Daňový specialista 2022 - 14.den = I.4 - Daň z příjmů fyzických osob - teorie a příklady.

TEST 2022
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Datum: 09.06.2022
Autoři
: Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Daňová příslušnost, způsoby výběru daně, paušální daň, majetkový prospěch

✅   1 〉0:00:00 – Základní daňové otázky – Kdo? Co? Za jaké období?

✅   2 〉0:05:45 – Zdaňovací období

✅   3 〉0:11:39 – § 2 ZDP - Osobní daňová příslušnost - daňový rezident

✅   4 〉0:13:52 – § 2/3 ZDP - Nerezident, § 22 ZDP - Zdroj příjmů

✅   5 〉0:15:45 – Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

✅   6 〉0:17:50 – Vazba na uplatnění slev a daňového zbýhodnění z pohledu rezidentství

✅   7 〉0:27:50 – Oznamovací povinnosti

✅   8 〉0:28:40 – Bydliště a pobyt delší než 180 kalendářních dnů z pohledu rezidentství 

✅   9 〉0:31:42 – Středisko životních zájmů, převažující pobyt, státní příslušnost

✅   10 〉0:40:00 – § 38d ZDP - Daň vybíraná srážkou u zdroje, § 38c ZDP - plátce daně 

✅   11 〉0:42:21 – § 38g, 38ga, 38gb ZDP - Výběr daně na základě daňového přiznání

✅   12 〉0:44:30 – Zajištění daně z příjmů zahraniční osoby

✅   13 〉0:46:37 – § 38h ZDP - Zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti

✅   14 〉0:47:04 – § 7a ZDP - Daň stanovená paušální částkou - max. období 2021 a 2022

✅   15 〉0:49:10 – § 7a ZDP - Paušální daň od roku 2021

✅   16 〉0:52:50 – Podmínky pro vstup do paušálního režimu

✅   17 〉0:59:03 – Připravovaná novela - možné zvýšení limitu pro paušální daň v návaznosti na možné zvýšení limitu pro obrat DPH

✅   18 〉1:03:59 – Skončení paušálního režimu

✅   19 〉1:10:40 – Zálohy na paušální daň

✅   20 〉1:13:21 – § 23/8 ZDP - Nutná úprava ZD

✅   21 〉1:17:13 – § 3 ZDP - Předmět daně

✅   22 〉1:22:40 – § 3/20 ZDP - Příjmy peněžní x nepeněžní 

✅   23 〉1:25:12 – Majetkový prospěch

2. část - Příjmy, které nejsou předmětem daně, osvobozené příjmy

✅   1 〉0:00:00 – Příjem z titulu úvěru poskytnutého bankou na základě směnky, kterou je zajištěna pohledávka

✅   2 〉0:08:21 – § 3/4 ZDP - Příjem, který není předmětem daně - předčasné ukončené zemědělské činnosti

✅   3 〉0:13:07 – § 3/4 ZDP - Příjem, který není předmětem daně - příjem z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů

✅   4 〉0:15:42 – § 4 ZDP - Osvobozené příjmy 

✅   5 〉0:18:06 – § 4/1a ZDP - Příjmy z prodeje rodinného domu nebo jednotky 

✅   6 〉0:22:15 – Osvobození příjmů z prodeje rodinného domu při jejich použití na bytové potřeby, oznámení správci daně

✅   7 〉0:23:40 – Způsob využití nemovitosti evidovaný v katastru nemovitosti nepatří mezi závazné údaje pro právní jednání - NSS č.j. 8 Afs 122/2019 - 57 ze dne 6. 8. 2019

✅   8 〉0:26:55 – § 4/1b ZDP - Příjmy z prodeje nebo vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem 

✅   9 〉0:28:02 – Lhůta pro osvobození příjmu 10 let - jen pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021

✅   10 〉0:34:05 – Daňové výhody vztahující se k polovině nabyté děděním nelze automaticky vytahovat i na polovinu nabytou darem - NSS č.j. 7 Afs 7/2015-47 ze dne 11. 6. 2015

✅   11 〉0:37:14 – Pozemek se stavbou, stavba pořízena dříve než pozemek - NSS č.k. 10 Afs 366/2019 ze dne 3. 6. 2020

✅   12 〉0:40:50 – Prodej bytu, který byl převeden z družstva do osobního vlastnictví - NSS č.j. 2 Afs 211/2020 ze dne 4. 11. 2021

✅   13 〉0:43:59 – Osvobozené příjmy - právo stavby, obchodní majetek, příjmy z budoucího prodeje

✅   14 〉0:47:07 – Příjmy z prodeje nehmotné movité věci - kryptoměny 

✅   15 〉0:51:38 – Příjem z prodeje zvířat x registrovaná chovná stanice

✅   16 〉0:56:57 – Hranice mezi příjmem z prodeje movitých věcí a činností (i bez oprávnění)

✅   17 〉1:01:50 – § 4/1/s ZDP - Příjmy z úplatného převodu podílů a členských práv 

✅   18 〉1:08:10 – § 4/1/w,x ZDP - Příjmy z úplatného převodu cenných papírů 

✅   19 〉1:09:21 – § 4/1/h ZDP - Příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze 

✅   20 〉1:10:38 – § 4/1/d ZDP - Přijatá náhada škody, náhrada majetkové újmy, plění z pojištění majetku a plnění z pojištění odpovědnosti za škody 

✅   21 〉1:12:50 – § 4/1/k ZDP - Podpory nebo příspěvky z prostředků fundace nebo spolku 

✅   22 〉1:14:23 – § 4/1/u ZDP - Dotace na pořízení hmotného majetku 

✅   23 〉1:16:40 – § 10/3 ZDP - Bezúplatné příjmy - darování, dědění, odkaz, majetkový prospěch - přímá, nepřímá linie

✅   24 〉1:21:47 – Dotace z různých dotačních programů - Covid, Antivirus, mimořádný příspěvek….

✅   25 〉1:23:45 – § 38v, 38w ZDP - Oznámení osvobozených příjmů

3. část - Závislá činnost, příjmy ze samostatné činnosti, paušální výdaje, oceňování v DE

✅   1 〉0:00:00 – § 6 ZDP - Závislá činnost 

✅   2 〉0:03:45 – Znaky závislé činnosti - odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu PO NSS č.j. 1 Afs 274/2020 ze dne 12. 8. 2021

✅   3 〉0:06:31 – Činnosti s ohledem na jejich samostatnost

✅   4 〉0:10:03 – § 6/3, § 6/6 ZDP - Nepeněžní příjem u elektromobilu - 0,5 %

✅   5 〉0:14:37 – Podepsané Prohlášení u HPP a zároveň DPP u stejného zaměstnavatele

✅   6 〉0:17:35 – § 6/7 ZDP - Vyloučení z předmětu daně - cestovní náhrady, osobní ochranné prostředky a jejich údržba, náhrady za opotřebení vlastního nářadí, home office

✅   7 〉0:22:38 – § 6/9 ZDP - Osvobozené příjmy - hodnota stravování (stravenky x stravenkový paušál)

✅   8 〉0:28:10 – Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí

✅   9 〉0:30:29 – Metoda vynětí příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí

✅   10 〉0:32:25 – Metoda zápočtu

✅   11 〉0:34:03 – Volba metody - zápočet x vynětí

✅   12 〉0:40:32 – Zaokrouhlování, rozdělení příjmů pro souběžné zdanění 15 % a 23 %

✅   13 〉0:51:50 – § 4/4 ZDP - Obchodní majetek

✅   14 〉1:00:53 – Příjmy ze samostatné činnosti bez příslušného podnikatelského oprávnění

✅   15 〉1:04:42 – Ubytování jako samostatná činnost

✅   16 〉1:13:16 – § 7/7 ZDP - Paušální výdaje v závislosti na druhu příjmů

✅   17 〉1:20:02 – § 7b ZDP - Daňová evidence 

✅   18 〉1:21:49 – Pravidla ocenění u daňové evidence

4. část - Výdaje u samostatné činnosti, pohledávky, úprava základu daně, zvláštní režimy

✅   1 〉0:00:00 – Odpovědi na dotazy: § 38da ZDP - Povinnost hlásit platby do zahraničí 

✅   2 〉0:04:25 – § 24/2/zt ZDP - Paušální výdaj na dopravu 

✅   3 〉0:10:25 – § 25/2 ZDP - Manka a škody 

✅   4 〉0:11:25 – Náhrada škody - nabourané auto v roce 2021, náhrada v roce 2022

✅   5 〉0:14:28 – § 5/6 ZDP - Náhrada škody - krádež zboží, zloděj dopaden

✅   6 〉0:18:56 – § 24/2/t/5 ZDP - Ztráta z prodeje pozemku zahrnutého v obchodním majetku

✅   7 〉0:21:18 – Pohledávky v daňové evidenci

✅   8 〉0:24:04 – § 23/13 ZDP - Postoupení pohledávky, postoupení nakoupené pohledávky, pohledávka z titulu úvěru

✅   9 〉0:31:48 – § 7/2/a ZDP - Příjmy autorů 

✅   10 〉0:40:30 – § 5/7 ZDP, § 23/4 ZDP - Úpravy záladu daně v souvislosti se zahájením činnosti 

✅   11 〉0:47:27 – § 23/8 ZDP - Úprava základu daně při ukončení, přerušení činnosti u poplatníka vedoucího daňovou evidenci 

✅   12 〉0:50:14 – § 23/8 ZDP - Úprava základu daně při změně ve způsobu uplatňování výdajů 

✅   13 〉0:51:38 – Úprava základu daně s přechodem z DE na účetnictví nebo z účetnictví na DE - příloha 2 a 3

✅   14 〉0:56:30 – § 12 ZDP - Společenství jmění 

✅   15 〉0:59:52 – § 12 ZDP - Výkon činnosti ve společnosti 

✅   16 〉1:01:35 – § 13 ZDP - Výkon činnosti za spolupráce členů rodinného závodu  - Podíl na příjmech a výdajích musí být stejný a nelze jej dohodu změnit NSS č.j. 4 Afs 112/2020 - 47 ze dne 30. 9. 2020

✅   17 〉1:02:38 – Rozdělení příjmů a paušálních výdajů - NSS č.j. 4 Afs 490/2019 ze dne 22. 11. 2021

✅   18 〉1:07:15 – § 23/16, § 24/12 ZDP - Prodej obchodního závodu 

✅   19 〉1:11:24 – § 23/3/12 ZDP - Neuhrazené dluhy po splatnosti

✅   20 〉1:12:35 – Pojistné na sociální zabezpečení

✅   21 〉1:17:05 – Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

✅   22 〉1:19:45 – Př: Nájem a majetek

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
  • dáša neum.9.6.2022 13:36

    Krásný den všem, ráda bych se zeptala, zda je nutné sledovat nějaké podmínky , případně se něco někam hlásí, pokud přijde do firmy faktura ze Spojených Arabských emirátů . Jinými slovy, přijde faktura za služby , které souvisí s podnikáním ze Spojených Arabských emirátů a vůbec nevím, zda zde v ČR není nějaká regulace či povinnosti na to navázané a zda to mohu považovat za normální výdaj jako všechny ostatní faktury . Moc děkuji za odpověď.

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :