672/23.06.04 - Hodnota vrácené daně z protopených minerálních olejů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Ivo Šulc

23.02.2004

672/23.06.04

1. Popis problému

 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. (dále jen „ZSpD“) umožňuje v ustanovení § 56 uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám užívajícím minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „oprávněným osobám“) . V období počátku roku 2004, disponovaly oprávněné osoby minerálními oleji, které byly zdaněny podle zákona platného do konce roku 2003 (dále jen „dosavadní předpis“). Tyto minerální oleje byly zdaněny sazbou daně, která odpovídala výši 8.150 Kč za1000 litrůoleje (§22 dosavadního předpisu) .

Ustanovení § 56 odst. 4 ZSpD deklaruje konkrétní výši vracené daně, která je vyjádřena částkou 9 290 Kč za1000 litrů. Přechodná ustanovení ZSpD neřeší případ protopení oleje, který byl zdaněn podle dosavadního předpisu, tedy sazbou daně ve výši 8 150 Kč/1000 l.

Ustanovení § 56 odst. 4 ZSpD neukládá snížit sazbu daně, či daň o 660 Kč /1000 l.

 ZSpD tedy jednoznačně stanovuje výši daně, v číselném vyjádření, která se bude vracet oprávněným osobám. 

K předložení tohoto příspěvku vede fakt, že správci této daně, celní úřady, požadují po oprávněných osobách krátit nárokovanou daň, která byla zatížena spotřební daní podle dosavadního předpisu,  o 660,- Kč /1000 litrů.  Podle názoru předkladatele jde o konání správce daně bez právního nároku.

 

2. Právní rámec

§ 56 odst. 1  ZSpD :

Nárok  na  vrácení  daně  vzniká  právnickým  a fyzickým osobám,  které nakoupily  minerální oleje  uvedené v  § 45 odst. 1 písm. b) (dále jen "topné oleje"), které jsou barveny a značkovány podle  zvláštního  právního  předpisu,  za  cenu  včetně  daně a prokazatelně  tyto  topné  oleje  použily  pro  výrobu tepla bez ohledu na  způsob spotřeby tepla  (dále jen "výroba  tepla"). Toto ustanovení  se  nevztahuje  na  osoby,  kterým  byla  vrácena  daň z nakoupených topných olejů podle §15 a55.

 

§56 odst. 4 ZSpD :

Daň  se vrací ve  výši 9 290  Kč/1000 litrů, tj.  ve výši daně,  která  byla  zahrnuta  do  ceny  nakoupených topných olejů, snížené o 660 Kč/1000 litrů.

 

§ 14 (7) ZSpD :

Nárok na vrácení daně  může plátce uplatnit pouze do výše skutečně zaplacené daně vypočtené sazbou daně platnou v den dovozu nebo v den uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu.

 

Vyhláška č. 413/2003 Sb. § 1 :

Nárok na  vrácení spotřební daně  (dále jen "daň")  zaplacené v cenách  minerálních olejů  uvedených v   § 45  odst. 1  písm. b) zákona (dále  jen "topné oleje")  se uplatňuje v daňovém přiznání (§ 56  odst. 8 zákona)  částkou vypočtenou vynásobením  sazby daně snížené  o 660,-  Kč/1000 l  množstvím topných  olejů prokazatelně použitých  pro  výrobu  tepla  za  zdaňovací  období (§ 17 zákona) v 1000  litrech,  přičemž  toto  množství  se  zaokrouhluje na tři desetinná místa.

 

Z pokynu k vyplňování formuláře přiznání

Ve sl. 5 se uvádí sazba spotřební daně topného oleje platná v den uvedení do volného daňového oběhu, snížená o 660,- Kč/1000 l.

 

 3. Rozbor problematiky

Oprávněné osoby pořídily minerální oleje v roce 2003 (tehdy ještě uhlovodíková paliva a maziva) za ceny včetně spotřební daně, tj. oleje zatížené sazbou daně 8 150 Kč/1000 l.

Tyto oleje neprotopily v roce2003 ačást zásob jim zůstala k 31.12.2003. Přechodná ustanovení (§ 140) ZSpD neupřesňují v tomto případě žádný postup. Tyto oleje označuje ZSpD § 140 v odstavci 12 jako vybrané výrobky vyrobené před datem účinnosti tohoto zákona (ZSpD), které byly zdaněny podle dosavadního předpisu. ZSpD nikde o těchto olejích nehovoří, jako o výrobcích, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v souladu se ZSpD.

 

Ustanovení § 56 odst. 4 ZSpD deklaruje hodnotu vrácené daně. Číselně. Není zde uvedeno, že tato částka se netýká oleje, který byl zdaněn podle dosavadních předpisů. Podle tohoto ustanovení má oprávněná osoba nárok na vrácení daně ve výši 9 290 Kč/1000 litrů.

 

Názor předkladatele příspěvku je ale jednotný s názorem zákonodárce, že nelze vracet více, než bylo zaplaceno.

 

Při určitém pohledu na ustanovení § 56 odst. 4 lze dojít k závěru, že tento odstavec není možné aplikovat na oleje zdaněné v roce 2003 podle dosavadního předpisu, neboť daň ve výši 9 290 Kč/1000 litrů nebyla zahrnuta do ceny těchto olejů. Pak nelze ani tento nárok snižovat o 660 Kč /1000 litrů.

 

Ustanovení § 14 odst. 7 je poplatný pro vybrané výrobky, pro minerální oleje, které

i)                    byly dovezeny,     nebo

ii)                  byly uvedeny do volného daňového oběhu, což neplatí pro oleje zdaněné v roce 2003. Tyto oleje nebyly uvedeny do volného daňového oběhu, ale byly již zdaněny podle dosavadního předpisu.

 

Při tomto rozboru dané problematiky, lze jednoznačně dovodit fakt, že oprávněná osoba není podle ZSpD povinna snížit výši nárokované daně o 660 Kč /1000 litrů, pokud protopila oleje zdaněné podle dosavadního předpisu. Ustanovení § 56 odst.4 a§ 14 odst. 7 lze aplikovat jen na vybrané výrobky zdaněné podle ZSpD.

 

Komentář k vyhlášce a k daňovému přiznání – 22 552 vzor č. 1, k tabulce pro výpočet na straně druhé přiznání :

Bude-li sazba uvedená ve sloupci 5 tabulky sazbou, dle dosavadního předpisu, pak není tato sazba v rozporu s § 1 vyhlášky č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla. Uvedené ustanovení § 1 vyhlášky nestanovuje výši sazby daně. Tu stanovuje pro deklarovaný olej dosavadní předpis. Vzhledem k tomu, že jde o olej, který byl zdaněn podle dosavadního předpisu, obsahuje výši spotřební daně vypočtenou podle dříve platné sazby daně. Hodnota uvedená ve sloupci č. 5 v tabulce pro výpočet neodpovídá sice pokynu k vyplňování formuláře přiznání, ale odpovídá ZSpD.

 

4. Závěr

1)     Vyhláška č. 413/2003 Sb., nemůže omezovat práva a povinnosti stanovené ZSpD.

2)     S ohledem na ustanovení §  14 odst. 7 ZSpD je možno souhlasit se závěrem, že nelze vrátit více, než bylo zaplaceno. Nepoužije se deklarovaná výše spotřební daně, která je uvedena v ustanovení § 56 odst. 4, tj. výše 9 290 Kč /1000 l, ale jen výše spotřební daně, která byla zaplacena, tj. 8.150 Kč /1000 litrů.

3)     Ustanovení § 14 odst. 7 ZSpD a stejně tak pokyny k vyplňování formuláře přiznání jsou poplatné pouze tehdy, pokud jde o olej uvolněný do volného daňového oběhu v souladu s ustanovením § 9  ZSpD. Jde tedy o olej „zdaněný“  po 1.1.2004 za použití sazby daně použité po tomto datu.

4)     Oprávněná osoba má nárok na vrácení daně ve výši 8.150 Kč /1000 litrůbez povinnosti snížit nárok o 660 Kč/1000 litrů.

 

5. Návrh opatření

Výsledky projednání vhodným způsobem publikovat.

Stanovisko  GŘC

Správci daně obdrželi v únoru 2004 následující pokyn k vracení daně z minerálních olejů spotřebovaných pro topení:

  1. Subjektům, které nakoupily, vyrobily nebo dovezly minerální oleje pro výrobu tepla za cenu obsahující spotřební daň a které je spotřebovaly podle podmínek uvedených v § 12c zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vznikl nárok na vrácení daně v roce 2003. Podle § 140 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, platného od 1.1.2004, uvedené subjekty tento nárok uplatňují ve lhůtách stanovených v § 12c odst. 5 zákona č. 587/1992 Sb. u finančních úřadů.
  2. Subjektům, které nakoupily, vyrobily nebo dovezly minerální oleje pro výrobu tepla (viz § 56 zákona 353/2003) za cenu obsahující spotřební daň ve výši stanovené do 31.12.2003 a které je spotřebovaly nebo spotřebují po 1.1.2004, vzniká nárok na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Podle § 56 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daní, se u těchto minerálních olejů daň vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů, snížené o 660 Kč/1000 litrů. To znamená, že v těchto případech se vrací daň 7 490 Kč/1000 litrů (8150 – 660). Nárok na vrácení daně se uplatňuje u celních úřadů.
  3. Subjektům, které nakoupily, vyrobily nebo dovezly minerální oleje pro výrobu tepla (viz § 56 zákona č. 353/2003) za cenu obsahující spotřební daň ve výši stanovené od 1.1.2004, vzniká nárok na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Podle § 56 odst. 4 se u těchto minerálních olejů daň vrací ve výši daně, která byla zahnuta do ceny nakoupených minerálních olejů, snížené o 660,- Kč/1000 litrů. To znamená, že v těchto případech se vrací daň 9290 Kč/1000 litrů (9950 – 660). Nárok na vrácení daně se uplatňuje u celních úřadů.

GŘC na tomto postupu trvá. Právě proto, že pro případ ad 2) není uplatněno žádné přechodné ustanovení, platí zásada snížení vrácené daně o 660 Kč/1000 l od 1.1.2004 pro všechny minerální oleje, u nichž vznikl nárok na vrácení daně po tomto datu, bez ohledu na to, zda zaplacená daň činila 8150 nebo 9950 Kč/1000 l.

 

 

K příspěvku bylo znovu uvedeno stanovisko na KV dne 23.2.2005:

Stanovisko MF (GŘC):

Při uplatnění nároku na vrácení daně, který vznikl po 1.lednu 2004, se postupuje podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. To se týká i subjektů, jimž vznikl po 1.lednu 2004 nárok na vrácení daně při spotřebě olejů nakoupených v roce 2003 za cenu obsahující daň ve výši 8 150 Kč/1000 l. V takových případech nelze vrátit daň ve výši 8 150 Kč/1000 l (tedy v plné zaplacené výši), protože to zákon č. 353/2003 Sb. neumožňuje. Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, byl zrušen včetně § 12c a žádné přechodné ustanovení, které by umožnilo postupovat podle tohoto ustanovení i v roce 2004, zákon č. 353/2003 Sb. neobsahuje.

Podle  56 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb. se daň vrací ve  výši 9 290  Kč/1000 litrů, tj.  ve výši daně,  která  byla  zahrnuta  do  ceny  nakoupených topných olejů, snížené o 660 Kč/1000 litrů.
S ohledem na ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb. (vrátit daň lze jen do té výše, ve které byla zaplacena) nelze při vracení daně z olejů nakoupených v roce 2003 za cenu obsahující daň ve výši 8 150 Kč/1000 l použít té části ustanovení § 56 odst. 4, podle které se daň vrací ve  výši 9 290  Kč/1000 l.
Na rozdíl od ustanovení § 14 odst. 7 není v zákonu č. 353/2003 Sb. žádné ustanovení, které by umožnilo vracet daň aniž by se uplatnilo snížení vracené daně o 660 Kč/1000 l.To znamená, že v případech, kdy vznikl po 1.lednu 2004 nárok na vrácení daně při spotřebě olejů nakoupených v roce 2003 za cenu obsahující daň ve výši 8 150 Kč/1000 l, se vrací daň ve výši 7 490 Kč/1000 litrů (8150 – 660).

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace