PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

DPFO 009 Podnikatel s příjmy z nájmu a ostatních činností

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • DPFO 009 Podnikatel s příjmy z nájmu a ostatních činností (PDF, 225 kB)

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

25.3.2019 23:16

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.
Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Pavlovi - je to podnikatel, který po celou dobu výkonu samostatné činnosti vede daňovou evidenci. Pan Pavel má navíc příjmy z nájmu a ostatních činností.
Jak správně sestavit daňovou povinnost panu Pavlovi se dozvíte v podrobném příkladu.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

PLATÍ pro rok 2019

V příkladu není počítáno s DPH, není-li DPH výslovně zmíněno. U příjmů a výdajů z podnikání je příklad zpracován pro neúčetní jednotky (daňová evidence, paušální výdaje). U příjmů a výdajů v cizí měně jsou částky uvedeny již po přepočtu platným kurzem (jednotný, kurz ČNB) na českou měnu.

 

 A ZADÁNÍ

Pan Pavel je podnikatel, který po celou dobu výkonu samostatné činnosti vede daňovou evidenci. Je rozvedený a děti má s manželkou ve střídavé péči. Spolu se dohodli, že každý z nich uplatní polovinu nároku na daňové zvýhodnění, na které v daném zdaňovacím období vznikne nárok (společná domácnost). Synovi Čeňkovi bylo v říjnu 17 let, je postižený a je držitelem průkazu ZTP/P. Studuje střední školu. Synovi Čestmírovi bylo v dubnu 26 let, v květnu složil státní závěrečnou zkoušku na vysoké škole, v červnu promoval a od 1. srpna nastoupil do pracovního poměru.

V roce 2019 poskytl pan Pavel fyzické osobě – lékaři, který má v péči jeho postiženého syna, částku 20 000 Kč na nákup lékařského přístroje. Do nemocniční kasičky, jejíž výtěžek bude sloužit na zlepšení vybavení dětského oddělení nemocnice, 2x vhodil 500korunovou bankovku (celková hodnota daru 1 000 Kč).

Na úrocích z hypotečního úvěru zaplatil 70 000 Kč, úvěr byl použit na nákup bezbariérového bytu, byt pořídil po rozvodu pro bývalou manželku a děti a vlastní jej invalidní syn.

Pan Pavel měl písemnou dohodu se SOŠ o zaměstnání studentů v praktickém výcviku. V měsících duben a květen a listopad a prosinec studenti SOŠ odpracovali celkem 44 hodin.

V roce 2019 měl zdanitelné příjmy z podnikání ve výši 19 190 000 Kč a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení vynaložil ve výši 17 910 000 Kč. Nemovitosti odepisuje rovnoměrně, movité věci zrychleně. U majetku pořízeného v předchozích letech byly vždy odpisy uplatněny v maximálně možné výši. Kromě uvedených příjmů a výdajů nastaly v roce 2019 ještě následující skutečnosti:

 1. V lednu vyplatil zaměstnancům čisté mzdy za prosinec 2018 ve výši 73 040 Kč, zaplatil za zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění ve výši 34 000 Kč, zaplatil pojistné, které srazil zaměstnancům ve výši 11 000 Kč, doplatil dluh na pojistném na zdravotním pojištění za zaměstnance z roku 2017 ve výši 9 000 Kč (pro chybu v příkazu se platba vrátila zpět a omylem nebyla odeslána znovu), uhradil úroky z prodlení z této platby ve výši 560 Kč a za zaměstnance zaplatil daň příjmů ze závislé činnosti ve výši 15 960 Kč.
 2. V roce 2018 pořídil a uhradil zásoby (obchodní majetek) v pořizovací ceně 20 000 Kč, které mu byly koncem roku 2018 ukradeny. PČR nevystavila potvrzení o neznámém pachateli a pachatele v roce 2019 dopadla (pachatelem byl bývalý zaměstnanec). Zásoby nebyly pojištěny. V roce 2019 policie zajistila část ukradených zásob v hodnotě 9 000 Kč a vrátila je majiteli. Tyto zásoby byly v roce 2019 prodány za částku 9 500 Kč. K jinému plnění v roce 2019 nedošlo.
 3. V roce 2019 pořídil nemovitost (chalupu, rekreační objekt), která je kulturní památkou, a vložil ji do obchodního majetku. Pořizovací cena nemovitosti byla 1 500 000 Kč a je určena k dlouhodobému pronájmu. V roce 2019 do oprav vložil 30 000 Kč, v listopadu dokončil technické zhodnocení, za které zaplatil 360 000 Kč. Pronajata bude od 1. 1. 2020.
 4. V roce 2011 koupil zděnou budovu, kterou využívá jako sklad za částku 2 000 000 Kč, za související pozemek zaplatil částku 120 000 Kč. Pozemek nechal ještě v roce 2011 oplotit, pořizovací cena oplocení činila 38 000 Kč. Všechny uvedené nemovitosti vložil v roce 2011 do obchodního majetku a zahájil odpisování hmotného majetku.
 5. Při pracovní cestě vlastním vozidlem, které nemá v obchodním majetku, měl drobnou kolizi s jiným autem, za opravu zaplatil 3 500 Kč.
 6. Na zálohách na vlastní povinné pojistné zaplatil 72 000 Kč, na pojištění na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti zaplatil 28 000 Kč.
 7. Obdržel pojistné plnění z pojištění na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti ve výši 17 000 Kč.
 8. V roce 2018 zaplatil dvě zálohy po 35 000 Kč (celkem 70 000 Kč) a v roce 2019 doplatil částku 20 000 Kč za zboží, které pořídil v roce 2019. Zboží pořídil se slevou 30 % od společnosti KLAN s r. o., kde je společníkem a jednatelem jeho bratr.
 9. V roce 2018 obdržel od společnosti ROD s.r.o., v níž je 40% vlastníkem, zálohu ve výši 33 880 Kč (z toho 5 880 Kč je DPH) na služby, které poskytl a vyfakturoval v roce 2019. Faktura zněla na částku 56 000 Kč + 11 760 Kč DPH, k úhradě 33 880 Kč.
 10. V roce 2018 obdržel dar účelově vázaný na pořízení firemního software ve výši 35 000 Kč. V roce 2018 zaplatil pouze zálohu na SW ve výši 25 000 Kč (cena SW sjednána na 65 000 Kč), v dubnu 2019 pořídil a instaloval SW a doplatil částku 40 000 Kč.
 11. Od dodavatele (společnost Plus s.r.o.) koupil v roce 2018 nové zabezpečovací zařízení v pořizovací ceně 100 000 Kč, vložil ho do obchodního majetku. K 1. 1. 2019 eviduje dluh z titulu jeho pořízení ve výši 60 000 Kč. V roce 2019 koupil od společnosti Kredit s.r.o. pohledávku za společností Plus s.r.o. (jmenovitá hodnota 50 000 Kč, pohledávka z titulu zápůjčky) za 35 000 Kč. Provedl zápočet pohledávky a dluhu a se společností Plus s.r.o. se dohodl, že společnost mu zbytek dluhu dobropisuje s ohledem na vady, které se na hmotném majetku objevily po jeho uvedení do užívání. Odpis zařízení není zahrnut v celkových výdajích.
 12. Prodal akcie pořízené v červnu 2017 za částku 80 000 Kč (obchodní majetek). Akcie prodal v prosinci 2019 a obdržel částku 95 000 Kč.
 13. Prodal akcie pořízené v červenci 2017 za částku 50 000 Kč (není obchodní majetek, zapomněl je zaevidovat). Akcie prodal v roce 2019 a obdržel částku 85 000 Kč.
 14. Dne 5. 8. 2015 koupil nemovitost, kterou nevložil do obchodního majetku a pronajímal ji. Pořizovací cena byla 900 000 Kč. V roce 2018 uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej této nemovitosti stávajícímu nájemci za kupní cenu 1 400 000 Kč. Budoucí kupující mu na základě této smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradil v roce 2018 částku 500 000 Kč a v roce 2019 částku 500 000 Kč. Doplatek kupní ceny bude splatný při podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřena nejdříve dne 1. 9. 2020 a nejpozději dne 31. 10. 2020.
 15. V roce 2019 obdržel od svého přítele, který končil s podnikatelskou činností, darem nářadí (drobný majetek) v hodnotě 54 000 Kč, zboží v hodnotě 45 000 Kč a zásoby materiálu v hodnotě 15 000 Kč. V roce 2019 zboží a materiál prodal za částku 64 000 Kč.
 16. V roce 2019 pronajal nemovitost darovanou v roce 2017 rodiči (nabývací cena 2 000 000 Kč, není obchodním majetkem, 5. odp. sk.). Nemovitost je pronajata na 3 roky a nájem byl zaplacen dopředu na celé tři roky, v roce 2019 inkasoval částku 360 000 Kč, evidoval pouze odpisy a další drobné výdaje ve výši 5 000 Kč.
 17. Od listopadu 2003 drží 20% podíl ve společnosti KTL s.r.o. (není obchodním majetkem), nabývací cena podílu činila 40 000 Kč. V dubnu 2014 navýšil svůj podíl o 40 %, nabývací cena 40% podílu činila 500 000 Kč (nabývací cena celkem 540 000 Kč). V únoru 2018 pořídil další 40% podíl (držel 2 podíly) za částku 1 000 000 Kč. V listopadu 2019 prodal 60% podíl za 3 000 000 Kč a 40% podíl za 2 000 000 Kč.
 18. Koncem roku 2018 poskytl prostřednictvím společnosti ZONKY s.r.o. částku 200 000 Kč ze soukromých prostředků. Úrok byl sjednán ve výši 4 %, poplatek společnosti ZONKY 1 % z investované částky. V roce 2019 inkasoval částku celkem 41 000 Kč.
 19. Za nedodržení podmínek obchodní smlouvy byl povinen uhradit obchodnímu partnerovi smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, tuto v roce 2019 uhradil.
 20. V prosinci 2017 pořídil mírně ojetý dodávkový automobil (N1) k využívání pro rozvoz zboží za částku 580 000 Kč s příslibem dotace na jeho pořízení ve výši 50 % jeho pořizovací ceny (290 000 Kč). Tu v roce 2018 skutečně obdržel. Odpisy nejsou zahrnuty v celkových výdajích.
 21. Z pronájmu restituovaných nemovitostí, které nemá v obchodním majetku, obdržel 800 000 Kč, k těmto příjmům eviduje skutečné výdaje ve výši 250 000 Kč.
 22. Prodal nevyužívanou část pozemku (obchodní majetek) za částku 90 000 Kč (150 m2, 600 Kč/m2). Pozemek pořídil za částku 650 Kč/m2.
 23. Provedl likvidaci neprodejného a tři roky nevyužitého materiálu v pořizovací ceně 8 000 Kč. Likvidaci za úplatu provedla najatá firma, pan Pavel obdržel protokol o likvidaci a fakturu na 500 Kč, kterou v roce 2019 uhradil.
 24. Zaplatil splátky úvěru v celkové výši 200 000 Kč a na úrocích z tohoto úvěru zaplatil částku 22 000 Kč. Úvěr byl použit ze 70 % na pořízení hmotného majetku vloženého do obchodního majetku a z 30 % byl použit na opravu pronajímané nemovitosti nevložené do obchodního majetku.
 25. Na úrocích z účtu pro podnikání obdržel v roce 2019 částku 15 Kč, na úrocích z prodlení za pozdní úhradu faktur 22 000 Kč a smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

Úkolem je sestavit podklady pro vyplnění daňového přiznání a vypočítat daňovou povinnost. Při výpočtu daňové povinnosti pana Pavla zohledněte všechny nezdanitelné částky, odčitatelné položky a slevy na dani, které mohou být uplatněny. Při výpočtu částky zaokrouhlete na Kč.

 

B ŘEŠENÍ

Příjmy ze samostatné činnosti (dílčí základ daně) – § 7 ZDP ...

Příjmy z kapitálového majetku (dílčí základ daně) – § 8 ZDP ...

Příjmy z nájmu (dílčí základ daně) – § 9 ZDP ...

Příjmy ostatní (dílčí základ daně) - § 10 ZDP ... 

Výpočet daňové povinnosti ...

Můžete se těšit na další příklady

DPFO 010 | Rezident Slovenska – příjmy z výkonu funkce a dividend

DPFO 011 | Příjmy ze závislé činnosti

DPFO 012 | Fyzická osoba podnikatel s nájmy v § 9 ZDP

DPFO 013 | Podnikatel a spolupracující osoby

DPFO 014 | Společnost – dříve sdružení

DPFO 015 | Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje

DPFO 016 | Nepodnikatel s příjmy ze zahraničí

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :