ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Účetní Portál a.s., IČO: 05314674, se sídlem V drahách 39, PSČ 783 14 Bohuňovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10850 („Účetní Portál“ nebo „Správce“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Účetní Portál prioritou.

Společnost Účetní Portál je ve smyslu článku 4 bod 7) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů a shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů:

 • během plnění smluv s uživateli, kteří uzavřou se společnosti Účetní Portál smlouvu o poskytování produktů a doplňkových produktů elektronicky prostřednictvím internetových stránek (zejména www.ucetni-portal.cz, danovy-specialista.eu, www.specialista-verejnasprava.cz a www.mzdovy-specialista.cz) („Webové aplikace“),
 • bezplatně zaregistrovaných uživatelů produktů nebo doplňkových produktů v rámci Webových aplikací společnosti Účetní Portál,
 • za účelem zasílání obchodních sdělení a cílené reklamy,
 • návštěvníků Webových aplikací.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností Účetní Portál zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s uživateli Webových aplikací);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Ochrana oprávněného zájmu Správce (např. ochrana Webových aplikací a sítě Účetního Portálu před zneužitím);
 • Vyřizování požadavků a podnětů (doručených např. prostřednictvím e-mailu);
 • Zasílání obchodních sdělení (newsletter, měsíčník) a cílené nabídky (zejména ve Webových aplikacích).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Účetní Portál je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování:
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků a podnětů, Zasílání obchodních sdělení a cílené nabídky
E-mailová adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků a podnětů, Zasílání obchodních sdělení a cílené nabídky
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Datum narození Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Místo narození (pouze u vybraných uživatelů z veřejného sektoru) Plnění právních povinností
Fotografie Plnění smlouvy
Další údaje uživatelů (číslo účtu, kontaktní adresa, sídlo společnosti, IČO, DIČ) Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
IP adresa a informace získané prostřednictvím cookies (viz níže) Cílené reklamy ve Webových aplikacích

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci společnosti Účetní Portál, které jsou nezbytné pro zajištění dodávky služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílené nabídky.

Svou účasti na živé vzdělávací akci společnosti Účetního Portálu udělujete společnosti Účetní Portál svolení se zachycením podoby vaše osoby pořízením fotografie, obrazového, zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu a s následným bezplatným a územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu pro marketingové a propagační účely Účetního Portálu, zejména k šíření takových záznamů prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí společnosti Účetní Portál, a to po dobu deseti let od pořízení fotografie či jiného záznamu.
Máte právo požadovat po společnosti Účetní Portál, aby nebyla v rámci konkrétních marketingových a propagačních materiálů společnosti Účetního Portálu Vaše podobizna vyobrazována. Pokud si tedy například nepřejete, aby byla konkrétní fotka s Vaši osobu zveřejněna v rámci profilu Účetního Portálu na sociální sítí Facebook – využijte k tomu nástroje, které Facebook poskytuje, nebo se na nás obraťte skrze e-mail podpora@ucetni-portal.cz.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Udělením souhlasu společnosti Účetní Portál se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílené nabídky, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 5 let nebo do jeho odvolání.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Účetní Portál jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných společností Účetní Portál, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na realizaci služeb, IT služeb, plateb, nebo poskytující marketingové služby. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů Účetního Portálu je případně dostupný na vyžádání prostřednictvím e-mailu podpora@ucetni-portal.cz.

Společnost Účetní Portál je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců nebo spolupracovníků uživatelů Webových aplikací Účetního Portálu a dalších fyzických osob užívajících produkty a doplňkové produkty Účetního Portálu, popř. jiné údaje, které Účetní Portál obdrží od uživatele Webových aplikací v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Účetní Portál výlučně za účelem plnění smluv s uživateli. Uživatel tímto bere na vědomí, že Účetní Portál bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Uživatel je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností Účetní Portál své zaměstnance a další fyzické osoby užívající produkty a doplňkové produkty Účetního Portálu.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost Účetní Portál povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování doba uchování
Plnění smlouvy po dobu nezbytně nutnou maximálně však 10 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Ochrana oprávněného zájmu Správce po dobu nezbytně nutnou maximálně však 10 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování Vašich požadavků a podnětů po dobu nezbytně nutnou maximálně však 10 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cíleném nabídky, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*
Opatření před uzavřením smlouvy po dobu nezbytně nutnou maximálně však 10 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

* Společnost Účetní Portál je oprávněna zpracovávat e-mailovou adresu registrovaných uživatelů Webových aplikací ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru, měsíčníku) v případě, že takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Účetní Portál zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás Účetní Portál zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Účetní Portál opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Účetní Portál vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Účetnímu Portálu neukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Účetním Portálu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Účetní Portál Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Účetní Portál Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Účetního Portálu. V případě, že Účetní Portál neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílené nabídky, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte výlučně e-mailem na podpora@ucetni-portal.cz. Účetní Portál si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 21. 1. 2021.

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :