(De)regulace cen v pohřebnictví – 3. část – Regulace cen v pohřebnictví de lege ferenda

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • (De)regulace cen v pohřebnictví – 3. část (PDF, 172.3 kB)

Autor Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

7.10.2020 14:52

Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.
V předcházejících dvou částech tohoto seriálu jsme poukázali na to, co v současném způsobu regulace cen ve sféře pohřebnictví způsobuje největší problémy: zejména nejasné vymezení některých regulovaných činností v této oblasti a v případě položek regulovaných formou věcného usměrňování cen povinnost zpracování kalkulací, které prokazují výši uplatňovaných cen. V souvislosti s tímto dochází k nedodržování ustanovení § 11 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), na základě kterého je prodávající (poskytovatel služeb) povinen zpracovávat a uchovávat kalkulace ceny. Věcné usměrňování cen je v tomto případě problematické také pro cenové kontrolní orgány. Ministerstvo financí České republiky (dále též „MF“) přistoupilo podle posledních informací ze září 2020 k revizi regulace cen v oblasti pohřebnictví, nikoli k úplné nebo alespoň částečné deregulaci. Vtip je v tom, že zatímco stát hodlá do cen v pohřebnictví zasahovat už jen minimalisticky, kraje a obce mají jeho dosavadní úlohu hegemona převzít a regulovat ještě více, než po celá desetiletí činil on. Návrh revize cenové regulace v oblasti pohřebnictví z dílny MF dozná na podzim zásadních připomínek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (dále též „MMR“), zástupců finanční správy, profesních spolků a v neposlední řadě od krajů, měst a obcí. Cílem tohoto třetího dílu je popsat a pochopit první oficiální návrh reformy cenové regulace MF a vybrat pro příští rok nejvhodnější variantu řešení. V dalších letech předpokládám prohlubování letos započaté transformace.

Tomáš Kotrlý

PLATÍ pro rok 2020

Článek je pokračováním článku (De)regulace cen v pohřebnictví – 2. část.

6. Změny regulace cen v pohřebnictví

K problematice úpravy regulace cen v oblasti pohřebnictví na rok 2021 se zástupci MMR a MF sešli poprvé na jednání dne 25. února 2020. Podle slov ředitele odboru cenové politiky MF Lukáše Teklého má připravovaná změna regulace cen v pohřebnictví vycházet ze současných trendů cenové politiky v České republice. Odrazovým můstkem ke změnám by se měly stát analýzy trhu a analýzy věcného usměrňování. Navrhovaná opatření jsou projednávána při odborných diskuzích se subjekty, jichž se regulace bezprostředně dotýká, především s obcemi a zájmovými spolky v pohřebnictví sdružující podnikatele.

Níže nabízím přehled všech připravovaných změn strukturovaný podle částí a oddílů výměru MF1. Základním zdrojem informací je nepublikovaný dokument MF Revize cenové regulace v oblasti pohřebnictví, který odbor cenové politiky MF rozeslal do vnějšího připomínkového řízení dne 18. září 2020 pod č. j. MF-25445/2020/1601-1 (dále jen „Revize cenové regulace MF“). Součástí 11stránkového materiálu je odůvodnění navrhované změny regulace cen a zhodnocení možných dopadů.

6.1 Východiska

V uvedeném klíčovém stanovisku MF je na straně 3 odůvodněna i aplikace § 2 odst. 6 zákona o cenách na tuzemský trh smutečních služeb. S prvními větami lze souhlasit bez jakýchkoli námitek, pak ovšem následuje nečekaný zvrat (zvýrazněno): „V České republice je trh s pohřebními službami různorodý, vysoce konkurenční a většina spotřebitelů si tedy má možnost vybrat z více než jednoho poskytovatele těchto služeb. Ze zkušeností se takto neděje. Většina spotřebitelů nabízené služby poptává v těžké životní situaci, a proto zpravidla ceny neporovnává a využívá zařízení, která jsou nejblíže, se kterými mají zkušenosti sami nebo jejich známí. Je zcela legitimní, že tvůrci cenové politiky na MF řeší, zda systém více centralizovat, nebo více liberalizovat, a tím minimalizovat státní zásahy do tvorby cen. Kdyby výše citovaný odstavec byl pouhým úvodem do následujících ekonomických a finančních rozborů; on je bohužel tím hlavním východiskem, o co se připravovaná změna opírá. Rozhodujícím kritériem pro to, zda má být cena pohřbu a hrobu ponechána vývoji na trhu nebo má být regulována rozhodnutím správního orgánu, by měl být podle mého názoru stav konkurence na relevantním trhu, nikoli ochrana spotřebitele. Vypravitelem pohřbu není vždy a nutně jen fyzická osoba. Pohřeb může vypravit i osoba právnická, zaměstnavatel, spolek, církev, stát, kraj, obec. Tyto spotřebitele je třeba považovat vždy za aktivní, tj. svědomité a pečlivé. Ideálním spotřebitelem v pohřebnictví je kritický spotřebitel, který je dobře informovaný, pozorný a chápající. V rámci sledovaných modelů je nejpravděpodobnější úmrtí seniora ve starobním důchodu. Dědic, před tím než svému zůstaviteli sjedná pohřeb, zpravidla ceny základních položek pohřbu porovnává, a to velmi snadno. Internet pronikl i do odvětví pohřebnictví. Pohřební ústavy totiž od roku 2015 již mohou ceníky mít na internetu, omezení reklamy v tomto oboru (zákon č. 40/1995 Sb., § 6a) se na internetové ceníky nevztahuje. To nakonec potvrzuje i publikované šetření v České republice u vdov a sirotků, který před třemi lety realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (srov. Höhne, S., Nešporová, O., Svobodová, K., Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti, v. v. i. Praha 2018, zveřejněné na internetových stránkách zde http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_436.pdf).

Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen mohou regulovat ceny v pohřebnictví, protože se jedná o trh, který je ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Podle MF dochází dokonce v oblasti zpopelňování těl zemřelých k tržnímu selhání a dohodám mezi krematorii narušujícím soutěž podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů2.

6.2 Nájemné z pozemků pro hrobová místa (výměr MF, část I. oddíl A položka č. 2.2)

Dosud je zachována regulace ceny za nájemné z pozemků pro hrobová místa, a to přestože u jiných typů pozemků určených k podnikání se od oklešťování cen ustoupilo. Provozovatelé a vlastníci pohřebišť jsou z tohoto důvodu jediní, jejichž pozemky podléhají regulaci. Paradoxem ovšem je, že tyto subjekty vesměs uplatňují nájemné mnohonásobně nižší, než jim dovoluje maximální cena stanovená MF. Pro navýšení nájemného vlastníkům zřejmě schází odvaha. Regulaci cen dle části I. oddílu B výměru MF využívá formou nařízení v současné době podle MF přibližně pouhých 70 obcí.3

Monika Holušová ve svém článku Obecné otázky pohřebnictví z pohledu obce4 logicky upozorňuje, že výměr MF neuvádí speciální definici „nájemného z pozemku pro hrobová místa“, a tím tedy v kontextu zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, platí, že se jedná o pozemek definovaný jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.

Na řádně provozovaných hřbitovech mi není znám za bezmála 20 let jediný případ, kdy by bylo zjištěno uplatňování ceny nepřiměřeně vysoké, respektive ceny zneužívající výsadního postavení na trhu s důsledkem poškozujícím spotřebitele. Obdobně je tomu v oblasti zpopelňování lidských pozůstatků. Tvůrci návrhů úprav se z uvedených důvodů rozhodli položku „Nájemné z pozemků pro hrobová místa“ zrušit s tím, že tato položka se stane jednou ze služeb položky „Služby hřbitovní poskytované na veřejném pohřebišti“, která nadále zůstane regulována pouze formou maximálních cen, které mohou obce stanovit v přenesené působnosti svým nařízením.

6.3 Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, včetně ceny urny (výměr MF, část I. oddíl B položka č. 7 + část II. položka č. 9)

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :