Daňový specialista 2022 - 15.den = I.4 - Daň z příjmů fyzických osob - teorie a příklady.

TEST 2022
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Datum: 10.06.2022
Autoři
: Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Majetek, příjmy z kapitálového majetku

✅   1 〉0:00:00 – Odpovědi na dotazy - dodanění pohledávek při přechodu na paušální výdaje

✅   2 〉0:03:51 – Odpovědi na dotazy - dva druhy živnosti - nutné členění výdajů podle činností

✅   3 〉0:05:28 – Odpovědi na dotazy - nájem podle § 9 - ocenění bytové jednotky

✅   4 〉0:11:54 – Odpovědi na dotazy - příplatek společníka mimo základní kapitál

✅   5 〉0:15:46 – Vstupní cena majetku při vložení do obchodního majetku § 7 ZDP a u nájmu podle § 9 ZDP při skutečných výdajích 

✅   6 〉0:18:42 – Zahrnutí technického zhodnocení do ocenění 

✅   7 〉0:21:22 – Ocenění nemovitosti při vložení do obchodního majteku s následnou opravou - činnost podle § 7 ZDP x pořízení s následnou opravou - nájem podle § 9 ZDP

✅   8 〉0:26:47 – Ocenění movitých věcí

✅   9 〉0:28:18 – Technické zhodnocení majetku

✅   10 〉0:31:06 – Odpisování

✅   11 〉0:36:26 – Krácení odpisů

✅   12 〉0:41:11 – Zvýšená vstupní cena, změněná vstupní cena 

✅   13 〉0:42:32 – Mimořádné odpisy

✅   14 〉0:45:24 – Opravy a technické zhodnocení - kritéria pro posouzení

✅   15 〉0:47:15 – Odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození není automaticky opravou

✅   16 〉0:49:08 – Opravovat lze pouze něco, co již bylo v opravované věci přítomno

✅   17 〉0:51:14 – Určující je porovnání počátečního stavu a stavu výsledného

✅   18 〉0:53:58 – Nutné je zkoumat především faktický dopad provedené práce

✅   19 〉0:56:23 – Významné parametry - životnost, propustnost tepla, nároky na údržbu…

✅   20 〉1:01:20 – Pokud veškeré stavební úpravy byly prováděny v rámci jedné stavební akce, tvoří jeden celek

✅   21 〉1:04:45 § 8/1c, g ZDP - Příjmy z kapitálového majetku - úroky z vkladů na účtech 

✅   22 〉1:09:08 – Dílčí základ daně podle § 8 ZDP

✅   23 〉1:14:18 – § 8/8 ZDP - Příjmy plynoucí do společného jmění manželů

✅   24 〉1:18:11 – Zdanění dluhopisů - Příjem z držby cenných papírů § 8 ZDP x příjem z prodeje cenných papírů § 10 ZDP

✅   25 〉1:21:26 – § 8/9 ZDP - Příjem z kapitálového majetku plynoucí ze zahraničí - metoda zápočtu

2. část - Příjmy z nájmu, ostatní příjmy

✅   1 〉0:05:40 – § 9/1 ZDP - Majetek není v obchodním majetku u příjmů z nájmů 

✅   2 〉0:06:35 – Příležitostný x stálý nájem movitých věcí

✅   3 〉0:12:15 – Dílčí základy daně podle § 9 ZDP

✅   4 〉0:15:58 – Plnění z neplatné nájemní smlouvy

✅   5 〉0:18:00 – § 23/6 ZDP - Technické zhodnocení - nepeněžní příjmy pronajímatele

✅   6 〉0:21:49 – Ukončení nájmu podle § 7 ZDP a pokračování podle § 9 ZDP

✅   7 〉0:23:24 – Fond oprav - použitý na technické zhodnocení - nutná oprava základu daně - Pokyn D-22 k § 9/3 ZDP

✅   8 〉0:28:55 – § 9/2 ZDP - Zdanění nájmu majetku ve společném jmění manželů 

✅   9 〉0:30:37 – Nájemné se stává příjmem každého z podílových spoluvlastníků nemovitosti v okamžiku, kdy je zaplaceno v souladu s ujednáním mezi nájemcem a pronajímateli 

✅   10 〉0:36:26 – Součástí nájemného nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním

✅   11 〉0:41:47 – Povinnost udržovat nemovitost ve stavu způsobilém k užívání - nezaplacená nutná oprava pronajímatelem - zdanitelný nepeněžný příjem

✅   12 〉0:47:26 – Nájem u osob majetkově propojených

✅   13 〉0:52:20 – Obvyklá cena nájmů

✅   14 〉0:59:10 – Pronájem ordinací a operačních sálů v nemovitosi patřící lékaři

✅   15 〉1:03:56 – Výdaje související s dosažením, zajištěním a udržením příjmů

✅   16 〉1:08:46 – Pronájem garáží a přerušení pronájmu kvůli jejich technickému stavu

✅   17 〉1:10:02 – Jen částečně pronajaté prostory a nárok na plné odpisy, ne krácené

✅   18 〉1:14:15 – § 10 ZDP - Ostatní příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku - prodej nemovitosti se ztrátou

✅   19 〉1:22:46 – Prodej věcí koupených pro vlastní potřebu x nákup věcí za účelem prodeje

3. část - Ostatní příjmy, základ daně, úpravy základu daně

✅   1 〉0:00:00 – Odpovědi na dotazy: rozdělení výdajů na spolupracující manželku - odpisy jako součást výdajů

✅   2 〉0:04:35 – Dodatečné daňové přiznání - změna skutečných výdajů na paušál ve stejném roce, při vyšší daňové povinnosti

✅   3 〉0:13:15 – V rámci jednoho dílčího základu daně nelze kombinovat skutečné a paušální výdaje

✅   4 〉0:18:16 – § 10 ZDP - Ostatní příjmy - výdaje nemusí být zaplaceny v řadě případů

✅   5 〉0:19:22 – Přepočet výdajů v cizí měně pro účely § 10 ZDP - nutnost použít kurz, kdy výdaj nastal - NSS č.j. 2 Afs 4/2019 - 35 ze dne 19. 12. 2019

✅   6 〉0:25:47 – Základ daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení

✅   7 〉0:30:42 – § 10/4 ZDP - Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se npřihlíží 

✅   8 〉0:45:21 – Základem daně je příjem jen ve výši zaplacených splátek nebo záloh

✅   9 〉0:46:24 – Nemovitost z části nabytá dědictvím a z části darem

✅   10 〉0:51:49 – § 10/10 ZDP - Příjmy ze zahraničí 

✅   11 〉0:53:41 – § 10/8 ZDP - Příjem v případě vypořádání podílu na likvidačním zůstatku nebo vypořádacího podílu v nepeněžní formě 

✅   12 〉0:55:15 – § 10/1h ZDP - Hazardní hry 

✅   13 〉0:58:24 – § 10/3a ZDP - Osvobození 

✅   14 〉0:59:02 – § 10/3c ZDP - Bezúplatné příjmy 

✅   15 〉1:04:15 – Finanční prostředky přijaté na soukromý účet, nutnost prokázání, že přijaté prostředky nezůstaly v jeho dispozici NSS č.j. 4 Afs 16/2019 - 32 ze dne 20. 9. 2019

✅   16 〉1:09:19 – § 5/6  ZDP - Základ daně - vrácený příjem nebo výdaj - vrácení daru z titulu hmotné nouze x vrácení daru z důvodu nevděku

✅   17 〉1:11:38 – § 5/10 ZDP  - Úprava základu daně - zánik nebo nahrazení dluhu

✅   18 〉1:15:09 – Úprava základu daně - zaplacenými, ale nevyúčtovanými zálohami mezi spojenými osobami

✅   19 〉1:20:54 – Úprava základu daně ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty, vzniklým na základě dohody

✅   20 〉1:23:29 – § 36/7 ZDP - Daňoví nerezidenti - příjmy zdaňované srážkovou daní

4. část - Nezdanitelné částky, slevy, zálohy na daň

✅   1 〉0:00:00 – § 15/1 ZDP - Dary 

✅   2 〉0:07:08 – § 15/3 ZDP - Úroky z úvěru ze stavebního spoření 

✅   3 〉0:19:35 – § 15/5 ZDP - Příspěvek zaplacený na penzijní připojištění , kapitálové pojištění

✅   4 〉0:21:32 – § 15/8 ZDP - Úhrady za zkoušky 

✅   5 〉0:22:39 – § 34/1 ZDP - Ztráta z předešlých let

✅   6 〉0:25:23 – § 34 a - 34h ZDP - Výzkum a vývoj 

✅   7 〉0:26:36 – § 34f - 3h ZDP - Podpora odborného vzdělávání 

✅   8 〉0:27:46 – Daňová povinnost

✅   9 〉0:28:33 – § 16a ZDP - Samostatný základ daně - na příjmy v § 8/9 ZDP a § 10/10 ZDP

✅   10 〉0:36:48 – § 35ba/1a ZDP - Slevy na dani 

✅   11 〉0:38:02 – Pozdě podané přiznání u zaměstnance - dobrovolné = bez sankce

✅   12 〉0:40:37 – § 35ba /1b ZDP - Odpočet na vyživovanou osobu 

✅   13 〉0:44:31 – § 35 ba/1c,d ZDP - Invalidní důchod 

✅   14 〉0:45:30 – § 35ba/1f ZDP - Sleva na studenta 

✅   15 〉0:46:13 – Finanční podpory - zápočet do vlastního příjmu u vyživované osoby

✅   16 〉0:51:16 – § 35c ZDP - Daňové zvýhodnění - pěstounská péče, vlastní vnuk x vnuk druhého z manželů, bonus jen z příjmů podle § 6 a § 7 ZDP

✅   17 〉0:55:23 – § 35bb ZDP  - Sleva za umístění dítěte - ve střídavé péči si může uplatnit jen rodič, se kterým dítě sdílí společnou domácnost - NSS č.j. 8 Afs 155/2019-46 ze dne 27. 7. 2021

✅   18 〉1:06:51 – § 35/4 ZDP - Sleva za zastavenou exekuci 

✅   19 〉1:10:36 – Zálohy na daň

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • dáša neum.10.6.2022 11:02

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na rozdělení výdajů na spolupracující manželku ( § 13) , rozdělují se výdaje včetně nebo bez odpisů ? Jedná se mě o to, že odpisy jako takové se uvádí jako položka snižující základ daně v Příloze 1 na řádku 106 daňového přiznání. Navíc § 13 mluví o rozdělení příjmů a výdajů a ne o uzávěrkových operacích ( odpisech) . Takže mě z toho vychází, že se na spolupracující osobu rozdělí příjmy a výdaje bez odpisů a odpisy se celé uplatní u podnikatele ( tedy jen manžela). Z druhé strany musím říci, že u místního správce daně prochází obě varianty, ovšem by mě zajímalo, co je tedy správně. Moc děkuji za odpověď.

 • Jana T.10.6.2022 08:36

  Ještě mě napadl dotaz :-)
  Příplatek společníka mimo základní kapitál.
  Př. společník vkládá ze svých zdrojů na rozjezd společnosti bezúročné zápůjčky, které po nějaké době převede na příplatek mimo základní kapitál.
  Pokud se rozhodne ve chvíli, kdy společnost začne vykazovat zisk, tento příplatek si postupně vracet, má to nějaký vliv na základ daně? Někde jsem tuto myšlenku zaslechla, ale možná to bylo v jiném kontextu. V tomto případě na tom společník nic nevydělá. Co vložil, chce pouze vrátit zpět. Uniká mi něco?
  Děkuji
  Jana

 • Jana T.10.6.2022 08:22

  Dobrý den paní doktorko,
  měla bych několik dotazů, které ze včerejší přednášky vyvstaly a další, které vyvstaly ještě z večerního webináře.
  1) Dodanění pohledávek při přechodu na paušální výdaje. Jak je to prosím s tabulkou k daňové evidenci v přiznání k DP. Standardně mi totiž nabízí program nesplacené pohledávky v hodnotě vč. DPH, nicméně zda jsem to pochopila dobře, pak se mají u plátce v této tabulce vykazovat bez DPH? Co se stane, pokud se tato tabulka nevyplní? Pochytila jsem někde informaci, že to není údaj potřebný pro správné stanovení výše daně?
  2) Pokud má OSVČ dva druhy živností, vede daňovou evidenci, je nutné rozlišovat/členit výši příjmů a výdajů v jednotlivých druzích nebo se tato povinnost týká pouze paušálu?
  3) Nájem v §9
  Klient koupil před dvěma lety velký RD, ve kterém buduje druhou bytovou jednotku, zamýšlenou k nájmu. Pochopila jsem správně, že před zahájením nájmu si nechá udělat znalecký posudek pro stanovení ceny? Bude se předpokládám vyjadřovat hodnota pouze této jedné bytové jednotky? Pak mě napadá, předpokládám, že to musí být zkolaudované jako bytová jednotka nebo lze pronajmout jako část nemovitosti? (Např. ideální 1/2 domu?)
  Využívá se v těchto případech někdy skutečně vynaložená cena, když vezmu v potaz, že na domě dělá ještě opravy/úpravy, některé dodavatelsky, některé svépomocí nebo se právě z tohoto důvodu řeší znalecký posudek na dům, jelikož se cena od koupě ještě navýšila (bez pozemku, protože ten se neodepisuje) ? V případě technického zhodnocení v následujících letech zvyšuji už přímo o cenu TZ.
  Dále je tato nemovitost ve spoluvlastnickém podílu s přítelkyní. Pochopila jsem správně, že si mohou příjmy z pronájmu této nemovitosti rozdělit dle uvážení, ale musí dodržet stejný poměr příjmy vs. výdaje? tzn. zdaňují např. 20% příjmů proti 20% odpisů, může popř.celé zdanit jeden nebo musí dodržet poměr dle spoluvlastnického podílu?
  Posledním aspektem k mé úvaze jsou úroky z úvěru na tuto nemovitost. Nezdá se mi, že by i v době, kdy začne pronajímat část nemovitosti si mohl uplatnit v odpočtech celé úroky. Napadá mě, že by mohl uplatnit eventuálně polovinu úroků v odpočtech (na polovinu užívaného domu) a druhou polovinu úroků ve výdajích k nájmu?

  Doufám, že jsem to popsala co nejdetailněji :-)
  Předem děkuji za odpověď
  Jana


  • Jana T.10.6.2022 09:49

   Ještě jednou děkuji, jen doplním

   ad 1) k těm pohledávkám - děkuji za ujištění, že to mám správně. Šlo o mou vlastní zkušenost, když jsem dodaňovala pohledávky v DODAP, očištěné o DPH, načež mi volala správkyně, že se jí to v systému nepotkalo právě s tabulku v DE.

   ad 3) ke stanovení té pořizovací ceny : šlo mi o stanovení ceny posudkem z důvodu toho, že jak znám klienta, tak si nejsem jistá, zda dá dohromady všechny doklady vztahující se k opravám a TZ. U prací svépomocí si mohou vlastníci uplatnit pouze materiál nebo si mohou ocenit i práci? Jelikož to potom může znamenat velký rozdíl v té konečné ceně. Tak zda to vůbec lze?

   Děkuji
   Jana

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :