Vysvětlivky ke změnám DPH v EU – 1. část – Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu („Call-off Stock“) uvnitř území Evropské unie

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu („Call-off Stock“) uvnitř území (PDF, 363.2 kB)

Autor Ing. Martin Bortlík 

Sdílí Codexis 18.11.2020 23:08

Ing. Martin Bortlík
Přinášíme Vám první část čtyřdílného seriálu článků pana Martina Bortlíka, v kterém nás postupně seznámí s obsahem „Vysvětlivek ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock, plnění v řetězci a osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně“.

Jana

PLATNÉ od 01.01.2020

Seriál k Vysvětlivkám ke změnám DPH v EU od Ing. Martina Bortlíka zahrnuje tyto články:

  • 1. část – Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu („Call-off Stock“) uvnitř území Evropské unie
  • 2. část – Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 9. 2020 (připravujeme)
  • 3. část – Plnění v řetězci při jedné přepravě v rámci Evropské unie (připravujeme)
  • 4. část – Doklady o přepravě (připravujeme)

1. Úvod

Při obchodování se zbožím mezi členskými státy Evropské unie je často využíván zvláštní daňový režim označovaný anglických názvem „Call-off Stock“. Tento zvláštní režim byl v minulosti využíván v řadě členských států Evropské unie, Českou republiku nevyjímaje, ale nebyl upraven ve Směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice o DPH“).

Pojmem „Call-off Stock“ se označuje situace, kdy v době přepravy zboží do jiného členského státu dodavatel již zná totožnost pořizovatele zboží, jemuž bude zboží dodáno v pozdější fázi po ukončení přepravy zboží v členském státě určení. Za předchozího stavu zde vznikalo domnělé dodání (v členském státě zahájení přepravy zboží) a domnělé pořízení uvnitř Společenství (v členském státě ukončení přepravy zboží), po kterých následuje „domácí“ dodání v členském státě ukončení přepravy zboží, v němž musí být navíc dodavatel identifikován (registrován) pro účely daně z přidané hodnoty.

S účinností od 1. ledna 2020 se pro tento režim skladu v Evropské unii zavádějí nová harmonizovaná pravidla a standardizované postupy, které celý postup zjednodušují. Tato pravidla byla zavedena Směrnicí Rady (EU) 2018/1910, kterou se mění Směrnice o DPH. Při splnění určitých přesně vymezených podmínek v režimu skladu se přemístění zboží do jiného členského státu nebude považovat za uskutečněné plnění, nevznikne povinnost přiznat daň z titulu pořízení zboží při jeho přemístění a následné dodání zboží předem známému odběrateli se bude považovat za dodání zboží do jiného členského státu. Daň z titulu pořízení zboží v tomto případě přizná odběratel.

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která je součástí zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojího zdanění, se pravidla pro dodání a pořízení zboží s přemístěním v režimu skladu upravují v novém § 18 a v navazujících ustanoveních zákona o DPH, a to v souladu s uvedenými předpisy EU. Původní záměr účinnosti tohoto zákona od 1. ledna 2020 byl v důsledku průtahů s projednáním a následným schválením několikrát posunován. Jeho účinnost se nakonec protáhla o téměř ¾ roku a připadla na 1. 9. 2020. Mnozí z vás si mohou položit otázku, od kdy jsou plátci daně vázáni postupem podle novelizovaného zákona o DPH. Tato situace tu již v minulosti nastala několikrát a v tomto ohledu se lze dovolávat tzv. přímého účinku Směrnice o DPH, jakožto nadřazené právní normy. Do nabytí účinnosti zákona tak byli plátci oprávněni postupovat podle Směrnice o DPH, avšak při splnění všech ve Směrnici o DPH uvedených podmínek. Uvedené potvrdila v lednu 2020 i Finanční správa v Informaci k novele zákona o DPH č.j. 1832/20/7100-20116-050701 zveřejněné na www.financnisprava.cz či na Účetním Portálu ZDE.

V kontextu výše uvedeného k účinnosti novely zákona o DPH je třeba vzít v úvahu přechodná ustanovení, kdy podle prvního až třetího bodu přechodných ustanovení lze uvést, že pro pohyb zboží mezi členskými státy, tj. i přemístění zboží podle původního § 13 odst. 6 zákona o DPH se aplikuje předchozí znění, pokud bylo uskutečněno přede dnem nabytí účinnosti novely.

Jinými slovy, postup podle Směrnice o DPH je v tomto případě možností, nikoliv povinností, plátce.

2. Základní pojmy

Přemístění zboží je v novelizovaném znění zákona o DPH vymezeno v návaznosti na čl. 17 Směrnice o DPH v § 4 odst. 5 zákona o DPH. Podle tohoto odstavce se přemístěním zboží pro účely DPH rozumí odeslání nebo přeprava zboží, které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy do členského státu, do něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno touto osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou. Přemístění zboží se obecně z hlediska členského státu, odkud je zboží přepraveno, posuzuje jako dodání zboží do jiného členského státu (a uvádí se s kódem 1 do souhrnného hlášení), které je za obdobných podmínek jako standardní dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně. Z hlediska členského státu, kam je zboží přepraveno, se jeho přemístění obecně posuzuje jako pořízení zboží z jiného členského státu, z něhož musí být v tomto členském státě přiznána daň. Obvykle je tato povinnost spojena i s registrací k DPH v tomto členském státě.

Přemístěním zboží v režimu skladu se pro účely DPH podle § 18 odst. 1 novelizovaného znění zákona o DPH rozumí přemístění zboží prodávajícím za účelem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, a to za splnění stanovených podmínek:

  1. V době zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží zná prodávající daňové identifikační číslo (DIČ) kupujícího, vydané členským státem ukončení odeslání nebo přepravy zboží, a musí prokázat, že zboží bude následně dodáno kupujícímu na základě ujednání mezi kupujícím a prodávajícím.
  2. Prodávající uvede přemístění tohoto zboží v evidenci pro účely DPH. Jaké údaje musí být v této evidence uvedeny, je vysvětleno v dalším textu. Dále je prodávající povinen uvést DIČ kupujícího, vydané členským státem ukončení odeslání nebo přepravy zboží, v souhrnném hlášení. Pravidla pro vykazování přemístění zboží v souhrnném hlášení ze strany plátce jako prodávajícího jsou vysvětlena v další části.

Prodávajícím se pro účely režimu skladu rozumí podle § 18 odst. 2 písm. a) novelizovaného znění zákona o DPH osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, uskutečňující přemístění zboží v režimu skladu, která nemá v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží sídlo nebo provozovnu. Prakticky to znamená, že režim skladu nemůže využít prodávající, který má sídlo v členském státě, odkud je zboží přepraveno, a v členském státě, kde je ukončena přeprava, má provozovnu. V tomto případě musí postupovat jako při standardním přemístění zboží.

Kupujícím se pro účely režimu skladu rozumí podle § 18 odst. 2 písm. b) novelizovaného znění zákona o DPH osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, na kterou má být podle § 18 odst. 1 zákona o DPH následně převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník.

3. Základní principy režimu skladu

...


JAK JSTE NA TOM S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021, 12 dnů vzdělávání.

Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Skupina není zatím uzavřená, takže můžete vytěžit maximum – tj. offline v Bohuňovicích & online dárkem k tomu…

Počet míst je omezen a bude změněno na UZAVŘENÁ SKUPINA… pojďte do akce!!

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

Získáte tyto články k problematice DPH k 1. 1. 2021 a mnoho dalších článků:

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

  A KDO CHCE VÍCE KE STUDIU, MŮŽETE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE –MŮŽETE VIDĚT, ŽE „GOLĎÁCI“ MAJÍ 30 % SLEVU

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme knihu k DPH k 1. 1. 2021 – zatím se můžete těšit.

Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

  A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC?

Víte, že jako členové od balíčku GOLD máte k dispozici na Účetním Portále konsolidovanou verzi směrnice, nařízení i vysvětlivky?

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLD. Anebo pojďte do toho naplno a pojďte do balíčku GOLD

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka daňové a účetní kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :