Dlouhodobý majetek - kdy a kam do přiznání k DPH?

AUDIO
Pro stažení MP3 kliknĕte pravým tlačítkem na ikonu a vyberte "Uložit odkaz jako..."

Audio nahrávka:
Audio přehrávač

Autor Ing. Bc. Lenka  Zábojová , Ing. Pěva Čouková 

18.11.2015 11:25

Ing. Bc. Lenka Zábojová Ing. Pěva Čouková
V článku je osvětlen princip DPH u dlouhodobého majetku. Při uplatňování DPH při pořízení dlouhodobého majetku je dobré vědět, k čemu bude majetek přesně používán - zda se jedná o ekonomické nebo neekonomické činnosti, popřípadě jejich kombinace. Ovlivní to výši nároku na odpočet. Kdy a na jaké řádky se zařazuje do daňového přiznání?

Jedná se o obchodní majetek, a to:

 • hmotný majetek (§ 2632 ZDP),
 • odpisovaný nehmotný majetek (§ 32a ZDP),
 • pozemky, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem (ZÚ) a rovněž i
 • technické zhodnocení hmotné majetku (§ 33 ZDP),
 • technické zhodnocení nehmotného majetku (§ 32a odst. 6 ZDP).

 

Technické zhodnocení se pro tyto účely rovněž považuje za samostatný majetek. Definice navazují na definice v ZDP.

 Dlouhodobý majetek – pojem pro účely ZDPH [§ 4 odst. 4 písm. e) ZDPH]

 

Tímto majetkem se rozumí dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností  vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil.

 

 Pořízení dlouhodobého majetku

 ð  Povinnost přiznat daň

 

Náplň řádku 3, 4 – uvedení hodnoty pořízeného dlouhodobého majetku z EU

Zde se vyplní základ daně a daň z pořízeného dlouhodobého majetku (nemusí být ještě uveden do užívání), který byl pořízen od osoby registrované k dani v jiném členském státě (jde o tzv. samovyměření, tzn., že pokud je dlouhodobý majetek využit pro ekonomické činnosti, tak na tyto řádky nutně navazuje řádek 43, 44)

 

Pokud je pořízeno zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě (§ 16  ZDPH) a nejedná se o dodání vč. instalace či montáže, přizná se daň z tohoto pořízení na řádek 3 či 4 přiznání podle příslušné sazby daně. Pokud se jedná o plátce DPH a  plnění slouží i pro ekonomickou činnost zdanitelnou, je zároveň nárok na odpočet daně, které se uplatní na řádcích 43 či 44. Osoba povinná přiznat a zaplatit daň je stanovena v § 108 odst. 1 písm. b) ZDPH, a to jak pro plátce, tak pro identifikovanou osobu, tzv. samovyměření. Identifikovaná osoba (§ 6g ZDPH) nemá nárok na odpočet DPH. U identifikované osoby se týká povinnost samovyměření v případě, že pořizuje z jiného členského státu zboží, které je předmětem daně. A kdy není pořízení zboží předmětem daně? Za předpokladu, že celková hodnota zboží bez daně nepřekročila v příslušném a ni bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč bez daně a pořídí je osoba uvedená v § 2a odst. 2 písm. b). Jedná se obecně o neplátce daně z přidané hodnoty.

Podle § 25 ZDPH vzniká povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu, nejpozději však k 15.dni po měsíci, v němž bylo boží pořízeno. Den vzniku povinnosti přiznat daň je podstatný i pro přepočet cizí měny na české koruny - plátce použije kurz platný pro něj v tento den.

 

Náplň řádku 7, 8 – uvedení hodnoty dovezeného dlouhodobého majetku z 3. země  

Zde se vyplní  základ daně a daň z dovezeného  dlouhodobého majetku (nemusí být ještě uveden do užívání), který byl dovezen  ze 3. země. Jde opět o tzv. samovyměření podle § 108 odst. 1 písm. e). Týká se jen plátce DPH a podmínkou je, že na jeho účet bylo zboží dovezeno tj. propuštěno do celního režimu. Platí pro režim volného oběhu, aktivního zušlechťovacího stylu i dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla. Daňovým dokladem je obvykle rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu - JSD a povinnost při dovozu zboží vzniká dnem rozhodnutí celního úřadu o propuštění zboží (§ 23 ZDPH a § 33 ZDPH).

Pokud plátce daně použije dlouhodobý majetek pro své ekonomické činnosti, tak hodnota vstupuje nejen na řádky 7, 8, ale také na řádky 43, 44.

 

Náplň řádku 10, 11 – uvedení hodnoty dovezeného dlouhodobého majetku z 3. země  

§ 92a - § 92e ZDPH stavební činnosti

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací plátci, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

 

ð Nárok na odpočet daně

 

a)      pořízený majetek s plným nárokem na odpočet

Jde o dlouhodobý majetek, u kterého má plátce plný nárok na odpočet, tzn. používá se pouze k ekonomické činnosti, která je na výstupu plně zdanitelným plněním.

 

b)     pořízený majetek s kráceným nárokem na odpočet (§ 76 ZDPH)

Jde o dlouhodobý majetek, u kterého má plátce nárok na krácený odpočet, tzn. používá  jej  jak  k ekonomické činnosti, která je na výstupu plně zdanitelným plněním, tak k ekonomické činnosti, která je na výstupu plněním osvobozeným bez nároku na odpočet daně (§ 51 ZDPH)

 

c)      pořízený majetek s poměrným nárokem na odpočet (§ 75 ZDPH)

Jde o dlouhodobý majetek, u kterého má plátce nárok na poměrný odpočet, tzn., že je majetek využíván jak k ekonomické činnosti, která je na výstupu plně, zdanitelným plněním, tak k činnosti neekonomické.

 

d)     Pořízený majetek s poměrným i kráceným nárokem na odpočet (§ 75§ 76 ZDPH)

Jde o dlouhodobý majetek, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši a v kráceném nároku, tzn. tento majetek je u plátce využíván jak k činnostem ekonomickým (zdanitelným i osvobozeným), tak k činnostem neekonomickým.

  

Náplň řádku 43, 44 – uvedení hodnoty pořízeného majetku

Na tyto řádky plátce uvede hodnotu pořízeného dlouhodobého majetku. Jde o hodnotu dlouhodobého majetku, který je pořízen v ČR nebo je pořízen od osoby registrované k dani v jiném členském státě, popř. ze 3. země Jde o pořízený dlouhodobý majetek, který souvisí s ekonomickou činností, a který je buď uveden ihned do užívání (pak patří uvést i na řádek 47) nebo ještě do užívání uveden není (pak jej plátce uvádí pouze na shora uvedených řádcích).

 

Náplň řádku 40, 41 majetek pořízený od plátců tedy v ČR

Na tyto řádky plátce uvede hodnotu pořízeného (pořizovaného) dlouhodobého majetku. Jde o hodnotu dlouhodobého majetku, který souvisí s ekonomickou činností, a který je buď uveden ihned do užívání (pak patří uvést i na řádek 47) nebo ještě do užívání uveden není a je pořizován postupně (pak jej plátce daně do doby zařazení uvádí pouze na shora uvedených řádcích).

 

Náplň řádku 45 – korekce odpočtů daně § 75, § 77, § 79, § 79c

Na tento řádek plátce uvádí:

 • korekce u používaného dlouhodobého majetku pro ekonomické i neekonomické činnosti (poměrný koeficient)

Na tento řádek plátce na konci prvního kalendářního roku uvede hodnotu rozdílu uplatněného nároku na odpočet daně vypočítanou podle § 75 odst. 4 ZDPH, který stanovil kvalifikovaným odhadem. Hodnota rozdílu se uvede pouze v případě, že poměrný koeficient stanovený odhadem při pořízení dlouhodobého majetku oproti poměrnému koeficientu vypočteného podle skutečného použití činí více než 10 procentních bodů. Zaokrouhluje se na celé procento nahoru (§ 75 odst. 3 ZDPH).

Uvádí se sem i korekce u ostatních výdajů v režimu § 75 odst. 1 ZDPH, které spadají do režimu poměrného koeficientu např. náklady spojené s dlouhodobým majetkem, který podléhá režimu § 75 ZDPH. Pokud se tak plátce daně rozhodne, spojené náklady mají režim shodný jako známe u dlouhodobého majetku (benzín, pneumatiky, výdaje charakteru technického zhodnocení, které nejsou technickým zhodnocením podle ZDP). Je však s výjimkou dlouhodobého majetku možno zvolit pro tyto náklady také režim podle § 75 odst. 2 ZDPH, kdy ke korekcím ke konci roku nedochází.

Tato korekce se provádí ve vztahu k celému uplatněnému odpočtu DPH, a to v prvním roce tj. v roce zařazení do používání. V dalších letech již pracujeme s n-tinami (pětinami, desetinami), a to na řádku 60 přiznání k DPH. Na každý dlouhodobý majetek se vypočítává podle zvoleného vlastního kritéria poměrný koeficient samostatně.

Více naleznete v příkladu DPH § 075-001 Pořízení a využití automobilu s poměrným nárokem na odpočet autorky Pěvy Čoukové (revidovala ing. Olga Hochmannová)

Dále se na řádku 45 uvádí také:

 • hodnotu pořízeného dlouhodobého majetku při registraci § 79 ZDPH, nebo
 • zbývající hodnotu pořízeného dlouhodobého majetku při ukončení registrace § 79c ZDPH.

Podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet při registraci k DPH je skutečnost, že dlouhodobý majetek souvisí s jeho ekonomickou činností a byl pořízen maximálně 12 měsíců přede dnem účinnosti registrace. Při ukončení registrace postupuje plátce opět podle § 79 ZDPH.

 

Náplň řádku 53 – vypořádání odpočtu daně

Na tomto řádku se z daňových přiznání obvykle za celé kalendářní období vypočítá vypořádací koeficient za daný kalendářní rok a také se vypočítá změna odpočtu, a tento koeficient je jen jediný, nikoliv za jednotlivé dlouhodobé majetky. Tento koeficient je současně zálohovým koeficientem pro následující kalendářní rok a v daňových přiznáních následujícího kalendářního roku se uvádí na ř. 52.

Tato korekce se provádí ve vztahu k celému uplatněnému odpočtu DPH u dlouhodobého majetku, a to v prvním roce tj. v roce zařazení do používání. V dalších letech již pracujeme s n-tinami (pětinami, desetinami), a to na řádku 60 přiznání k DPH.

Náplň řádku 47 – uvedení hodnoty převedeného majetku do používání majetku 

Na řádku 47 plátce uvede hodnotu pořízeného dlouhodobého majetku vymezeného v § 4, odst. 4 písm. d) a e). Okamžik, kdy je dlouhodobý majetek uveden na řádek 47, je vždy uvedení majetku do užívání (nikoliv jeho samotné pořízení), a proto je účelné, aby v řádku 47 byl majetek uveden vždy jednorázově v momentě zařazení do užívání, a to v jeho celé výši. Znamená to, že plátce nebude uvádět pořizovaný majetek tak, jak si postupně uplatňuje odpočet daně, ať už na základě poskytnutých úplat před datem uskutečnění zdanitelného plnění, či na základě dílčích plnění, ale vždy pouze jednorázově při zařazení majetku do užívání. Takto se klidně může stát, že hodnota řádku 47 ve zdaňovacím období několikanásobně převýší celkovou hodnotu uplatňovaného odpočtu daně.

Uvede se zde základ daně a daň na vstupu případně poměrná výš obojího.

 

Z poučení k přiznání k DPH

ř. 47 Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) – uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu u majetku pořízeného nebo vytvořeného vlastní činností, vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d)e), a to najednou v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byl převeden do užívání. Neuvádějí se zde zálohy nebo přijatá dílčí plnění při pořizování majetku vlastní činností. Pokud je nárok na odpočet daně uplatněn v poměrné výši podle § 75, uvede se zde také v poměrné výši.

 

ð  Kdy není nárok na odpočet daně (§ 72 ZDPH)

 

Zákaz odpočtu při činnostech, která souvisí s osvobozenými  plněními bez nároku na odpočet daně (§ 72 ZDPH)

 

Nárok na odpočet nelze uplatnit u přijatých zdanitelných plnění použitých pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně podle § 51 ZDPH. Jedná s o

 

a)    základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52 ZDPH),

b)    rozhlasové a televizní vysílání (§ 53 ZDPH),

c)    finanční činnosti (§ 54 ZDPH),

d)    penzijní činnosti (§ 54a ZDPH),

e)    pojišťovací činnosti (§ 55 ZDPH),

f)     dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56 ZDPH),

g)    nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a ZDPH),

h)    výchova a vzdělávání (§ 57 ZDPH),

i)      zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58 ZDPH),

j)      sociální pomoc (§ 59 ZDPH),

k)     provozování loterií a jiných podobných her (§ 60 ZDPH),

l)      ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61 ZDPH),

m)   dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62 ZDPH).

 

Zákaz odpočtu při neekonomických činnostech

 • Nárok na odpočet nelze uplatnit u přijatých plnění, které plátce použije pro soukromé účely, nebo pro účely, za které není úplata. Zde spadá i celý výkon veřejné správy (územně samosprávné celky tj. obce).
 • V případě, že tato přijatá plnění budou souviset jak s činnostmi, které plátce na výstupu zdaňuje, tak s činnostmi, které jsou neekonomické, plátce použije poměrný odpočet dle § 75 ZDPH.

  

ð  Úprava odpočtu daně v letech následujících po zařazení dlouhodobého majetku (§ 78  ZDPH)

 

Náplň řádku 60 – úprava odpočtu daně používaného majetku

Podstata úpravy odpočtu daně

Uplatněný nárok na odpočet daně plátce musí v souladu se zákonem o DPH § 78 porovnávat v následujících buďto 5-ti letech (u dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení, který není nemovitou věcí) nebo v následujících 10-ti letech (u dlouhodobého majetku, který je nemovitou věcí). V návaznosti na typ plnění, k němuž bude použit, pak plátce může uplatnit plný nárok na odpočet daně, krácený nárok na odpočet daně, případně nárok na odpočet daně dle ustanovení § 75 ZDPH vznikne v poměrné výši. Podstatou úpravy odpočtu daně je postihnout, a daňově zohlednit, změnu účelu použití majetku, neboť tento nemusí být následně využíván stále ke stejnému účelu jako v době pořízení, kdy plátce vyhodnocoval podmínky pro možnost či nemožnost uplatnění nároku na odpočet daně. Úprava se provádí pouze u vymezeného majetku v návaznosti na změnu způsobu využívání tohoto majetku, a to pouze v rámci stanoveného časového úseku. Výsledkem provedené úpravy odpočtu daně může být jak zvýšení částky odpočtu daně, tak její snížení.

 

Povinnost, či možnost, provedení úpravy odpočtu daně

Povinnost provést úpravu odpočtu daně u vymezeného majetku při změně účelu jeho použití vzniká plátci v případě, pokud byl uplatněn nárok na odpočet daně v plné výši a byl použit pro účely, pro které je povinnost krátit nárok na odpočet daně koeficientem nebo pro účely, kdy nárok na odpočet daně není vůbec. Povinnost provést úpravu odpočtu daně vzniká také v tom případě, kdy byl původně uplatněn u majetku nárok na odpočet daně již krácený koeficientem a majetek se použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně není. Povinnost provedení úpravy nastává tedy v těch případech, kdy se původně uplatněná částka odpočtu daně snižuje. V opačném případě jde o možnost úpravy odpočtu ve prospěch plátce a je na rozhodnutí plátce, zda této možnosti pro účely zákona o DPH využije, či nikoliv.

 

Časový úsek

Odpočet daně u pořízeného vymezeného majetku podléhá úpravě, pokud ke změně v nároku na odpočet daně v důsledku změny účelu jeho použití dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení dojde v období pěti po sobě jdoucích kalendářních letech a u nemovité věci a technického zhodnocení nemovité věci 10 let, počínaje rokem, ve kterém byl majetek pořízen. V následujících letech pak již úprava odpočtu daně prováděna být nemůže, ačkoli samozřejmě u vymezeného majetku ke změnám účelu jeho využití může nadále docházet. U vymezeného majetku, který byl vytvořen vlastní činností a převeden do užívání, se období pro úpravu odpočtu daně vymezuje jako období zahrnující rok, ve kterém byl majetek převeden do užívání a následující čtyři (popř. devět) kalendářních let. Rovněž v návaznosti na vymezení technického zhodnocení jako samostatného majetku pro účely ustanovení § 78 ZDPH bylo nutno přesně vytýčit období, ve kterém bude úprava prováděna. Toto období bylo tedy vymezeno jako období zahrnující rok, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání a následující čtyři (popř. devět) kalendářních let.

 

Uplatnění v daňovém přiznání

Úpravu odpočtu daně provádí plátce za kalendářní rok v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém ke změně účelu použití došlo. Vypočtenou částku (případně součet vypočtených částek) uvede do řádku 60 přiznání k dani z přidané hodnoty. Vznikl-li plátci nárok na zvýšení odpočtu daně, uvede částku s kladným znaménkem, vznikla-li plátci povinnost snížit odpočet daně, uvede částku se záporným znaménkem.

  

 Nájem dlouhodobého majetku

 

Náplň řádku 1 – nájem dlouhodobého majetku

Na tento řádek patří příjem z ekonomických činností v souvislosti s nájmem dlouhodobého majetku. Může jít o krátkodobý i dlouhodobý nájem. Může jít o nájem hmotné movité věci, hmotné nemovité věci, nehmotné věci. U vybrané nemovité věci jde buď o krátkodobý nájem, nebo o dlouhodobý nájem. V případě dlouhodobého nájmu, musí být vybraná nemovitá věc pronajata plátci DPH pro uskutečňování jeho ekonomických činností § 56a, odst. 2 a 3 ZDPH. Nemůže se tedy stát, že by například část budovy obecního úřadu byla pronajata jiné obci plátci DPH s daní z přidané hodnoty pro uskutečňování výkonu veřejné správy, tedy pro neekonomickou činnost.

 

Krátkodobým nájmem vybrané nemovité věci se pro účely § 56a odstavce 1 písm. a) ZDPH rozumí nájem nemovité věci, s výjimkou pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, popřípadě i nájem vnitřního movitého vybavení či dodání plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin
(§ 56a odst. 2 ZDPH).

 

V případě dlouhodobého nájmu, se plátce může rozhodnout, že se u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň (§ 56a odst. 3 ZDPH).

To jsou situace, kdy nájem bude na řádku 1 daňového přiznání k DPH.

 

Náplň řádku 50 – nájem vybrané nemovité věci (§ 56a ZDPH)

Na tento řádek patří příjem z dlouhodobého nájmu vybrané nemovité věci. Půjde většinou
o majetek, který plátce pronajímá neplátcům DPH  ( např. byty) , ale může jít i o nájem plátcům DPH k jejich ekonomickým činnostem, u kterého plátce nevyužil  ustanovení
v § 56a, odst. 3 ZDPH.

Jedná se tedy podle § 51 ZDPH o plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně.

 

 Vyřazení dlouhodobého majetku

 

Náplň řádku 1, 2 – prodej dlouhodobého majetku

Na tento řádek patří příjem z prodeje dlouhodobého majetku a to jak věcí nehmotných, tak věcí hmotných, tak nemovité věci. Jde o dlouhodobý majetek, který souvisí s ekonomickou činností plátce a dále jde o ten majetek, při jehož pořízení měl plátce nárok na odpočet DPH.

 

Náplň řádku 50 – prodej (dodání) dlouhodobého majetku

Na tento řádek patří příjem z prodeje, tedy dodání, vybrané nemovité věci, které je osvobozeno od daně na výstupu dle § 56. Osvobozený prodej, tedy dodání, vybrané nemovité věci lze, pokud je to pro plátce výhodnější, prodat i v režimu zdanění, tj. uvést ho na řádek 1, či 2  daňového přiznání. Není rozhodující, zda na druhé straně je plátce DPH, či nikoliv.

 

Náplň řádku 51 – prodej (dodání) dlouhodobého majetku

Na tento řádek patří příjem z prodeje, tedy dodání, dlouhodobého majetku a to ať toho, který je na výstupu zdaňován v řádcích 1, či 2, nebo osvobozen bez nároku na odpočet daně v řádcích 50. Důvodem uvádění hodnoty na tyto řádky je to, že prodej (dodání) dlouhodobého majetku nevstupuje do výpočtu vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH a ani do výpočtu obratu dle § 4a ZDPH . Prodej, tedy dodání, se uvede do levého či pravého sloupce řádku 51 podle toho, zda se bude jednat o plnění s nárokem na odpočet daně, či bez nároku na odpočet daně. Např. prodej (dodání) stavebního pozemku se uvede jako zdanitelné plnění do řádku 1 a do řádku 51 levého sloupce, zatímco prodej (dodání) vybrané nemovité věci osvobozené po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby se jako plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (§ 56 ZDPH) uvede do řádku 50 a zároveň na řádek 51 do pravého sloupce. 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :