PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-008-005 - Dluhopis s kuponem

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-008-005 - řešení 2015 (PDF, 45.4 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-008-005 - zadání 2015 (PDF, 50.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

20.2.2015 10:19

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Dluhopis s kuponem

PLATÍ pro rok 2015

Příklad – Nákup dluhopisu s kupónem

Dne 30. června roku 2014 nakoupila právnická osoba dluhopis za cenu pořízení 103 600 Kč s naběhlým úrokem ve výši 6 000 Kč (celkem zaplaceno 109 600 Kč).

Dluhopis byl emitován 1. 1. 2014 a je splatný 31. 12. 2015, úrok je splatný při splatnosti dluhopisu.

Dluhopis má jmenovitou hodnotu ve výši 100 000 Kč. Úroková míra je pro jednoduchost 12 % p.a.

Pro zaúčtování nákupu dluhopisu bude použit syntetický účet 065 – Dlužné cenné papíry držené do splatnosti s analytickým rozdělením:

065/01 – Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - cena dluhopisu

065/02 – Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - úrok

 

Č.

Text

Částka v Kč

MD

Dal

Účetní operace 2014

1.

Nákup dluhopisu – samostatně evidována cena dluhopisu

 

 

 

2.

Nákup dluhopisu – samostatně evidován naběhlý úrokový výnos

 

 

 

3.

Úhrada za dluhopis z běžného účtu

 

 

 

4.

31. 12. 2014

Úrok za dobu držby dluhopisu BRUTTO

1 000 Kč měsíčně

 

 

 

5.

31. 12. 2014

Ztráta z nákupu dluhopisu ve věcné a časové souvislosti

........................... měsíčně

 

 

 

Účetní operace 2015

PZ

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015

 

 

 

PZ

Počáteční zůstatek – úrokový výnos k 1. 1. 2015

 

 

 

1.

31. 12. 2015

Úrok za dobu držby dluhopisu

………………………. měsíčně – BRUTTO

 

 

 

2.

31. 12. 2015

Ztráta z nákupu dluhopisu ve věcné a časové souvislosti

………………………. měsíčně

 

 

 

3.

Pohledávka z titulu nominální hodnoty

 

 

 

4.

Pohledávka z titulu výplaty úroku v BRUTTO

 

 

 

5.

Příjem na běžný účet

 

 

 

 

*) Podle názoru autorky není nutno převádět (účtovat) na účet 378.

 

Poznámka

U fyzické osoby je nutno účtovat úrokový výnos v návaznosti na ČÚS 019 – Náklady a výnosy, bod 4.1.2 v hodnotě netto, protože podle ZDP nelze započíst na celkovou daňovou povinnost. To v praxi znamená, že časově rozlišovat můžeme úrok pouze ve výši netto.


Zákon o daních z příjmů

§ 23 Základ daně

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují

a) u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny příjmy, z nichž  

je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

b) příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4,

c) příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základního

kapitálu,

d) částky, které již byly zdaněny podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka

zaniklého bez provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce,

 

§ 36 Zvláštní sazba daně

 

(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 nebo 9 stanoveno jinak, činí 15 %, a to

a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu; u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich emisním kursem, z úrokového příjmu z dluhopisu 35a), ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2,

 

———

35a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Předpis byl zrušen zákonem č. 190/2004 Sb.

35b) § 786 a 787 občanského zákoníku.

35d) § 716 a násl.obchodního zákoníku.

 

Přechodná ustanovení zákona č. 438/2003 Sb.

30. Daň z úrokových příjmů uvedených v § 36 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., u níž povinnost plátce srazit nastala v průběhu roku 2003, se započte na celkovou daňovou povinnost za podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., ve zdaňovacím období nebo v období, za které je povinnost podat daňové přiznání podle § 38m zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, které započalo v roce 2003. Obdobně se postupuje v případě, kdy nelze sraženou daň nebo její část započíst na celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je nižší než daň sražená.

 

České účetní standardy


ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy

4. Postup účtování

4.1. Účtová třída 6 – Výnosy

4.1.2. V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň z příjmů vyúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na příslušný účet účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, plynou-li ze zahraničí, se účtují v brutto částce a, plynou-li z tuzemska, se účtují v netto částce.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :