Fikce závazného stanoviska – novela stavebního zákona účinná od 1. ledna 2021

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Fikce závazného stanoviska – novela stavebního zákona účinná od 1. ledna 2021 (PDF, 267.9 kB)

Autor JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Sdílí Codexis 12.2.2021 16:33

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
S účinností od 1. 1. 2021 přinesla novela stavebního zákona tzv. fikci souhlasného závazného stanoviska, která má chránit žadatele před případnou nečinností veřejné správy. Mohou se obecní úřady, které závazná stanoviska vydávají, na tuto fikci spoléhat? A víte, co znamená fikce závazného stanoviska pro žadatele, další účastníky řízení, stavební úřady a dotčené orgány? Více se dozvíte v článku paní Jitky Jelínkové.

Lenka

PLATNÉ od 01.01.2021

1. Úvod

Přestože návrh nového stavebního zákona je teprve projednáván v Poslanecké sněmovně, zásadní změny přináší s účinností od 1. 1. 2021 již novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen „stavební zákon“) spojená s novelou zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniového zákona). Tzv. fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu, pokud není vydáno ve lhůtě, má zrychlit povolování staveb, resp. chránit žadatele před nečinností veřejné správy. Představuje však vážné riziko pro ochranu veřejných zájmů i soukromých zájmů osob dotčených stavebním záměrem, a prakticky i pro právní jistotu stavebníka, pokud podmínky pro souhlas bez podmínek nebyly splněny.

2. Novela liniového zákona, správního řádu a stavebního zákona

Zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále jen „zákon č. 403/2020 Sb.“) přinesl významné změny v úpravě závazných stanovisek dotčených orgánů.

Změny v obecné úpravě závazných stanovisek v § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) spočívající především ve stanovení lhůt pro vydání závazného stanoviska a v úpravě postupu vůči žadateli, pokud žádost o závazné stanovisko nemá předepsané náležitosti, nejsou právně nijak „revoluční“.

Naproti tomu zavedení fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu, pokud není vydáno ve lhůtě, a to obecně pro všechny stavby, jak činí § 4 odst. 9 stavebního zákona, právně revoluční nesporně je. Dosud byla fikce závazného stanoviska, přesněji toho, že veřejný zájem hájený dotčeným orgánem není konkrétním záměrem dotčen, pokud dotčený orgán závazné stanovisko neuplatní ve lhůtě, upravena pouze v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (§ 2c odst. 4 tohoto zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2020).

Účelem tohoto článku není rozebírat, nakolik je přijatá úprava preferující zájem na zrychlení povolování staveb před ostatními zájmy vhodná, či zda není dokonce protiústavní. Jeho účelem je osvětlit především dotčeným orgánům, co pro jejich praxi zavedení fikce vydání souhlasného závazného stanoviska znamená. Týká se to zejména obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které jsou podle zvláštních zákonů příslušné k vydávání řady závazných stanovisek na úseku životního prostředí a dalších úsecích veřejné správy (např. ochrana ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesa, zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady, státní památková péče).

3. Změny v obecné úpravě závazných stanovisek v § 149 správního řádu

Před novelou správního řádu provedenou zákonem č. 403/2020 Sb. bylo z § 154 správního řádu vyvozováno, že se na vydání závazného stanoviska přiměřeně použije § 71, který stanoví lhůty pro vydání rozhodnutí. Aktuální novelou byly do § 149 správního řádu vloženy nové odstavce 4 a 5, podle nichž platí, že „Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.“ a „Nemá--li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti. Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.“.

Z pohledu praxe je významných několik skutečností.

 • Za prvé, ...

 


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník,

Záznam 10 dnů přednášek, ukončeno 13. 2. 2020.

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

Akreditováno MV ČR jako e-learning!

 VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021 – JEDINEČNÁ SKLADBA LEKTORŮ

BALÍČEK online seminářů č. 6 – Obce a příspěvkové organizace

 1. DPH pro obce a příspěvkové organizace 2020 a novinky 2021 | Ing. Simona Pacáková | 05. 1. 2021
 2. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy příspěvkových organizací
  Ing. Simona Pacáková |
   15. 1. 2021
 3. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy obcí | Ing. Simona Pacáková | 18. 1. 2021
 4. Dlouhodobý majetek a DPH ve veřejné správě | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 16. 3. 2021
 5. Daň z přidané hodnoty v praxi | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 17. 3. 2021
 6. Účtování dotací ve veřejném sektoru | Ing. Simona Pacáková | 6. 4. 2021

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

a další...

  JEDINEČNÉ KNIHY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – S E-BOOKEM

Ing. Pěva Čouková

 NAŠE PŘÍKLADY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Máte balíček SILVER? A víte, že můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
  Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
  na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ
  .
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ®
Daňař roku 2020 v kategorii daně z příjmů

 

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Články

Knihy

Online programy

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :