. 2014.
 2. Společnost uplatňuje paušální výdaj na tři silniční motorová vozidla, která byla nepřetržitě celoročně používána a nebyla svěřena do užívání jiné osobě. Skutečně spotřebované pohonné hmoty na tato vozidla jsou vyčísleny ve výši 134 000 Kč. Náklady na parkovné těchto vozidel nebyly vynaloženy. Jedno z vozidel bylo zakoupeno 10. ledna 2013 (paušální výdaj za tento měsíc činí 21/31 z 5 000 Kč = 3 387 Kč).
 3. Společnost podala v roce 2013 dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost na dani z příjmů za rok 2012. Rozdíl ve výši 3 354 Kč byl do účetnictví zaúčtován na účet 595 – Doměrky a vratky daní.
 4. Společnost NIKI, s. r. o., na zálohách na DPPO splatných v průběhu roku 2013 zaplatila celkem částku 820 000 Kč.
 5. V roce 2013 byly vystaveny faktury (pohledávky) z titulu smluvních sankcí ve výši 400 000 Kč. Z toho byla v roce 2013 inkasována částka 220 000 Kč.
 6. Dne 15. 6. 2013 společnost zaplatila exekuční náklady ve výši 7 500 Kč z důvodu vymáhání své pohledávky na dlužníkovi v exekučním řízení.
 7. V roce 2013 byly přijaty faktury (závazky) z titulu smluvních sankcí ve výši 680 000 Kč. Z toho byla v roce 2013 zaplacena částka 652 000 Kč.
 8. V roce 2013 společnost přispěla svému zaměstnanci – obchodnímu řediteli – na jeho kapitálové životní pojištění (smlouva splňuje podmínky zákona) částkou 50 000 Kč. Zároveň pojistila svého nově jmenovaného jednatele z titulu odpovědnosti za výkon funkce roční částkou ve výši 60 000 Kč. Za rok 2013 bylo z celkové částky 60 000 Kč podle zásady časové a věcné souvislosti do nákladů zúčtováno jen 22 000 Kč, zbylá částka je účtována v nákladech příštích období.
 9. Společnost poskytla v červenci 2013 nadaci Ohrožené děti:

27.1 peněžní prostředky na konto nadace ve výši 55 000 Kč;

27.2 věcný dar ve formě balené vody, která byla nakoupena ve velkoobchodě za cenu včetně DPH ve výši 10 000 Kč.

 1. V roce 2013 NIKI, s. r. o., eviduje mimo jiné také tyto závazky a jejich pohyby:

28.1 závazek ve výši 80 000 Kč vůči spojené osobě za prodej zboží se splatností ke dni 11. 11. 2007

28.2 závazek ve výši 100 000 Kč (včetně DPH) vůči nespojené osobě za stavební práce se splatností k 1. 10. 2010;

28.3 závazek ve výši 320 000 Kč vůči společníkovi z titulu půjčky; úroky k této půjčce činí k rozvahovému dni 50 000 Kč; oba závazky byly splatné v roce 2010;

28.4 závazek ve výši 50 000 Kč za poskytnuté služby se splatností k 1. 10. 2008, který byl v roce 2011 položkou zvyšující základ daně a byl v roce 2013 uhrazen v plné výši;

28.5 závazek ve výši 500 000 Kč z titulu nakoupeného (k rozvahovému dni již prodaného) zboží splatný 17. 8. 2011; k 1. 1. 2013 byl na tento závazek uzavřen splátkový kalendář na následujících 16 měsíců, který je dlužníkem dodržován.

 1. Společnost v listopadu roku 2011 vyplatila odstupné za uvolnění bytu nájemci ve výši 350 000 Kč. Tato částka byla označena za daňově účinný náklad roku 2011. Uvolněný prostor byl v průběhu roku 2012 prázdný, v průběhu roku 2013 započala rekonstrukce za účelem změny účelu užívání na kanceláře. Tato stavební úprava nebyla do konce roku 2013 dokončena a nebyla uvedena do užívání.
 2. V roce 2013 byly vytvořeny účetní opravné položky na účtu 559 ve výši 400 000 Kč a zároveň některé účetní opravné položky byly zrušeny na straně D účtu 559 ve výši 120 000 Kč.
 3. Společnost po celý rok zaměstnávala jednoho zaměstnance se zdravotním postižením na plný pracovní úvazek.
 4. Ekonom společnosti NIKI, s. r. o., se podílel na poradenské činnosti pro společnost DIANA, a. s. Celkové přímé náklady související s těmito činnostmi zaúčtované do výsledku společnosti NIKI, s. r. o., činí 88 000 Kč. Služby nebyly dceřiné společnosti vyúčtovány.
 5. Odpočet na vědu a výzkum stanovený v souladu s pokynem D-288 za rok 2011 činil 300 000 Kč, v roce 2011 a 2012 však bylo použito jen 180 000 Kč. Společnost chce v roce 2013 uplatnit maximální možný odpočet. Nárok na odpočet na vědu a výzkum vzniklý v roce 2013 činí 130 000 Kč.
 6. V průběhu roku 2013 byl z důvodu nedostatku majetku zrušen konkurs na dlužníka, vůči kterému má NIKI, s. r. o., pohledávku z titulu dodání zboží (po splatnosti 18 měsíců) ve výši 193 000 Kč. Pohledávka byla společností přihlášena k insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu. Společnost pohledávku odepsala na účet 546 v plné výši.
 7. Společnost prodala nájemci hmotný majetek – sněhovou frézu, kterou mu již 4 roky pronajímala. Nájemce na tomto majetku se souhlasem společnosti provedl technická zhodnocení v daňové zůstatkové ceně po rovnoměrných odpisech ve výši 70 000 Kč. Tržba je zaúčtována a činí 20 000 Kč, účetní i daňová zůstatková cena je nulová.
 8. NIKI, s. r. o., zaúčtovala do roku 2013 dohadnou položku pasivní na výplatu ročních odměn členům vedení společnosti ve výši 400 000 Kč (521/389). Důvodem zaúčtování je pravděpodobnost, že valná hromada schvalující výsledky hospodaření roku 2013, konaná pravděpodobně v červnu 2014, tyto odměny vedení společnosti schválí. K rozvahovému dni se však nejedná o vznik nezpochybnitelného mzdového nároku.
 9. Červnovou povodní byly poničeny skladové zásoby, vysokozdvižný vozík a budova skladu. Skladové zásoby materiálu v pořizovací ceně 260 000 Kč byly a asistencí firmy pro likvidací odpadů vyvezeny na skládku. Společnost má potvrzení o ekologické likvidaci kontaminovaných zásob. Vysokozdvižný vozík je neopravitelný, jeho účetní i daňová zůstatková cena je již nulová. Budova skladu byla opravena vlastními zaměstnanci. Vynaložené materiálové a mzdové náklady činily 78 000 Kč. Pojišťovna společnosti vyplatila pojistnou náhradu ve výši 69 000 Kč jen za poničenou budovu, neboť tato byla proti povodní pojištěna. O hodnotě škody i o hodnotě pojistné náhrady společnost účtovala v souladu s účetními předpisy. 
 10. Nepojištěné zničené zásoby a zničený vysokozdvižný vozík ocenil znalec na celkovou hodnotu 272 000 Kč.

 

 

Řešení příkladu

Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání. Za popisem obsahu jednotlivých řádků následuje vyplněný formulář daňového přiznání pro rok 2013. Jednotlivé řádky daňového přiznání se skládají z následujících položek:

 

Částka (Kč) 

Operace č. 

Řádek 10 

 

 

Účetní výsledek hospodaření 

10 518 670 

 

Zvýšení daně z příjmů roku 2011 – účet 595 

208 646 

16.1 

Zvýšení daně z příjmů roku 2012 – účet 595 

3 354 

21 

Celkem řádek 10 

10 730 670 

 

 

 

 

Řádek 20 

 

 

Nezaúčtovaný příjem pronajímatele z technického
zhodnocení provedeného nájemcem při ukončení
nájmu 

176 000 

13 

 

 

 

Řádek 30 

 

 

Spotřeba energie za rok 2012 – účet 502 

15 000 

1.2. 

Prominutý závazek v roce 2013 

85 000 

Vrácení odstupného za uvolnění bytu 

350 000 

29 

Závazek po splatnosti déle než 36 měsíců 

100 000 

28.2 

Do 31. 1. 2013 nezaplacené pojistné, k jehož
placení jsou povinni zaměstnanci – část účtu 521 

67 500  

17  

Celkem řádek 30 

617 500 

 

 

 

 

Řádek 40 – rozpis ještě v tabulce A 

 

 

Nájem uměleckého díla – účet 518 

48 000 

1.3 

Účetní odpis pohledávky nekryté zákonnými
opravnými položkami – účet 546 

35 000  

1.5  

Účetní zůstatková cena prodané výrobní linky 

973 000 

Nabývací cena dlouhodobého finančního majetku
– účet 568, jde o náklad vztahující se k výnosu
zdaněnému zvláštní sazbou daně 

40 000 

Úroky z prodlení na dani z příjmů – účet 545 

6 000 

16.5 

Úroky z prodlení na DPH – účet 545 

2 600 

16.6 

Po termínu zaplacené povinné pojistné – účet 524 

175 000 

17 

Dar nezaplacený v roce 2012 – účet 543 

10 000 

19 

Skutečné náklady na pohonné hmoty na vozidla
s paušálními výdaji – účet 501 

134 000  

20  

Dary – účet 543 

65 000 

27.1, 27.2 

Nezaplacené závazky z titulu smluvních sankcí
– účet 544 

28 000  

25  

Pojištění jednatele z titulu odpovědnosti za výkon
funkce – účet 528 

22 000  

26  

Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám
– účet 559 

400 000  

30  

Náklady spojené s držbou podílu na dceřiné
společnosti – podíl mzdových nákladů ekonoma
– účet 521, 524 

88 000 

32 

Nepřímé náklady spojené s držbou podílu
(5 % z vyplacených dividend – tj. ze 107 000 Kč),
účty nelze určit, bude samostatným řádkem
v tabulce A 

5 350  

10  

Daňově neúčinná dohadná položka na nenárokové
odměny 

400 000  

36  

Celkem řádek 40 

2 431 950 

 

 

 

 

Rozpis do tabulky A podle účt. skupin (v Kč): 

 

 

Sk. 50 

134 000 

 

 

Sk. 51 

48 000 

 

 

Sk. 52 

685 000 

 

 

Sk. 54 

1 119 600 

 

 

Sk. 55 

400 000 

 

 

Sk. 56 

40 000 

 

 

Náklady podle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP 

5 350 

 

 

 

 

 

Celkem řádek 70 (součet 20 až 62) 

3 225 450 

 

 

 

 

Řádek 110 

 

 

Osvobozené příjmy z výnosu z dividend 

107 000 

10 

 

 

 

Řádek 111 

 

 

Neinkasované pohledávky z titulu smluvních sankcí
vydané v roce 2013 

180 000  

23  

Zaplacené úroky týkající se roku 2011, jde o náklady
nezaúčtované do roku 2013, ale daňov účinné
zaplacením v tomto období 

30 000 

Celkem řádek 111 

210 000 

 

 

 

 

Řádek 112 

 

 

Zrušení účetních opravných položek 

120 000 

30 

Paušální výdaj za 3 silniční motorová vozidla
(měsíc leden jednoho vozidla je vypočten
poměrnou částí) 

178 387 

20 

Celkem řádek 112 

298 387 

 

 

 

 

Řádek 120 

 

 

Přijatý vypořádací podíl zdaněný definitivní
srážkovou daní 

668 259  

8  

Nabývací cena tohoto obchodního podílu je
vyloučena jako daňově neúčinný náklad na řádku 40 

0  

9  

 

 

 

Řádek 140 

 

 

Výnos z odpisu pohledávky vztahující se k daňově neúčinnému nákladu minulého období 

10 000  

15  

Uhrazený polhůtní závazek zdaněný v roce 2011,
úhrada proběhla v roce 2013 

50 000  

28.4  

Výnos z opravy chyby z roku 2011 – vyloučení
výnosu roku 2013 do výše daňově neúčinného
nákladu roku 2011

1 056 250 

Celkem řádek 140 

1 116 250 

 

 

 

 

Řádek 150 

 

 

Rozdíl vyšších daňových a nižších účetních odpisů
hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP 

383 780  

3  

 

 

 

Řádek 160 

 

 

Rozdíl vyšší daňové a nižší účetní zůstatkové ceny
při daňově účinném způsobu vyřazení HM 

28 989  

4  

 

 

 

Celkem řádek 170 (součet 100 až 162) 

2 812 665 

 

 

 

 

Řádek 200 

 

 

Základ daně před odčitatelnými položkami 

11 143 455 

 

 

 

 

Řádek 220 

11 143 455 

 

 

 

 

Řádek 230 

 

 

Odpočet daňové ztráty roku 2010 – tato skutečnost
je také vyjádřena v tabulce E; daňová ztráta
roku 2007 je již neuplatnitelná 

715 000 

18 

 

 

 

Řádek 242 (tabulka F, část b) 

 

 

Odpočet na vědu a výzkum z roku 2011 a 2013 

250 000 

33 

 

 

 

Řádek 250 

 

 

Základ daně snížený o odečet ztráty a další úpravy 

10 178 455 

 

 

 

 

Řádek 260 

 

 

Dary vhodné k odpočtu (nadace) 

65 000 

27.1, 27.2 

Dar, který nebyl poskytnut do konce roku 2013, se
nemůže v roce 2013 stát odčitatelnou položkou 

0  

19  

 

 

 

Řádek 270 

 

 

Základ daně po odčitatelných položkách 

(10 113 455) 

 

Zaokrouhlený na tisícikoruny dolů 

10 113 000 

 

 

 

 

Řádek 280 

 

 

Sazba daně v procentech 

19 

 

 

 

 

Řádek 290 

 

 

Daň 

1 921 470 

 

 

 

 

Řádek 300 

 

 

Sleva za zaměstnání osoby se zdravotním
postižením na plný pracovní úvazek 

18 000  

31  

 

 

 

Řádek 310 

 

 

Daň po slevách 

1 903 470 

 

 

 

 

Řádek 330 

1 903 470 

 

 

 

 

Řádek 340 

 

 

Celková daňová povinnost 

1 903 470 

 

 

 

 

Řádek 360 

 

 

Poslední známá daňová povinnost, ze které budou
stanoveny zálohy pro další zálohové období 

1 903 470  

 

 

 

 

Placení daně – oddíl V. řádek 1 

 

 

Zálohy placené FÚ v průběhu roku 2013 

820 000 

22 

Nedoplatek na dani 

Hodnota žádaného prominutí úhrady daně

Hodnota doplacené daně

–1 083 470 

272 000

- 811 470

 

38

 

Daňově neutrální operace:

1.1 

Zaměstnanecký benefit podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP je
daňovým nákladem. 

1.4 

Jde o daňově účinný náklad podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zm)
zákona o daních z příjmů. 

1.6 

Nákup pitné vody pro zaměstnance je účinným nákladem. 

11 

Tichá vína splňující náležitosti reklamního předmětu jsou daňově
účinným nákladem. 

12 

Na úroky od sesterské společnosti se vztahuje test nízké kapitalizace.
Čtyřnásobek průměru vlastního kapitálu (4 x 32 333 986 Kč) je však
vyšší než průměrná denní výše půjčky (4 000 000 Kč). Na základě
výpočtu testu jsou úroky daňově účinné. Test na zaplacení se na
půjčku nevztahuje, neboť věřitelem je právnická osoba. 

14 

Částka DPH vzniklá na základě provedení úpravy a vyrovnání odpočtu
DPH účtovaná do nákladů je daňově účinným nákladem. 

16.2,3,4 

Dodatečně zaplacená DPH, silniční daň a daň z nemovitostí jsou
daňově účinným nákladem, a to i v případě doměrků správce daně. 

17 

Zaplacené povinné pojistné z odměn členů dozorčí rady je daňově
účinné, stejně tak jsou daňově účinné tyto odměny členů dozorčí rady. 

24 

Exekuční náklady placené věřitelem jsou daňově účinné. 

26 

Příspěvek na životní pojištění zaměstnance je daňově účinný v plné výši. 

28.1 

Závazek, který byl předmětem dodanění už v roce 2010. 

28.3 

Závazek, který se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 12. ZDP z titulu
výjimky zde uvedené nezdaňuje, přestože je po splatnosti déle než 36 měsíců. 

28.5 

Závazek, který je před splatností na základě splátkového kalendáře. 

34 

Odpis pohledávky z titulu konkursu zrušeného pro nedostatek majetku
dlužníka je daňově účinným nákladem [zápis do tabulky C/a)]. 

35 

Z titulu technického zhodnocení nevzniká nepeněžní příjem, protože
dochází k prodeji majetku nájemci. Tržba je součástí účetního
výsledku hospodaření.

 

37  Hodnota zničených zásob i hodnota oprav poničeného skladu jsou daňově účinné náklady, stejně tak jsou součástí základu daně i výnosy z pojistné náhrady 

 

Přílohy k daňovému přiznání

Příloha 1 – Specifikace odpočtu na vědu a výzkum (ř. 242).

Projekt 

Vynaložené náklady v členění podle D-288 

Příloha 2 – Potvrzení příjemců darů o datu, výši a účelu poskytnutého daru.

Příloha 3 – Detailní rozpis řádků 10, 20, 30, 110, 111,112, 140, 160.

Příloha 4 až 8 – Výkaz zisků a ztráty, Rozvaha, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Cash Flow.
Číslo vyjadřující množství příloh znamená počet stran jednotlivých příloh, pro účely příkladu však použijeme zjednodušení na počet příloh (tedy 9).

Příloha č. 9 – Žádost o prominutí úhrady daně v souvislosti s povodní ve výši 272 000 Kč.  Přílohou této žádosti je posudek znalce o výši povodňových škod.

Placené zálohy na daň z příjmů počínaje 1. 7. 2014

Placení záloh je ovlivněno ustanovením § 38a odst. 1 ZDP, tj. v našem případě je základem pro výpočet záloh (poslední známou daňovou povinností na řádku 360) částka 1 903 470 Kč. Čtvrtletní výše zálohy v zálohovém období začínajícím 1. 7. 2014 (jde o společnost, která má termín pro podání daňového přiznání k 30. 6. 2014) bude po zaokrouhlení na stokoruny nahoru 475 900 Kč (1 903 470 / 4) a bude splatná k těmto datům: 15. 9. 2014, 15. 12. 2014, 15. 3. 2015 a 15. 6. 2015.

Záloha placená k 15. 3. a 15. 6. 2014 bude vycházet ještě z daňové povinnosti roku 2012

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :