I - 22 - Dotace v cizí měně

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Ke stažení

Autor prof. Ing. Libuše Müllerová CSc., Ing. Jiří Pelák Ph.D., doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

19.09.2011

I – 22

Dotace v cizí měně

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních předpisů. Postup popsaný v této interpretaci poskytuje účetní jednotce návod v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání.

 

Popis problému

1. Existují případy, kdy účetní jednotky obdrží dotaci (např. fondů EU) v cizí měně.

2. Přijatá dotace představuje do okamžiku jejího použití závazek vůči poskytovateli dotace, že bude použita na stanovený účel, účtovaný ve prospěch odpovídajícího účtu Zúčtování dotací. Její použití je pak účtováno ve věcné a časové souvislosti na vrub tohoto účtu souvztažně s účtem výnosů nebo majetku v závislosti na účelu dotace a způsobu jejího zúčtování.

3. V případě, že existuje nezpochybnitelný nárok na dotaci (viz ČUS č. 017 bod 3. 7., a také Interpretace NÚR I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace), účetní jednotka z důvodu dodržení zásady akruálního principu o tomto nároku účtuje před jejím připsáním na účet.

4. Otázka zní

a) zda po přijetí dotace, kdy byla přijata nárokovaná výše cizí měny, avšak po

přepočtu novým kursem v jiné korunové výši, vzniká kursový rozdíl,

b) jak účtovat situaci, kdy byla přijatá dotace v jiné než nárokované výši,

c) jak účtovat případné vrácení dotace při nedodržení stanovených podmínek nebo při jejím nečerpání, a zda při tom vzniká kursový rozdíl.

 

Řešení

5. Nezpochybnitelný nárok na dotaci se zaúčtuje ve prospěch účtu Zúčtování dotací souvztažně na vrub účtu Jiné pohledávky.

6. Pro vyčíslení korunové hodnoty nároku na dotaci se použije kurs (aktuální nebo pevný) dle okamžiku uskutečnění účetního případu, kterým je okamžik, kdy se nárok na dotaci stal nezpochybnitelným (např. datum, kdy účetní jednotka obdrží písemnou informaci o nároku na přidělení dotace).

7. Dotace zaúčtovaná na účtu Zúčtování dotací představuje zdroj v korunové hodnotě, který bude použit k pokrytí provozních nákladů či nákladů na investici (v závislosti na účelu dotace), tj. korunová hodnota stanovená dle předchozího odstavce je konečná a nadále se nijak neupravuje o změny cizoměnového kursu.

8. Korunové vyjádření devizové pohledávky nároku na dotaci se však již upravuje s ohledem na vývoj cizoměnového kursu, kdy vzniká kursový rozdíl, a to jak k rozvahovému dni v případě, že dotace dosud nebyla přijata, tak při přijetí dotace.

9. V případě, že obdržená částka cizí měny se liší od zaúčtovaného nároku vyjádřeného v cizí měně, je třeba tento nárok nejprve opravit (snížit nebo zvýšit), a to za použití původního kursu, kterým byl nárok zaúčtován, tj. v důsledku změny odhadu nárokované částky vyjádřené v cizí měně nevzniká kursový zisk/ztráta. Kursový zisk/ztráta vzniká pouze mezi korunovou hodnotou upraveného nároku a skutečně přijatou korunovou hodnotou.

10. Pokud má účetní jednotka povinnost vrátit celou dotaci, která již byla zúčtována do výnosů (dotace na úhradu nákladů) nebo snížila pořizovací cenu dlouhodobého majetku (dotace na investici), zaúčtuje se závazek vůči poskytovateli dotace souvztažně jako storno výnosů (je-li to v účetním období, ve kterém došlo ke zúčtování dotace) nebo na vrub nákladů (je-li to v některém z následujících účetních období), případně na vrub dlouhodobého majetku (zvýšení pořizovací ceny). Korunová částka na účtu Zúčtování dotace je v tomto případě stejná jako částka, která byla při použití dotace zúčtována. Závazek z titulu vrácení dotace se zaúčtuje již v aktuálním nebo pevném kursu s vyčíslením kursového rozdílu.

11. Pokud má účetní jednotka povinnost vrátit pouze část dotace, která již byla zúčtována, postupuje se obdobně jako v odstavci 10 s tím, že se pracuje s poměrnou částí vracené dotace.

12. V případě povinnosti vrátit dotaci z důvodu jejího nečerpání se zůstatek na účtu Zúčtování dotací přeúčtuje v korunové výši ve prospěch závazku vůči poskytovateli dotace. Závazek se již vyjádří v aktuálním nebo pevném kursu s vyčíslením kursového rozdílu.

13. Po vrácení dotace se vyrovná závazek z běžného nebo devizového účtu a zaúčtuje se příslušný kursový rozdíl, který na účtu závazku vznikl mezi kursem v okamžiku zaúčtování povinnosti vrátit dotaci a kursem použitým při vrácení dotace. Pokud mezi vrácením dotace a zaúčtováním závazku vrátit dotaci nastane rozvahový den, je nutné vyčíslit vzniklý kurzový rozdíl k tomuto okamžiku a zaúčtovat ho jako kurzový zisk/ztrátu.

 

Zdůvodně

14. Nezpochybnitelný nárok na dotaci se účtuje v souladu s ČUS č. 017 bod 3.7. jako pohledávka.

15. Situace, že účetní jednotka obdrží dotaci dříve, než začne realizovat účel, na který je dotace přidělená, je bez problémů, ať se jedná o dotaci v české nebo v cizí měně. V tom případě je známa korunová částka dotace a v té pak již probíhá její čerpání.

16. Tato interpretace však řeší situaci, kdy je třeba z důvodu zajištění věcné a časové souvislosti s příslušným obdobím pokrýt náklady, na které bude dotace přidělena, nebo snížit pořizovací cenu dotované investice. Proto doporučuje v případě nezpochybnitelného nároku na dotaci o tomto nároku účtovat (viz též I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí dotace).

17. Z důvodu pohybu kursu vznikne kursový rozdíl mezi pohledávkou (tj. nárokem na dotaci) a jejím vyrovnáním (přijetím dotace). Kursový rozdíl zde vzniká pouze na účtu pohledávky, a to stejně jako u jakékoliv jiné cizoměnové pohledávky. Na účtu Zúčtování dotací se však nadále pracuje jen s korunovou hodnotou, a to z toho důvodu, že tento závazek není závazkem vyjádřený v cizí měně dle §4 odst. 12 a § 24 odst. 6 zákona o účetnictví. To, zda je závazek vyjádřen v cizí měně, je dáno měnou, ve které má být tento závazek vypořádán. V případě závazku ze zúčtování dotací se nejedná o závazek představující budoucí odliv cizoměnových peněžních prostředků, nýbrž o zdroj na pokrytí provozních nákladů či nákladů na investici, které jsou zaúčtovány rovněž v korunové hodnotě.

18. Problém nastává tehdy, když dotace není přijatá ve stejné výši, v jaké byla nárokovaná; v tom případě je třeba opravit původní účtování nároku na dotaci a její zúčtování za použití stejného kursu, jakým byl nárok a zúčtování původně zaúčtováno. V tomto případě se u zdroje na účtu Zúčtování dotací nejedná o předpis a úhradu, při kterém vzniká kursový rozdíl, ale o změnu odhadu. Kursový rozdíl pak opět vzniká pouze na účtu pohledávky.

19. Při vrácení dotace (ať již z důvodu jejího nevyčerpání, nebo porušení podmínek) vzniká závazek vrátit dotaci. Na účtu Zúčtování dotací se povinnost vrácení zaúčtuje v hodnotě původního nároku souvztažně ve prospěch závazku vůči poskytovateli dotace. Kursový rozdíl vznikne v tomto případě na účtu závazku mezi kursem při zaúčtování povinnosti vrátit dotaci a kursem úhrady.

 

Datum schválení této interpretace NÚR: 19.9.2011

 

Zpracovali:

Prof. Ing. Libuše Mullerová, CSc

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D,

katedra finančního účetnictví a auditingu

Fakulta financí a účetnictví

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace