Dovolená

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Dovolená (PDF, 339.9 kB)

Autor Mgr. Zdeněk Schmied 

18.8.2021 19:17

Mgr. Zdeněk Schmied
V důsledku přijetí zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, doznala právní úprava dovolené od 1. 1. 2021 zásadních koncepčních změn. Nejen tyto změny si připomeneme v následujícím článku pana Zdeňka Schmieda, který je současně i ukázkou z naší publikace Průvodce mzdovou problematikou 2021, jejíž dotisk jsme pro Vás v těchto dnech zajistili.

Jana

PLATNÉ od 01.01.2021

Článek je ukázkou z knihy Průvodce mzdovou problematikou 2021.

1. Úvod

Čerpání každoroční placené dovolené je jedním z nejvýznamnějších práv zaměstnanců v pracovním poměru. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) upravuje dovolenou v části deváté. Přitom vychází důsledně ze Směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, a proto, i když umožňuje ve smyslu ústavní zásady „je dovoleno vše, co zákon nezakazuje“ sjednat právo na dovolenou v určitém rozsahu odchylně, vždy musí být respektován požadavek zajištění práva zaměstnance na minimální výměru dovolené v délce alespoň 4 týdnů za kalendářní rok.

Novela ZP přinesla od 1. 1. 2021 zásadní změnu právní úpravy dovolené, která se napříště odvíjí od délky týdenní pracovní doby zaměstnance (dále jen „TPD“) a počtu celých násobků této TPD odpracovaných zaměstnancem v kalendářním roce. Podmínkou vzniku práva na dovolenou (s výjimkou dodatkové dovolené) je kumulativní splnění 2 základních podmínek, a to „čekací doby“ spočívající v nepřetržitém trvání pracovního poměru zaměstnance v každém kalendářním roce alespoň po dobu 4 týdnů a v odpracování minimálně 4násobku TPD během každého kalendářního roku (viz podrobněji dále).

Novelou ZP se tedy mění dosavadní koncept dovolené spočívající v „pracovních dnech dovolené“ odvozených z rozvrhu týdenní pracovní doby do směn a z délky trvání pracovního poměru v příslušném kalendářním roce v dovolenou, jejíž délka i čerpání jsou měřeny v hodinách, a to v závislosti na délce týdenní pracovní doby zaměstnance (ať stanovené nebo sjednané kratší) a počtu zaměstnancem odpracovaných celých násobků této týdenní pracovní doby. V podrobnostech ohledně nové úpravy dovolené lze odkázat na odbornou publikaci autorů M. Košnara a Z. Schmieda „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“, (3. podstatně přepracované vydání) v nakladatelství ANAG.

Jednodušší úprava dovolené od roku 2021 umožnila

 • zrušit dosavadní samostatný typ dovolené za odpracované dny,
 • nevázat právo na dovolenou a výpočet její délky na počet pracovních dnů připadajících zaměstnanci podle rozvrhu směn na týden (je tedy napříště nepodstatné, zda zaměstnanec pracuje v rovnoměrném nebo nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby), a opustit tak dosud nezbytný dvojí výpočet dovolené podle tohoto rozvrhu,
 • zrušit krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci,
 • zajistit rovné postavení zaměstnanců se stejnou týdenní pracovní dobou, avšak různou délkou směn při čerpání dovolené,
 • odstranit dosavadní „skokový“ rozdíl v délce dovolené za kalendářní rok a dovolené za odpracované dny vyplývající z podmínek pro jejich přiznání,
 • posílit zásluhový princip ve vztahu k délce dovolené zaměstnance v příslušném kalendářním roce na úkor pouhé její závislosti na délce nepřetržitého trvání pracovního poměru,
 • zachovat dosavadní výměry dovolené v týdnech.

Přechodné ustanovení – převod nevyčerpané dovolené z roku 2020 do roku 2021 (čl. II bod 2 zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony)

Předně je třeba uvést, že podle přechodného ustanovení k čl. I novely ZP právo na dovolenou, které vzniklo do konce roku 2020, jako i její čerpání, přestože k němu dojde po 31. 12. 2020, se řídí dosavadní právní úpravou účinnou do 31. 12. 2020. Z toho vyplývá, že dovolená v počtu dní nevyčerpaná do 31. 12. 2020 bude právě v takovém počtu dní převedena do roku 2021 a tento počet dnů „staré“ dovolené bude přednostně čerpán před „novou“ dovolenou, na níž vznikne právo v roce 2021. Přitom není důležité, jaký počet hodin podle rozvrhu směn připadne na jednotlivé dny čerpané dovolené. Náhrada za dovolenou ve výši průměrného výdělku se poskytne za všechny hodiny, které připadly na čerpané dny převedené dovolené. Stejný počet hodin, za něž byla tato náhrada poskytnuta, se započte jako odpracovaný (viz § 348 odst. 1 písm. b) ZP) pro vznik práva na dovolenou v roce 2021. Přechodné ustanovení tak nepočítá s žádným přepočtem „staré dovolené na hodiny“, a navíc pokusy o takový přepočet by vedly zpravidla k poškození práva zaměstnance vyčerpat dovolenou „ve dnech“ podle dosavadní právní úpravy. Dvojí režim evidence dovolené tak skončí, jakmile bude dovolená zaměstnance z období před 1. 1. 2021 vyčerpána.

2. Druhy dovolené

Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených části deváté ZP právo na

 1. dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část,
 2. dodatkovou dovolenou (výhradně jen zaměstnancům uvedeným a za podmínek stanovených v § 215 odst. 2 ZP).

Novela ZP tak umožnila zrušit do té doby samostatný typ dovolené, a to dovolené za odpracované dny.

Je-li to sjednáno (v individuální nebo kolektivní smlouvě), popřípadě stanoveno vnitřním předpisem, lze za podmínek uvedených v části deváté ZP založit právo na dovolenou též zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti (srov. § 77 odst. 3 ZP). Přitom je třeba pouze vyřešit otázku faktického čerpání takové dovolené, neboť ve většině případů není u těchto zaměstnanců pracovní doba rozvrhována do směn a často pracují jen podle potřeb zaměstnavatele (tzv. „na zavolanou“).

Vedle zákonem upravených typů dovolené shora pod písm. a) a b) může zaměstnavatel sjednat, popřípadě vnitřním předpisem stanovit i jiné druhy dovolené. Může přitom samozřejmě určit i podmínky, za nichž bude taková dovolená zaměstnancům poskytována, avšak i v těchto případech musí dbát zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky. Není však v rozporu s touto zásadou, jestliže zaměstnavatel diferencuje mezi různými skupinami zaměstnanců například z důvodu odlišnosti povahy a náročnosti jimi vykonávané práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí, délky trvání pracovního poměru.

3. Podmínky práva na dovolenou podle zákoníku práce

3.1 Výměra dovolené

Výměra dovolené v týdnech zůstává zachována i v nové koncepci dovolené. Podle § 212 odst. 1 až 3 ZP výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP činí 5 týdnů v kalendářním roce. Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce.

3.2 Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část

Zaměstnanci v pracovním poměru mají za splnění stanovených podmínek právo na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část. Právo na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část vzniká podle zákoníku práce zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztah se uskutečňuje pouze v rámci pracovního poměru. Pokud má zaměstnanec sjednáno několik pracovních poměrů, posuzují se práva a povinnosti z nich vyplývající samostatně. Znamená to tedy, že předpokladem pro vznik práva na dovolenou v každém z těchto pracovních poměrů je splnění obou základních podmínek, tj. trvání pracovního poměru alespoň 4 týdny a odpracování alespoň 4násobku TPD, popř. průměrné TPD. Zaměstnancům, kteří vykonávají práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, právo na dovolenou ze zákona automaticky nevzniká; pouze v případě, že při sjednávání dohody o pracovní činnosti k ujednání o poskytnutí dovolené došlo nebo že takové právo přiznává i těmto zaměstnancům kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, vznikne zaměstnancům pracujícím na základě této dohody právo na dovolenou za podmínek stanovených pro zaměstnance v pracovním poměru. V dohodě o provedení práce nelze dovolenou sjednat vůbec.

Dovolená za kalendářní rok:

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2021

Mzdového specialistu jste mohli sledovat on-line, a to celkem 11 dní od 8. dubna do 7. května 2021, ale nebojte se, pro ty, co se nestihli připojit a toto téma je zajímá a chtějí se vzdělávat, máme k dispozici záznam celého Mzdového specialisty 2021.

Dovolená je v programu těchto dnů Mzdového specialisty 2021:

» Mzdový specialista 2021 = 1. den – Pracovní právo pro mzdové účetní – zákoník práce | Mgr. Zdeněk Schmied

» Mzdový specialista 2021 = 8. den – Příklady na výpočet dovolené, Cestovní náhrady, mzdové benefity | ing. Pěva Čouková, ing. Olga Krchovová

 A VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JSOU PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM?

 A VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

Průvodce mzdovou problematikou 2021 

9. vydání

Kapitolu o dovolené od Mgr. Zdeňka Schmieda nalaznete na str. 66–74.

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY KE MZDÁM

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD
 • Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Články

Knihy

  Online programy

  Online semináře

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

  OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

  Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

  Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

  Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
  NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

  Jméno a příjmení :
  E-mail :
  Text :