(De)regulace cen v pohřebnictví – 4. část – Kazuistika z roku 2020

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • (De)regulace cen v pohřebnictví – 4. část – Kazuistika z roku 2020 (PDF, 229.5 kB)

Autor Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

11.12.2020 19:15

Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Závěrečný, čtvrtý díl bude pravděpodobně zároveň úvodem do druhé série článků na shodné téma. Reforma cenové regulace v pohřebnictví se během roku 2020 nestihla dokončit. Teprve v listopadu, symbolicky na Památku zesnulých v průběhu druhé vlny pandemie covidu-19 a takřka měsíc před vydáním nového cenového výměru, Ministerstvo financí zahájilo distanční videokonferenční vypořádání připomínek k nám již známému návrhu svého zářijového materiálu „Revize cenové regulace MF“, rozeslaného do vnějšího připomínkového řízení Ministerstvu pro místní rozvoj, Asociaci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Generálnímu finančnímu ředitelství a třem spolkům sdružujícím podnikatele v pohřebnictví. Všechny připomínky zaslané MF byly zásadního charakteru a navzájem si často odporovaly nebo si alespoň konkurovaly. Z tohoto důvodu pro rok 2021 ponechá regulátor cenovou regulaci služeb až na níže uvedené nejméně nekonfliktní výjimky dle současného výměru MF, v roce následujícím bude se subjekty diskutována možnost celkového zrušení regulace.
Od nového roku (viz Výměr MF 1/2020*) dojde ke zrušení položky č. 10 části II. výměru MF, (Obřadní místnosti – věcné usměrňování cen), položky č. 2.2 oddílu A části I. výměru MF (Nájemné k hrobovému místu – maximální ceny stanovené MF), položky č. 10 oddílu B části I. výměru MF (Služby hřbitovní – maximální ceny stanovené kraji a obcemi) a konečně položky č. 11 části II. výměru MF, (Služby hřbitovní – věcné usměrňování cen). Od roku 2021 bude zároveň zavedena nová položka, v rámci maximálních cen stanovených obcemi či kraji, ve které bude pod hřbitovními službami stanoveno, že „do ceny lze zahrnout zejména náklady na nájemné z pozemků pro hrobová místa, nájemné z hrobových míst („kolumbária“) a související služby“.
MF bude v následujícím roce diskutovat možnost zrušení cenové regulace sociálních pohřbů s dotčenými subjekty od roku 2022 a na další období avizuje, že bude monitorovat vývoj v počtu nově vydaných nařízení obcí a krajů o maximálních cenách v pohřebnictví. Na základě tohoto „monitoringu“ budou položky výměru opětovně revidovány. Doufám tedy, že se zde příští rok znovu potkáme. Nyní se věnujeme trvalé problematice, totiž kontrole regulace cen. Ilustrujeme ji na konkrétní reálné kazuistice zkraje tohoto roku.

Tomáš Kotrlý

PLATÍ pro rok 2020

Seriál „(De)regulace cen v pohřebnictví“ zahrnuje tyto články:

9. Kazuistika z roku 2020 (Obřadní síň a sociální pohřby)

Z protokolu o kontrole SFÚ (oddělení cenové kontroly II) ze dne 20. května 2020, č. j. 87901/20/4423-13733-402110, spisová značka: 29254/20/442313733-08, provedené v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. o) ve spojení s ustanovením § 11 odst. 9 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, (dále jen „zákon o cenách“) vyplývá, že předmětem kontroly Správy hřbitovů a krematoria města XY bylo v kontrolovaném období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018 dodržování ustanovení zákona o cenách a souvisejících právních předpisů při uplatňování a kalkulaci věcně usměrňovaných cen za služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné umy s označením včetně ceny urny (dále jen „služby krematorií“), za pronájem obřadních místností pro smuteční obřady (dále jen „pronájem obřadních místností“), za pohřební služby spojené s pohřbením, které zajišťuje obec podle ustanovení § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, (dále jen „sociální pohřby“) a dodržování § 11 zákona o cenách při vedení cenové evidence.

Cenová kontrola byla zahájena v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen „kontrolní řád“) doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. 29276/20/4423-13733-402110 kontrolované osobě dne 13. února 2020. Současně s oznámením o zahájení kontroly byly vyžádány podklady k jejímu provedení.

9.1 Vyžádané podklady

1. Kopie aktuální koncesní listiny – předmět podnikání: Provozování pohřební služby včetně krematoria

2. Kopie ceníků uplatněných cen za nakupované služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a lidských exhumovaných ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, včetně ceny urny, platných za roky 2017 a 2018

3. Kopie ceníků pohřebních služeb pro služby spojené s pohřbením, které zajišťuje obec podle právního předpisu o pohřebnictví

4. Kopie ceníků uplatněných cen za pronájem obřadních místností pro smuteční obřady, platných za roky 2017 a 2018

5. Kopie kalkulací regulovaných cen pro služby uvedené v bodech 2. až 4.

6. Ekonomické podklady, na jejichž základě byly předmětné kalkulace zpracovány

7. Přehled celkových počtů uskutečněných případů (poskytnutých služeb) včetně přehledu tržeb, tzn. kremací, pronájmů obřadních místností a sociálních pohřbů v kontrolovaném období (každý rok zvlášť) ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona o cenách

8. K nahlédnutí účetnictví resp. daňovou evidenci kontrolovaného období včetně prvotních dokladů a příslušných smluv

  • výsledovky v detailu nákladových a výnosových účtů za období let 2017 a 2018,
  • účtový rozvrh pro roky 2017 a 2018,
  • rozvaha za roky 2017 a 2018,
  • výkaz zisků a ztrát za roky 2017 a 2018

9. K nahlédnutí podklady prokazující cenovou evidenci podle ustanovení § 11 zákona o cenách – evidence cen ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 vyhl. č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách (dále též „prováděcí vyhláška“).

Kromě zajišťování neregulovaných činností spojených s údržbou města a s provozováním pohřební služby poskytuje kontrolovaná osoba regulované služby jako službu krematoria, pronájem obřadní místnosti a službu vypravování sociálních pohřbů. Tyto služby podléhají cenové regulaci formou věcného usměrňování cen. V roce 2017 měla zisk ve výši 134 414 Kč, v roce 2018 měla zisk ve výši 84 640 Kč. Kontrolovaná osoba vede účetní evidenci a je plátcem DPH.

Pro kontrolované období nebyly vyhlášeny nařízením kraje a obce v těchto oblastech maximální ceny ve smyslu regulace cen podle výměrů MF části I. oddílu B položky č. 7 a č. 8, které by se vztahovaly k území města. Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o cenách jsou prodávající povinni vést evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji, pokud jde o ceny podléhající věcnému usměrňování cen a podle § 11 odst. 2 tohoto zákona jsou prodávající povinni uchovávat evidenci o cenách podle odst. 1 a kalkulace cen uvedených v odst. 1 písm. b) prokazující dodržení pravidel regulace tři roky po skončení platnosti ceny zboží.

Evidence cen, kterou jsou prodávající povinni uchovávat, musí podle § 1 odst. 1 prováděcí vyhlášky obsahovat údaje, z nichž je zřejmý název, popř. druh zboží, určené podmínky, k nimž se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je zboží prodáváno a počátek a konec období, v němž se za tuto cenu prodávalo. Podle § 1 odst. 2 prováděcí vyhlášky se kalkulace ceny podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o cenách zpracovává ve struktuře uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, pokud v cenovém rozhodnutí vydaném příslušným cenovým orgánem podle § 10 zákona o cenách není uvedena podrobnější struktura kalkulace. Podle § 1 odst. 4 prováděcí vyhlášky se kalkulace podle odst. 2 sestavuje na jednotkové množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku a množství prodeje zboží pro daný kalendářní rok.

9.2 Kontrolní zjištění

Kontrolovaná osoba nezpracovala, a tudíž kontrolujícímu orgánu neposkytla kalkulace cen uplatňovaných za pronájem obřadní místnosti a při prodeji služeb sociálních pohřbů. Dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o cenách jsou prodávající povinni uchovávat kalkulace cen prokazující dodržení pravidel regulace tři roky po skončení platnosti ceny zboží. Vzniklo tak podezření ze spáchání přestupku ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o cenách, podle kterého se právnická osoba podnikající jako prodávající dopustí přestupku tím, že nevede nebo neuchovává evidenci o cenách podle § 11. Nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl, a to ani u pronájmu obřadní síně, ani u činností souvisejících se zajištěním sociálních pohřbů.

9.3 Pronájem obřadní místnosti

...

* Cenový věstník 18/2020


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník

https://specialista-verejnasprava.cz/

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

UKONČENO 13. 2. 2020, záznam 10 dnů přednášek.

Akreditováno MV ČR jako e-learning!

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

K problematice veřejného sektoru je na Účetním Portálu mnoho článků.

 VÍTE, ŽE PŘIPRAVUJEME ONLINE SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU?

Lektorka Ing. Simona Pacáková

S členstvím balíček GOLD získáváte slevu na všechny produkty Účetního Portálu.

Informace o členství zde.

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

NOVINKA letošního podzimu:

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 KUPTE SI balíček SILVER A PŘEJDĚTE BEZ DOPLATKU DO balíčku GOLD. ANEBO POJĎTE DO TOHO NAPLNO A POJĎTE DO balíčku GOLD

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…


Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Články

Knihy

Online programy

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :