Judikatura

Zákon:

zákon
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
12
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 68/2013 - 3520.11.2013Příjmy nelze zdanit u každé ze dvou společností, tj. 2 x
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
83
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 4/2011 - 724.5.2011Zneužití práva ve vztahu k prekluzi.
C‑417/10 3M Italia29.3.2012Zneužití práva v oblasti přímých daní.
2 Afs 69/2015 - 3229.5.2015I přes nedodržení formy podání, tj. tiskopisu vydaného MF, je potřeba posuzovat dané podání podle obsahu, nikoliv podle formy.
10 Afs 7/20218.6.2022NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy jádrem sporu bylo posouzení skutečnosti, zda se jedná o příjmy ze závislé činnosti (§ 6/1/a)/1. ZDP) za situace, kdy nesporní zaměstnanci obdrželi příjmy formálně vykázané jako příjmy na základě formálně uzavřených dohod o provedení práce s osobami, které danou práci fakticky nevykonávaly a příjem peněžních prostředků jimi nebyl prokázán.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
272
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 11/2012-8028.3.2013
7 As 135/2014-3127.11.2014
4 As 171/2014-2617.10.2014
9 As 162/2014–313.7.2014
9 As 261/2014-4416.7.2015
2 As 110/2015-425.11.2015
1 As 96/2015-3216.12.2015
10 As 101/2015-4517.9.2015
1 As 100/2015-5719.11.2015
6 As 405/2017-336.2.2019
4 Afs 353/2018-3718.2.2019
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
334
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 264/2018-8526. 5. 2022Doručení fikcí do datové schránky nemůže nastat v sobotu, neděli nebo svátek.
1 Afs 63/2021-3427. 5. 2022Lhůta pro doručení do datové schránky.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
391
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 6/2012 - 588.8.2012Záznamní povinnost u musí být uložena z racionálních důvodů a proporcionálně.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
441
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 63/2011-7422.2.2012Souvislost mezi daní z příjmů a DPH.
444
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 153/2014 - 4928.7.2015Doručenka pošty je veřejnou listinou a na základě nečitelného podpisu doručovatelky ji není možné celou zpochybnit.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
472
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 76/2012 - 28 16.5.2013Při doručení do DS se jako 10. den počítá i sobota.
4 Afs 142/2014 - 2225.9.2014Nebylo doručeno, protože na doručence nebyla zaškrtnuta příslušná kolonka o právních následcích nevyzvednutí a  nebylo prokázáno zanechání poučení ve schránce.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
522
Čj. rozsudkuze dneK problematice
I. ÚS 1162/11 7.12.2011Zproštění mlčenlivosti ve vztahu k vypořádání SJM.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
64
Čj. rozsudkuze dneK problematice
IV. ÚS 4141/18 16. 6. 2020Porušení práva na soudní ochranu v důsledku nedostatků ve vedení spisové dokumentace orgánů fin. správy (chybějící záznam o změnách v daňovém spise, při bližším zkoumání vypozorována „vygumovaná“ původní pořadová čísla a nahrazení novou číselnou řadou).
2 Afs 187/2019 - 496.2.2020Vedení daňového spisu - Neposkytnutí spisu - soud rozsudku předeslal, že stěžovatelka spatřovala nezákonný zásah ze strany žalovaného výslovně a právě jen v tom, že jí odmítl vydat soupis všech písemností ze správního spisu.
1 Afs 340/2016 - 5123. 11. 2017Pokud správní orgán předloží soudu spis, ve kterém chybí obsah, listiny nejsou číslovány a seřazeny, porušuje § 64 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.Pochybení správního orgánu znemožňuje soudu ověřit, zda je spis úplný.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
65
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 188/2019 - 5129.1.2021Právo daň. subj. nahlížet do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu. Ze soupisu vyhled. části musí být v každém jednotl. případě jasné, o jakou konkr. písemnost jde – uplat. jako důkaz. prostř. a povinný přesun z vyhled. do „nevyhled.“ části spisu.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
711a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 428/2019-4220.10.2021Akceptace podání při správě daní e-mailem.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
72
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Pl. ÚS 19/1712.11.2019Zrušení ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
74
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 22/2012 - 298.3.2012Žalovatelnost výzvy k odstranění vad podání – daňového přiznání dle 74 DŘ.
741
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 24/2013 - 3115.5.2014Jestliže daňový subjekt učiní podání, které správně nazve, ale omylem tam dá jinou přílohu, trpí toto podání vadami dle §74(1) DŘ a správce daně musí daňový subjekt vyzvat k odstranění těchto vad. Ale podání je učiněno ve stanovené lhůtě.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
85
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Ans 9/2011 - 9417.2.2012Provedení daňové kontroly (dle DŘ) na žádost FO či PO.
1 Afs 107/2014 - 3110.9.2014Otevřít daňovou kontrolu před vyměřením daně je možné.
10 Afs 215/2014 - 4019.3.2015Kontrolu daně DS je možné zahájit i před vyměřením této daně.
7 Afs 188/2014 - 4823.4.2015Daňovou kontrolu jue možné zahájit ještě před vyměřením daně.
854
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 222/2014 - 4418.2.2015Daňovou kontrolu vedenou za více zdańovacích období je možné končit postupně.
855
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 79/2015 - 392.3.2016V případě, že dojde , např. změněnou výpovědí svědka, ke změně situace, na základě které byla zjištěna daň, je možné v tomto případě opakovat daňovou kontrolu.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
88
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 169/2015 - 9728.7.2016Procesní chybu spočívající v nesprávném projednání zprávy o dańové kontrole lze napravit v rámci odvolacího řízení.
9 Afs 305/2016 -3121.2.2018Projednání zprávy o daňové kontrole.
885
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 87/2012 - 2412.9.2013Vyhýbání se projednání zprávy o kontrole u správce daně a její zaslání poštou.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
89
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Ans 10/2012 - 5210.10.2012POP umožňuje rychlost a hospodárnost řízení.
1 Aps 2/2013 - 6125.6.2014Správce daně nemůže v déletrvajících zjišťováních volit POP, ale musí neprodleně otevřít daňovou kontrolu.
8 Afs 76/2015 - 589.5.2016Důvodem k zahájení postupu k odstranění pochybností nemůže být pouze výše nadměrného odpočtu.
II. ÚS 819/1822.2.2019Zadržování celé či sporné části nadměrného odpočtu.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
90
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 32/2015 - 4116.12.2015POP je možno použít pouze v případě, kdy od začátku je jasné, že nepůjde o časově náročně a složité odstraňování pochybností.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
92
Čj. rozsudkuze dneK problematice
15 Af 80/2015-1311.11.2017Dodatečný platební výměr Finančního úřadu
3 Afs 202/2021-3813. 12. 2022Daňový subjekt může předkládat důkazy v režimu utajovaných informací
923
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 57/2012 - 35 5.6.2013Po daňovém subjektu nelze požadovat něco, co sám netvrdí.
1 Afs 87/2016-4519.1.2017Dle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu je daňové řízení postaveno mimo jiné na principu, že daňový subjekt je povinen svá tvrzení náležitě prokázat a doložit, tj. nese důkazní břemeno.
2 Afs 24/2007 - 11930.1.2008Dle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu je daňové řízení postaveno mimo jiné na principu, že daňový subjekt je povinen svá tvrzení náležitě prokázat a doložit, tj. nese důkazní břemeno.
1 Afs 57/2009 - 8316.7.2009Dle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu je daňové řízení postaveno mimo jiné na principu, že daňový subjekt je povinen svá tvrzení náležitě prokázat a doložit, tj. nese důkazní břemeno.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
98
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 87/2015 - 2919.1.2016Při ztrátě nebo zničení účetnictví neexistuje žádný algoritmus, v kterém okamžiku přejít na doměření daně dle pomůcek.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
99
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 162/2015 - 505.11.2015Správce daně musí v daňovém řízení př posuzování dańových povinností poplatníků brát v úvahu rozhodnutí soudu o neplatnosti kupní smlouvy, i když společnost je jako vlastník doposud zapsána v katastru nemovitostí.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
1061b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 101/2013 - 4721.1.2014Kasační stížnosti.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
1143
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 96/2013 - 286.3.2014Jestliže dojde k doměření DPH a toto není zapracováno do odůvodnění, bude se tím prvostupňový orgán zabývat pouze v okamžiku, kdy toto bude zapracováno do odvolání daňového subjektu.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
1171a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 202/2014 - 258.7.2015Rozhodnutí soudu není novým důkazem, na základě kterého by bylo možné povolit obnovu řízení.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
1181
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 78/2013 - 2712.9.2013Návrh povolení obnovy řízení musí být podán do uplynutí prekluzivní lhůty.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
1362
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 68/2015 - 3515.5.2015Lhůta pro podání DP je prodloužena, když plná moc je předána poštovní přepravě poslední den lhůty
4 Afs 68/2015 - 3512. 2. 2015Správce daně uložil žalobci pokutu za opožděné tvrzení daně
2 Afs 165/2016 - 2610.11.2016Žádost daňového subjektu o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 zaevidovaná správcem daně
6 Afs 243/2016 - 2522.12.2016platební výměr č. j. 313254/12/002512108359 na pokutu vyměřenou žalobkyni za opožděné tvrzení daně
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
1403
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 22/2015 - 4021.10.2015SD nemusí automaticky na základě globální žádosti zasílat daňovému subjektu platební výměry na všechny daně.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
141
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 337/2018-4317.10.2018Daňová kontrola a dodatečné daňové přiznání.
1412
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Af 1/2018 - 536.11.2019Podání dodatečného přiznání
1417
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 41/2013 - 3327.2.2014Dle DŘ lze ztrátu minulých období uplatnit i v rámci probíhající daňové kontroly proti touto kontrolou zvýšenému základu daně.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
143
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 46/2016 - 3319.01.2017Daně - daň z přidané hodnoty. zahájení daňové kontroly bez vydání výzvy k podání dodatečného daňového přiznání za stavu, kdy je její vydání na místě, je nezákonným zásahem
1433
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 209/2014 - 236.5.2015Při zjištění nezdanění příjmu musí správce daně vyzvat daňový subjekt k podání DP, nikoliv zahájit daňovou kontrolu
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
144
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 105/2015 - 4409.12.2015Daň lze vyměřit v souladu s tvrzením dańového subjketu jen tehdy, je-li jeho tvrzení srozumitelné, vážné a vnitřně nerozporné.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
145
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 364/2018 - 7610.04.2019"Daňové řízení: nevyzvání k podání dodatečného daňového tvrzení Jestliže správce daně nevyzval daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení podle § 145 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nezpůsobuje to samo o sobě nezákonnost doměření
1452
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 229/201816.8.2018Výzva k podání dodatečného daňového přiznání před zahájením kontroly
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
148
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 58/2019 - 4813.05.2020ŘETĚZENÍ ZTRÁT NEBOLI PRODLUŽOVÁNÍ DOBY, KDY LZE STANOVIT DAŇ, JE NEPŘÍPUSTNÉ.
10 Afs 268/2019 - 5326.2.2020Zahájení daňové kontroly přerušuje prekluzivní lhůtu pro stanovení daně (§ 148 odst. 3 DŘ), byť správce daně před zahájením této kontroly nevyzval daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení (§ 145 odst. 2 DŘ), ač pro to podle zákona byly podmínk
2 Afs 388/2019 - 7018.6.2020ŘETĚZENÍ ZTRÁT NEBOLI PRODLUŽOVÁNÍ DOBY, KDY LZE STANOVIT DAŇ, JE NEPŘÍPUSTNÉ.
9 Afs 81/2020-402.7.2020Posuzování běhu prekluzivní lhůty a změny jejího běhu vydává tuto informaci z důvodu zvýšení právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob.
4 Afs 101/2020 - 4117.7.2020Posuzování běhu prekluzivní lhůty a změny jejího běhu vydává tuto informaci z důvodu zvýšení právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob.
7 Afs 231/2019 - 1722.10.2020Řízení o kasační stížnosti - navrácení
1482
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 54/2015 - 2120.5.2015K prolomení preklusivní lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání nevede formální výzva vydaná správcem daně na samém konci této lhůty
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
151
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 251/2015 - 349.3.2016Vydání potvrzení o stavu osobního účtu dlužníka nepředstavuje nezákonný zásah
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
1551
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 74/2013 - 282.10.2013Správce daně je povinen na žádost daňového subjektu převést jeho přeplatek na dani na úhradu daňového nedoplatku jiné firmy.
1 Afs 101/2013 - 4721.1.2014kasační stížnosti
6 Afs 247/2015 - 3318.5.2016Jestliže společnosti, která nárokuje nadměrný odpočet a chce tento odpočet použít na úhradu nedoplatku, je z důvodu pozdějšího vyměření nadměrného odpoočtu vyměřen správcem daně úrok z prodlení, je tento postup v pořádku
1555
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Aps 3/2013 - 3425.9.2014Z prověřovaného nadměrného odpočtu se platí úrok z prodlení od prvního dne čtvrtého měsíce po konci zdańovacího období
2 Afs 79/2015 - 362.7.2015Vymáhat úrok z prodlení může daňový subjekt až do uplynutí prekluzivní lhůty (cca 7 let) - pokračování kauzy Kordárna
9 Afs 286/2017 - 2614.12.2017Úrok z daňového odpočtu a (ne)povinnost podání žádosti o jeho předepsání a vrácení
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
156
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 101/2013 - 4721.1.2014kasační stížnosti
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
1577
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 101/2014 - 3628.1.2015Jestliže pokyn vydaný státní správou něco umožní, znamená to, že to samé bylo již umožněo i před vydáním pokynu
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
165
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 264/201930.04.2020Daně - daň z příjmů. Vrácení daně omylem.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
167
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 18/2015 - 4811.6.2015Pro vystavení zajišťovacího příkazu postačuje existence protiprávního řetězce bez toho, že danému subjektu daň později bude doměřena
4 Afs 6/2016 - 2921.4.2016Zajišťovací příkaz byl mimo jiné vydán proto, protože subjket nedisponoval žádným majetkem a finanční protoředky, které přicházely na jeho účet, byly okmažitě odesílány pryč.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
1684
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 399/2017 - 2614.3.2018Splatnost doměřené daně se neváže k okamžiku právní moci dodatečného platebního výměru. Uplatní se tedy obecná zásada, že prvostupňové rozhodnutí správce daně je vykonatelné bez ohledu na svou právní moc.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
170
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 48/2015-3227.5.2015Případný argument daňového subjektu o nepřiměřené výši zajištěného majetku musí prokázat a doložit daňový subjekt a nikoliv správce daně , přičemž za nepřiměřenou výši zajištěného majetku je považován případ, kdy hodnota zajišťované pohledávky je v řádech
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
174a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-254/16 Gloncore Agriculture06.07.2017Podmínky vracení nadměrného odpočtu stanovené členskými státy musí vycházet z kontextu a obecných zásad DPH. Nesmí narušit zásadu daňové neutrality tím, že v jejich důsledku bude osoba povinná k dani zatěžována touto daní.
C-431/12 Rafinária Steaua Romãnã24.10.2013Členské státy musí při úpravě postupů pro uplatnění nároku na vrácení nadměrného odpočtu DPH dodržovat zvláštní pravidla vyplývající z čl. 183 směrnice, který musí být vykládán s ohledem na kontext a obecné zásady platné pro oblast DPH.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
174b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-254/16 Gloncore Agriculture06.07.2017Podmínky vracení nadměrného odpočtu stanovené členskými státy musí vycházet z kontextu a obecných zásad DPH. Nesmí narušit zásadu daňové neutrality tím, že v jejich důsledku bude osoba povinná k dani zatěžována touto daní.
C-431/12 Rafinária Steaua Romãnã24.10.2013Členské státy musí při úpravě postupů pro uplatnění nároku na vrácení nadměrného odpočtu DPH dodržovat zvláštní pravidla vyplývající z čl. 183 směrnice, který musí být vykládán s ohledem na kontext a obecné zásady platné pro oblast DPH.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
2351
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 4624/1210.12.2013Jedinou obranou proti chybně sražené dani plátcem je stížnost poplatní dle § 237.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
237
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 101/2013 - 4721.1.2014Kasační stížnosti.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
241
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 2/2012 - 9330.10.2013Při prodeji podniku, a to i při exekučním, nepřecházejí v rámci prodeje i daňové dluhy podniku.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
250
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 48/2018- 445. 6. 2018Meritem sporu byl výpočet pokuty za opožděné tvrzení daně. Soud dospěl k závěru, že pokuta za opožděné tvrzení daně se vypočte z celkové daně a nikoliv jen z rozdílu mezi ní a daní vyměřenou v předchozím zdaňovacím období.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
252
Čj. rozsudkuze dneK problematice
33 Cdo 1450/200831.8.2009Je-li dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo na úroky z prodlení i za den, v němž dluh splněním zanikl.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
2542
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 170/2015 - 283.6.2016Za vymáhání nelze považovat úhradu daňového nedoplatku prostřednictví přeplatku , a tudíž se na tento způsob nevztahuje dvojnásobná sankce. Za vymáhání lze považovat pouze takový způsob , kde existuje exekuční titul.
254
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 52/2017-2628.3.2018Řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně.
2543
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 286/2017 - 2614. 12. 2017Úrok z daňového odpočtu a (ne)povinnost podání žádosti o jeho předepsání a vrácení
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
259
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 76/2013 - 3923.10.2013FVE a řešení rdousícího efektu zdanění
1 Afs 101/2013 - 4721.1.2014Kasační stížnosti.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
259c2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
52 Af 41/2021-459.2.2022Podmínky pro podání žádosti o prominutí úroků z prodlení
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
260
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 101/2013 - 4721.1.2014Kasační stížnosti.
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
2611
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 40/2015 - 3611.6.2015Proti výzvě k odstranění pochybností lze uplatnit stížnost
2616
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 74/2015 - 2929.5.2015Zásahová žaloba se podává v případě negativního vyřízení "stížnosti na stížnost".
§odst.písm.č.)Daňový řád, 280/2009 Sb.
2644
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 105/2014 - 387.8.2014Nepravá retroaktivita u DŘ v § 264(4) je proti ústavní, tj. i na staré lhůty ( do 1.1.2010) by se měla vztahovat nová úprava DŘ
Pl. ÚS 18/1415.9.2015Prekluzivní lhůty dle ZSDP lze prodlužovat novými úkony dle DŘ
ZoEÚ
§odst.písm.č.)Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 300/2008 Sb.
17
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 400/2018 – 521.1.2018posledním dnem doručení fikcí je 10. den ode dne doručení do datové schránky a může to být i sobota, neděle nebo svátek
174
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Plsn 1/20155. 1. 2017Lhůta uvedená v § 17 /4 z. č. 300/2008 Sb. je lhůtou procesní, jejíž běh se při doručování písemností v občanském soudním řízení počítá podle § 57 /1 a 2 o.s.ř. a při doručování písemností v trestním řízení podle § 60 odst. 1, 2 a 3 tr. ř.
§odst.písm.č.)Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 300/2008 Sb.
18
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 28/2010 - 7915.7.2010Okamžik doručení datové zprávy orgánu státní moci.
II.ÚS 3518/1110.1.2012Doručování podání do datové schránky soudu.
ZP
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
1a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 1619/20176.9.2017Okamžité zrušení pracovního poměru. Neplatnost právního úkonu. Narovnání.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Ads 46/201313.2.2014Hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
20 Cdo 2006/201124. 4. 2012Náhrada mzdy a úrok z prodlení
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
192
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Ads 11/2011 - 4723.3.2011Absolutní neplatnost a překlasifikace dohody o provedení práce.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
34
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 5189/201511.7.2016Náhrada mzdy ve faktickém pracovním poměru
34a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 2680/201519.7.2016Šířeji vymezené místo výkonu práce
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
35
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 1755/201603.04.2017Neplatnost právního úkonu, skončení pracovního poměru, zkušební doba
21 Cdo 127/2001 27.11.2001Zkušební doba
21 Cdo 3480/201621.02.2017Zkušební doba, výklad právních jednání, výklad projevu vůle
21 Cdo 2410/202016.03.2021Zkušební doba, skončení pracovního poměru, diskriminace
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
501
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 2955/201215.01.2014Výpověď z pracovního poměru.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
52
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 5113/201720.02.2018Problematika použití výpovědních důvodů
21 Cdo 119/201918.04.2019Problematika použití výpovědních důvodů
21 Cdo 860/201925.04.2019Problematika použití výpovědních důvodů
21 Cdo 5022/201721.02.2018Problematika použití výpovědních důvodů
21 Cdo 1332/201804.04.2019Problematika použití výpovědních důvodů
21 Cdo 862/201816.01.2019Problematika použití výpovědních důvodů
21 Cdo 4328/201829.01.2019Problematika použití výpovědních důvodů
21 Cdo 4683/201720.11.2017Problematika použití výpovědních důvodů
21 Cdo 4521/201120.11.2012Problematika použití výpovědních důvodů
Pl. ÚS 10/1223.5.2017Přezkoumání ústavnosti výpovědního důvodu podle § 52 písm. h) ZP, tj. porušení režimu dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem. Tento výpovědní důvod je ústavně konformní.
52c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 790/201311.03.2013Organizační změny zaměstnavatele.
21 Cdo 4442/201320.11.2014Snížení přepočteného stavu zaměstnanců
21 Cdo 3145/201421.7.2015Jemnování a výpověď z pracovního poměru
21 Cdo 2617/201414.7.2015Výpověď z pracovního poměru, nadbytečnost
21 Cdo 3777/201414.7.2015Výpověď z pracovního poměru, nadbytečnost
21 Cdo 3778/201414.7.2015Výpověď z pracovního poměru, nadbytečnost
21 Cdo 312/20146.8.2015Odvolání ředitele školy
21 Cdo 3529/201411.8.2015Organizační změny, ředitel krajského úřadu
21 Cdo 4585/201511.7.2016Nadbytečnost zaměstnance versus požadavky na řádný výkon práce
52d), e)
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 5557/201511.7.2016Lékařský posudek jako pouhé nezávazné "dobrozdání" o zdravotním stavu zaměstnance
52d), e), f)
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3075/201205.12.2013Výpověď daná zaměstnavatelem pro zdravotní nezpůsobilost zaměstnance
21 Cdo 518/20146.8.2015Nesplňování předpokladů pro řádný výkon práce, pedagogičtí pracovníci
52f)
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3240/201514.7.2016Výpověď z pracovního poměru z důvodu nesplňování předpokladů pro výkon sjednané práce
52g)
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3060/201517.8.2016Upozornění na možnost výpovědi při méně závažném porušení pracovní povinnosti
52d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 5825/201630.1.2018Odstupné. Pracovní úraz. Převedení na jinou práci. Výpověď z pracovního poměru. Náhrada škody zaměstnavatelem.
21 Cdo 4578/201728.2.2018Výpověď z pracovního poměru. Odstupné. Skončení pracovního poměru fikcí.
52e
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 4578/201728.2.2018Výpověď z pracovního poměru. Odstupné. Skončení pracovního poměru fikcí.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
531a)
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 968/201526.7.2016Doporučení ošetřujícího lékaře k přijetí do ústavní péče
53
Čj. rozsudkuze dneK problematice
531
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 2410/202016.3.2021Pokračuje-li zaměstnanec i po uplynutí sjednané doby PP s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, dojde k přeměně PP původně sjednaného na dobu určitou v PP na dobu neurčitou. Musí se však jednat o skutečný výkon práce s vědomím zaměstnavatele.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
543
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3445/2001326.5.2015Rozhodný okamžik pro výpočet průměrného výdělku po okamžitém zrušení pracovního poměru
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
551b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
III. ÚS 3794/18-118.6.2019Ústavní soud odmítnutím ústavní stížnosti potvrdil závěry předchozích soudů, dle nichž v daném případě nepředstavovala neomluvená absence v délce osmi dní porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem
55
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 4818/201411.3.2016Odstupné. Okamžité zrušení pracovního poměru. Dobré mravy.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
56
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 4818/201411.3.2016Odstupné. Okamžité zrušení pracovního poměru. Dobré mravy.
56b)
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 298/201316.12.2013Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro neprovádění srážek ze mzdy.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
581
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3024/20144.5.2015Výpověď z pracovního poměru
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
691 ,2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3310/201226.11.2013Neplatné rozvázání pracovního poměru.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
72
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3250/201214.11.2013Neplatné rozvázání pracovního poměru.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
73a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 2305/201529.6.2016Povinnost zaměstnavatele nabídnout zaměstnanci jiné vhodné pracovní zařazení
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
77
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 4008/201823.06.2020Dohoda o odměně z dohody
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
90
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 5306/20146.8.2015Pracovní cesta, pracovní úraz
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
103
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3310/201226.11.2013Není-li schopen zaměstnanec vykonávat sjednanou práci ze zdravotních důvodů a je tedy v dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnavatel mu nemůže přidělovat sjednanou práci.
1031a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 1424/201426.5.2015Odmítnutí výkonu práce, byť dohodnuté v pracovní smlouvě, pro jejíž výkon není zaměstnanec zdravotně způsobilý, není porušení povinnosti
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
110
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3976/20136.8.2015Rovné odměňování, práce stejné hodnoty
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
138
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 4008/201823.06.2020Dohoda o odměně z dohody
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
145
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 853/201612.01.2016Srážky ze mzdy a odstupné
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
191
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3310/201226.11.2013Není-li schopen zaměstnanec vykonávat sjednanou práci ze zdravotních důvodů a je tedy v dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnavatel mu nemůže přidělovat sjednanou práci.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
1993
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 1122/201517.8.2016Náhrada mzdy a jiné náhrady po dobu vyslání do jiné mezinárodní organizace
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
207
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 1840/202027.08.2020Náhrada odměny z dohody při překážkách v práci
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
208
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 1645/2020 17.12.2020Překážka při pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle pracovní smlouvy
21 Cdo 1840/202027.08.2020Náhrada odměny z dohody při překážkách v práci
21 Cdo 2315/20007.8.2001O překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP jde jen tehdy, pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, ačkoli zaměstnanec je „připraven, schopen a ochoten“ práci konat.
21 Cdo 353/20025.12.2002Za dobu, kdy zaměstnanec nemohl konat práci podle pracovní smlouvy proto, že mu ji zaměstnavatel v rozporu se svými povinnostmi nepřiděloval, přísluší zaměstnanci podle ustanovení § 130 odst. 1 zák. práce náhrada mzdy.
21 Cdo 648/201628.2.2018Zaměstnanec, který pozbyl vzhledem ke svému zdrav. stavu dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci, aniž by došlo ke změně sjednaného druhu práce nebo k převedení na jinou práci, nemá právo na náhradu mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele.
21 Cdo 3138/201820.11.2018Zaměstnanec, který podle lékařského posudku pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, aniž by došlo ke změně sjednaného druhu práce nebo k převedení zaměstnance na jinou práci, nemá právo na náhradu mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 130 odst. 1 zákoníku práce (s účinností od 1. 1. 2007 podle ustanovení § 208 zákoníku práce).
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
236
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Ads 48/2009 - 8716.11.2010Dohoda o provedení práce.
3 Ads 16/2009 - 57 29.7.2009Překlasifikaci dohody o provedení práce.
3 Ads 119/2010 - 589.12.2010Výkon funkce jednatele a zaměstnanecký poměr, pojistný poměr.
Pl. 83/200612.3.2008relativní vs. absolutní neplatnost pracovní smlouvy z hlediska ZP
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
2501
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Cdo 1924/20139.3.2015Kdy zaměstnanec poruší prevenční povinnost
250
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 4377/20136.8.2015Náhrada škody, příčinná souvislost
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
301d)
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 1496/201321.01.2014Okamžité zrušení pracovního poměru pro pokus krádeže majetku zaměstnavatele.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
304
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 339/201326.02.2014Výkon výdělečné činnosti ve výpovědní době.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
313
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 907/201226. 3. 2013Potvrzení o zaměstnání
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
318
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Ads 92/2013 - 2713.8.2014Uzavřením manželství zaniká pracovní poměr mei manželi, ktedrý před uzavřením manželství ale mezi těmito osobami existoval
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
334
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 361/201830.04.2019Problematika použití výpovědních důvodů
21 Cdo 2036/201707.11.2018Doručování. Výpověď z pracovního poměru.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
335
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 2061/202127. 4. 2022doručování písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací zaměstnavatelem
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
3361
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 3663/201423.6.2015Sdělení o adrese zaměstnance je faktický úkon, který je vůči zaměstnavateli účinný, jakmile se o něm dozví jakýmkoliv věrohodným (spolehlivým) způsobem.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
3382
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 753/201322.01.2014Přechod práv a povinností při prodeji movitých věcí.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
67
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 2310/201505.04.16Jestliže tatáž FO vykonává funkci technického ředitele a zároveň předsedy představenstva, má-li různé náplně práce, nejedná se o nezákonný souběh
672
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 1276/20163.11.2016Nesmí-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro onemocnění nemocí z povolání a odmítne-li konat jinou práci, kterou mu zaměstnavatel nabídl, není to na újmu jeho práva na odstupné, které mu náleží dle ustanovení § 67/2 ZP při rozvázání pracovního poměru.
21 Cdo 5825/201630.1.2018Odstupné. Pracovní úraz. Převedení na jinou práci. Výpověď z pracovního poměru. Náhrada škody zaměstnavatelem.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
411b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 1276/20163.11.2016Nesmí-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro onemocnění nemocí z povolání a odmítne-li konat jinou práci, kterou mu zaměstnavatel nabídl, není to na újmu jeho práva na odstupné, které mu náleží dle ustanovení § 67/2 ZP při rozvázání pracovního poměru.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
271c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II.ÚS 2925/2015. 11. 2021Odškodnění za pracovní úraz ve světle principu rovnosti. FO – zaměstnanci, kteří utrpěli pracovní úraz, získávají výrazně nižší odškodnění oproti odškodnění u ostatních fyzických osob.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
395
Čj. rozsudkuze dneK problematice
ÚS III. 2703/1531.8.2016Trvá-li zaměstnanec na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, a nebyla-li ani jedním z nich podána ve stanovené dvouměsíční lhůtě speciální žaloba, pak nelze uzavřít jinak, než že v konkrétním případě jde o pracovní poměr na dobu neurčitou.
21 Cdo 1211/201726.6.2017O pracovní poměr na dobu neurčitou se v daném případě bude jednat jen tehdy, bude-li pravomocně rozhodnuto o tom, že nebyly splněny zákonné podmínky pro sjednání prac. poměru na dobu určitou – tedy na základě žaloby podané v této věci zaměstnancem.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
355
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 4690/200928.4.2011Náhrada mzdy, překážky v práci.
§odst.písm.č.)Zákoník práce, 262/2006 Sb.
217
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-350/06 Schultz-Hoff a další20.1.2009Členské státy Evropské unie nemohou přijmout takovou právní úpravu, podle které zaniká právo na placenou dovolenou za kalendářní rok uplynutím referenčního období. S ohledem na skutečnost, že zákoník práce neumožňuje čerpání dovolené v době dočasné pracovní neschopnosti (popř. v době dalších vyjmenovaných překážek v práci), má zaměstnanec, který dlouhodobě onemocní, již zajištěno právo na čerpání dovolené (a zaměstnavatel dokonce stanovenu povinnost tuto dovolenou určit) po skončení pracovní neschopnosti.
C-520/06 Stringer a další20.1.2009Členské státy Evropské unie nemohou přijmout takovou právní úpravu, podle které zaniká právo na placenou dovolenou za kalendářní rok uplynutím referenčního období. S ohledem na skutečnost, že zákoník práce neumožňuje čerpání dovolené v době dočasné pracovní neschopnosti (popř. v době dalších vyjmenovaných překážek v práci), má zaměstnanec, který dlouhodobě onemocní, již zajištěno právo na čerpání dovolené (a zaměstnavatel dokonce stanovenu povinnost tuto dovolenou určit) po skončení pracovní neschopnosti.
ZPs
§odst.písm.č.)Zákoník práce (starý), 65/1965 Sb
53
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 2530/9925.10.2000neomluvená absence v délce pěti dní „zpravidla“ (nikoliv tedy vždy) představuje porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem
ZDPH
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 54/2006 - 15516. 10. 2008Daňový zákon z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
21a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-89/81 Hong-Kong Trade1.4.1982Aby bylo dodání zboží nebo poskytnutí služeb předmětem daně, musí být poskytováno za úplatu (protiplnění), což znamená, že mezi poskytnutým plněním a úplatou musí být přímá souvislost.
C-102/86 Apple and Pear8.3.1988Aby bylo dodání zboží nebo poskytnutí služeb předmětem daně, musí být poskytováno za úplatu (protiplnění), což znamená, že mezi poskytnutým plněním a úplatou musí být přímá souvislost.
C-16/93 Tolsma3.3.1994Aby bylo dodání zboží nebo poskytnutí služeb předmětem daně, musí být poskytováno za úplatu (protiplnění), což znamená, že mezi poskytnutým plněním a úplatou musí být přímá souvislost.
C-277/05 Société thermale d18.7.2007Aby bylo dodání zboží nebo poskytnutí služeb předmětem daně, musí být poskytováno za úplatu (protiplnění), což znamená, že mezi poskytnutým plněním a úplatou musí být přímá souvislost.
C-515/07 VNLTO12.2.2009Aby bylo dodání zboží nebo poskytnutí služeb předmětem daně. musí být poskytováno za úplatu (protiplnění), což znamená, že mezi poskytnutým plněním a úlatou musí být přímá souvislost.
C-435/03 British American Tobacco14.7.2005Krádež zboží není dodáním zboží za úplatu ve smyslu čl. 2 směrnice a nemůže tedy být předmětem daně.
C-21/20 Balgarska natsionalna televizia16.9.2021Předmět daně – kdy není přímá souvislost mezi plněním a úplatou.
2a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C- 703/19 22.4.2021Jídlo jako dodání zboží
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-97/09 Schmelz26.10.2010Skutečnost, že do obratu se zahrnují pouze částky za plnění uskutečněná v členském státě, v němž je daňový subjekt usazen, vyplývá z tohoto rozsudku.
C-264/14 Skatteverket v. David Hedqvist16.7.2015Kryptoměny v DPH
44e
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 232/2020 - 706.9.2021Za dlouhodobý majetek vytvořený plátcem při jeho ekonomických činnostech vyrobením, postavením nebo jiným vytvořením ve smyslu § 4/3/e) ZDPH, ve znění do 31.12.2013, lze považovat stavbu pořízenou formou „na klíč“.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
4a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-98/07 Nordania Finans and BG Factoring6. 3. 2008Obrat – dodání dlouhodobého majetku, pokud není nedílnou součástí ekonomické činnosti
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
5
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-268/83 Rompelman14.2.1985Co vše tvoří součást ekonomické činnosti.
C-110/94 INZO29.2.1996Co vše tvoří součást ekonomické činnosti.
C-32/03 Fini3.3.2005Co vše tvoří součást ekonomické činnosti.
C-235/85 Komise v Nizozemském království26.3.1987Činnosti, které mohou být považovány za výkony veřejné správy.
C-231/87 Piacenza and others17.10.1989Činnosti, které mohou být považovány za výkony veřejné správy
C-129/88 Piacenza and others17.10.1989Činnosti, které mohou být považovány za výkony veřejné správy.
C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla25.7.1991Činnosti, které mohou být považovány za výkony veřejné správy.
C-446/98 Camara Municipal do Porto14.12.2000Činnosti, které mohou být považovány za výkony veřejné správy.
C-288/07 Isle of Wight Council and others16.9.2008Činnosti, které mohou být považovány za výkony veřejné správy.
C-219/12 Verwaltungsgerichtshof20.6. 2013předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) ze dne 29. března 2012, došlým Soudnímu dvoru dne 9. května 2012, v řízení
C‑219/12 Verwaltungsgerichtshof - rozsudek7.3.2013Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko)
Ve věci C-408/06 Curtea de Apel Bucureşti13.12.2007předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Bundesfinanzhof (Německo) ze dne 13. července 2006, došlým Soudnímu dvoru dne 5. října 2006, v řízení
C‑520/1423.12.2015Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko)
C-246/08 Finské republice29.10.2009Žaloba pro nesplnění povinnosti - DPH - Pojem hospodářská činnost - Služby veřejné a soukromé právní pomoci - Platba podle příjmů - Veřejný orgán - Narušení hospodářské soutěže
2 Afs 100/2016 - 2922.11.2016Osoby povinné k dani, ekonomická činnost
C-484/03 Bond House12.01.2006Ekonomickou činností ve smyslu Šesté směrnice, jsou veškeré transakce, které splňují objektivní kritéria, kterými jsou ekonomické činnosti ve směrnici vymezeny, a to bez ohledu na účel nebo výsledek těchto transakcí.
C-355/03 Fulcrum12.01.2006Ekonomickou činností ve smyslu Šesté směrnice, jsou veškeré transakce, které splňují objektivní kritéria, kterými jsou ekonomické činnosti ve směrnici vymezeny, a to bez ohledu na účel nebo výsledek těchto transakcí.
C-354/03 Optigen12.01.2006Ekonomickou činností ve smyslu Šesté směrnice, jsou veškeré transakce, které splňují objektivní kritéria, kterými jsou ekonomické činnosti ve směrnici vymezeny, a to bez ohledu na účel nebo výsledek těchto transakcí.
C-442/05 Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien03.04.2008Činností veřejnoprávních subjektů, které jsou dle směrnice vždy ekonomickou činností, se zabývá rozsudek.
C-355/06 J. A. van der Steen18.10.2007Činnost jednatele společnosti s r.o.
C-165/86 Intiem08.03.1988Co vše tvoří součást ekonomické činnosti.
C-496/11 Portugal Telecom06.09.2012Co vše tvoří součást ekonomické činnosti.
5 2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 82/2019-38 - výkon funkce předsedy představenstva a DPH 31.1.20219Výkon funkce předsedy představenstva a DPH
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
7
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-111/05 Aktiebolaget29.3.2007Je dodání a položení optického kabelu dodáním zboží či poskytnutím služby? Stanovení místa plnění při tomto dodání.
C-58/04 Köhler15.9.2005Dodání zboží na palubě dopravního prostředku v průběhu úseku cesty uskutečněného na území Unie.
C-430/09 Euro Tyre Holding BV16.12.2010Osvobození zboží odeslaného či přepraveného uvnitř Unie od daně. Dodání stejného zboží, která po sobě následují a která zakládají jedno odeslání nebo jednu přepravu uvnitř Společenství.
C-414/17, AREX CZ25.7.2018Pořízení zboží podléhajícího spotřební dani uvnitř Společenství – Dodání uvnitř Společenství – Řetězová plnění s jedinou přepravou – Přičtení přepravy – Přeprava v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně – Vliv na kvalifikaci pořízení jako poříz
9 Afs 66/2021-4214.10.2021Problém přemístění z JČS v návaznosti na dopravu. Obchodní řetězec. Je nezbytné zohlednit smlouvu, konstatoval mimo jiné soud. Z judikátu: NSS zdůrazňuje, že organizace dopravy nemůže být jediným kritériem pro určení intrakomunitárního plnění.
1 Afs 157/2017-3616.08.2017Zamítnuta kasační stížnost plátce proti OFŘ ve věci zajišťovacího příkazu, dodatečně vyměřená daň za nesprávně uplatněný odpočet z nákupu PHM v řetězci obchodníků.
C-245/04 EMAG06.04.2006SDEU se zabýval otázku, kde je místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a jeho následném dodání dalšímu odběrateli, jsou-li tyto transakce spojeny pouze s jednou přepravou z jiného členského státu.
C-3/09 Erotic center18.03.2010Spor, co znamená pojem vstupné na „akce“ kulturní, zábavné apod. povahy, se jednalo i v ve věci C-3/09 (Erotic center).
C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.27.06.2013Komplexní přeshraniční služba skladování zboží
72
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 40/2018 - 4808.08.2018Místem plnění při dodání zboží bylo místo, kde se zboží nacházelo v době, kdy přeprava zboží začala, tj. území jiných členských států
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
9
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-168/84 Berkholz4.7.1985Charakteristika provozovny, jakou složku firmy lze považovat za stálou provozovnu a kdy může být poskytovatelem nebo příjemcem služeb provozovna.
C-190/95 ARO Lease17.7.1997Charakteristika provozovny, jakou složku firmy lze považovat za stálou provozovnu a kdy může být poskytovatelem nebo příjemcem služeb provozovna.
C-390/96 Lease Plan7.5.1998Charakteristika provozovny, jakou složku firmy lze považovat za stálou provozovnu a kdy může být poskytovatelem nebo příjemcem služeb provozovna.
C-166/05 Heger7.9.2006Vztah mezi základním pravidlem a zvláštními pravidly pro stanovení místa plnění u služeb.
C-108/00 SPI15.3.2001Vztah mezi základním pravidlem a zvláštními pravidly pro stanovení místa plnění u služeb.
C-218/10 ADV26.01.2012Pojem „poskytování pracovní síly“ se vztahuje i na obstarání (zajištění) osob samostatně výdělečně činných, které nejsou zaměstnány osobou poskytující tuto službu.
C-68/92 Komise v Francie17.11.1993Výklad, co vše představuje reklamní služby.
C-69/92 Komise v Lucemburské knížectví17.11.1993Výklad, co vše představuje reklamní služby.
C-438/01 Design Concept05.06.2003Výklad, co vše představuje reklamní služby.
C-291/07 Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet06.11.2008Osobou povinnou k dani je i osoba, která uskutečňuje zčásti ek. činnosti a zčásti činnosti, které nejsou předmětem daně. Přenesení daňové povinnosti.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
10
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-37/08 RCI Europe3.9.2009Služby související s nemovitostí je i zajištění nebo poskytnutí výměny práv na užívání rekreačních nemovitostí.
4 Afs 88/2017 - 3527. 4. 2017 žalobkyně podala opravné daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde jako základ pro výpočet daně byla uvedena sjednaná cena
5 Afs 15/200530.06.2006 V žalobě namítal zejména nesprávné posouzení momentu uskutečnění zdanitelného plnění žalovaným, když tento den převzetí a předání
10a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C116/1022.12.2010režim služby pronájmu lodě včetně posádky
C-116/96 Binder28.4.1998Místo plnění a stanovení základu daně, resp. poměrné části základu daně připadající na každý členský stát při přepravě osob mezi členskými státy.
10b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-114/05 Gillan Beach9.3.2006Za služby, které se vztahují k akcím podobným jako kulturní nebo zábavní akce, je nutno považovat i pořádání výstav a veletrhů.
C-222/09 Kronospan7.10.2010Pro poskytování služeb dle čl. 9 odst. 2 písm. c) šesté směrnice příznačné, že je určeno více příjemcům (kulturní, umělecké, sportovní, věděcké, vzdělávací nebo zábavní činnosti).
C-231/94 Faaborg02.05.1996Dále k rozlišení, zda stravování je dodáním zboží nebo poskytnutím služby.
C-499/09 Flebbe Filmtheater10.03.2011Dále k rozlišení, zda stravování je dodáním zboží nebo poskytnutím služby.
C-501/09 Lohmeyer10.03.2011Dále k rozlišení, zda stravování je dodáním zboží nebo poskytnutím služby.
C-58/04 Köhler15.09.2005Co je úsekem přepravy osob uskutečněném na území Společenství bez zastávky ve třetí zemi. Přeprava cestujících s těmito zastávkami pak není „úsek přepravy cestujících mezi dvěma místy ve Společenství bez zastávky ve třetí zemi“.
C-502/09 Fleischerei Nier10.03.2011Dále k rozlišení, zda stravování je dodáním zboží nebo poskytnutím služby.
C-497/09 Bog and Others10.03.2011Dále k rozlišení, zda stravování je dodáním zboží nebo poskytnutím služby.
10c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C 231/94 FG-Linien2.5.1996Poskytnutí stravovacích služeb na trajektu.
10k
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-1/08 Athesia Druck19.2.2009Místa plnění u reklamních služeb poskytovaných z členského státu Společenství osobě povinné k dani ze třetí země.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
11
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-245/04 EMAG6.4.2006Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a jeho následné dodání dalšímu odběrateli, jsou-li tyto transakce spojeny poze s jednou přepravou z jiného členského státu.
2 Afs 155/2016-7022.12.2016Místo zdanitelného plnění při dovozu pohonných hmot a NSS. Je to přesně tři roky, co byly benzínky klienta přepadeny finanční a celní správou a firma s dvacetiletou historií byla během několika hodin zlikvidována. Sledujte zejména body 59 až 61.
4 Afs 22/2015 -1043.12.2014Kasační stížnost byla důvodná, Nejvyšší správní soud tedy zrušil napadený rozsudek krajského soudu.
2 Afs 108/2016 - 9620.11.2015Nejvyšší správní soud na základě výše uvedených úvah dospěl k závěru, že byly splněny podmínky pro vydání předběžného opatření. Proto zavázal správce daně tak, jak je uvedeno v prvním výroku tohoto usnesení.
7 Afs 194/2016 - 3021.7.2015Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přístupné.
5 Afs 77/2015 - 4325.3.2015Soud uzavírá, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji zamítl.
1 Afs 87/201628.1.2015Z citovaných ustanovení českého zákona o DPH a směrnice o DPH plyne, že pořízení zboží v jiném členském státě EU tuzemským plátcem DPH spojené s jeho přepravou na území ČR je pro dodavatele plněním osvobozeným od DPH s nárokem na odpočet daně na vstupu.
5 Afs 221/201618.12.2013V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání.
2 Afs 239/2015 - 661.1.2015Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů uzavírá, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji zamítl.
C-536/08 a C-539/08 Hoge Raad der Nederlanden22.04.2010Je-li pořízení zboží považováno za uskutečněné v členském státě, který vydal DIČ, avšak zboží nebylo do tohoto státu skutečně dovezeno, nemůže se na takové pořízení vztahovat obecný režim odpočtu daně.
C-539/08 Facet22.04.2010Je-li pořízení zboží považováno za uskutečněné v členském státě, který vydal DIČ, avšak zboží nebylo do tohoto státu skutečně dovezeno, nemůže se na takové pořízení vztahovat obecný režim odpočtu daně.
C-430/09 Euro Tyre Holding16.12.2010Osvobození zboží odeslaného či přepraveného uvnitř Unie od daně. Dodání stejného zboží, která po sobě následují a která zakládají jedno odeslání nebo jednu přepravu uvnitř Společenství.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
135
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 23/2012 - 7328.2.2013Poskytnutí chladících zařízení zdarma není zdanitelným plněním
13
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 29/2005-1048.12.2005Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
1 Afs 51/2009-672.9.2009Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
C-497/01 Zita Modes27.11.2003Prodej podniku.
C-444/10 Schriever10.11.2011Prodej podniku.
C-435/03 British American Tobacco14.7.2005Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
C-409/0427.9.2007V důsledku odeslání nebo přepravy musí zboží fyzicky opustit území členského státu dodání.
C-409/0427.9.2007V důsledku odeslání nebo přepravy musí zboží fyzicky opustit území členského státu dodání.
4 Afs 146/2020 - 6729.1.2021Totožné dodávky pohonných hmot, u kterých nastal v jiném řízení nezákonný daňový únik, správce daně v předmětné zprávě označil za dodávky, ve vztahu k nimž nemohla vzniknout tuzemská daňová povinnost.
C-299/11 Gemeente Vlaardingen08.11.2012Určení základu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností.
C-48/97 Kuwait Petroleum27.04.1999Použití a využívání zboží pro účely nesouvisející s ekonomickou činností.
C-142/12 Marinov08.05.2013Použití a využívání zboží pro účely nesouvisející s ekonomickou činností. Ponechání si majetku po ukončení ekonomické činnosti je zdanitelným plněním, pokud byl z tohoto majetku uplatněn odpočet DPH.
C-229/15 Mateusiak16.06.2016Hlavním cílem ustanovení čl. 18 písm. c) směrnice je zamezit tomu, aby v důsledku ukončení ekonomické činnosti bylo zboží, z něhož se DPH stala odpočitatelnou, předmětem konečné nezdaněné spotřeby.
C-92/13 Gemeente‘s-Hertogenbosch10.09.2014Určení základu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností.
C-581/08 EMI Group30.09.2010Obchodním vzorkem je exemplář výrobku, kt. je určen k jeho propagaci a kt. umožňuje posoudit charakt. rysy a vlastnosti takového výrobku, aniž dojde k jiné konečné spotřebě, než je spotřeba, která je takové propagaci inherentní.
133c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-164/16 Mercedes-Benz Financial Services UK30.5.2016žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal
C‑201/18 Mydibel27. 3. 2019Zpětný pronájem představuje čistě finanční operaci za účelem navýšení likvidních finančních prostředků; podle názoru soudu se u zpětného leasingu nejedná o zdanitelné dodání zboží.
137a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 60/2010 - 14827.10.2011Převod podniku znamená, že je převáděn funkční celek, který může nadále fungovat pod vedením kupujícího.
2 Afs 14/2011 - 10318.09.2012Převod podniku znamená, že je převáděn funkční celek, který může nadále fungovat pod vedením kupujícího.
5 Afs 309/2016 - 4317.10.2018Převod podniku znamená, že je převáděn funkční celek, který může nadále fungovat pod vedením kupujícího.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
14
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-463/14 Asparuchovo03.09.2015Poskytováním služeb je i nepřetržitá připravenost poskytovatele služeb poskytnout v daný okamžik služby vyžadované objednatelem.
C-151/13 Le Rayon d‘Or27.03.2014Poskytováním služeb je i nepřetržitá připravenost poskytovatele služeb poskytnout v daný okamžik služby vyžadované objednatelem.
C-174/00 Kennemer Golf21.03.2002Poskytováním služeb je i nepřetržitá připravenost poskytovatele služeb poskytnout v daný okamžik služby vyžadované objednatelem.
C-371/07 Danfos and AstraZeneca11.12.2008Poskytnutí bezúplatného stravování obchodním partnerům nebo zaměstnancům není za určitých okolností poskytováním služeb pro osobní spotřebu, ale může souviset s ekonomickou činností.
C-258/95 Fillibeck16.10.1997Bezúplatná doprava zaměstnanců do místa výkonu práce zaměstnavatelem v podmínkách, kdy neexistuje jiná možnost dopravy a přeprava zaměstnanců je nezbytná pro uskutečňování ekonomické činnosti zaměstnavatele.
141b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 70/2010 - 5722.9.2010prodej TZ na najatém majetku pronajímateli
8 Afs 30/2013 - 6327.2.2014o náhradu škody se jedná pouze v případě, kdy při nedodržení smluvních podmínek subjekt, který domnělou škodu způsobil, neobdrží žádné protiplnění
7 Afs 137/2015 - 3009.07.15Jestliže budoucí nájemce vybuduje u pronajímatele na nemovitosti TZ, odvádí DPH na výstupu při datu kolaudace, nikoliv až při ukončení nájemního vztahu. Důvodem je neexistece nájemního vztahu v okamžiku kolaudace TZ.
ÚS 3696/1015.6.2011Ukončení a vypořádání technického zhodnocení. K vypořádání TZ došlo k ukončení nájmu, TZ bylo provedeno se souhlasem pronajímatele na základě platné smlouvy. Toto vypořádání je zdanitelným plněním a nejedná se o pouhé finanční vyrovnání.
143
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 52/2009 - 662.9.2009manko a jeho dodanění DPH
145d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 68/2014 - 6823.4.2015Zatímco faktoringový poplatek podléhá DPH, ziskový diskont z pohledávky nikoliv.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
202
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 329/2016 - 512. 12. 2016Registrace k DPH správcem daně není časově neomezená
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
20a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C‑419/02 BUPA Hospitals21.2.2006Dostatečná určitost zdanitelného plnění při přijetí úplaty. Vznik povinnosti přiznat daň z úplaty zaplacené před uskutečněním zdanitelného plnění.
C-270/09 Mac Donald Resort16.12.2010Aby vznikla povinnost přiznat daň z přijaté úplaty, musí být známy veškeré relevantní znaky příslušného zdanitelného plnění, budoucího dodání zboží n. budoucího poskytnutí služby, a aby byly zboží či služby přesně vymezeny.
C-549/11 EOOD19.12.2012Aby vznikla povinnost přiznat daň z přijaté úplaty, musí být známy veškeré relevantní znaky příslušného zdanitelného plnění, budoucího dodání zboží n. budoucího poskytnutí služby, a aby byly zboží či služby přesně vymezeny.
20a2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 274/2020-2020.8.2021Advokátní úschova a povinnost přiznat daň
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
216a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 16/2012 - 2712.12.2012Smlouva o dílo a zdanitelné plnění
215c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 183/2014 - 4217.11.2014Dnem uskutečnění zdanitlných plnění u mnak je den, kdy je manko fyzicky zjištěno
216
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 124/2016 - 3513.10.2016FU doměřil žalobci DPH a zadal povinnost uhradit související penále
213
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 15/2005 - 65 30.6.2006Stěžovatel v kasační stížnosti uvádí, že v žalobě namítal zejména nesprávné posouzení momentu uskutečnění zdanitelného plnění žalovaným, když tento den převzetí a předání předmětu plnění zaměnil se dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.
5 Afs 60/2004 - 5929.4.2005Stěžovatel spatřuje nezákonnost napadeného rozhodnutí v tom, že MS nesprávně posoudil otázku, zda a kdy došlo k zdanitelnému plnění, nesprávně aplikoval a vyložil příslušná ustanovení zákona o správě daní a poplatků a zákona o DPH.
5 Afs 74/2005 - 7822.9.2006Stěžovatel spatřuje tvrzenou nezákonnost v nesprávném právním posouzení jeho námitky týkající se momentu uskutečnění zdanitelného plnění jím uzavřené smlouvy o dílo.
21
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-463/14 Asparuchovo03.09.2015V případech smluv placených paušálem na sjednané období se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné uplynutím období, na které se platby vztahují.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
28
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C 588/1016.9.2010žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě Ālánku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko)
C-588/10 Kraft Food26.01.2012Členské státy jsou oprávněny stanovit podmínky pro umožnění opravy základu daně a výše daně, jako např. mít potvrzení o doručení opravného daňového dokladu příjemci.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
29
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-374/16 Geissel15.11.2017Náležitosti daňového dokladu.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
36
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-154/80 Association coopérative5.2.1981Základem daně je obecně individuální sjednaná hodnota plnění (tj. nikoli hodnota, nějakým způsobem limitovaná členským státem)
C-391/85 Komise v Belgickém království22.10.1987Základem daně je obecně individuální sjednaná hodnota plnění (tj. nikoli hodnota, nějakým způsobem limitovaná členským státem)
C-5/84 Direct Cosmetics13.2.1985Základem daně je cena snížená o poskytnuté slevy, tj. částka, kterou dodavatel skutečně obdržel nebo má obdržet za poskytnuté plnění.
C-126/88 Boots27.3.1990Základem daně je cena snížená o poskytnuté slevy, tj. částka, kterou dodavatel skutečně obdržel nebo má obdržet za poskytnuté plnění.
C-288/94 Argos24.10.1996Základem daně je cena snížená o poskytnuté slevy, tj. částka, kterou dodavatel skutečně obdržel nebo má obdržet za poskytnuté plnění.
C-317/94 Elida Gibbs24.10.1996Základem daně je cena snížená o poskytnuté slevy, tj. částka, kterou dodavatel skutečně obdržel nebo má obdržet za poskytnuté plnění.
C-98/05 DBI1.6.2006Problematika výdajů vynaložených jménem a na účet zákazníka, které se nezahrnují do zákadu daně.
C-20/91 Pieter de Jong6.5.1992Stanovení základu daně za použití majetku, u kterého byl uplatněn odpočet daně, pro účely nesouvisející s ekonomickou činností.
25 Cdo 3039/201131.10.2013náhrada škody může být včetně DPH (u neplátce) nebo bez DPH (u plátce, který má nárok na odpočet DPH na vstupu)
C-48/97 Kuwait Petroleum27.04.1999Sleva ve 100% výši však neexistuje, takové plnění je ve skutečnosti bezúplatným plněním, jak konstatoval SDEU.
C-50/88 Kühne27.06.1989Stanovením základu daně za použití majetku, u kterého byl uplatněn odpočet daně, pro účely nesouvisející s ekonomickou činností.
C-299/11 Gemeente Vlaardingen08.11.2012Součástí majetku vytvořeného vlastní činností je i majetek, který osoba povinná k daní předala (ze svého majetku) za účelem přestavby a následného použití pro účely činnosti osvobozené od daně.
C-92/13 Gemeente‘s-Hertogenbosch10.09.2014Určení základu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností.
C-324/82 Komise v Belgické království10.04.1984Základem daně obecně je individuální sjednaná hodnota plnění (tj. nikoli hodnota nějakým způsobem stanovená či limitovaná členským státem). Základem daně má být vše, co jako protiplnění obdržel poskytovatel plnění.
C-92/13 Gemeente‘s-Hertogenbosch10.09.2014CČl. 5/7/a) Šesté směrnice - obec začne poprvé využívat budovu, kterou si nechala postavit na vlast. pozemku a kterou bude využívat z 94 % pro své činnosti v rámci výkonu veř. správy a z 6 % pro činnosti jako osoba povinná k dani.
363e
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 345/2016-34 K.I.T.RACING CS, s. r. o.1. 10. 2014Pojištění  musí být plnění považováno za vedlejší ve vztahu k plnění hlavnímu, pokud samo o sobě není pro zákazníka cílem, nýbrž prostředkem k získání prospěchu z hlavního plnění poskytovatele za nejvýhodnějších podmínek (srov. rozhodnutí ze dne 22. 10. 1998, ve věci Madgett and Baldwin, C-308/96) (24). Již z právě uvedeného je zřejmé, že havarijní pojištění nelze v tomto případě považovat za samostatné plnění, neboť velice úzce souviselo s hlavní poskytovanou službou – nájmem závodního vozidla (26).
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
423
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 75/2012 - 478.11.2012Při absolutní neplatnosti smlouvy nelze požadovat odvedené DPH na základě dobropisu, ale při využití obnovy řízení
42
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C 396/16 22.2.2018Opravné daňové doklady
C-588/10 Kraft Food26.01.2012Členské státy jsou oprávněny stanovit podmínky pro umožnění opravy základu daně a výše daně, jako např. mít potvrzení o doručení opravného daňového dokladu příjemci.
C-566/07 Stadeco18.06.2009Členský stát je oprávněn stanovit podmínky pro provedení opravy základu daně a výše daně. Členský stát může stanovit, že podmínkou vrácení daně je, že dodavatel vystaví a doručí opravené faktury.
C-454/98 Schmeink and Cofreth19.09.2000Princip neutrality DPH vyžaduje, aby daň, která byla nesprávně fakturována, mohla být opravena, pokud osoba, která vystavila daňový doklad, včas eliminuje riziko ztráty daňového příjmu státu.
C-78/02 – C-80/02 Karageorgou and others16.11.2003Opravu může provést i osoba povinná k dani, které vznikla povinnost přiznat daň z toho důvodu, že vystavila doklad, na kterém uvedla daň.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
36a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-621/10 Balkan and Sea Properties a Provadinvest26.04.2012Výčet okolnosti, za nichž členský stát může stanovit u plnění uskutečněného mezi spojenými osobami, že základem daně je cena obvyklá, je v čl. 80 směrnice taxativní a nelze takto stanovit základ daně v jiných případech.
C-129/11 Balkan and Sea Properties26.04.2012Výčet okolnosti, za nichž členský stát může stanovit u plnění uskutečněného mezi spojenými osobami, že základem daně je cena obvyklá, je v čl. 80 směrnice taxativní a nelze takto stanovit základ daně v jiných případech.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
44
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 66/2013 – 3526.3.2014z pohledu věřitele bylo možné snížit DPH na výstupu i u "insolvenčních" pohledávek spaltných před 1.4.2011
9 Afs 170/2014 - 4210.12.2014Oprávnění věřitelů snížit daň z přidané hodnoty na výstupu o částky odpovídající neuhrazeným pohledávkám za dlužníky v úpadku (§ 44 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) lze uplatnit za splnění dalších zákonem stanovených podmínek pouz
C‑127/1816.2.2018společný systém daně z přidané hodnoty
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
46
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-246/16 Enzo Di Maura23.11.2017Členský stát nemůže podmínit možnost opravy základu daně neúspěšností úpadkového řízení, když takové řízení může v příslušném státě trvat i více než 10 let.
C-127/18 A-PACK s.r.o.08.05.2019Čl. 90 směrnice brání takové vnitrostátní úpravě, jako je právní úprava ve věci v pův. řízení (česká), kt. stanoví, že plátce daně nemůže provést opravu odpočtu DPH v případě celkového nebo částeč. nezaplacení, pokud již tento dlužník přestal být plátcem.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
47
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-497/09 Bog and Others10.3.2011Dodání občerstvení z prodejních stánků a v kinech – je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti případů a určit převládající prvek v plněních, a to převládající prvek z hlediska spotřebitele.
C-349/96 CPP25.2.1999Jedno nebo více plnění.
C-308/96 Madgett and Balddwin22.10.1998Jedno nebo více plnění.
C-94/97 Madgett and Balddwin22.10.1998Jedno nebo více plnění.
C-41/04 Levob27.10.2005Jedno nebo více plnění.
C-200/04 ISt23.10.2005Jedno nebo více plnění.
C-572/07 RLRE Tellmer Property11.6.2009Jedno nebo více plnění.
9 Afs 5/2007-7022.3.2007Jedno nebo více plnění, plnění hlavní a vedlejší, určení charakteru poskytnutého plnění.
9 Afs 149/2007-6731.1.2008Jedno nebo více plnění, plnění hlavní a vedlejší, určení charakteru poskytnutého plnění.
9 Afs 153/2007-7531.1.2008Jedno nebo více plnění, plnění hlavní a vedlejší, určení charakteru poskytnutého plnění.
C-497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09 Bog10. 3. 2011sazba DPH při prodeji potravin a občerstvení - rozhodující je, zda služby celkově převažují nad dodáním potravin
C-499/09 Flebbe Filmtheater10.03.2011Dodání občerstvení z prodejních stánků a v kinech – je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti případů a určit převládající prvek v plněních, a to převládající prvek z hlediska spotřebitele.
C-231/94 Faaborg02.05.1996Dále k rozlišení, zda stravování je dodáním zboží nebo poskytnutím služby.
C-501/09 Lohmeyer10.03.2011Dodání občerstvení z prodejních stánků a v kinech – je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti případů a určit převládající prvek v plněních, a to převládající prvek z hlediska spotřebitele.
C-88/09 Graphic Procédé11.02.2010Reprografická činnost naplňuje znaky dodání zboží, pokud se omezuje na prosté rozmnožení dokumentů na nosiče.
C-392/11 Field Fisher Waterhouse27.09.2012Nájem nemovitosti a poskytování služeb spojených s tímto nájmem (dodání tepla, hlídací služby atd.) mohou za určitých okolností tvořit jedno plnění.
C-502/09 Fleischerei Nier10.03.2011Dodání občerstvení z prodejních stánků a v kinech – je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti případů a určit převládající prvek v plněních, a to převládající prvek z hlediska spotřebitele.
C-44/11 Deutsche Bank19.07.2012O jedno plnění se jedná i v případě, kdy 2 n. více dílčích plnění poskytnutých spotřebiteli, kt. je považován za průměrného spotřebitele, jsou tak těsně spojena, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodář. plnění.
C-42/14 Wojskowa Agencja Mieskaniowa16.04.2015Pronájem - dodávky elektřiny, tepla a vody, odvoz odpadu, zajišťované třetí osobou ve prospěch nájemce jsou uskutečň. pronajímatelem, pokud pronajímatel uzavřel smlouvy o dodání těchto plnění a pouze přenáší náklady na nájemce.
C-231/94 Faaborg02.05.1996Dodání potravin je stravovací službou, pokud v plnění převažuje komplex služeb jako příprava jídla, obsluha… současně je jídlo poskytováno v příslušném prostředí (prostředné stoly, židle, nádobí, příbory... toalety apod.).
C-200/04 Ist13.10.2005Čánek 26 odst. 1 šesté směrnice o DPH – Zvláštní režim cestovních kanceláří a organizátorů turistických zájezdů – Soubor služeb zahrnující dopravu do cílového státu nebo pobyt v něm a výuku jazyků.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
51
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-2/95 SDC5.6.1997Ustanovení směrnice týkající se plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, představují určitou vyjímku z obecného principu, podle něhož dani podléhají veškerá plnění uskutečněná osobou povinnou k dani v rámci její ekonomické činnosti.
C-287/00 Komise vs. Německo20.6.2002Ustanovení směrnice týkající se plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, představují určitou vyjímku z obecného principu, podle něhož dani podléhají veškerá plnění uskutečněná osobou povinnou k dani v rámci její ekonomické činnosti.
C-358/97 Komise vs. Irsko12.9.2000Ustanovení směrnice týkající se plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, představují určitou vyjímku z obecného principu, podle něhož dani podléhají veškerá plnění uskutečněná osobou povinnou k dani v rámci její ekonomické činnosti.
C-264/1422.11.2015Jak je třeba z hlediska daně z přidané hodnoty zacházet se směnou virtuální měny "bitcoin" za konvenční měny
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
52
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-397/07 TNT9.7.2009Osvobozené ,,veřejné" poštovní služby musí zahrnovat operátory jak veřejné tak i soukromé, kteří poskytují veškeré univerzální poštovní služby.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
53
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-11/15 Český rozhlas22.06.2016Veřejnoprávní vysílání, které je financováno prostřednictvím povinného poplatku placeného ze zákona vlastníky či držiteli rozhlasového přijímače… není poskytováním služeb za „protiplnění“ ve smyslu čl. 2/1 šesté směrnice Rady.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
54
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-77/01 EDM29.4.2004Příjmem z ekonomické činnosti nejsou příjmy, které jsou důsledkem pouhého držení cenných papírů, rovněž pouhé pořízení a pouhý prodej obchodovatelných cenných papírů není ekonomickou činností.
C-16/00 Cibo27.9.2001Příjmem z ekonomické činnosti nejsou příjmy, které jsou důsledkem pouhého držení cenných papírů, rovněž pouhé pořízení a pouhý prodej obchodovatelných cenných papírů není ekonomickou činností.
C-29/08 AB SKF29.10.2009Prodej akcií je ekonomickou činností a předmětem daně zejména v případě, kdy vlastněné společnosti poskytoval vlastník plnění, která jsou předmětem daně (účetnictví, služby správy).
C-80/95 Harnas6.2.1997Převzetí a vlastnictví dluhopisů není ekonomickou činností.
C-172/96 First National Bank of Chicago14.7.1998Pokud nejsou směnárenské operace poskytovány za provizi, je hodnotou plnění (základem daně) celkový rozdíl mezi nákupem a prodejem měn za určité časové období.
C-453/05 Volker21.6.2007Sjednávání a zprostředkování finančních činností může sestávat z několika úkonů, jako jsou vytipování vhodných příležitostí pro uzavření kontraktu pro některou ze stran a provedení všeho, co je nezbytné, aby obě strany mohly kontrakt uzavřít.
C 350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj28.07.2011Osvobození pro finanční služby nezahrnuje služby elektronického přenosu zpráv pro finanční ústavy.
C-264/14 David Hedquist22. 10. 2015Musí být ustanovení čl. 135 směrnice vykládána tak, že od DPH je osvobozeno takové poskytování služeb, které spočívá ve směně tradičních měn za jednotky virtuální měny bitcoin.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
55
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-8/01 Taksatorringen20.11.2003Charakteristickým rysem pojišťovacích činností je, že pojistitel se zavazuje za úplatu poskytnout pojištěnému v případě naplnění rizika plnění dohodnuté ve smlouvě.
C-349/96 CPP25.02.1999Mohou být součástí pojištění, resp. plnění z pojistných smluv, i asistenční služby vyjmenované v příloze direktivy o poskytování pojištění (73/329/ EHS).
C-124/07 Beheer BV03.04.2008Osvobozenou činností je i získávání potenciálních zákazníků pro sjednání pojišťovacích smluv.
C-240/99 Skandia08.03.2001Pouhé administrativní, poradenské n. manažerské služby konané pro pojišťovnu nejsou pojištěním a nejsou činností pojišťovacího agenta, neobsahují-li základní rysy činnosti pojišť. agenta (aktivní vyhledávání klientů, propagace pojistitele).
C-472/03 Arthur Andersen03.03.2005Pouhé administrativní, poradenské n. manažerské služby konané pro pojišťovnu nejsou pojištěním a nejsou činností pojišťovacího agenta, neobsahují-li základní rysy činnosti pojišť. agenta (aktivní vyhledávání klientů, propagace pojistitele).
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
564
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 93/2008 - 4323.4.2009při umístění hracích automatů se nejdná o pronájem, nýbrž o poskytnutí práva umístit v provozovně VHA
56
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-275/01 Sinclair Collis12.6.2003Charakteristickým rysem nájmu nemovitého majetku je to, že opravňuje určenou osobu na sjednané časové období a zaúplatu zabrat a užívat konktrétně vymezenou nemovitost jako by byla jejím vlastníkem a vyloučit z takového práva všechny ostatní osoby.
C-284/03 Temco18.11.2004Charakteristickým rysem nájmu nemovitého majetku je to, že opravňuje určenou osobu na sjednané časové období a zaúplatu zabrat a užívat konktrétně vymezenou nemovitost jako by byla jejím vlastníkem a vyloučit z takového práva všechny ostatní osoby.
C-315/00 Maierhofer16.1.2003Ustanovení směrnice o osvobozeném nájmu nemovitého majetku se vztahuje i na nájem stavby, která je demontovatelná, pokud je pevně spojena se zemí.
C-173/88 Henriksen13.7.1989Na nájem prostor a míst k parkování vozidel se osvobození nevztahuje, pokud je nájem prostor a míst k parkování vozidel přímo spojen s jiným nájmem nemovitého majetku, který je osvobozený od daně.
C-451/06 Walderdorff6.12.2007Nájmem nemovitého majetku není poskytnutí práva rybolovu.
C-150/99 Lindöpark18.1.2001Nájmem nemovitého majetku není zpříštupnění golfového hřiště ke hraní golfu.
C-326/11 J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV12.07.2012Osvobození od daně u převodu budovy se vztahuje i na případ, kdy dodávaná budova prošla k okamžiku dodání již částečnou demolicí, pokud původní budova byla alespoň zčásti jako taková ještě užívána.
C-461/08 Don Bosco19.11.2009Převod pozemku, zastavěného stavbou určenou k demolici, jejíž demolice již začala a byla objednána prodávajícím, není převodem stavby. Účelem transakce nebylo dodat existující stavbu a pozemek, ale dodat pozemek vhodný k zastavění.
562
Čj. rozsudkuze dneK problematice
45 Af 24/2016- 605. 12. 2018vyčleněním pruhu ("technického pozemku č. 413/177") na hranici pozemku .
566
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-180/10 a C-181/1015.09.2011Dodání pozemku, které není předmětem daně - fyzická osoba nesmí být považována za osobu povinnou k DPH, pokud začne prodávat pozemky (ze soukromého vlastnictví), jestliže tyto prodeje spadají do rámce správy soukromého majetku této osoby.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
56a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-392/11 Field Fisher Waterhouse27.09.2012Nájem nemovitosti a poskytování služeb spojených s tímto nájmem (dodání tepla, hlídací služby atd.) mohou za určitých okolností tvořit jedno plnění.
C-42/14 Wojskowa Agencja Mieskaniowa16.04.2015Pronájem - dodávky elektřiny, tepla a vody, odvoz odpadu, zajišťované třetí osobou ve prospěch nájemce jsou uskutečň. pronajímatelem, pokud pronajímatel uzavřel smlouvy o dodání těchto plnění a pouze přenáší náklady na nájemce.
C-315/00 Maierhofer16.01.2003Ustanovení směrnice o osvobozeném nájmu nemovitého majetku se vztahuje i na nájem stavby, která je demontovatelná, pokud je pevně spojena se zemí.
C-60/96 Komise v Francie03.07.1997Nájmem nemovitého majetku však není nájem stanů, karavanů nebo mobilních obydlí.
C-173/88 Henriksen13.07.1989Na nájem prostor a míst k parkování vozidel se obecně osvobození nevztahuje, avšak pokud je přímo spojeno s jiným nájmem nem. majetku, kt. je osvobozený od daně (rodinných domů k bydlení)…, podléhá stejnému režimu jako hlavní předmět pronájmu.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
57
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-445/05 Haderer14.6.2007Podle směrnice je osvobozeno od daně i poskytnutí školského nebo vysokoškolského vyučování soukromými učiteli.
C-287/00 (Komise v Německo)20.06.2002Osvobození od daně se nevztahuje na vědecké a výzkumné činnosti, které vysoká škola provádí pro jinou osobu za úplatu, neboť se nejedná o činnost, která je v rámci vzdělávacích činností nezbytná.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
58
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-384/98 D14.9.2000Osvobození se nevztahuje na testy a vyšetření prováděné pro účely určení otcovství.
C212/01 Unterpertinger20.11.2003Osvobození od daně se nevztahuje na lékařská vyšetření související se sporem o přiznání invalidního důchodu.
C-86/09 Future Health Technologies10.6.2010Osvobození od daně se nevztahuje na služby, které spočívají pouze v odběru, zpracování a skladování pupečníkové krve a kmenových buněk, aniž by tato krev nebo tyto kmenové buňky byly přímo určeny pro léčebné účely.
C-262/08 CopyGene10.6.2010Osvobození od daně se nevztahuje na služby, které spočívají pouze v odběru, zpracování a skladování pupečníkové krve a kmenových buněk, aniž by tato krev nebo tyto kmenové buňky byly přímo určeny pro léčebné účely.
C-307/01 Ambrumenil20.11.2003Osvobození od daně se neuplatní u zdravotních prohlídek, které slouží pouze k vydání osvědčení o zdravotním stavu dotčené osoby pro potřeby třetí osoby, jako podklad pro rozhodnutí o pracovním zařazení nebo výkonu určitých činností.
C-156/09 VTSI18.11.2010Osovobození se uplatní u služeb laboratorních pracovníků, které spočívají v kultivaci buněk z tkáně odebrané pacientovi, které mají být v rámci léčby následně opětovně implantovány pacientovi.
C-394/04 Ygeia1.12.2005Služby přímo související se zdravotní službou.
C-395/04 Ygeia1.12.2005Služby přímo související se zdravotní službou.
C-237/09 Nathalie De Fruytier03.06.2010Samostatně prováděná přeprava orgánů a vzorků vykonávaná jako ekonomická činnost osobou samostatně výdělečně činnou pro nemocnice a laboratoře není osvobozena od daně.
C-240/05 (Sarl)07.12.2006Osvobození dodání zboží podle čl. 13 je speciálním ustanovením a má přednost před obecnými pravidly osvobození pro intrakomunitární transakce.
C-240/05 Eurodental07.12.2006Osvobození zdravotních služeb a zboží je ustanovením speciálním, které má přednost před obecným ustanovením o osvobození (veškerého) dodání zboží do JČS. Ddodání stomatologických výrobků stomatologickými laboratořemi do JČS.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
59
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-141/00 Kügler10.9.2002Poskytování všeobecné péče a pomoci v domácnosti osobám, které se nacházejí ve stavu fyzické nebo ekonomické nesoběstačnosti a závislosti je poskytováním sociální péče.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
61
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-174/00 Kennemer Golf21.03.2022Pojem „neziskový subjekt“ pro účely osvobození služeb souvis. se sportem a tělesnou výchovou - subjekt (golfový klub) může ve svém hospodaření dosáhnout přebytků, tyto nesmí být rozdělovány jako zisk mezi členy nebo vedení klubu.
C-348/87 Stichting Uitvoering Financiële Acties15.06.1989Osvobození od daně – musí se jednat o o služby, které jsou pro činnost členů nezbytné a členům musí být účtována pouze poměrná výše nákladů vynaložených na tyto služby a osvobozením nesmí dojít k narušení hospodářské soutěže.
C-8/01 Taksatorringen20.11.2003Osvobození od daně – musí se jednat o o služby, které jsou pro činnost členů nezbytné a členům musí být účtována pouze poměrná výše nákladů vynaložených na tyto služby a osvobozením nesmí dojít k narušení hospodářské soutěže.
C-407/07 Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing11.12.2008Osvobození od daně – musí se jednat o o služby, které jsou pro činnost členů nezbytné a členům musí být účtována pouze poměrná výše nákladů vynaložených na tyto služby a osvobozením nesmí dojít k narušení hospodářské soutěže.
5 Afs 1/2011 – 14031.05.2013Z hlediska běžného návštěvníka je převažujícím prvkem komplex. plnění možnost užívání koupaliště za účelem odpočinkových aktivit a zábavy, nikoli poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou.
61d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-18/12 Město Žamberk21.02.2013Osvobození od daně – poskytování služeb úzce souvisejících s provozováním sportu nebo tělesnou výchovou - městské koupaliště
5 Afs 1/2011-14031.05.2013Osvobození od daně – poskytování služeb úzce souvisejících s provozováním sportu nebo tělesnou výchovou - městské koupaliště
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
64
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 83/2012 - 46 23.8.2013prokazování dodání zboží do JČS
C-409/04 Teleos and Others27.9.2007Pokud dodavatel zboží nevěděl, že pořizovatel se dopustil podvodu a zboží do jiného členského státu ve skutečnosti nedopravil, neměl by dodavateli být upřen nárok na osvobození daně.
8 Afs 14/2010-19530.7.2010Jestliže chce dodavatel prokázat, že jednal v dobré víře, měl by učinit vše, co je v jeho moci, aby zajistil řádné provdedení dodání zboží uvnitř Společenství.
C‑446/13 2.10.2014za místo dodání zboží se považuje místo, kde zboží má již finální podobu po přepracování
C-273/11, Mecsek-Gabona6.9.2012Daňové identifikační číslo pro účely DPH jako podmínka práva na osvobození odání zboží uvnitř EU
C-587/10, VSTR27.9.2012Daňové identifikační číslo pro účely DPH jako podmínka práva na osvobození odání zboží uvnitř EU
C-24/15, Plöckl20.10.2016Daňové identifikační číslo pro účely DPH jako podmínka práva na osvobození odání zboží uvnitř EU
C-21/16, Euro-Tyre9.2.2017Daňové identifikační číslo pro účely DPH jako podmínka práva na osvobození dodání zboží uvnitř EU
C-184/05 Twoh International27.09.2007Důkaz, že zboží bylo dopraveno do jiného členského státu, je povinen předložit dodavatel, který uplatňuje osvobození. Členské státy nejsou povinny si průkazné informace obstarávat.
C-240/05 Sarl07.12.2006Osvobození dodání zboží podle čl. 13 je speciálním ustanovením a má přednost před obecnými pravidly osvobození pro intrakomunitární transakce.
C-84/09 X18.11.2010Směrnice nestanoví, že by přeprava zboží pořizovateli měla být zahájena nebo ukončena v jakékoliv lhůtě. Osvobození při dodání zboží uvnitř Společenství nemůže záviset na dodržení konkrétní lhůty, ve které by musela být zahájena nebo ukončena přeprava.
C-240/05 Eurodental07.12.2006Osvobození zdravotních služeb a zboží je ustanovením speciálním, které má přednost před obecným ustanovením o osvobození (veškerého) dodání zboží do JČS. Ddodání stomatologických výrobků stomatologickými laboratořemi do JČS.
645
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 14/2010 - 19530.7.2010osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH.
III. ÚS 3100/10 30.11.2011osvobození dodaní zboží do jiného členského státu od DPH
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
66
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-271/06 Netto Supermarket21.2.2008Dodavateli zboží lze nárok na osvobození přiznat i pokud se následně zjistí, že doklady o vývozu, které dodavateli byly poskytnuty, byly podvodné, pokud dodavatel jednal v dobré víře.
C-275/18 Milan Vinš28.03.2019Osvobození dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno mimo Evropskou unii, od daně. Podmínka osvobození od daně stanovená vnitrostátním právem. Propuštění zboží do určitého celního režimu.
C 563/12 BDV Hungary19.12.2013Osvobození od daně při vývozu – vnitrostátní právní předpisy požadující, aby zboží určené na vývoz opustilo celní území Evropské unie v pevně stanovené lhůtě 90 dnů po dodání.
8 Afs 25/2008 – 6030.12.2008Správce daně je při předložení zákonem požadovaného spec. důkazního prostředku povinen hodnotit jej jako každý jiný důkaz předložený kdykoli v jakémkoli daňovém řízení, tedy v prvé řadě z hlediska jeho pravosti a správnosti.
661
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 41/2014 - 464.9.2014Při nepřímém vývozu nemůže docházet ke změně vlastnictví mezi odběratelem zboží ze 3. státu a příjemcem zboží ze státu mimo EU na území ČR
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
69
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-288/1629.6.2017Osvobození
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
72
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C80/11 C142/1121.6.2012Odpočet DPH na vstupu z plnění podléhajících podvodu nebo z plnění, kde vystavitel DD je jiná osoba než poskytovatel služby.
2 Afs 60/2011 - 9427.3.2012Odpočet DPH na vstupu od firmy, které dle SD nemohla plnění provést, protože neměla zaměstnance. Důkazní břemeno
C-62/93 Soupergaz6.7.1995Nárok na odpočet je nedílnou součástí systému DPH a ve svém principu nesmí být omezován nad rámec směrnice a případných vyjímek, které si jednotlivé členské státy vvyjednaly.
C-37/95 Ghent Coal15.1.1998Součástí ekonomické činnosti jsou i přípravné úkony, jako pořízení majetku a plátce, které zamýšlí uskutečňovat vlastní plnění na výstupu, z nichž může uplatnit odpočet daně.
C-354/03 Optigen12.1.2006Ve spojených věcech musí být každá transakce posuzována sama o sobě a charakter jednotlivých transakcí v řetězci nemůže být změněn předchozími nebo následnými událostmi.
C-355/03 Fulcrum Elektronics12.1.2006Ve spojených věcech musí být každá transakce posuzována sama o sobě a charakter jednotlivých transakcí v řetězci nemůže být změněn předchozími nebo následnými událostmi.
C-439/04 Kittel a Recolta6.7.2006Ve spojených věcech musí být každá transakce posuzována sama o sobě a charakter jednotlivých transakcí v řetězci nemůže být změněn předchozími nebo následnými událostmi.
C-255/02 Halifax and Others21.2.2006Ustanovení komunitárního práva nemohou být zneužívána k získání neoprávněné daňové výhody.
C-223/03 University od Huddersfield21.2.2006Ustanovení komunitárního práva nemohou být zneužívána k získání neoprávněné daňové výhody.
C-425/06 Part Service21.2.2008Ustanovení komunitárního práva nemohou být zneužívána k získání neoprávněné daňové výhody.
C-153/11 Klub22.3.2012Aby bylo možno konstatovat zneužití práva, musí být splněny podmínky.
C-504/10 Tanoarch27.10.2011Aby bylo možno konstatovat zneužití práva, musí být splněny podmínky.
5 Afs 61/2008-8027.11.2008Zneužití práva ve vztahu k uplatnění odpočtu DPH.
C-32/03 Fini3.3.2005Součástí ekonomické činnosti jsou i přípravné úkony, jako pořízení majetku a plátce, které zamýšlí uskutečňovat vlastní plnění na výstupu, z nichž může uplatnit odpočet daně.
5 Afs 65/2013 - 7926.6.2014chybné náležitosti daňového dokladu nejsou důvodem pro neuznání nároku na odpočet DPH
8 Afs 59/2013 - 3330.7.2014Při dobré víře v to, že dodavatel je plátcem DPH, má odběratel dle komunitárního práva právo na odpočet daně i v okamžiku, kdy dodavatel není plátcem DPH
31 AF 9/2018 – 88 7.12.2017Esenciální výdaje v DPH
2 Afs 232/2020 - 706.9.2021Za dlouhodobý majetek vytvořený plátcem při jeho ekonomických činnostech vyrobením, postavením nebo jiným vytvořením ve smyslu § 4/3/e) ZDPH ve znění do 31. 12. 2013, lze považovat stavbu pořízenou formou „na klíč“.
C-484/03 Bond House12.01.2006Ekonomickou činností ve smyslu Šesté směrnice, jsou veškeré transakce, které splňují objektivní kritéria, kterými jsou ekonomické činnosti ve směrnici vymezeny, a to bez ohledu na účel nebo výsledek těchto transakcí.
1 Afs 157/2017-3616.08.2017Zamítnuta kasační stížnost plátce proti OFŘ ve věci zajišťovacího příkazu, dodatečně vyměřená daň za nesprávně uplatněný odpočet z nákupu PHM v řetězci obchodníků.
C-536/08 a C-539/08 Hoge Raad der Nederlanden22.04.2010Je-li pořízení zboží považováno za uskutečněné v členském státě, který vydal DIČ, avšak zboží nebylo do tohoto státu skutečně dovezeno, nemůže se na takové pořízení vztahovat obecný režim odpočtu daně.
C-50/87 Komise v Francie21.09.1988Nárok na odpočet je nedílnou součástí systému DPH a ve svém principu nesmí být omezován nad rámec směrnice a případných výjimek, které si jednotlivé členské státy vyjednaly.
C-285/11 Bonik EOOD06.12.2012Vnitrostátní soudy a orgány mohou odmítnout přiznat nárok na odpočet, je-li na základě objektivních okolností prokázáno, že k uplatnění nároku na odpočet došlo podvodně nebo zneužívajícím způsobem
C-18/13 Maks Pen EOOD13.02.2014Soudní dvůr v tomto ohledu opakovaně rozhodl, že nárok na odpočet stanovený v článku 167 a následujících směrnice 2006/112 je nedílnou součástí mechanismu DPH a nemůže být v zásadě omezen.
C-131/13 Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti18.12.2014Vnitrostátní správní orgány a soudy musí odmítnout osobě povinné k dani nárok na odpočet daně, osvobození od daně nebo vrácení daně i v případě, že neexistují vnitrostátní právní předpisy, které by takové odmítnutí stanovily
C-161/13 Idrodinamica Spurgo Velox and Others08.05.2014Vnitrostátní správní orgány a soudy musí odmítnout osobě povinné k dani nárok na odpočet daně, osvobození od daně nebo vrácení daně i v případě, že neexistují vnitrostátní právní předpisy, které by takové odmítnutí stanovily
C-164/13 Italmoda18.12.2014Vnitrostátní správní orgány a soudy musí odmítnout osobě povinné k dani nárok na odpočet daně, osvobození od daně nebo vrácení daně i v případě, že neexistují vnitrostátní právní předpisy, které by takové odmítnutí stanovily
C-539/08 Facet22.04.2010Je-li pořízení zboží považováno za uskutečněné v členském státě, který vydal DIČ, avšak zboží nebylo do tohoto státu skutečně dovezeno, nemůže se na takové pořízení vztahovat obecný režim odpočtu daně.
C-419/02 BUPA Hospitals21.02.2006Vznik povinnosti přiznat daň z úplaty zaplacené před uskutečněním zdanitelného plnění.
C-270/09 Mac Donald Resort16.12.2010Aby vznikla povinnost přiznat daň z přijaté úplaty, musí být známy veškeré relevantní znaky příslušného zdanitelného plnění, budoucího dodání zboží n. budoucího poskytnutí služby, a aby byly zboží či služby přesně vymezeny.
C-549/11 EOOD19.12.2012Aby vznikla povinnost přiznat daň z přijaté úplaty, musí být známy veškeré relevantní znaky příslušného zdanitelného plnění, budoucího dodání zboží n. budoucího poskytnutí služby, a aby byly zboží či služby přesně vymezeny.
C-165/86 Intiem08.03.1988Co vše tvoří součást ekonomické činnosti.
C-484/03 Bond House12.01.2006Ve spojených věcech musí být každá transakce posuzována sama o sobě a charakter jednotlivých transakcí v řetězci nemůže být změněn předchozími nebo následnými událostmi.
C-440/04 Kittel and Recolta06.07.2006Ve spojených věcech musí být každá transakce posuzována sama o sobě a charakter jednotlivých transakcí v řetězci nemůže být změněn předchozími nebo následnými událostmi.
C-395/09 Oasis East30.09.2010Článek 17/6 šesté směrnice Rady – nárok na odpočet daně z přidané hodnoty odvedené na vstupu v případě dovozu služeb placených přímo či nepřímo osobě, která je usazena ve státě nebo na území kvalifikovaném uvedenými právními předpisy jako „daňový ráj“.
C-33/03 Komise v Velká Británie10.03.2005Británie porušila právo Společenství, protože umožňovala plátcům uplatnit si nárok na odpočet daně z pohonných hmot spotřeb. při služebních jízdách jejich zaměstnanci na základě paušál. náhrad, aniž byli plátci povinni doložit tento odpočet daň. dokladem.
4 Afs 140/2017 – 5430.11.2017Správce daně nemůže při pochybnostech současně za jedno přijaté zdanitelné plnění uvalit na plátce ručení za daň nezaplacenou dodavatelem plnění a současně mu z důvodů pochybnosti o tomto plnění odmítnout uznat nárok na odpočet daně.
721
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 83/2010 - 6826.1.2011zneužití práva v oblasti DPH
9 Afs 205/2007 - 6117.7.2008uměle vytvářené obchody a nárok na odpočet DPH
8 Afs 16/2012 - 329.1.2013I když se manko přefakturuje, nejedná se o prokázání využití zásob pro ekonomickou činnost.
2 Afs 15/2014-59 10.6.2015Nárok na odpočet DPH na vstupu není, pokud subjekt ví nebo vědět měl, že je součástí podvodného řetězce
5 Afs 180/2014 - 2507.08.15Jestliže chce správce daně zpochybnit nárok na odpočet daně na vstupu,nestačí pouze to, že dodavatel je nekontaktní
C-235/18 Vega15.5.2019Palivové karty
724
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 43/2013 - 5228.1.2014platba za uskut. reklamního spotu byla 22x navýšena nad cenu subdodavatele, jež reklamu realizoval. Jde o zneužití práva a subjekt, pro něhož byla služba uskutečněna, měl vědět, že je součástí podvodného řetězce a tudíž nemá nár. na odpočet daně na vstupu
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
73
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 51/2011 - 1057.12.2011Doměření zkrácené daně u odběratele
C-103/0922.12.2010zneužití práva v oblasti DPH
C-152/02 Terra Baubedarf29.4.2004Nárok na odpočet daně z tuzemských přijatých zdanitelných plnění je možno uplatnit až za zdaňovací období, v němž jsou splněny podmínky pro uplatnění odpočtu.
C-342/87 Genius Holding13.12.1989Nárok na odpočet je možné uplatnit jen z částky daně skutečně splatné, to je ve výši odpovídající transakci, která byla uskutečněna a ne z jakékoli částky jen proto, že je uvedena na daňovém dokladu.
C-35/05 Reemtsma15.3.2007Nárok na odpočet je možné uplatnit jen z částky daně skutečně splatné, to je ve výši odpovídající transakci, která byla uskutečněna a ne z jakékoli částky jen proto, že je uvedena na daňovém dokladu.
C-90/02 Bockeműl01.04.2004Uzná-li členský stát v syst. reverse-charge, že plátci vznikla povinnost přiznat daň v urč. výši a k urč. datu, má k dispozici i údaje pro uplatnění odpočtu, člen. stát není oprávněn vyžadovat daň. doklad se všemi náležitostmi.
C-368/09 Pannon Gép Centrum15.07.2010Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací – nárok na odpočet daně – daňový orgán má veškeré údaje k určení, že osoba povinná k dani je jakožto příjemce plnění povinna odvést DPH, a aby mohl ověřit výši splatné daně.
C-392/09 Uszodaépítő30.09.2010Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací – nárok na odpočet daně – daňový orgán má veškeré údaje k určení, že osoba povinná k dani je jakožto příjemce plnění povinna odvést DPH, a aby mohl ověřit výši splatné daně.
C-33/03 Komise v Velká Británie10.03.2005Británie porušila právo Společenství, protože umožňovala plátcům uplatnit si nárok na odpočet daně z pohonných hmot spotřeb. při služebních jízdách jejich zaměstnanci na základě paušál. náhrad, aniž byli plátci povinni doložit tento odpočet daň. dokladem.
731
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 8/2013 - 4210.10.2013nárok na odpočet daně z pohledu DPH ve vazbě na dotaci
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
76
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-333/91 Sofitam22.6.1993Do výpočtu koeficientu se nezahrnují příjmy, které nejsou předmětem daně.
C-142/99 Floridienne and Berginvest14.11.2000Do výpočtu koeficientu se nezahrnují příjmy, které nejsou předmětem daně.
C-16/00 Cibo27.9.2001Do výpočtu koeficientu se nezahrnují příjmy, které nejsou předmětem daně.
C-306/94 Regie dauphinoise11.7.1996Jaké finanční činnosti jsou příležitostné, které se nezahrnují do výpočtu koeficientu.
C-235/00 CSC13.12.2001Jaké finanční činnosti jsou příležitostné, které se nezahrnují do výpočtu koeficientu.
C-77/01 EDM29.4.2004Jaké finanční činnosti jsou příležitostné, které se nezahrnují do výpočtu koeficientu.
C-174/08 NCC Construction Danmark29.10.2009Příležitostný převod nemovitostí.
C-50/87 Komise v Francie21.09.1988Do výpočtu koeficientu se nezahrnují příjmy, které nejsou předmětem daně.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
772c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 29/2005-1048.12.2005Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
1 Afs 51/2009-672.9.2009Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
C-435/03 British American Tobacco14.7.2005Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
78
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 86/2013 - 3423.10.2014V určitých případech nelze ztrátu nároku na odpočet daně na vstupu korigovat úpravou odpočtu daně, dodatečným dańovým přiznáním
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
78e
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 29/2005-1048.12.2005Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
1 Afs 51/2009-672.9.2009Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
C-435/03 British American Tobacco14.7.2005Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
82b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-136/99 Monte Dei Paschi Di Siena13.07.2000Vrácení daně osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
84
Čj. rozsudkuze dneK problematice
I.ÚS 3518/1509.02.16Jestliže prodávající omylem prodá předmět s DPH, i když tento prodej je od DPH osvobozený, musí vyinkasované DPH vrátit.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
89
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-200/04 Ist13.10.2005Čánek 26 odst. 1 šesté směrnice o DPH – Zvláštní režim cestovních kanceláří a organizátorů turistických zájezdů – Soubor služeb zahrnující dopravu do cílového státu nebo pobyt v něm a výuku jazyků.
C-220/11 Star Coaches01.03.2012Přepravní společnost uskutečňující pouze přepravu osob, kt. poskytuje sama n. nakupuje od jiných osob a prodává, a neposkytuje žádné další služby (ubytování, průvodci…), neuskutečňuje plnění ve zvlášt. režimu pro cest. kanceláře.
C-557/11 Maria Kozak25.10.2012Pokud cestovní kancelář, která vlastním jménem poskytuje „balíček“ služeb cest. ruchu od jiných osob, poskytne přepravu cestujících z kapacit vlastního vozového parku, není povinna u této přepravy uplatnit zvláštní režim, ale uplatní běžný režim zdanění.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
98
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 35/2013 - 2123.1.2014sankce dle §98 ZDPH má charakter neodvedené daně
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
100
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 96/2013-3412.12. 2013Chybně provedená inventarizace.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
101
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 395/2020-5531. 1. 2023Zmocnění pro stanovení a vydání formátu a struktury formulářových podání přísluší Ministerstvu financí (v rámci vyhlášky)
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
105
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C-107/10 Enel Maritsa Iztok12.5.2011Průtahy v uznání nároku na odpočet daně, případně vracení nadměrného odpočtu DPH.
C-120/15 Kovozber21.10.2015Průtahy v uznání nároku na odpočet daně, případně vracení nadměrného odpočtu DPH.
C-25/07 Sosnowska10.7.2008Průtahy v uznání nároku na odpočet daně, případně vracení nadměrného odpočtu DPH.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
1081m
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 21/2014 - 3013.10.14Při uvedení DPH na daňovém dokladu odvádí DPH vždy osoba, která toto uvedla.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z přidané hodnoty, 235/2004 Sb.
1091a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 223/2014-36 19.12.2014Příjemce zdanitelného plnění ručí za neodvedenou daň v případě, kdy věděl, že dodavatel ukončil podnikatelskou činnost
1091
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 67/2007-14710.1.2008Příjemce plnění mohl vědět či věděl, že daň uvedená na daňovém dokladu nebude zaplacena
1093
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 114/2018 - 87 Legios Loco a.s.22.02.20211. Pro vznik ručitelství nestačí, že plátce je nespolehlivý, správce daně musí prokázat, že příjemce zdanitelného plnění věděl a mohl vědět, že daň nebude uhrazena (odstavec 30 rozsudku). // 2. Pokud daň byla zaplacena, nemůže být považována za nezaplacenou z důvodu, že správce daně ji použil na pohledávky s dřívější splatností (odstavec 32 rozsudku).
109
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 140/2017 – 5430.11.2017Správce daně nemůže při pochybnostech současně za jedno přijaté zdanitelné plnění uvalit na plátce ručení za daň nezaplacenou dodavatelem plnění a současně mu z důvodů pochybnosti o tomto plnění odmítnout uznat nárok na odpočet daně.
5 Afs 78/2017 – 3315.02.2018Ustanovení o institutu ručení příjemce plnění v případě platby na účet vedený mimo tuzemsko nemůže samo o sobě založit ručitelský vztah. Aby mohlo být ručení uplatněno, musí k provedení platby přistoupit další okolnosti.
4 Afs 247/2016 – 2320.04.2017Výzva správce daně k ručení plátce za daň nezaplacenou dodavatelem zdanitelného plnění z důvodu, že plátce mohl a měl vědět, že dodavatel se úmyslně dostane do postavení, kdy daň za zdanitelné plnění nebude moci zaplatit.
SŘS
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
18
Čj. rozsudkuze dneK problematice
62A 156/2015-5024.6.2015Vylíčení v protokolu o ústním jednání musí co nejprecizněji dokumentovat reálný průběh úkonu“, ale „nelze předpokládat úplný a doslovný přepis každého slova… zvukový záznam může posloužit k eliminaci možnosti vzniku rozporu ohledně průběhu jednání.
46A 20/2014 - 8827.1.2014Zvuková nahrávka pořízená skrytě soukromou osobu (účastníkem řízení), zachycující výlučně průběh ústního jednání nařízeného v rámci správního řízení, je přípustným důkazním prostředkem v soudním řízení správním.
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
26
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30 Cdo 2373/201226.09.2012Smlouva o převodu zem. pozemku ve vlastnictví státu je podle § 39 OZ neplatná, nebyl-li obsah úř. desky o zahájení prodeje tohoto pozemku ve smyslu § 7 odst. 2 z. č. 95/1999 Sb. zveřejněn příslušným obecním úřadem i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
483d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 6/2013 - 2827.9.2013porušení komunitárního práva, předběžná otázka
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
47c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 37/2011 - 182 10.8.2011obsah poštovní zásilky, podací lístek
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
49
Čj. rozsudkuze dneK problematice
42A 10/2014-5814.2.2017Pokud zástupce jediného účastníka řízení požádá v řízení o přestupku o to, aby jednání bylo veřejné, správní orgán mu vyhoví, neboť právní úprava obsažená v § 49 správního řádu z roku 2004 jej v takovém případě nezmocňuje k užití správního uvážení.
2 As 429/2018 - 3118.10.2019Zásada neveřejnosti jednání ve správním řízení (§ 49 odst. 2 správního řádu) neznamená, že by úkonu nemohl být ze strany správního orgánu přítomen někdo jiný než úřední osoba (§ 14 odst. 1 správního řádu).
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
50
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 As 45/2010 - 7818.11.2011I za situace, kdy kamerový záznam pořízený soukromou osobou, který zasahuje do sféry osobnostních práv zaznamenané osoby, nebyl pořízen s jejím souhlasem či v souladu se zákonnými výjimkami, není jeho použitelnost pro potřeby dokazování ve správním řízení
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
51
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 As 28/2013 - 322.8.2013Audiovizuální záznam pořízený policistou ve službě o průběhu úředního úkonu je záznamem pořízeným orgánem veř. moci, nikoli soukromým, přestože byl pořízen na soukr. telefon policisty, jehož záměrem bylo použít záznam pro svou vlastní potřebu
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
601
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 11/2014 - 3227.2.2014po žádném procesně neúspěšném účastníku řízení nelze spravedlivě požadovat, aby hradil náklady řízení žalovaného správního orgánu spadající do jeho běžné agendy v souvislosti s výkonem veřejné správy, protože tato činnost je běžnou činn. orgánu st. správy
4 Afs 261/2017 - 5521.3.2018Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení o kasační stížnosti 8.228 Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalobce Rambousek a partner a.s.
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
732
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 193/2015 - 6226.08.15V případě hrozícího zániku společnosti může mít kasační stížnost odkladný účinek platby daně a příslušenství
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
82
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Aps 5/2012 - 38 11.7.2012podmínky žaloby proti nezákonnému zásahu státního orgánu.
7 Aps 6/2013 - 4529.8.2013šikanozní jednání správce daně
1 Afs 79/2018 - 2912.9.2018Provádění daňové kontroly do prekluze a po prekluzi daňové povinnosti
9 As 429/20186.2.2019Zveřejnění vyhlášeného rozsudku na internetových stránkách soudu, v němž není anonymizována osoba, která systematicky vystupuje ve správních řízeních jako zmocněnec a čerpá z této činnosti prospěch, není nezákonným zásahem ve smyslu § 82 s. ř. s.“
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
841
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 28/2014 - 5114.8.2014Jestliže je za nezákonný zásah označeno zahájení POPU, tak lhůta běží od tohoto zahájení
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
90
Čj. rozsudkuze dneK problematice
34A 37/201918.8.2021Není přípustné, aby se úřední osoba o zástupci účastníka řízení vyjadřovala takovým způsobem, přestože vyjádření směřovalo soukromě k jiné úřední osobě (tedy nikdo další je neměl slyšet, tím méně zaznamenávat na nahrávací zařízení).
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
1031a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 As 188/2012 - 3018.4.2013chov zvlášť chráněných živočichů
§odst.písm.č.)Soudní řád správní, 150/2002 Sb.
OSŘ
§odst.písm.č.)Občanský soudní řád, 69/2001 Sb.
1272
Čj. rozsudkuze dneK problematice
26 Cdo 3928/201322.1.2014Splňuje-li znalecký posudek předložený účastníkem řízení předpoklady stanovené v § 127 odst. 2 a § 127a o. s. ř., pohlíží se na něj jako na znalecký posudek vyžádaný soudem to platí i tehdy, jde-li o revizní znalecký posudek
§odst.písm.č.)Občanský soudní řád, 69/2001 Sb.
2281a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
22 Cdo 2363/2007 3.3.2009možnosti obnovy řízení v důsledku chybného znaleckého posudku
§odst.písm.č.)Občanský soudní řád, 69/2001 Sb.
276
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 VSOL 852/2011-A-1011.5.2012Provádění srážek ze mzdy z daňového bonusu
§odst.písm.č.)Občanský soudní řád, 69/2001 Sb.
312
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 VSPH 241/2013-B-5018.03.2013použití přeplatku daně a doplatku na daňovém bonusu z daňového přiznání na plnění splátkového kalendáře v rámci insolvence
§odst.písm.č.)Občanský soudní řád, 69/2001 Sb.
338zk1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 45/2011 - 5625.11.2011přechod daňové povinnost v rámci prodeje podniku
§odst.písm.č.)Občanský soudní řád, 69/2001 Sb.
338k
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 2/2012 - 9330.10.2013při výkonu rozhodnutí se doručuje nejen správci podniku, ale i podniku samotnému
ZoMPSD
§odst.písm.č.)Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní, 253/2000 Sb.
31
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 69/2011 - 464.10.2012Při mezinárodním dožádání toto nemůže provádět sám správce daně.
IZ
§odst.písm.č.)Zákon o svobodném přístupu k informacím, 106/1999 Sb.
24
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 As 107/2011 - 7019.10.2011poskytnutí zápisů z porad metodiků FŘ a MF
2 As 4/2011 - 10227.4.2011poskytování informace daňovému subjektu na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
§odst.písm.č.)Zákon o svobodném přístupu k informacím, 106/1999 Sb.
81b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 As 64/2008 - 155 1.6.2010poskytování informací správcem daně o výši prominuté daně či jejího příslušenství u jednotlivých daňových subjektů
2 As 4/2011 - 10227.4.2011poskytování informace daňovému subjektu na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
6 As 240/2018 - 406.2.2019Právo na informace, ochrana osobních údajů. Posouzení, zda ochrana osobních údajů omezuje poskytnutí informace, je nutno činit i s vědomím neomezeného zpřístupnění poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§odst.písm.č.)Zákon o svobodném přístupu k informacím, 106/1999 Sb.
5
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 As 242/2019 - 478.11.2019Právo na informace, ochrana osobních údajů. Na základě § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím lze zveřejňovat nejen poskytnuté informace, ale rovněž rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
2 As 235/2019 - 5620.8.2020Právo na informace, ochrana osobních údajů. I osoby, u nichž je zastupování jiných osob před úřady a soudy součástí jejich profesního života, mají právo na to, aby o nich správní úřady zveřejňovaly osobní údaje pouze minimalisticky.
§odst.písm.č.)Zákon o svobodném přístupu k informacím, 106/1999 Sb.
8a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 A 106/2019-2429.8.2019Právo na informace, ochrana osobních údajů. Při zveřejnění poskytnuté informace musí povinný subjekt dodržovat zásady ochrany osobních údajů, zejména zásadu zákonnosti, korektnosti a transparentnosti a zásadu integrity a důvěrnosti.
§odst.písm.č.)Zákon o svobodném přístupu k informacím, 106/1999 Sb.
8b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
IV. ÚS 1378/1617.10.2017Poskytování informací o platech a odměnách příjemců veřejných prostředků - stanovení čtyř podmínek pro poskytnutí informace žadateli (tzv. platový test).
§odst.písm.č.)Zákon o svobodném přístupu k informacím, 106/1999 Sb.
111a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 As 70/2013 - 5815.10.2013GFŘ musí poskytovat metodické pokyny veřejnosti
§odst.písm.č.)Zákon o svobodném přístupu k informacím, 106/1999 Sb.
12
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 As 40/2004 - 6225.8.2005Právo na informace: poskytování informací ze schůze rady obce.
ZooŠ
§odst.písm.č.)Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úř. post., 82/1998 Sb.
5a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
III. ÚS 2340/1131.8.2011počátek běhu promlčecí lhůty u náhrady škody požadované po správci daně
§odst.písm.č.)Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úř. post., 82/1998 Sb.
82
Čj. rozsudkuze dneK problematice
28 Cdo 599/201212.9.2012unijní právo a zákon č. 82 o odpovědnosti státu
III. ÚS 1595/1118.7.2013náhrada škody v případě rozhodnutí o posečkání
§odst.písm.č.)Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úř. post., 82/1998 Sb.
13
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30 Cdo 737/201321.8.2013špatná rada státního orgánu je škodou způsobenou nesprávným úředním postupem
IV.ÚS 2598/1523.03.16Stát by měl odpovídat za škodu zpsobenou dańovému subjektu vzniklou nevrácením DPH na vstupu, jestliže důvodem je obchod s osobou, která se prokazovala ukradeným občanským průkazem. Na tento ukradený OP ale stát vyhotovil živnostenský list v době, kdy ztr
131
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 217/1319.9.2013namítat nesprávný úřední postup nelze v případě, kdy nedojde ke zrušení platebních výměrů
ÚS IV. 895/1324.7.2013Jestliže stát nevymáhá daň z převodu nemovitosti na ručiteli, nepůsobí tím dlužíku žádnou škodu
§odst.písm.č.)Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úř. post., 82/1998 Sb.
22
Čj. rozsudkuze dneK problematice
I.ÚS 4733/1217.4.2014ÚS v případě, kdy díky liknavému postupu správce daně vypršela promlčecí lhůta a tudíž nebylo možno vrátit odpočet DPH daňovému subjektu, konstatoval, že nebylo porušeno žádné základní právoa ústavní stížnost odmítnul
§odst.písm.č.)Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úř. post., 82/1998 Sb.
31a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
25 Cdo 1145/2009 20.5.2009Určení výše náhrady škody vzniklé v důsledku neodůvodněných průtahů v trestním řízení dle § 147 TZ..
§odst.písm.č.)Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úř. post., 82/1998 Sb.
323
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30 Cdo 4501/201116.5.2012začátek běhu lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody začíná dnem nabytí právní moci posledního rozhodnutí
ZoRR
§odst.písm.č.)Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, 216/1994 Sb.
13
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II.ÚS 2164/101.11.2011Platnost rozhodčí doložky.
ZoR
§odst.písm.č.)Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 593/1992 Sb.
1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 65/2010 - 13830.9.2011k výdajům, které lze daňově uplatnit, náleží i rezervy na opravu hmotného majetku, jejichž způsob tvorby a výši stanoví zvláštní zákon
9 Afs 21/2011 - 1168.9.2011institut rezervy je spojen s povinností využít vytvořené finanční prostředky pouze pro účely vymezené zákonem a s povinností dodržet podmínky jejich tvorby a čerpání
2 Afs 27/2006 - 13614.12.2006ačkoliv pozitivní právo nikde neobsahuje definici daňové rezervy, obecně se jedná o promítnutí budoucích skutečností, které teprve nastanou, do zdaňovacího období dřívějšího
1 Afs 147/2004 - 5027.4.2006zjednodušeně řečeno, v úvodním ustanovení zákona o rezervách je v zásadě proklamováno, že zákon upravuje pouze tvorbu a výši rezerv a tedy daňových nákladů
§odst.písm.č.)Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 593/1992 Sb.
32
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 73/2010 - 115 9.6.2011Účinnost smlouvy o postoupení pohledávky.
2 Afs 9/2011 - 55 14.6.2011Rezerva na opravu.
33
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 17/2010 - 21928.2.2011rezervy je třeba tvořit prokazatelným způsobem již ve zdaňovacím období, ve kterém je o vytvořené rezervy snížen daňový základ
5 Afs 49/2005 - 9513.6.2006ustanovení § 3 zákona o rezervách vymezuje požadavek prokazatelnosti výše rezervy
III. ÚS 520/0516.2.2006ustanovení § 3 a § 7 ZoR uvádějí, že způsob tvorby rezerv a opravných položek za zdaňovací období a jejich výše musí být prokazatelný
§odst.písm.č.)Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 593/1992 Sb.
44 a 5
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 16/2009 - 5116.7.2009rezervu na opravu hmotného majetku je oprávněn tvořit pouze vlastník nebo osoba, která majetkem disponuje na základě nájemní smlouvy
41
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 23/2014 - 3519.6.2014Důvodem pro rozpuštění rezervy na opravu není vydání stavebního povolení na rekonstrukci, ale vlastní zahájení rekonstrukčních prací
§odst.písm.č.)Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 593/1992 Sb.
7
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 41/2013 - 4718.4.2014důvod tvorby rezervy na opravu majetku musí daňový subjekt konkrétně prokázat
71
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 27/2009 - 59 23.10.2009Zneužití práva a krácení daně v souvislosti s tvorbou rezervy na opravy.
9 Afs 62/2008 - 599.7.2009Tvorba rezervy na opravy (7 ZoR) u majetku nabytého po skončení leasingu za 100,- Kč.
71b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 107/2007 - 5924.4.2008k tomu, aby byl nájemce hmotného majetku oprávněn k tvorbě rezervy na opravy hmotného majetku, musí být ze smlouvy zřejmé, že náklady na provedené opravy jdou k tíži nájemce
72
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 91/2009 - 12325.6.2010s ohledem na § 7 odst. 2 ZoR je daňový subjekt povinen rovněž prokazovat, že předpokládané práce nemají charakter technického zhodnocení, ale že se prokazatelně jedná o opravy
9 Afs 50/2007 - 598.11.2007při tvorbě každé rezervy na opravu hmotného majetku je proto nutné zdůvodnit nezbytnost tvorby rezervy, prokázat způsob výpočtu její výše a způsob jejího používání
7 Afs 108/2006 - 15322.3.2007zákonná úprava nevylučuje, aby daňový subjekt vytvářel rezervy na opravu hmotného majetku i v případě odstranění závad způsobených zhotovitelem na novostavbě
73d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 16/2009 - 5116.7.2009Rezerva na opravu hmotného majetku v konkurzu.
75
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 7/2009 - 4030.11.2009K problematice rozpuštění chybně tvořené rezervy po prekluzi.
77
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 9/2011 - 5514.6.2011zjistí-li poplatník daně z příjmů skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí
712
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 147/2006 - 7724.10.2007okruh poplatníků, kteří mohou vytvářet daňově uznatelné rezervy na opravy hmotného majetku, je v zákoně o rezervách přesně vymezen
2 Afs 65/2007 - 16919.7.2007zákonná úprava expressis verbis pozitivně nedefinuje pojem "oprava hmotného majetku"
2 Afs 210/2006 - 7013.6.2007dřívější provedení opravy hmotného majetku oproti původně plánované; vyčerpání rezervy
8 Afs 125/2005 - 18824.7.2006z § 7 odst. 4 ZoR vyplývá, že výše rezervy se stanoví podle jednotlivých věcí hmotného majetku určených k opravě, a to na základě rozpočtu nákladů na opravu těchto jednotlivých věcí
§odst.písm.č.)Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 593/1992 Sb.
81
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 37/2008 - 15530.1.2009z hlediska jednotlivých podmínek pro tvorbu opravné položky musí jít o pohledávku zaúčtovanou v účetnictví v souladu s platnými pravidly pro účtování o pohledávkách
§odst.písm.č.)Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 593/1992 Sb.
102
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 6/2009 - 74 9.7.2009Období doměření neoprávněně tvořené rezervy (v daném případě v rozporu s horním zákonem).
8 Afs 134/2005-6426.2.2007možnost poplatníka v období před rokem 2001 tvořit rezervu na odbahnění biologického rybníka
§odst.písm.č.)Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 593/1992 Sb.
21
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 98/2012-3430. 4. 2013Podmínkou pro tvorbu zákonných OP je nezbytná existence pohledávky a její zachycení v účetnictví
ZoZP
§odst.písm.č.)Zákon o pojistném na zdravotní pojištění, 592/1992 Sb.
26d3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Ads 27/2012 - 25 7.3.2012Doručování platebního výměru od VZP na penále (doručovací fikce).
SocZab
§odst.písm.č.)Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 589/1992 Sb.
51
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Ads 109/2010 - 5613.1.2001dary poskytované zaměstnancům
51b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Ads 73/2011 - 74 25.8.2011pokračování v kauze Ježek software s.r.o. pojistného v roce 2007
5 2 b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Ads 90/2013 - 5026.3.2014odstupné vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci z titulu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance vykonávat danou práci se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové zabezpečení
§odst.písm.č.)Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 589/1992 Sb.
15
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Ads 114/2009 - 49 28.8.2009doložení, že jde z hlediska pojistného o OSVČ vedlejší
15a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Ads 18/2011 - 733.3.2011maximální vyměřovací základ u OSVČ
§odst.písm.č.)Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 589/1992 Sb.
171
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Ads 16/2009 - 8728.5.2009vrácení přeplatku na pojistném
§odst.písm.č.)Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 589/1992 Sb.
182
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Ads 7/2011 - 4828.6.2011lhůta pro předepsaní a vymáhání sociálního pojištění
§odst.písm.č.)Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 589/1992 Sb.
104eb
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Pl. ÚS 46/10 31.5.2011neústavnost vyloučení rozhodnutí o prominutí penále za nezaplacení pojistného na soc. zabezpečení ze soudního přezkumu
§odst.písm.č.)Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 589/1992 Sb.
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Ads 8/2011 - 7422.6.2011další rozhodnutí v kauze Ježek software s. r. o.
ZDP
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 644/0223.6.2004osvobození vkladu do obchodní společnosti od daně z převodu nemovitosti
IV. ÚS 650/0516.8.2007podstata a smysl základních práv a svobod dle Listiny základních práv a svobod
Pl. ÚS 7/0318.8.2004posuzování ústavnosti novely právního předpisu
IV. ÚS 37/0231.2.2002novelizace podle Ústavy ČR přísluší orgánům moci zákonodárné, a nikoliv Ústavnímu soudu
Pl. ÚS 21/0115.8.2000zpravidla bývá jedním zákonem současně novelizováno několik zákonů
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
22
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 120/2014 - 6813.11.2014Rezidenství z ČR lze mimo jiné dovodit z trvalého pobytu, ze smluv o stavebním spoření, penzijního připojištění atd.
7 Afs 251/2014 - 4022.1.2015Rozhodnutí o rezidenství FO nelze opřít pouze o hledisko trvalého pobytu
31 Af 58/2020 - 77 27.1.2022 Na rozdíl od „obvyklého zdržování se na území České republiky“, se k naplnění pojmu bydliště nevyžaduje, aby poplatník pobýval na území České republiky po určitou minimální dobu, ale aby tu měl stálý byt a „kvalifikované pouto k území v podobě úmyslu se zde trvale zdržovat“. Nejedná se přitom o totožný pojem jako trvalé bydliště.
24
Čj. rozsudkuze dneK problematice
31 Af 58/2020 - 77 27.1.2022 Na rozdíl od „obvyklého zdržování se na území České republiky“, se k naplnění pojmu bydliště nevyžaduje, aby poplatník pobýval na území České republiky po určitou minimální dobu, ale aby tu měl stálý byt a „kvalifikované pouto k území v podobě úmyslu se zde trvale zdržovat“. Nejedná se přitom o totožný pojem jako trvalé bydliště.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 515/013.6.2003text poznámek pod čarou nemá závaznou povahu
5 Afs 68/2007 - 12128.2.2008daň z příjmů fyzických osob - předmět daně
32
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 58/2011 - 6730.1.2012zdanění opčního programu
Afs 42/2005 - 13612.1.2006za příjem podléhající předmětné dani je nutné pokládat navýšení majetku daňového poplatníka
II. ÚS 686/0525.10.2006posouzení nepeněžitých plnění z hlediska daně z příjmu
2 Afs 112/2008 - 4424.2.2009daň z příjmů - dary přijaté v souvislosti s podnikáním
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
41a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 4/2014 - 8422.5.2014související pozemek prodávaný s domem bude z pohledu daně z příjmů stejně jako dům osvobozen tehdy, jestliže bude prodáván s domem stejnému kupci
5 Afs 96/2015 - 2401.12.15Pod pojmem byt se rozumí i spoluvlastnický podíl, se kterým je spojeno právo užívat konkrétní byt.
41b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 20/2011 - 77 15.4.2011osvobozovací test při prodeji bytu původně družstevního
2 Afs 70/2007 - 5516.5.2008rozdělením pozemků geometrickým plánem nedochází ke vzniku nového vlastnického práva ani ve smyslu daňovém
7 Afs 7/2015-47 11.6.2015časový test pro osvobození spoluvlastnických podílů na nemovitosti se počítá samostatně za jednotlivé podíly
41c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 52/2011 - 46 10.1.2012příjem z nelegálního podnikání (prodej prostřednictví internetového obchodu Aukro s.r.o.)
41g
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 2/2004 - 5219.1.2005zákon o půdě
3 Afs 8/2003 - 5322.1.2004od daně z příjmu fyz. osob nelze osvobodit příjmy z prodeje nemovitostí nabytých podle ustanovení § 11 odst. 2 zák. č. 229/1991 Sb.
43
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 148/2004 - 1126.1.2006obchodním majetkem pro účely daně z příjmů fyzických osob se rozumí souhrn majetkových hodnot
41u
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 131/2014 - 364.12.2015FO osvobodila příjem z prodaného pozemku a tento příjem použila na nákup nového bydlení. NSS toto odmítl s tím, že zbouraná nemovitost, která před tím na pozemku stála, nesloužila k trvalému bydlení
4 Afs 86/2015 - 3608.07.15Prekluzivní lhůta při nedodržení osvobozovacích podmínek při prodeji nemovitosti běží od roku inkasa příjmu, nikoliv od data porušení této osvobozovací podmínky
4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2Afs 192/201729.11.2017 bezúplatné směnné smlouvy, při nichž nedošlo k navýšení jeho majetku ani k získání zdanitelného příjmu
30 Af 29/2020-4817.2.2022Prodej kryptoměny - rozhodnutím Krajského soudu bylo potvrzeno, že bitcoin je nehmotná movitá věc, jejíž prodej se u fyzické osoby nepodnikatele zdaňuje jako ostatní příjem bez možnosti osvobození.
41w
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 246/2019-6731.08.2021překolkování akcií a přerušení časového testu
41
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 122/2019-576.8.2019Způsob využití nemovitosti evidovaný v katastru nemovitostí nepatří mezi závazné údaje pro právní jednání.
2 Afs 211/2020 - 294.11.2021prodej bytu, který byl převeden z družstva do osobního vlastnictví
III. ÚS 3538/20196. 8. 2019Způsob využití nemovitosti evidovaný v katastru nemovitostí nepatří mezi závazné údaje pro právní.
41ze
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30 Af 41/2020 – 49 24. 3. 2022 Prodej bitcoinů z vlastního portfolia nepodléhá osvobození od daně podle § 4 odst. 1 písm. ze) ZDP.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
51
Čj. rozsudkuze dneK problematice
IV. ÚS 2395/0813.10.2011doložení zdanění vkladů do podnikání u FO
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
6
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Ads 46/2013 - 3513.2.2014nelze postihovat mezilidskou výpomoc nebo dobrovolnickou činnost pokutou s tvrzením, že se jedná o závislou činnost
9 Afs 95/2012 – 373.4.2014členské příspěvky Komoře auditorů hrazené právnickou osobou za své zaměstnance, nejsou příjmem ze závislé činnosti těchto zaměstnanců
21 Cdo 990/200320.8.2003výši náhrady za ztrátu na výdělku náležející zaměstnanci soud ve svém rozhodnutí stanoví v "hrubé" výši
11 Ca 10/2007 - 11930.10.2009nepeněžní příjem v podobě pojistného hrazeného společností za zaměstnance
9 Ads 86/2015 - 3427.03.15Od 1.1.2014 je nutné pro výpočet nepeněžního příjmu í zaměstnance při využívání vozidla i pro soukromé účely brát 1% z pořizovací ceny vozidla
10 Afs 61/2022 - 417. 2. 2023Motivační program pro NEzaměstnance- závislá činnost
61
Čj. rozsudkuze dneK problematice
IV. ÚS 2793/129.10.2012Úroky z prodlení při náhradě mzdy jsou součástí hrubé mzdy a podléhají zdanění
2 Afs 176/2004 - 1401.6.2005příjmy ze závislé činnosti
6 Ads 48/2009 - 8716.11.2010 pojistné na sociální zabezpečení - předmět dohody o provedení práce
8 Afs 8/2009 - 4222.10.2009zdaňování tantiém a definici dividendového příjmu dle § 36 ZDP.
6 Afs 85/2014 - 3928.8.2014"Obojetná činnost" je činnost, která může být vykonávána jak v pracovním , tak v jiném poměru a nelze ji považovat za "švarcsystém"
20 Cdo 2006/201124.04.2012Příjem z dřívějšího pracovněprávního poměru a následně vyplacené úroky z prodlení.
61a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 53/2011 - 2088.9.2011Švarcsystém ve strojírenství
2 Afs 62/2004 - 7024.2.2004vymezení pojmu "závislá činnost" podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
II. ÚS 669/02, N 70/37 SbNU 34.4.2005postup správce daně uloživšího daňovou povinnost plátci daně i poplatníkovi
2 Afs 265/2015 - 11431.03.16V daném případě šlo o poskytování erotických služeb na live video chatech"...Účinkující na základě uzavřených smluv vystupovaly v žalobcových erotických live video chatech, které byly nahrávány pomocí webových kamer, resp. videokamer a byly přenášeny živě
10 Af 64/2014 – 35 18.5.2015Občanská výpomoc. Při vykonávání pracovní činnosti je zapotřebí vycházet ze skutečného obsahu dohody uzavřené mezi podnikatelem a dodavatelem prací. Příjem z práce vykonávané ve vztahu odpovídajícím dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr je příjmem ze závislé činnosti.
61b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 57/2008 - 58 31.7.2009rozdíl mezi příjmy dle § 6 ZDP a příjmy dle § 7 ZDP v případě společníků a jednatelů s.r.o.
1 Afs 124/2009 - 7513.4.2010znaky závislé činnosti a předvídatelnost práva Agro Deštná
2 Afs 24/2010 - 9631.8.2010§ 6 versus § 7 u společníka
6 Ads 136/2012 - 3831.7.2013souběh funkcí
5 Afs 102/2013 - 2329.4.2014fakturace společníků a jednatelů do společnosti je švarcsystém a jejich příjmy jsou příjmy ze závislé činnosti
5 Afs 2/2005 - 827.11.2005příjmy ze závislé činnosti
4 Afs 161/2014 - 4613.11.2014Bezúročná půjčka poskytnutá jednateli je nepeněžním příjmem dle § 6(1) b
6 Afs 116/2014 -4425.2.2015O činnost dle § 7 a ne § 6 se jedná mimo jiné i v případě, kdy činnost pro PO nevykonává společník osobně, ale prostřednictvím svých zaměstnanců a kdy předmětnou činnost vykonává i pro jiné subjekty
6 Afs 208/2015 - 3626.05.16I když je jedná z hlediska práva o činnost obojetné povahy, nelze akceptovat fakturační vztah, jestliže tento zastírá stav skutečný. O závislé činnosti svědčí mimo jiné i to, že shodné práce vykonávali souběžně i kmenoví zaměstanci objednatele, externí p
ÚS I.ÚS 1657/1608.06.16Příjmy vyplacené jednateli a jedinému společníkovi jsou příjmy ze závislé činnosti
8 Afs 169/2015 - 2914.03.16Fakturované příjmy jednatelem měly být příjmy dle §6, z důvodu osobního výkonu a shody předmětu činnosti společnosti s předmětem činnosti společníka
2 Afs 77/2013 - 6902.10.15Jestliže dochází u statutárních orgánů k prolínání práce pro společnost a jako OSVČ, jde o závislou činnost.
8 Afs 203/2014 - 4930.07.15Při zkoumání "švarcystému" není podstatné, že dané práce nevykonávala FO osobně, ale prostřednictvím svých zaměstnanců. Osobní výkon spočíval v tom, že dané práce řídila, koordinovala a kontrolovala. Ze zdanění pak byla vyloučena mzda zaměstnanců i náhra
61c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 8/2009 - 42 22.10.2009zdaňování tantiém a definici dividendového příjmu dle § 36 ZDP
1 Afs 274/2020-45 12. 8. 2021Odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby.
61d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 47/2012 - 189.8.2012daň z příjmů - podmíněné poskytnutí stipendia
6 Ads 136/2012-72 13.5.2015Souběh funkce statutárního orgánu a klasického pracovního poměru je možný v případě rozdílnosti jednotlivých činností
5 Afs 38/201420.2.2015
62
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 39/2011 - 16217.2.2012ekonomický pronájem pracovní síly
9 Afs 26/2011 - 9730.8.2011ekonomický pronájem pracovní síly
C‑53/13 a C‑80/1319.6.2014§ 6 odst. 2 ZDP představuje pro zahraniční agentury práce nepřípustné omezení volného pohybu služeb a není v souladu s komunitárním právem
7 Afs 143/2005 - 6714.12.2006pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o závislou činnost, je podstatné to, zda posuzovaná činnost nese znaky závislé činnosti podle ZDP
5 Afs 55/2015 - 3222.03.16O dočasné přidělelní zaměstnance s emůže jednat pouze v tom případě, že zaměstnanci jsou v pracovním poměru u společnosti, která je poskytuje
10 Afs 104/2014 - 6122.10.15Při ekonomickémpronájmu pracovní síly je rozhodujícím to, zda daná osoba jedná dle příkazu českého uživatele ekonomického pronájmu pracovní síly.
2 Afs 84/201728.2.2018Podnikatel ve stavebnictví, opakovaně uzavíral smlouvy o dílo na dobu určitou. Předmětem smluv byly různé stavební práce. Žalobce neměl žádné zaměstnance, činnost vykonával prostřednictvím FO na základě živnostenského oprávnění.
29 Af 83/2018-10219.1.2022Poskytnutí motivační odměny zaměstnanci jiného subjektu
6 Ad 16/2013-4427.10.2016V případě, kdy je zaměstnanec odměňován částečně svým zahraničním zaměstnavatelem a částečně českou společností, k níž je pronajat, aby pracoval pod jejími příkazy a vedením, je zaměstnavatelem pro účely zdravotního pojištění česká společnost.
63
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 53/2010 - 6316.8.2010nepeněžní příjem z titulu poskytnutí bezúročné půjčky
5 Afs 17/2012 - 2525.1.2013při zdanění bezúročné půjčky zaměstnanců se využije cena obvyklá, nikoliv 140% diskontu
9 Ads 86/201425.2.2015Při dlouhodobém využívání osobního automobilu zaměstnavatele zaměstnancem není možné stanovit cenu obvyklou za užívání jinak neý ve výši 1% z PC automobilu
5 Afs 38/2014 - 3720.2.2014I přes nedodržení formy podání, tj. tiskopisu vydaného MF, je potřeba posuzovat dané podání podle obsahu, nikoliv podle formy
66
Čj. rozsudkuze dneK problematice
22 Af 159/2011 - 7430.6.2014Odvádění daně z příjmů pronajatých zaměstnanců
67a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 155/2015 - 2924.03.16Cestovní náhrady( základní opotřebení + PHM) vyplácené zaměstnancům fyzické osoby za používání osobního automobilu fyzické osoby nezařazeného do obchodního majetku , nejsou u zaměstnanců cestovní náhrady vyloučené ze ZD a jsou jejich příjmem
2 Afs 413/2018-3426.01.2021Náhrady výdajů na cestu z místa bydliště do místa výkonu práce poskytnuté zaměstnavatelem, kt. není veřejným zaměstnavatelem, jeho zaměstnancům jsou daň. účinným nákladem zaměstnavatele a zároveň do výše dle § 6/7/a) ZDP nejsou zdaň. příjmem zaměstnance.
67b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 2429/126.6.2013daňový subjekt nemůže být postihován zato, že volí řešení pro něj z hlediska daňového nejvýhodnější
3 Ads 35/2011 - 10526.1.2012jednotné pracovní oblečení
3 Ads 35/2011 - 5926.1.2012jednotné pracovní oblečení
67e
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 77/2007 - 6217.4.2008náhrady cestovních výdajů zahraničního zaměstnance, smlouvy o zamezení dvojího zdanění
68
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 50/2013 - 343.7.2013příspěvek na pracovní oblečení nelze paušalizovat a lze ho poskytovat pouze nepeněžně
69a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Ads 83/20106.10.2010Studium na VŠ není prohlubování, udržování nebo obnovování kvalifikace
610
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Ads 2/2010 - 5030.6.2010sociální zabezpečení - dávky sociální péče, paušální náhrada za výkon funkce přísedícího
612
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 162/201824.10.2018Žalobkyně umožňovala zaměstnancům České pošty účast v motivačním programu; na základě svých obchodních úspěchů při nabízení produktů mohli získat různé výhry ve formě nepeněžitých plnění. Žalobkyně srážela a odváděla zálohy na DPFO
69d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
KS 29 Af 89/2018-6821.12.2021Nepeněžní příjem zaměstnance ve vztahu ke splnění podmínek aplikace osvobození příjmu od daně
7 Ads 31/2021-2815.11.2022 Pro osvobození od daně z příjmu finančního poukazu je nutno dodržet účel i formu.
31 Ad 8/2019-4512.1.2021Za nepeněžní plnění v souladu se ZDP lze považovat i to, že zaměstnanec uhradí daný benefit sám a zaměstnavatel mu následně poskytne účelově vázané finanční prostředky na tento benefit, ať již zálohově nebo oproti již prokazatelně vynaloženým výdajům.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
7
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 22/2012 - 311.8.2012činnost fotbalisty je v § 7, jeho nepeněžní příjem je zároveň i výdajem
7 Afs 25/2016 - 3421.04.16U pronájmu nemovitosti, která je zčásti využívána pro podnikání a zčásti pro pronájem, nelze příjmy z pronájmu považovat za příjmy dle § 9
6 Afs 95/2020-3509.06.2021činnost sportovce bez živnostenského oprávnění
27 Cdo 3549/202012.05.2021podnikání
6 Af 20/2020-282.3.2020Krátkodobé ubytovací služby jako je Airbnb nesaturují potřebu bydlení, ale uspokojí jpotřebu na ubytování. Proto je nutné jej klasifikovat jako ubytovací službu dle § 2326 NOZ. Provozovatelé Airbnb jsou tedy povinni platit celoročně SP a ZP dle § 7 ZDP.
3 As 360/2017 - 35 14.1.2020Rekreační objekt, v němž jsou poskytovány
2 Afs 45/2017 - 37 31.1.2018• pronájem s živnostenským oprávněním a obchodní majetek, pouhá skutečnost, že osoba je držitelem živnostenského oprávnění sama o sobě nedokládá, že skutečně podniká a vykonává danou činnost – pronájem majetku bez poskytovaných služeb
8 Afs 204/2019-4230.3.2021majetek používaný k podnikání, o němž nebylo prokázáno, že byl obchodním majetkem
1 Afs 241/2019 - 66 5.2.2021prodej dřeva z pozemku v obchodním majetku
6 Afs 278/2016 - 5413. 7. 2017Profesionální sportovec - možnost dle živnostenského zákona (příl. č. 4 bod 74. NV č. 278/2008 Sb.) - příjmy z této činnosti se zdaňují jako příjmy ze živnostenského podnikání s možností uplatňovat výdaje % z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP ve výši 60 %
50 Ad 1/2019-2916. 4. 2019OSVČ s příjmy z průmyslového vlastnictví a jejich zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného
71b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 145/2020-2516.08.2022Pro zařazení příjmů do § 7/1/b (paušální výdaje) je nutno disponovat živ. oprávněním i u činnosti vykonávané v zahraničí – jinak jde o § 10 ZDP.
73
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 438/01, N 119/28 SbNU 492.10.2002ukládání daní jen na základě zákona
77
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 204/2014 - 3112.2.2015Změnit způsob vykazování výdajů dodatečným dańovým přiznáním ze skutečných na paušální nelze v okamžiku,jestliže by důsledkem bylo přesunutí povinnosti dodanit pohledávky do prekludovaných období
6 Afs 269/2015 - 3126.05.16Při přechodu z paušálních výdajů na výdaje skutečné není možné k pohledávkám, které byly dodaněny dle §23(8) e) bod 3 uplatnit paušální výdaje
78
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 32/2003 – 4617.8.2005podstata a rozdíly mezi uplatňováním výdajů ve skutečné výši podle § 24 o ZDP a možností jejich uplatnění v souladu s § 7 odst. 7 ZDP
79
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 123/2006 - 6712.3.2008změna způsobu uplatnění výdajů u příjmů dle § 7 odst. 9 ZDP
1 Afs 123/2006 - 5912.02.08změna způsobu upůatenění výdajů u příjmů dle § 7 odst. 9 ZDP
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
7b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 116/2021-4528.11.2022Pořízení pozemku jako zásoby
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
8
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 180/2006 - 64 21.10.2009daňové uznatelnosti úroků u FO v případě kdy nevejde podnikatelská záměr a FO peníze dále půjčí na úrok
81g
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 35/2005 - 6526.5.2005úroky z úvěru poskytnutého poplatníkem, u něhož poskytování úvěrů není předmětem jeho podnikatelské činnosti
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
9
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 22/2011 - 5925.8.2011změna způsobu uplatnění výdajů u příjmů dle § 9 ZDP
2 Afs 13/2015 - 3030.09.15Jestliže chce dańový subjekt pronajímat nemovitou věc , tak přestože se mu toto nepodaří a příimy z pronájmu nemá žádné, v ýdaje se posuzují dle § 9, nikoliv 10
7 Afs 145/2018-2231.5.2018Pojistné plnění za škodu na nemovitosti určené k pronájmu
6 Af 20/2020-282.3.2020Krátkodobé ubytovací služby jako je Airbnb nesaturují potřebu bydlení, ale uspokojí jpotřebu na ubytování. Proto je nutné jej klasifikovat jako ubytovací službu dle § 2326 NOZ. Provozovatelé Airbnb jsou tedy povinni platit celoročně SP a ZP dle § 7 ZDP.
10 Afs 105/2018 - 4115.8.2019Referenční nemovitosti nikdy nebudou zcela identické s nemovitost  pronajímanou
6 Afs 176/2014 - 24 18.3.2015Důvody subjektivní povahy v podobě zájmu dotčených subjektů na daňové optimalizaci nelze považovat za uspokojivé doložení  rozdílu ve smyslu 23/7 ZDP
7 Afs 19/2009 - 57 25.11.2009Skutečnost, že určitý spoluvlastník fakticky nemohl disponovat se svým podílem na nájemném ve zdaňovacím období, kdy bylo zaplaceno, jej nezbavuje povinnosti v tomto zdaňovacím období  tento podíl zdanit
93
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 32/2011 - 6430.8.2011nájemné se stává příjmem v okamžiku, kdy je zaplaceno v souladu s ujednáním mezi nájemcem a pronajímatelem
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
10
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 74/2009 - 62 7.10.2009definice zdanitelného příjmu u FO
5 Afs 148/2006 - 5021.9.2007příjmy z činnosti provozované bez živnostenského oprávnění nelze podřadit pod § 7 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
8 Afs 56/2010 - 7321.9.2011daň z příjmů - příjem z poplatku za odstřel zvěře s doprovodem
7 Afs 79/2015 - 3027.08.15Povinnou náležitostí stvrzenky potvrzující nákup zboží není označení kupujícího a ani zboží označené jednotlivě.
2 Afs 4/2019 - 3519.12.2019nákup a prodej akci  v cizí  měně
30 Af 29/2020-4817.2.2022Prodej kryptoměny - rozhodnutím Krajského soudu bylo potvrzeno, že bitcoin je nehmotná movitá věc, jejíž prodej se u fyzické osoby nepodnikatele zdaňuje jako ostatní příjem bez možnosti osvobození.
2 Afs 396/2020-3414.10.2022Příjem z prodeje nemovitosti použitý na úhradu dluhu
54 Af 39/2018-65 29. 6. 2021Ocenění bezúplatně nabyté nemovitosti – cenou zjištěnou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování.
4 Afs 296/2021-34 20. 5. 2022Protože žalobce v daňovém řízení neprokázal jiný původ peněžních prostředků a neodstranil pochybnosti správce daně, byla hotovost posouzena jako ostatní příjem podle § 10 ZDP a byla mu z nich byla doměřena daňová povinnost.
101
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 64/2016 - 29 18.1.2017Příjem z prodeje věci, který nepřesahuje výdaje na pořízení  této věci, je třeba považovat za příjem ve smyslu zákona o daních z příjmů
29 Af 108/2015-29 14.12.2017Příjem snížen o výplatu dluhu třetí osoby – žaloba zamítnuta
4 Afs 16/2019 - 3220.09.2019Nutnost prokázání, že přijaté  prostředky na soukromý  účet příjemce nezůstaly v jeho dispozici
4 Afs 16/2019 - 3220.09.2019Nutnost prokázání, že přijaté  prostředky na soukromý  účet příjemce nezůstaly v jeho dispozici
9 Afs 319/2018 - 2527.3.2020Neprokázané vratky půjček
61 Af 9/2020 - 477.9.2021Vklady na soukromé účty, pedikůra a manikůra a pronájem křesel, neprokázaná souvislost s dary vklady
5 Afs 256/2020 - 4822.10.2021Příjmy v DAP neodpovídaly vkladům na soukromých  účtech
1 Afs 92/2021- 37 10.8.2021Neprokázaný charakter příjmů, tvrzení o bezúročné zápůjčce
104
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 37/2014 14.5.2014Zásada symetrie daňově účinných příjmů a výdajů.
II. ÚS 1974/22 23. 8. 2022Protože žalobce v daňovém řízení neprokázal jiný původ peněžních prostředků a neodstranil pochybnosti správce daně, byla hotovost posouzena jako ostatní příjem podle § 10 ZDP a byla mu z nich byla doměřena daňová povinnost.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
12
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 82/2008 - 50 28.8.2009dělení nákladů ve sdružení
1 Afs 36/2011 - 14522.9.2011zdanění příjmů z prodeje majetku v SJM vloženého do OM
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
13
Čj. rozsudkuze dneK problematice
I. ÚS 340/0226.6.2003účtování o příjmech daňového subjektu jako spolupracující osobě podílející se na podnikání svého manžela
5 Afs 21/2003 - 6627.10.2004daň z příjmů - zdaňování při spolupráci manželů
7 Afs 51/2010 - 12117.6.2010daňové řízení - procesní postavení spolupracující osoby, lhůta k vyměření daně, důkazní břemeno
4 Afs 159/2020-3831.10.2022Spolupracující osoba
4 Afs 490/2019 22.11.2021Na spolupracující osobu lze rozdělit z příjmů a výdajů „hlavního daňového subjektu“ pouze zákonem uvedené podíly těchto veličin. U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná. Je třeba nejprve stanovit výši příjmů a výdajů „hlavního daňového subjektu“, z něj poté podle pravidel vyplývajících z § 13 ZDP stanovit podíl na příjmech a výdajích spolupracující osoby a následně stanovit vlastní daň. povinnost spoluprac. osoby.
132
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 112/2020 – 47 30. 9. 2020Výše podílu na příjmech a výdajích musí být u spolupracujících osob stejná a nelze dohodou změnit. Není tudíž možné postupovat tak, jak to učinila stěžovatelka v uvedených zdaňovacích obdobích, kdy částka výdajů uplatněná stěžovatelkou jakožto OS vůči celkovým výdajům OH neodpovídala procentnímu podílu převedených příjmů na celkových příjmech OH (podíl výdajů uplatněný stěžovatelkou byl vyšší než podíl na příjmech).
13a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 79/2011 - 11823.12.2011procesní otázky společného zdanění manželů (§ 13a ZDP), výslechu svědka a místního šetření
7 Afs 69/2011 - 8226.10.2011zálohy na daň z příjmů v souvislosti se společným zdaněním manželů
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
151
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 10/2012 - 387.3.2012zneužívání práva v rámci darů
1 Afs 107/2004 - 4810.11.2005daň z příjmů - zneužití práva
6 AFS 55/2017-3331.1.2017Uplatnění daru sportovního klubu jako odčitatelné položky od základu daně
154
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 78/2009 - 5623.9.2010prokázání trvalého bydlení
158
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 58/2011 - 852.2.2012zneužívání práva v rámci darů
15
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 133/2019-34 25.06.2020odpočet hypotéky
15
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 453/2020-2716.02.2021odpočet hypotéky
153c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 254/2014 - 306. 8. 2015odpočet hypotéky; splnění podmínky podle § 15 odst. 3 písm. c) ZDP obecně vzato nelze bez dalšího posoudit pouze podle údaje v katastru nemovitostí
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
16a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 386/201819.8.2020Solidární daň
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
171
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 436/9726.8.1998změna obchodního jména při nezměněném datu založení společnosti, předmětu podnikání a zachování téhož IČ není zánikem, resp. vznikem nové společnosti
Cpjn 68/9722.4.1998právnickými osobami jsou - kromě sdružení fyzických nebo právnických osob, účelových sdružení majetku a jednotek územní správy - též jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
181
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 94/2008 - 55 9.7.2009definice zdanitelného příjmu
5 Afs 56/2012 - 3725.1.2013nerealizované kursové výnosy evstupují do základu daně.
9 Afs 21/2012 - 3722.1.2013odpuštění závazku je předmětem darovací daně pouze v případě, že za to není požadováno žádné protiplnění.
9 Afs 15/2012 - 3021.6.2012předmětem daně z příjmů právnických osob jsou i prostředky (příjmy), vložené do podnikání
5 Afs 45/2011 - 9419.4.2012podle § 18 odst. 1 ZDP jsou předmětem daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak
2 Afs 147/2006 - 7025.5.2002příjem z nájemného je ve smyslu § 18 odst. 1 ZDP výnosem z nakládání s majetkem, který musí daňový subjekt zahrnout do základu daně
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
18a1b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 54/2009 - 8920.1.2011v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. i) ZDP nelze za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů mimo jiné uznat výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené...
18a3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 4/2009 - 848.10.2009nákladů, které souvisejí z příjmy jež nejsou předmětem daně
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
191n
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 286/2017 - 2629. 8. 2017Úrok z daňového odpočtu a (ne)povinnost podání žádosti o jeho předepsání a vrácení
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
208
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 32/2006 - 7216.8.2007darování nesmí být zastřeným právním úkonem, aby nezastíralo faktické darování přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (zaměstnanci)
6 AFS 55/2017-3331.1.2017Uplatnění daru sportovního klubu jako odčitatelné položky od základu daně
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
21ad
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Aps 6/2006 - 9327.4.2007zdaňovacím obdobím poplatníků daně z příjmů právnických osob je kalendářní rok, hospodářský rok nebo jiný časový úsek
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
21d4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Cpjn 204/20078.9.2010v praxi se rozlišují dva základní druhy leasingu - leasing finanční a leasing operativní
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
221a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 55/2007 - 7622.11.2007podnik, který dosahuje příjmů i v zahraničí, své "celosvětové příjmy" zdaňuje ve státě, jehož je rezidentem
221g2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 85/2007 - 7622.11.2007za příjem ze zdrojů na území ČR se považuje příjem z osobně vykonávané činnosti veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a jejich spoluúčinkujících osob
221g3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 108/2004 - 10610.2.2005za příjmy ze zdrojů na území ČR se považují též příjmy z úhrad od poplatníků - daňových rezidentů a od stálých provozoven daňových nerezidentů
221g6
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 131/2006 - 7224.10.2007významově znamená člen statutárního orgánu vždy začlenění a postavení určité osoby v rámci určitého kolektivního subjektu
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
23
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 58/2015 - 7822.09.2016Daň z příjmů: rezervy pro zjištění základu daně z příjmů; bankovní rezervy
6 Afs 97/2018 - 2414.06.2018neoprávněné snížení výsledku hospodaření o výši úroků z prodlení, jež byly příslušenstvím postupované pohledávky
231
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 86/2009 - 16421.4.2010náklady prodávajícího vynaložené při prodeji rozestavěných bytů
1 Afs 66/2011 - 1079.11.2011pokud účetnictví zásadu časové a věcné souvislosti nedodrží, tak v základu daně dodržena být nemusí
2 Afs 44/2003 - 731.4.2004významná je zásada věcné a časové souvislosti daňově účinných příjmů a výdajů
8 Afs 35/201031.3.2011daňová uznatelnost dohadných položek
4 Afs 30/2014 - 3424.7.2014Časové rozlišení a dohadné účty není možné používat např. u titulů , které byly již vyúčtovány a není pravděpodobné, že by došlo k jejich změně.
9 Afs 203/2015 - 3722.03.16Daňový subjekt snížil ZD v daňovém přiznání o nezaúčtovaný dohadný účet pasivní. V tomto případě měl ale spíš zpracovat dodatečné daňové přiznání
7 Afs 259/2015 - 3626.11.15V případě odměny za zprostředkování zakázky z pohledu věcné a časové souvislosti je tato odměna dańově relevantní v období, kdy daňový subjket zakázku získal a nikoliv až v období, kdy ji uskutečnil
2 Afs 44/2003-739.7.2003Úměry výdajů a příjmů
8 Afs 19/2010-1252.12.2009Časové a věcné (ne)návaznosti výdajů a příjmů
1 Afs 65/2006 - 9027.8.2008Odpovídající zdanitelný příjem nakonec nevznikne vůbec
2 Afs 46/2012 - 4312.12.2012Vynaložené náklady s tím, že se očekávaný příjem nedostavil
8 Afs 19/2010 - 1252.3.2011Na téma časové a věcné (ne)návaznosti výdajů a příjmů soud mimo jiné konstatoval ,,Výdaje a z nich dosažené příjmy se nemusí setkat v jednom účetním období, resp. ani v následujících dvou účetních obdobích...
232
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 51/2009 - 672.9.2009nesprávné či neúplné vedení evidencí a účetnictví jde plně k tíži daňového subjektu
5 Afs 103/2005 - 8120.12.2006základ daně společníka veřejné obchodní společnosti je vázán na základ daně stanovený u veřejné obchodní společnosti
23 3a1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 67/2012 - 9123.10.2013rozdíl z ceny pozemků při směně podléhá zdanění
233a6
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 71/2020 - 7618. 6. 2020Postoupení pohledávek vzniklých z titulu smluvních sankcí v následujícím období poté, co došlo k jejich vzniku 
10 Afs 171/2019-5125. 2. 2020Postoupení pohledávek z titulu smluvních sankcí
8 Afs 71/2020-6921. 1. 2021Postoupení pohledávek z titulu smluvních sankcí
233a12
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 11/2013 - 84 22.8.2013zvýšení základu daně při odúčtování závazků do výnosů u dodávek, které soukromoprávně neexistovaly.
8 Afs 67/2011 - 7522.3.2012dopad § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 ZDP na závazky vzniklé a promlčené před 1.1.2008 a k otázce retroaktivity v oblasti ZDP
48 Af 4/2014 - 4224.05.16V určitých případech může posunutí splatnosti závazku znamenat zneužití práva
233b1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30 Cdo 2247/9926.7.2000smluvní pokuta je jedním z prostředků zajištění závazku, který má zároveň sankční charakter
29 Odo 134/20018.8.2001v případě nároku na peněžité plnění je věřitel oprávněn po dlužníkovi, který je v prodlení se splněním závazku, požadovat úroky z prodlení
25 Cdo 2577/9820.9.2000předpokladem smluvní pokuty je vždy porušení smluvní povinnosti
29 Cdo 742/9928.8.2000smluvní pokuta, jako jeden ze zajišťovacích prostředků, je upravena v ustanoveních § 544 a § 545 občanského zákoníku
233c2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 88/2008 - 655.11.2008pokud by mělo být uplatnění konkrétního nákladu do základu daně striktně vázáno na jeho zahrnutí do hospodářského výsledku příslušného období, pak by nesprávné časové zaúčtování nutně znamenalo nemožnost uplatnit jej vůbec
234d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 101/2009 - 6521.1.2011oprava chyb z minulých za minulá zdaňovací období
5 Afs 15/2014-38 14.5.2015Při pravomocném rozhodnutí o datu rozpouštění rezervy v jiném roce, než tak bylo učiněno, nelze nápravu sjednaz dodatečným daňovým přiznáním
236
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 66/2013 - 4915.5.2014opravy a TZ prováděné nájemcem na pronajímaném majetku jsou pro pronajímatele nepeněžním příjmem
8 Afs 15/2008 - 13911.12.2008poplatník je podle § 23 odst. 6 písm. b) ZDP povinnen zahrnout do základu daně zůstatkovou cenu technického zhodnocení provedeného nájemcem v tom zdaňovacím období, ve kterém došlo k ukončení nájemního vztahu
2 Afs 147/2006 - 7025.5.2007příjem z nájemného je ve smyslu § 18 odst. 1 ZDP výnosem z nakládání s majetkem, který musí daňový subjekt zahrnout do základu daně
237
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 105/2008 - 9120.11.2009problematika spojení dvou osob z pohledu § 25 w
8 Afs 51/2009 - 61 29.12.2009výše ceny obvyklé dle § 23 odst. 7 ZDP a jejího doložení
8 Afs 52/2009 - 6529.12.2009způsob výpočtu marže ze strany správců daně
7 Afs 71/2009 - 14929.10.2009cena obvyklá za know how
7 Afs 24/2008 - 6030.10.2008postup správce daně při sporech o cenu obvyklou
5 Afs 44 /2007 - 6815.2.2008prokázání ceny obvyklé znaleckým posudkem
8 Afs 152/2005 - 7225.6.2007aplikace směrnice OECD o převodních cenách
2 Afs 37/2010 - 7023.7.2010přednost § 24 odst. před § 23 odst. 7
7 Afs 74/2010 - 81 27.1.2011postup správce daně při řízení o otázkách týkajících se § 23 odst. 7
III.ÚS 2428/078.11.2007aplikace směrnice OECD o převodních cenách
1 Afs 101/2012 - 3123.1.2013správce daně může při zjišťování ceny obvyklé použít přímou nebo nepřímou transakční metodu.
1 Afs 99/2012 - 5213.3.2013při stanovení ceny obvyklé mezi mateřskou a dceřinnou společností nelze do ceny, za kterou nakupuje DS od MS suroviny, započítat i ztrátu MS z obchodní činnosti
8 Afs 32/2012 - 2715.4.2013Při dvou rozdílných posudcích SD nemůže cenu stanovit sám, ale musí najmout znalce
5 Afs 174/2006 - 7017.8.2007posuzování spojenosti osob při změnách, k nimž došlo v průběhu zdaňovacího období
2 Afs 67/2012 - 4011.2.2014pro určení správnosti ceny dle § 23(7) se využije cena obvyklá tržní, nikoliv cena administrativní ( vyhlášková)
5 Afs 85/2009 - 6716.11.2010kapitálové či personální propojení mezi určitými osobami samo o sobě zpravidla nemá bez dalšího daňové následky, vyjma zákonem výslovně upravených situací, zejména těch, na něž dopadá § 23 odst. 7 ZDP
1 Afs 132/2008 - 8219.2.2009z § 24 odst. 1 ZDP nelze dovodit, že mezi výdaji a příjmy nutně existuje vztah jakési přímé úměry
8 Afs 80/2007 - 10531.3.2009cenu sjednanou nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, nelze obvykle stanovit jediným číslem, ale intervalem nejčastěji realizovaných cen
2 Afs 165/2006 - 1147.11.2007"obchodní vedení" ve smyslu ObchZ nelze zcela ztotožňovat s pojmem "vedení" užívaným ZDP v jeho § 25 odst. 1 písm. w) a § 23 odst. 7, jakkoli jsou si významově oba pojmy blízké
5 Afs 151/2004 - 7328.7.2005poskytnutí vkladu do obchodní společnosti není obchodním případem, jenž má na mysli ustanovení § 23 odst. 7 ZDP
5 Afs 48/2004 - 8918.7.2005k naplnění ustanovení § 23 odst. 7 ZDP je nutné v prvé řadě zjištění, že obchodní vztah vznikl mezi osobami ekonomicky nebo personálně spojenými...
Pl. ÚS 33/0112.3.2002odporovalo by naopak principům spravedlnosti, jestliže by se v takových případech pravá retroaktivita nedostala ke slovu
30 Ca 127/2008 - 5030.9.2009cena obvyklá u nájmu
7 Afs 77/2013 - 4129.5.2014cenu za nájemné je možné stanovit na základě znaleckého posudku, i když existují jiné , podobné nájemní vztahy
29 Cdo 1212/201226.11.2013Osobou blízkou osobě fyzické může být za určitých okolností i osoba právnická, ale v případě, kdy jednatel prodávajícího a jednatelka kupujícího jsou manželé, tomu tak není.
8 Afs 100/2014 - 3316.3.2015V případě zvýšení příjmů dle §23(7) u osob spojených není nutné, aby dańovému subjektu skutečně plynuly finanční prostředky , které mají být zdaněny.Tj. ani fyzické osobě, která příjmy přiznává až v okamžilu jejich inkasa
7 Afs 86/2013 - 2131.10.2013Důkazní břemeno v případě ceny obvyklé je na straně správce daně a jestli ten v průběhu řízení něokilkrát mění cenu, již považuje za cenu obvyklou, musí vždy umožnit daňovému subjektu, aby rozudíly mezi cenami objasnil
5 Afs 174/200817.08.2007Posuzování spojenosti osob při změnách, k nimž došlo v průběhu zdaňovacího období
3 Afs 105/2017-221. 3. 2017Postup správce daně při aplikaci §23 odst. 7 ZDP
10 Afs 453/2021 – 66 25.11.2022Prodej traktoru za 150 000 Kč, následně za 9 dnů kupující (prostředník) prodal za 750 000 Kč spojené osobě s prvním prodávajícím (obchodování v řetězci) určení ceny, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek jako v obchodním vztahu mezi spojenými osobami.
237b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 47/2013 - 3013.6.2013vyloučení 22x vyšší ceny z reklamy z daňových nákladů
237b2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 67/2013 - 28 22.8.2013nepřímo spojené osoby
237b5
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 60/2014 - 5626.8.2014Cenu sjednaná mezi spojenými osobami za zajištění reklamy
1 Afs 109/2021-6718. 8. 2021Jinak spojené osoby
1 Afs 110/2021-7810. 9. 2021Jinak spojené osoby
2 Afs 313/2019-4320. 8. 2021Jinak spojené osoby
238
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 4/2004 – 4522.9.2004ukončení nebo přerušení podnikatelské či jiné samostatně výdělečné činnosti - hospodářský výsledek
9 Afs 78/2013 - 285.6.2014Nelze tvrdit, že ustanovení §23(8) ZDP obecně zakazuje možnost podání dodatečného daňového přiznání.
9 Afs 123/2014 - 442.4.2015v případě přechodu na paušání výdaje spojeného s podáním dodatečného daňového přiznání nebude vyměřeno penále i tehdy, když DS včas neuhradí dań
238b2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 109/2005 - 5724.5.2006ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) ZDP se užije nejen v případech poplatníků uvedených v § 2 téhož zákona, pokud přeruší svoji podnikatelskou činnost, ale dopadá i na poplatníky, kteří změní způsob uplatňování výdajů
2310
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 18/2009 - 110 26.10.2009časového rozlišení  nákladů na certifikaci ISO norem
9 Afs 27/2012 - 3013.6.2013vytvoření dohadné položky pasivní na slevu z plnění
2 Afs 219/2005 - 13027.9.2006institut "krácení daně jiným způsobem" je neurčitým právním pojmem
7 Afs 235/2019 - 2707.10.2021 Trvalé snížení ocenění akcií
2313
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 18/2011 - 22217.8.2011odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávek ve vztahu k § 23 odst. 13 ZDP
1 Afs 64/2006 - 10028.2.2007odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávek - správný postup správce daně
2314
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 31/2012 - 53 11.6.2013při přechodu z paušálu na účetnictví nelze rozložit dodanění zásob a pohledávek
3 Ads 5/2013 - 4316.10.2013dodanění pohledávek u OSVČ z titulu přechodu na podvojné účetnictví a vyměřovací základ pro odvod pojistného
2 Afs 74/2012 - 2530.4.2013chybné nezdanění výnosů v jednom roce nelze opravit "dodaněním" těchto výnosů v roce následujícím
II. ÚS 2799/1322.4.2014rozložení zdanění dle §23(14) nelze uplatnit v případě, kdy FO uplatňuje výdaje paušálem a následně přejde na vedení účetnictví
III. ÚS 2554/1416.10.2014Osoba uplatňující výdaje paušálem, která přešla na vedení účetnictví, nemůže rozložit zdanění tásob na více období
8 Afs 102/2014 - 3225.06.15Jestliže při přechodu na podvojné účetnictví nebyly dodaněny pohledávky, není možné při tomto zjištění v rámci daňové kontroly požadovat jejich dodanění v průběhu 9-ti zdaňovacích období
2316
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 1/2011 - 7929.2.2012vklad podniku FO nevedoucí účetnictví
23c8b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C126/10 10.11.2011omezení v převodu daňové ztráty v rámci přeměny
234e
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 131/2013 - 4822.7.2014Společnost prodala pozemky se ztrátou a zároveň jí tím zanikl dluh související s pracemi na pozemku. Dle NSS nelze použít § 23(4) e, protože ztríta spojená s prodejem pozemku nesouvisí se zánikem závazku. Zajímavý je rovněž bod (47) rozsudku, kde soud dov
9 Afs 231/2016-5027. 7. 2017Postoupení pojištěných pohledávek na pojišťovnu
233a11
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 137/2016-4330. 11. 2016Dodanění polhůtních závazků v kontextu prodloužení lhůty splatnosti
239
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 235/2019-2707.10.2021Trvalé snížení ocenění akcií
235
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 37/2014 14.5.2014Zásada symetrie daňově účinných příjmů a výdajů.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
24
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 31/2012 - 4515.2.2013jestliže DS subjekt např. u reklamy nebo nákupu materiálu prokáže pouze část výdajů, nemůže SD vyloučit tuto skupinu výdajů celou, neboť daň je potřeba prokázat ve správné, nikoliv nejvyšší výši
II. ÚS 339/200013.11.2011tvrzení, že uplatněné výdaje nesplňují podmínku "vynaložení na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů" proto, že výnosy od nich odvozené nedosahují výše těchto výdajů, je v rozporu se zákonem
9 Afs 11/2011 - 6814.7.2011daňový subjekt si od základu daně nemůže odečíst jakékoliv výdaje, ale pouze ty, které splňují zákonem stanovené podmínky
1 Afs 37/2011 – 6814.7.2011daňový subjekt je povinen prokázat vynaložení výdaje vůči konkrétní osobě, nikoliv toliko abstraktní vydání peněz
8 Afs 19/2010 - 1251.3.2011výdaje a z nich dosažené příjmy se nemusí setkat v jednom účetním období, resp. dokonce ani v následujících dvou účetních obdobích
9 Afs 7/2010 - 1815.8.2010z ustanovení § 24 ZDP vyplývá, že za výdaje snižující daňový základ poplatníka lze uznat takové výdaje, kt. poplatník skutečně vynaložil
25 Cdo 2026/9824.1.2001ZDP konstruuje výdaje jako právní pojem jen pro účely zdanění, a to jako soubor nejen výdajů reálných, ale i fiktivních
25 Af 2/2018 - 395.12.2018přezkoumání rozhodnutí žalovaného, ve věci daně z nabytí nemovitých věcí
10 Ads 162/2019 - 3412.12.2019úhrada za své zaměstnance pojištění profesní odpovědnosti a členské příspěvky KDP ČR, zahrnutí do vyměřovacích základů zaměstnanců pro odvod pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
30 Af 83/2018 - 22713.01.2021časové rozlišení, úroky
15 Af 84/2017-5828.04.2021kursové rozdíly z cizoměnové zálohy
31 Af 37/2019-6719.05.2021následné douplatnění přerušených daňových odpisů
8 Afs 35/2010 - 10631.3.2011Účtování ročních odměn na dohadný účet pasivní
1 Afs 420/2017 25.10.2018Rozdělení příjmů z prodeje mezi spoluvlastníky a uplatnění výdajů.
241
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 32/2008 - 116 26.2.2010daňové uznatelnost výdaje od neidentifikovaného dodavatele
2 Afs 72/2009 - 97 24.9.2009daňová uznatelnost úroků
2 Afs 76/2009 - 81 5.2.2010opravování věci v případě výpůjčky dle 660 ObčZ a § 661 ObčZ
5 Afs 74/2009 - 111 1.3.2010daňová uznatelnost výdaje od nekontaktního dodavatele
5 Afs 92/2009 - 64 19.3.2010daňová uznatelnost výdaje od neidentifikovaného dodavatele
1 Afs 132/2008 - 8219.02.2009Ve věci vymezení souvislosti nákladu s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů lze uvést, že tato souvislost neznamená, že mezi nimi musí existovat přímá úměra.
5 Afs 25/2009 - 9825.3.2010Pro případnou daňovou uznatelnost úroků z úvěru není překážkou, že byl použit na výplatu podílů na zisku
2 Afs 3/2009 - 6231.3.2010absolutní neplatnost dodatku k nájemní smlouvě a nutnost prokázání vstupní ceny
5 Afs 85/2009 - 6716.11.2010bonus, technické zhodnocení, postup při hodnocení důkazů, prokázání přímého vztahu mezi příjmem a výdajem
5 Afs 16/2005 - 8821.4.2006daňová uznatelnost nákladů na reklamní akce
9 Afs 209/2007 - 7231.7.2008daňová uznatelnost nákladů u ztrátových transakcí
7 Afs 10/2007 - 551.11.2007daňová uznatelnost výdajů na reklamu
2 Afs 13/2005 - 604.8.2005relativní neplatnost smluv
5 Afs 26/2008 - 7325.9.2008absolutní neplatnost smluv a její dopad na DPPO a DPH
9 Afs 19/2010 - 8917.2.2011skladová evidence
8 Afs 19/2010 - 1252.3.2011poskytování služeb mateřskou společností
9 Afs 81/2010 - 180 31.3.2011vliv absolutní neplatnosti nájemní smlouvy na daň z příjmů
2 Afs 27/2011 - 11019.4.2011daňová uznatelnost nepeněžitých bonusů poskytovaných zákazníkům
7 Afs 96/2010 - 8531.3.2011prokázaní dodávky zboží
1 Afs 18/2011 - 11731.5.2011nevyplacené cestovní náhrady zaměstnancům
7 Afs 39/2011 - 729.6.2011doložení nákladu
2 Afs 73/2011 - 76 21.2.2012zpochybnění uskutečnění výdaje na základě výpovědi jednatele dodavatele
1 Afs 75/2011 - 6218.1.2012zpochybnění nákladů na zprostředkování se strany správce daně
7 Afs 35/2011 - 7528.12.2011doložení výdaje v případě výkupu starého papíru
1 Afs 74/2011 - 1264.1.2012příjmy a výdaje komisionáře FO
7 Afs 40/2011 - 6925.11.2011daňová uznatelnost nákladů vynakládaných nájemcem v rámci nájemního vztahu
5 Afs 22/2011 - 7216.11.2011daňové dopady absolutně neplatné nájemní smlouvy
5 Afs 68/2010 - 9830.9.2011náklady dodavatele hrazené odběratelem dodávky od OSVČ
9 Afs 4/2011 - 9614.9.2011doložení výdaje, pochybnosti správce daně
2 Afs 79/2011 - 17112.4.2012doložení ceny zásob i po prekluzi ZO, kdy byly pořízeny
8 Afs 7/2011 - 122 29.8.2011daňová uznatelnost nákladů na očkování proti chřipce a mléka ve prospěch zaměstnanců
7 Afs 76/2011 - 80 28.6.2012zpochybnění knihy jízd
8 Afs 1/2012 - 5826.9.2012dohadný účet na mzdy (prémie) je možný.
1 Afs 84/2012 - 3920.12.2012náhrada škody zaplacená pracovníkem strážní služby není u něho výdajem
7 Afs 2/2013 - 2614.3.2013Podle ZDP je nutné prokázat, že výdaj byl skutečně realizován a není již důležité prokázání osoby,která ho realizovala.
5 Afs 57/2011 - 6326.4.2013Je nutné prokázat, od koho zboží bylo nakoupeno, jinak v případě jeho prodeje bude zdaněn příjem bez výdaje
5 Afs 63/2012 - 5714.6.2013odvedení DPH z osvobozeného plnění a zaúčtování tohoto DPH do nákladů
2 Afs 18/2013 - 4528.8.2013prodej zásob, u kterých se nepodařilo prokázat pořizovací cenu
2 Afs 11/2013 - 3725.7.2013náklady na reklamu a na vyhotovení studie
8 Afs 39/2012 - 12611.10.2013náklady na reklamu nebyly doloženy v deklarované výši, ale nelze konstatovat, že reklama nebyla provedena vůbec
5 Afs 68/2013 - 4324.10.2013úplata za služby byla vyplacena osobě, která kromě provize ji převedla osobě jiné.Celý příjem byl zdaněn, náklady neuznány žádné
1 Afs 73/2011 - 16721.1.2014příjem fotbalisty je vždy příjmem dle § 7 a v případě mezinárodního dožádání o tomto nemusí být daňový subjekt předem informován
21 Cdo 5060/200712.2.2009team- building je rozvíjení pracovního potenciálu pracovních teamů
7 Afs 63/2013 - 204.4.2014správce daně svoje tvrzení o tom, že dodavatel zboží nedodal, musí postavit na konkrétních zjištěních. Tedy ne pouze na skutečnosti,že dodavatel byl v konkursu a správce konkursní podstaty o dodávkách nic neví.
1 Afs 78/2013 - 386.11.2013při posuzování uznatelnosti daňového nákladu je rozhodné faktické vynaložení deklarovaného nákladu
8 Afs 2/2013 - 4030.10.2013za výdaj snižující ZD lze uznat takový výdaj, který poplatník skutečně vynaložil v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů v daném zdaňovacím období a o němž tak stanoví zákon
9 Afs 51/2012 - 3812.9.2013daňový subjekt si od základu daně nemůže odečíst jakékoliv výdaje, ale pouze ty, které splňují zákonem stanovené podmínky
5 Afs 29/2012 - 4715.2.2013za výdaje snižující daňový základ poplatníka lze uznat takové výdaje, které poplatník skutečně vynaložil...
2 Afs 160/2006 - 755.4.2007při výběru daní nelze vycházet pouze z fiskálního zájmu státu, cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovené
5 Afs 1/2005 - 6329.1.2007prokazování výdaje vynaloženého stěžovatelem, zda má charakter výdaje vynaloženého na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
2 Afs 147/2006 - 7025.5.2007mezi vynaloženými daňově uznatelnými výdaji a výsledky podnikatelské činnosti musí existovat určitá reciprocita
2 Afs 44/2003 - 731.4.2004významná je zásada věcné a časové souvislosti daňově účinných příjmů a výdajů
25 Cdo 1920/9928.11.2001výdaje a náklady, jež se pro stanovení základu daně od dosažených příjmů odečítají, nelze ztotožňovat s náklady, které je třeba na jejich dosažení a udržení vynaložit
2 Afs 46/201212.12.2012zmařená investice
2 Afs 69/2015 - 3226.9.2014Jestliže daňový subjekt prokáže deklarovaná plnění na vstupu, nelze je neuznat coby daňové náklady z důvodu, že doklady jsou vyhotoveny jinou osobou než tou, která plnění uskutečnila
2 Afs 8/2014 - 1745.2.2015Zisk stálé provozovny v zahraničí nelze stanovit z průměrovaných hodnot nákladů a výnosů za více období a poradenství ze strany zahraniční MS do DS v Čechách je možné, nicméně je potřeba jej podrobně prokázat.
2 Afs 211/2014 - 7622.4.2015Daňově uznatelnými výdaji jsou i leasingové splátky v případě majetku, který je po určitou dobu poskytnut bezplatně jiné osobě k použití.
9 Afs 274/2014 - 3922.4.2015Přim řešení daňové uznatelnosti strategické analýzy skutečnost, že byl uznán náropk na odpočet DPH na vstupu neznamená, že strategická analýza je dańově uznatelným nákladem. Na druhé straně skutečnost, že strategická analýza je podle správce daně plagoáte
8 Afs 144/2014 - 4630.4.2015Náklady na reklamu jsou daňově uznatelné, jestliže se lze domnívat, že náklad na reklamní službu zvýší či udrží příjmy a jestliže náklad není zjevně vyšší než cena obvyklá
5 Af 5/2011-81 4.3.2015členské přípspěvky placené organizaci nezřízené ze zákona nejsou daňově uznatelným nákladem
9 Afs 213/2014-73 16.7.2015daňová uznatelnost odpisu pohledávek ve vazbě na jejich pojištění - meritorně nerozhodnuto
2 Afs 45/2003 – 11831.08.2014Ve věci vymezení souvislosti nákladu s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů lze uvést, že tato souvislost neznamená, že mezi nimi musí existovat přímá úměra.
3 Afs 221/2015 - 4608.06.16Jednalo se o daňovou uznatelnost nákladů od společnosti DIMESIONE SIGNS s.r.o. u dvou FO na základě smlouvy o dílo, kterou měly být poskytovány pracovnice pro práci v prádelně, která se nacházela v nemocnici s tím, že odměna byla paušální.
4 Afs 23/2016 - 5226.05.16Jestliže je většina stavebních prací placena v hotovosti,dodavatelé jsou nekontaktní, lze to považovat za nedostatečnou míru obezřetnosti u objednatele a práce nebudou uznány jako dańově uznatelné, i když prokazatelně provedeny byly.
9 Afs 73/2015 - 3731.03.16Smluvní odměna exekutora může být za určitých okolností dańově uznatelným nákladem
5 Afs 61/2015 - 5229.10.15Úplata za to, že sesterská společnost neukončí svou činnost, není daňovým nákladem
3 Afs 12/2015-45 09.09.15Náklady na reklamu je pootřeba prokázat. Daný klip nemohl být odvísílán, když nebyl ani vyroben.
4 Afs 109/2015 - 4131.08.15Za daňový výdaj lze považovat i provizi za zprostředkování vyplacenou zaměstnanci odběratele zboží
2 Afs 65/2015 - 8103.11.15Každá restrukturalizace společnosti musí dávat ekonomický smysl, a to hlavně v případě, kdy společnost v ČR je zatížena náklady, které do té doby nenesla.
4 Afs 91/2015 - 2806.08.15Výdaje hrazené odstoupivšímu subjektu za odstoupení ze sdružení , které jsou deklarovány jako poradenství, v tomto případě nejsou považovány za daňově uznatelné náklady.
1 Afs 103/2015 - 3922.07.15Pro prokázání naplnění §24(1) může postačit i předložení účetnictví a ústní vysvětlení daňového subjektu pokud je zřejmé, že daňový subjekt v dané oblasti podniká
1 Afs 65/2006 - 9027.8.2008Odpovídající zdanitelný příjem nakonec nevznikne vůbec
2 Afs 11/2013 - 3725.7.2013Skutečné vynaložení nákladů a prokazování této skutečnosti
8 Afs 216/2017 – 757.6.2018 Neprokázané přijetí služeb
10 Afs 181/2017 - 3625.10.2018Prokázání daňových výdajů daňovým subjektem
2 AFS 97/2018-3519.11.2018Zpochybnění předložených daňových dokladů a nezpochybnění pořízení zboží
5 Afs 40/2005 - 7212.04.2006Ve věci vymezení souvislosti nákladu s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů lze uvést, že tato souvislost neznamená, že mezi nimi musí existovat přímá úměra.
9 Afs 30/2007 - 7331.05.2007Ve věci vymezení souvislosti nákladu s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů lze uvést, že tato souvislost neznamená, že mezi nimi musí existovat přímá úměra.
1 Afs 80/2007 - 6006.12.2007Ve věci vymezení souvislosti nákladu s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů lze uvést, že tato souvislost neznamená, že mezi nimi musí existovat přímá úměra.
1 Afs 171/2017 - 3431.08.2017Ve věci vymezení souvislosti nákladu s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů lze uvést, že tato souvislost neznamená, že mezi nimi musí existovat přímá úměra.
. 2 Afs 44/2003 - 7301.04.2004Ve věci vymezení souvislosti nákladu s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů lze uvést, že tato souvislost neznamená, že mezi nimi musí existovat přímá úměra.
9 Afs 179/2017 - 6211.4.2018Předmětem sporu je několik dílčích otázek 1, daňová uznatelnost nákladů vynaložených za zprostředkování prodeje pozemku
1 Afs 205/2020 21.4.2020Esenciální výdaje
II. ÚS 67/200023.04.2001Finanční orgány musí mít právo neuznat výdaje uplatněné daňovým subjektem, které s jeho podnikatelskou činností nesouvisejí nebo jsou nepřiměřené. Bez této kontroly by daňové subjekty mohly uplatňovat jakékoli výdaje.
1 Afs 132/2008-8219.2.2009Daňovým výdajem je takový výdaj, který má souvislost s byť i jen očekávanými příjmy. Zmíněná souvislost znamená, že bez vynaložení uvedených nákladů by podnikatel očekávané příjmy vůbec nezískal či ani neměl možnost získat.
241ch
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 9/2013 - 4713.12.2013doměřená DPH se stává nákladem teprve doručením (nabytím účinnosti) dodatečného platebního výměru
242
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 65/2012 - 315.9.2012v případě výdajů podle § 24 odst. 2 ZDP není nutno prokazovat věcnou souvislost s příjmy, ale toliko s činností poplatníka
5 Afs 95/2006 - 8028.3.2007ustanovení obsahuje demonstrativní výčet toho, co se rozumí výdaji (náklady) a na které lze aplikovat obecné pravidlo obsažené v ustanovení § 24 odst. 1 ZDP
8 Afs 19/2010-1252.12.2009Časové a věcné (ne)návaznosti výdajů a příjmů
242a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 19/2011 - 6023.9.2011Nabytí vlastnického práva k nemovitosti jako podmínce k odpisování a tvorbě rezervy na opravu
8 Afs 56/2009 - 5523.11.2009odpisy hmotného majetku spadají mezi výdaje (náklady) podle § 24 odst. 1 ZDP
1 Afs 98/2008 - 686.8.2008odpisy hmotného majetku spadají mezi výdaje (náklady) podle § 24 odst. 1 ZDP
8 Afs 32/2006 - 7216.8.2007daňové odpisy jsou fiktivní, nikoli skutečné výdaje, jde o výdaje ve fiktivní výši, výši stanovené zákonem
II. ÚS 438/012.10.2002výklad zákona v souladu s Ústavou je třeba provádět i v kontextu různých druhů společenských zájmů, je nutno při něm hledat cíl a důvod, proč takový zákon a v takovém znění společnost přijala
Cdo 1525/20149.4.2015Náhrada za ztrátu výdělku
242b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 91/2008 - 7521.5.2009účelem a smyslem zahrnutí zůstatkové ceny HM do výdajů je možnost jednorázového daňového odpisu tohoto majetku, který také jednorázově nemůže poplatník využít za účelem dosahování zisku
242h
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 46/2010 - 4511.11.2010prokazování využívání nákladů.které jsou stanoveny v paušální výši
7 Afs 161/2006 - 7412.4.2007ustanovení upravuje okamžik zaúčtování nájemného jako výdaje u nájemce a umožňuje časové rozlišení těchto výdajů
6 Afs 17/2004 - 9614.7.2005za daňový výdaj může být považován toliko takový výdaj, který byl vynaložen za účelem dosažení zdanitelných příjmů
242ch
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 8/2011 - 1516.1.2012Provádění daňové kontroly oddělením specializované kontroly
5 Afs 158/2005 - 22726.2.2007rozdíl mezi § 24 odst. 1 a 2 ZDP spočívá v tom, že v případě výdajů podle odst. 2 se nevyhledává věcná souvislost s příjmy, ale pouze s činností poplatníka
242i
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 58/2012 - 3821.2.2013rezervy představují časově rozprostřený náklad na budoucí výdaj
1 Afs 86/2012 - 276.2.2013možnost snížit ZD o náklady na tvorbu rezervy je státem akceptovaný způsob směřující ke shromáždění fin. prostředků potřebných pro realizaci různých zákonem připuštěných účelů v budoucnosti
9 Afs 62/2008 - 599.7.2009důvody pro tvorbu rezerv jsou jednoznačně ekonomické: rezervy představují fiktivní výdaj, jedná se o časově rozprostřený náklad na budoucí výdaj
1 Afs 85/2008 - 975.11.2008vzhledem ke skutečnosti, že tvorba opravné položky představuje pouze "fiktivní náklad", jenž je však daňově účinný, musejí být splněny všechny zákonné podmínky a sledován cíl, k jehož naplnění zákonodárce tvorbu takových nákladů zákonem povolil
242j3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 32/2006 - 7216.8.2007podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP je třeba rozlišovat náklady na provoz vzdělávacího zařízení od nákladů na vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků zabezpečované jinými subjekty
242j4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 33/2013 - 3420.02.2014Daňová uznatelnost provize u stravenek
242j5
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 185/2004 - 4216.2.2005pod daňově uznatelné náklady pro účely daně z příjmů spadají pouze taková vyplacená plnění věrnostní, stabilizační a motivační povahy, která se přímo vztahují k odvedené práci
242k
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 97/2009 – 732.12.2009knihy jízd nedokládají, že cesty byly skutečně provedeny, natož jaký měly vztah k podnikání
2 Afs 16/2011 - 7829.11.2011Švarcsystém u sportovců a k daňové uznatelnosti nákladů na pracovní cesty
5 Afs 71/2010 - 4714.10.2011Pracovní cesty u podnikatele
9 Afs 27/2013 - 405.12.2013paušální výdaj na PHM je u FO daňově uznatelný v roce, kterého se týká, a to bez ohledu na to, kdy si ho FO "vyplatila"
5 Afs 198/2004 - 6016.11.2005používání vlastního osobního automobilu ke služebním cestám - náklady na pracovní cestu
242o
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 4/2005 - 4524.11.2005daňový režim pohledávek je odlišný od standardních pravidel zdanění
242p
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 71/2012 - 357.11.2012mezi výdaje ve smyslu § 24 odst. 1 patří též výdaje, k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů
242r
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Pl. ÚS 9/08 12.7.2011Retroaktivita novel ZDP, přílepků a diskriminace v ZDP
242s
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 54/2010 - 15529.12.2010prodej pohledávky nabyté postoupením ve vazbě na vytvořenou opravnou položku
5 Afs 53/2011 - 10218.4.2013ustanovení § 24 odst. 2 písm. s) ZDP představuje pro daný případ lex specialis i ve vztahu k § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP a už z toho důvodu nejsou úvahy o aplikaci § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP namístě
8 Afs 69/2009-8826. 2. 2010Postoupením se nemění titul vzniku pohledávky
242t
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 116/2021-4528.11.2022Pořízení pozemku jako zásoby
242v
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 55/2005 - 7422.1.2007daňově uznatelné náklady a daňový základ u daňového subjektu
242zc
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 130/2009 - 2002.12.2010Daňové účinky absolutně neplatných ujednání
8 Afs 2/2007 - 9825.9.2008Odpis pohledávky a § 24 odst.2 písm. zc)
8 Afs 8/2011 - 13229.4.2011Rozdíl mezi smluvní sankcí, slevou z ceny a náhradou škody; aplikace § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP
8 Afs 21/2006 - 5531.7.2007tématem rozhodování bylo, zda úroky z úvěru, který byl poskytnut dceřiné společnosti daňového subjektu a který daňový subjekt převzal na základě smlouvy o převzetí dluhu, lze považovat za výdaje ve smyslu citovaných ustanovení
7 Afs 107/2012 - 8627.7.2014Jestliže se u energetické společnosti stanou účetní odpisy prokazatelně součástí fakturace zákaznníkovi, je možné snížit základ daně o dopisy účetní, jestliže jsou vyšší než odpisy dańové
7 Afs 57/2013 -9424.7.2014Účetní odpisy mohou být v některých případech daňově relevantním nákladem dle § 24(2) zc.
242zi
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 48/2009 - 62 22.9.2009Rozdílu mezi úroky, které mají charakter úroků  z úvěru a půjčky  a úroky z prodlení
8 Afs 34/2010 - 7724.8.2010Smluvní pokuta, náhrada škody a sleva z ceny
2 Afs 10/2011 – 1165.5.2011Výklad pojmu úroky z úvěrů a půjček dle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
9 Afs 193/2007 - 4610.4.2008podle ZDP platí pro daňovou účinnost nákladů obecné pravidlo, které stanoví, že náklady vynaložené poplatníkem za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů snižují ZD v prokázané výši
29 Cdo 2495/9826.1.1999ustanovení § 544 a § 545 ObčZ nevylučují možnost sjednání smluvní pokuty za prodlení s placením peněžitého závazku
242zh
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 413/2018-3426.01.2021Náhrady výdajů na cestu z místa bydliště do místa výkonu práce poskytnuté zaměstnavatelem, kt. není veřejným zaměstnavatelem, jeho zaměstnancům jsou daň. účinným nákladem zaměstnavatele a zároveň do výše dle § 6/7/a) ZDP nejsou zdaň. příjmem zaměstnance.
242zu
Čj. rozsudkuze dneK problematice
č. j. 2 Afs 44/2003 - 739.7.2003Úměry výdajů a příjmů
247
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 117/2015 - 2721.01.16Při darování obchodního podílu do společnosti nedochází , při kterém nedochází ke zvýšení ZK, nedochází ani ke zvýšení nabývací ceny obchodního podílu. Hodnotu daru je nutné stanovit na základě znaleckého posudku
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
251a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 95/2006 - 808.3.2007výdaje na pořízení hmotného majetku jsou daňově neuznatelné dle § 25 odst. 1 písm. a) ZDP, uplatňují se formou odpisů dle § 24 odst. 2 písm. a) ZDP
7 Afs 87/2004 - 7720.10.2005pro posouzení, zda lze uznat výdaj (náklad) pro daňové účely jsou rozhodující ustanovení § 24 a 25 ZDP a nikoliv na jakém účtu bylo podle opatření o nákladu (výdaji) účtováno
251d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 66/2007 - 10019.2.2009Pojištění členů statutárních orgánů odpovědnosti za škodu
I.ÚS 419/0414.3.2005Důsledky souběhu funkce člena statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu.
6 Afs 52/2015-29 27.5.2015Od zisku stálé provozovny v ČR není možné odečíst náklady statutárních orgánů v zahraničí bez ohledu na smlouvu o zamezení dvojího zdanění
251e
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 102/2009 - 7031.3.2010cílem tohoto ustanovení je vyloučit z daňově uznatelných nákladů samotné výplaty podílů na zisku, nikoli však náklady spojené se získáním finančních prostředků na tyto výplaty
251f
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 2495/9826.1.1999ustanovení § 544 a § 545 ObčZ nevylučují možnost sjednání smluvní pokuty za prodlení s placením peněžitého závazku
251i
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 4/2009 - 84 8.10.2009Nákladů, které souvisejí s příjmy jež nejsou předmětem daně
7 Afs 55/2013 - 374.7.2013Fúze společnosti a úroky z úvěrů
251k
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 8/2011 - 5717.6.2011Charakteristika zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců.
1 Afs 57/2009 - 8316.9.2007pokud hodlá daňový subjekt využít benefitů dle daňových zákonů, je jeho povinností prokázat, že splňuje zákonem stanovené podmínky pro jejich přiznání
251p
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 159/2005 - 6421.5.2007ZDP pojem "oprava" nedefinuje, definuje však pro účely tohoto zákona pojem "technické zhodnocení", které následně v ustanovení § 25 odst. 1 písm. p) vylučuje z výdajů vynaložených k dosažení, zajištění a udržení příjmů
251r
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 48/2004 - 9228.12.2007Zahrnutí DPH do daňově uznatelných nákladů
251t
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 152/2004 - 55 4.8.2005posuzoval-li správce daně nárok na odpočet DPH ve smyslu ZDPH, měl se zabývat pouze tím, zda plnění daňového subjektu spadá pod pojem reprezentace ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) ZDP
5 Afs 87/2014 - 5016.4.2015náklady na ubytování a dopravu mají v rámci posouzení dané akce obdobnou povahu jako pohoštění (večeře, raut, občerstvení v hotelu, ubytování, doprava), občerstvení či dary, tedy jako plnění, jež jsou nikoli taxativně uvedena v ustanovení § 25 odst. 1 pís
251u
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 165/2006 - 1147.11.2007smyslem a účelem uvedeného ustanovení je zabránit přesouvání prostředků, jež by jinak podléhaly dani z příjmů, z jednoho z ovlivňovaných subjektů na druhý subjekt
1 Afs 9/2005 -74 15.12.2005poskytla-li dceřiná společnost mateřské společnosti úvěr, nemohla si mateřská společnost zahrnout úroky z tohoto úvěru do nákladů vynaložených k dosažení, zajištění a udržení příjmů
251w
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 71/2012 - 8728.3.2013Při překvalifikaci úroků na podíl na zisku je nutné se řídit vždy DBA.
2 Afs 104/2008 – 9620.11.2009Vztah § 23 (7) a § 25 w)
2 Afs 106/2008-9518. 11. 2009Při posuzování daň. uznatelnosti fin. nákladů z úvěr. fin. nástrojů dle § 25/ 1/w ZDP je rozhodující, zda podmínky, zda věřitel a dlužník jsou osoby spojené, byly splněny v každém jednotlivém ZO, nikoliv v okamžiku uzavření úvěrového fin. nástroje.
251y
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 59/2008 - 79 31.7.2009Daňové uznatelnosti exekučních nákladů
251zl
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 87/2013 - 3418.3.2014u dodatečného daňového přiznání je možné měnit způsob a výši klíčování výdajů na daňové a nedaňové
25
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 95/2006 - 8028.3.2007Daňově neúčinné náklady
251zk
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 170/2019 - 3228. 3. 2019daňová neúčinnost nepřímých nákladů mateřské společnosti spojených s držbou podílu na dceřiné společnosti 
3 Afs 170/2019-2711. 1. 2021Skutečné režijní náklady dle §25/1/zk ZDP nelze vyčíslit absolutně přesně, je třeba vytvořit rozumný algoritmus výpočtu - ten musí reflektovat veškeré náklady vztahující se k podpůrným organiz. procesům,kt. souvisejí s držbou podílu v dceřiné společnosti.
9 Afs 297/2020-2415.04.2021Přímé náklady – úroky – spojené s pořízením podílu v daňovém subjektu.
251h1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Ads 31/2021-2815.11.2022Pro osvobození od daně z příjmu finančního poukazu je nutno dodržet účel i formu.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
261
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 3/2010 - 14417.9.2010Vysvětlení rozdílu mezi samostatnou movitou věcí a součástí stavby v případě klimatizace
5 Afs 95/2006 - 8028.3.2007za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů nelze, podle § 25 odst. 1 písm. a) ZDP, uznat zejména výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku...
II. ÚS 438/012.10.2002jestliže ZDP umožňuje odečíst si od získaných příjmů z podnikání výdaje, činí tak zjevně proto, aby podpořil podnikání
25 Cdo 2026/9824.1.2001ZDP konstruuje výdaje jako právní pojem jen pro účely zdanění, a to jako soubor nejen výdajů reálných, ale i fiktivních
262
Čj. rozsudkuze dneK problematice
22 Cdo 2482/2008 14.7.2010součást stavby
I. ÚS 250/0114.5.2002jestliže pozemky nejsou hmotným majetkem ve smyslu ZDP, není možné je odpisovat, což ostatně potvrzuje i zákon o účetnictví
263b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Tdo 770/200527.7.2005pojem "technické rekultivace" ZDP nedefinuje, provádění technické rekultivace znamená využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek...
263c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 18/2010 - 1317.10.2010jiným majetkem pro účely ZDP jsou též výdaje hrazené nájemcem, které podle zákona o účetnictví nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu...
267
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30 Cdo 1276/200526.9.2005ObčZ zakotvuje zajišťovací institut mající akcesorickou povahu, jenž má dlužníka motivovat ke splnění závazku a věřiteli dávat pro případ nesplnění dluhu možnost těžit z převedeného práva
2610
Čj. rozsudkuze dneK problematice
22 Cdo 1964/20036.1.2004obdobné funkční vazby jako mezi věcí a její součástí vznikají mezi věcí a jejím příslušenstvím; rozdíl tu spočívá zejména v míře fyzické sounáležitosti a možnosti využít příslušenství věci i jinak než pro věc hlavní
265
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 77/2012 - 3129.8.2013Přihlédnutí ke VC majetku u nákladu vyloučeného ze ZD
8 Afs 71/2005-20715.07.2008Podmínka zaevidování hmotného majetku ve smyslu § 28 odst. 5 ZDP pro uplatnění daňových odpisů je splněna zachycením dodavatelských faktur v účetnictví – daňový subjekt neuplatnil zákonnou možnost na uplatnění daňových odpisů.
9 Afs 122/2007-8816.06.2008Podmínka zaevidování hmotného majetku ve smyslu § 26 odst. 5 ZDP pro uplatnění daňových odpisů je splněna zachycením dodavatelských faktur v účetnictví, řešena otázka oprávněnosti uplatnění daňových odpisů na základě požadavku daňového subjektu.
262b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 132/2022-2214. 9. 2022Hranice opravy a pořízení nového majetku
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
281a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 70/2009 - 6610.12.2009vlastnické právo k nemovitostem, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti při zvýšení základního kapitálu, vzniká společnosti až vkladem vlastnického práva do KN a nikoli již splacením nepeněžitého vkladu
281
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 98/2014 - 3128.1.2014Příspěvková organizace může odpisovat majetek, ke ktrrému nemá vlastnické právo
286
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 24/2016 - 3725.05.16Dańové odpisy je možné uplatnit i tehdy, kdy majetek např. z důvodu špatného technického stavu nelze po určitou dobu využívat
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
29
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 98/2008 - 686.8.2008ZDP striktně předepisuje způsob stanovení vstupní ceny hmotného majetku v různých případech a neponechává vlastníku majetku na výběr, jakou metodu určení ceny zvolí
2 Afs 210/2014 - 3923.03.16Zůstatkovou dańovou cenu při vyřazení majetku je povinnen dańový subjket porká zat vždy bez ohledu na to, jak dlouhá doba uplanula od jeho pořízení
291
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 15/2004 - 9510.5.2005jestliže původní vlastník nezapočal odpisování, je u nabyvatele vstupní cenou hmotného majetku vstupní cena, z níž by původní vlastník odpisy uplatňoval
291b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 56/2009 - 5523.11.2009Doložení vstupní ceny majetku v případě odcizení dokladů
291c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 30/2012 - 3228.8.2013definice reprodukční pořizovací ceny
291d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 98/2008 - 686.8.2008reprodukční pořizovací cena a její uplatnění při stanovování vstupní ceny
291e
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 37/2012 - 4729.5.2013u darované nemovitosti je vstupní cenou základ daně pro daň darovací
295
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 487/200011.4.2001zhodnocení nemovitosti spoluvlastníkem svým nákladem a ke konci zdaňovacího období, kdy byly uplatněny první odpisy
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
306
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 120/2013 - 4626.3.2014pro určení "dočasnosti" stavby je rozhodující stavební povolení a kolaudační rozhodnutí a i dočasná stavba se po vypršení "dočasnosti" může stát stavbou trvalou
1 Afs 90/2008 - 2252.7.2008Skutečnost, zda je stavba dočasná ve smyslu § 139b odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 1976, lze pro účely tzv. časového odpisu podle § 30 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, prokázat pouze stavebním povolením a podklady k němu
1 Afs 91/2008 - 1762.7.2008Spis 1 Afs 91/2008 byl spojen se spisem číslo 1 Afs 90/2008 -
3010
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 151/2004 - 7328.7.2005ustanovení limituje poplatníka daně z příjmů pouze ve způsobu a výši uplatňování odpisů v případech, je-li pokračováno v odpisování započatém původním vlastníkem
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
316
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 23/2005 - 9326.10.2005prvním vlastníkem hmotného majetku je ten poplatník, který tento hmotný majetek koupí od výrobce či dodavatele za účelem využívání jeho funkcí...
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
30a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 137/2018-2819. 2. 2021Nemožnost přerušení mimořádných odpisů
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
30b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 307/2017 - 3321.3.2019Kabelové svody, zabezpečení a stojany, jejichž pomocí je technologie fotovoltaické elektrárny umístěna na střeše budovy, nelze odepisovat podle § 30b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
8 Afs 233/2018-3510.4.2019Stejně jako již Nejvyšší správní soud učinil ve věci sp. zn. 5 Afs 307/2017, je pak na místě závěrem poukázat na to, že závěry o odpisování stavebních částí fotovoltaické elektrárny nelze dovodit z Pokynu D-6.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
322
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30Af 33/2020 - 6217. 3. 2020Soud nevidí povinnost uplatnit zvýšený odpis v prvním roce a na toto téma konstatuje, že výběr varianty u rovnoměrného odpisování je součástí volby způsobu odpisování. Povinnost uplatnit odpis v nejvyšší možné míře
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
32a2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 53/2013 - 3727.2.2014know -how musí být oddělitelné od autora a zachytitelná na hmotném podkladu
32a1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
15 Af 433/2012-5418.5.2015Určení zda registrace chemické látky je dlouhodobým nehmotným majetkem.
10 Afs 120/2015 - 4416.12.15Úplaty za registraci chemické látky nejsou nehmptným majetkem
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
33
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 65/2012 - 4129.3.2013Charakter oprav v okamžiku provádění technického zhodnocení majetku
II. ÚS 487/200011.4.2001nejasná zákonná ustanovení nelze vykládat v neprospěch poplatníka
2 Afs 17/2012 - 2621.5.2013v případě změny účelu užívání nemovitosti mající charakter TZ mohou být provedeny i opravy
5 Afs 106/2006 - 4714.12.2009rozdílu mezi TZ a opravou a k uveden do užívání TZ.
7 Afs 28/2013 - 2325.9.2013Soukromoprávním úkonem nelze převést veřejné subjektivní právo uplatnit odpisy TZ z jedné osoby na druhou. Nelze tedy převádět TZ mezi nájemci a při převodu nelze nárokovat DPH na vstupu
1 Afs 308/2015 - 5124.02.16V tomto případě byl řešen rozdíl mezi opravou a TZ, když došlo ke stavebním úpravám koupelen a kuchyně uvnitř nemovitosti. Z rozsudku vyplývá, že při srovnání zjištěného stavu před a po provedení úprav je tak podle soudu na první pohled patrné, že došlo
10 Afs 104/2018 – 4016.9.2018Stavební úpravy prováděné v rámci jedné stavební akce
10 Afs 346/2020-4328.05.2021technické zhodnocení
2 Afs 335/20199.10.2019Technické zhodnocení versus oprava
3 Afs 229/2017-29 22. 11. 2018Výměna vzduchotechniky a klimatizace v budově
10 Afs 103/2018-4428. 11. 2018Opravy a technické zhodnocení současně
4 Afs 4/2004-8722. 6. 2006Odložení splatnosti dluhu má za následek zánik původního a vznik nového závazku
5 Afs 107/2008-4914. 12. 2009Změna účelu užívání stavby
6 Afs 33/2020-3031. 1. 2022Tvorba rezervy na opravu budovy versus technické zhodnocení
331
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 36/2011 - 10323.2.2012Rozdíl mezi TZ a opravou v případě kdy má stavební akce charakter TZ.
8 Afs 4/2012 - 3927.4.2012havarijní stav hmotného majetku sám o sobě nepředurčuje, zda bude odstraněn prostou opravou nebo kvalitativně odlišným technickým zhodnocením
5 Afs 44/2008 - 5712.2.2009záměnou výdajů na technické zhodnocení a výdajů na běžnou údržbu dochází k neoprávněnému zvýšení daňových nákladů snižujících základ daně v daném zdaňovacím období
332
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 37/2008 - 7926.3.2008rekonstrukce a modernizace jakožto možné výsledky vynaložení výdajů, jež jsou technickým zhodnocením, jsou definovány v § 33 odst. 2 a 3 ZDP pomocí povahy výsledné změny oproti původnímu stavu majetku
9 Afs 50/2007 - 598.11.2007rekonstrukce a modernizace jakožto možné výsledky vynaložení výdajů, jež jsou technickým zhodnocením, jsou definovány v § 33 odst. 2 a 3 ZDP pomocí povahy výsledné změny oproti původnímu stavu majetku
33a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 37/2011 - 7723.8.2011Žalovatelnost rozhodnutí o závazném posouzení rozdílu mezi TZ a opravou dle § 33a ZDP.
5 Afs 68/2012 - 3624.6.2013Závazné posouzení nepodléhá soudnímu přezkumu
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
34
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 166/0122.1.2002uplatnění daňové ztráty není na vůli správce daně, jedná se o výlučné právo daňového subjektu, kdy, zda a v jaké výši ztrátu uplatní
1 Afs 429/2018 - 4110.12.2019Náhrada mzdy za dovolenou je odčitatelnou položkou na podporu VaV. Náklady lze i odečíst od základu daně také ve formě odpočtu, tedy dvakrát, ve druhém případě jen v části odpovídající VaV.
7 Afs 62/2019 - 3216.12.2019do odčitatelné položky VaV je nutné zahrnout i náklady na náhrady mezd (platů) za dovolenou zaměstnanců podílejících se na projektu VaV
341
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 77/2012-2128.5.2013Lze-li podat odvolání proti konkludentnímu vyměření daně, jímž finanční úřad akceptuje daňové přiznání, pak v tomto odvolání lze uplatnit skutečnosti, jimiž jsou údaje obsažené v daňovém přiznání zpochybněny, včetně údajů o uplatnění daňové ztráty.
9 Afs 41/2013 - 3327.2.2014možnost daňového subjektu za splnění zákonem stanovených, zejména hmotně právních podmínek, uplatnit ztrátu v rámci probíhajícího nalézacího řízení, a to bez ohledu na správcem daně zvolený postup
1 Afs 60/2011 - 11927.10.2011ZDP stanoví pravidlo, podle něhož je možné odečíst od základu daně daňovou ztrátu vzniklou v předchozích obdobích, avšak pouze tehdy, jestliže byla tato ztráta vyměřena
7 Afs 165/2004 - 10323.3.2006zákon neukládá daňovou ztrátu uplatňovat vůči daňovému základu postupně, nýbrž ponechává na úvaze a ekonomické rozvaze daňového subjektu, kdy toto své právo v rámci časového limitu uplatní
2 Afs 205/2004 - 7727.10.2005možnost uplatnit položky odčitatelné od základu daně představuje stimulaci podnikatelských aktivit
2 Afs 30/2004 – 518.6.2005uplatnění daňové ztráty jakožto odčitatelné položky je právem daňového subjektu, nikoliv jeho povinností
4 Afs 1/2003 - 4314.5.2004vznikne-li daňovému subjektu daňová ztráta, je pouze na jeho úvaze, zda si tuto tzv. odčitatelnou položku uplatní, v jaké výši a ve kterém zdaňovacím období
IV. ÚS 298/0225.10.2002prvotní povinností daňového subjektu je přiznat a zaplatit daň v zákonem stanovené výši
345
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 27/2008 - 6716.10.2008neuplatnění odčitatelné položky v podobě daňové ztráty z minulých zdaňovacích období v řádně podaném daňovém přiznání k dani z příjmů za příslušné zdaňovací období
344
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 24/201411.6.2015Pro posouzení skutečnosti, zda se jedná o náklady na podporu výzkumu a vývoje, by si správce daně měl nechat zpracovat znalecký posudek.
34c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 24/201229.11.2013formální náležitosti
II. ÚS 3242/1110.5.2012Právo na soudní a jinou právní ochranu - soudní rozhodnutí - náležité odůvodnění, Základní práva a svobody - právo vlastnit a pokojně užívat majetek - ukládání daní a poplatků
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
34a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 62/2019-3216.12.2019Do odčitatelné položky výkumu a vývoje je nutné zahrnout i náklady na náhrady mezd (platů) za dovolenou zaměstnanců podílejících se na projektu výzkumu a vývoje.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
34ba
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Af 56/2020-6119.4.2022Cíle projektu výzkumu a vývoje – vymezení cíle projektu na výzkum a vývoj nekonkrétním textem tak, aby bylo v budoucnu možné pod takový cíl zařadit neomezené množství podprojektů (například výrobků), dle krajského soudu nelze.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
34c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 5/202118.2.2022Náležitosti projektu výzkumu a vývoje
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
34e
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 62/2019-3216.12.2019Do odčitatelné položky výkumu a vývoje je nutné zahrnout i náklady na náhrady mezd (platů) za dovolenou zaměstnanců podílejících se na projektu výzkumu a vývoje.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
35a6
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 28/2013 - 3628.3.2014v případě sankce za chybný postup při uplatňování investičních pobídek dle § 35a(6) se použije sankce platná pro zdaňovací období, kterého se týká. Tedy nikoliv sankce za období, kdy je o celé věci pravomocně rozhodnuto.
35b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
VP/S-40/00-16010.11.2000veřejná podpora formou slevy na dani z příjmů podle § 35b ZDP v platném znění, se počítá jako procento skutečné celkové hodnoty nákladů vhodných na poskytnutí podpory
35b4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 59/2013 - 5529.5.2014neuplatnění slevy na dani dle §35b(4) v prvním roce, kdy tato sleva může být uplatněna, neznamená nemožnost uplatnění slevy později
35b7
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 54/2009 - 88 30.11.2009Problematice investičních pobídek výpočtu sankce dle § 35b odst. 7 ZDP
9 Afs 85/2010 - 13014.7.2011Investiční pobídky ve vztahu k absolutní neplatnosti kupní smlouvy
1 Afs 17/2011 - 9425.1.2012Sankce v případě porušení podmínek pro poskytnutí investiční pobídky + v pochybnostech ve prospěch DS.
35ba1a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
I. ÚS 2340/201322.9.2014Uplatnění slevy na poplatníka pro důchodce za zdaňovací období 2013
35a2d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 94/201225.6.2014Nesplnění podmínek pro uplatnění slevy je použití marže převyšující běžné podmínky vůči spřízněným subjketům
35c6
Čj. rozsudkuze dneK problematice
ÚS III. ÚS 3339/1422.1.2015Slevu na dítě nemůže uplatnit nebiologický nesezdaný rodič
8 Afs 155/2019-4627.07.2021uplatnění daň. zvýhodnění na dítě ve střídavé péči
351b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 184/20204.3.2022Co se (ne)započítává do příjmu druhého z manželů pro účely uplatnění slevy na dani
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
35ba
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 160/2019-3416. 9. 2021Spor o doměření daně z příjmu FO ze závislé činnosti jejímu plátci (zaměstnavateli), nebo poplatníkovi (zaměstnanci) – daňové orgány postupovaly správně, pokud spornou daň předepsaly podle § 235 DŘ k přímé úhradě jejímu plátci (zaměstnavateli).
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
35c
Čj. rozsudkuze dneK problematice
43 Af 7/2018-3917. 4. 2019Společná domácnost a vyživované děti. Existenci společně hospodařící domácnosti pro účely nároku na daňové zvýhodnění a slevy na umístění dítěte je třeba posuzovat primárně na základě objektivních znaků, nikoli pouze subjektivního vnímání poplatníka.
51 Af 3/2020-5523. 7. 2021Střídavá péče o děti. Není-li správci daně předložena dohoda rodičů o způsobu rozložení čerpání za konkrétní měsíce příslušného roku nebo rozhodnutí soudu, daňové zvýhodnění čerpá ten rodič, kterému bylo dítě do výlučné péče svěřeno.
II. ÚS 2686/2112. 5. 2022Ústavní soud potvrdil závěr Nejvyššího správního soudu, že příslušné daňové výhody může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů bez ohledu na to, zda rodiče spolu žijí nebo nežijí ve společně hospodařící domácnosti.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
37
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Pl.ÚS 56/0527.3.2008obsahuje-li mezinárodní úmluva odlišnou právní úpravu, je třeba uplatnit princip aplikační přednosti a odkázat na pravidla zakotvená v čl. 10 a čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR
2 Afs 108/2004 - 10610.2.2005odpovídají-li vyplacené úroky vymezení pojmu § 37 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v mezinárodních smlouvách, podléhají zdanění ve státě jejich příjemce
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
38a1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
IV. ÚS 49/0416.3.2006podle § 38a odst. 1 ZDP při stanovení výše periodicity záloh na daň z příjmů se vychází z poslední známé daňové povinnosti
38a8
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 69/2006 - 11020.9.2007rozhodnými skutečnostmi jsou ukončení činnosti, ze které dosud poplatníkovi plynuly zdanitelné příjmy, z nichž platil zálohy na daň, a zánik zdroje zdanitelných příjmů
5 Afs 153/2006 - 5431.7.2007rozhodnými skutečnostmi jsou ukončení činnosti, ze které dosud poplatníkovi plynuly zdanitelné příjmy, z nichž platil zálohy na daň, a zánik zdroje zdanitelných příjmů
38d2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 106/2009 - 112 27.5.2010práva akcionáře na výplatu dividendy se nelze vzdát, lze pouze postoupit právo na výplatu konkrétní dividendy
38fa3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 86/2010 - 14110.6.2011problematika skutečného vlastníka dividend, zneužití práva vs. zastřený právní úkon
38g4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 155/2006 - 9011.10.2007podal-li daňový subjekt daňové přiznání, a to bez ohledu na jeho formu a obsah, není pochyb o tom, že učinil podání, kterým ve smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, bylo zahájeno řízení
38h
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Tdo 1115/20034.11.2003povinnost plátce daně z příjmů odvádět za poplatníka daň z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, stejně i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je stanovená přímo zákonem
9 Afs 106/2014 - 439.4.2015okamžikem vzniku povinnosti strhnout zálohu ze mzdy je okamžik zaúčtování nebo vyplacení daného příjmu
38m
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 15/2009 - 12212.1.2011právnické osobě - poplatníkovi - vzniká povinnost podat daňové přiznání již jeho existencí
5 Aps 3/2006 - 7327.6.2007celé daňové řízení je založeno na principu, že daňový subjekt má povinnost tvrzení, založenou na povinnosti podat daňové přiznání, a právě jím uváděné skutečnosti je povinen následně dokazovat
7 Aps 6/2006 - 9327.4.2007celé daňové řízení je založeno na principu, že daňový subjekt má povinnost tvrzení, založenou na povinnosti podat daňové přiznání, a právě jím uváděné skutečnosti je povinen následně dokazovat
38n
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 17/2011 - 77 21.12.2011Uplatnění daňové ztráty
1 Afs 60/2011 - 11927.10.2011Uplatnění daňové ztráty
38n2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 84/2012 - 2427.2.2013daňová ztráta se vyměřuje; při snižování daňové ztráty se postupuje obdobně jako při zvyšování daňové povinnosti, při zvyšování daňové ztráty se postupuje obdobně jako při snižování daňové povinnosti
I. ÚS 1611/072.12.2008tříletá prekluzivní lhůta pro vyměření nebo doměření daně, stanovená daňovým řádem, počíná běžet od konce zdaňovacího období, za něž vznikla povinnost odvést
9 Afs 50/2007 - 598.11.2007daňová ztráta, vzniklá poplatníkovi za předchozí zdaňovací období, je jednou z odčitatelných položek od základu daně, zakotvených v ustanovení § 34 ZDP
38p
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 45/2012 - 4722.7.2013Uplatnění daňové ztráty v probíhajícím daňovém řízení.
2 Afs 77/2012 - 2128.5.2013při odvolání do vlastního přiznání je možné využít ztrátu do výše zvýšeného základu daně
5 Afs 8/2013 - 4824.1.2014při zpracování dodatečného daňového přiznání s využitím ztráty se vychází z poslední známé daňové povinnosti po případném doměření daně
1 Afs 238/2014 - 5227.08.15V rámci kontroly nebo i při dodatečném daňovém přiznání mohou vyšší ztrátu uplatnit i neziskovky
38p2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 71/2013 - 2619.9.2013dodatečné daňové přiznání a dary
5 Afs 27/2008 - 6716.10.2008neuplatnění odčitatelné položky v podobě daňové ztráty z minulých zdaňovacích období v řádně podaném daňovém přiznání k dani z příjmů za příslušné zdaňovací období
6 Afs 6/2003 - 4531.8.2005odečíst vyměřenou daňovou ztrátu či její část od základu daně v následujících zdaňovacích obdobích je nutno chápat jako výhodu daňových subjektů, která je ovšem omezena zákonem stanovenými podmínkami
4 Afs 1/2003 - 4314.5.2004vyšší částky odčitatelných položek a položek snižujících základ daně může poplatník uplatnit pouze za a) v dodatečném daňovém přiznání a za b) na daňovou povinnost vyšší či stejnou
38r
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 63/2011 - 1092.2.2012Prodloužení prekluzivní lhůty dle § 38r odst. 2 ZDP ve vztahu k dodatečnému daňovému přiznání.
7 Afs 65/2008 - 8319.12.2008Absolutní neplatnost smluv
38r4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 66/2011 - 10924.2.2012obecně platí, že § 38r je lex specialis k daňovému řádu; ustanovení odstavců 2 a 3 však lze uplatnit pro jiné daňové subjekty, než příjemce investičních pobídek, až na základě zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
38a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 66/2014 - 4112.6.2014Jestliže se sníží dodatečným dańovým přiznáním za předchozí období dańová povinnost, musí se snížit i penále s touto povinností související, i když bylo splatné před snížením dańové povinnosti.
38ww
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 245/2019 - 2831.07.2020Daně - daň z příjmů. K výkladu neurčitého právního pojmu „důvod, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit“ a k rozsahu soudního přezkumu rozhodnutí správce daně.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
38ch1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 341/2019-3813.05.2021dodateč. uplatnění daňového zvýhodění nerezidentem
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
38k
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Af 13/2016-3818. 5. 2020Chybějící podpisy a data na Prohlášení poplatníka
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
38nb
Čj. rozsudkuze dneK problematice
3 Afs 250/2016-4004.01.2018Úroky z úvěrového finančního nástroje – osvobození od daně – využití postupu podle § 38nb) ZDP
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
38r
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 65/200819.12.2008absolutní neplatnost smluv
4 Afs 251/2015 - 7415.04.2016Problematika daňových ztrát
7 Afs 134/2019 - 2009.09.2019Problematika daňových ztrát
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
38v
Čj. rozsudkuze dneK problematice
31 Af 16/2020-4727.10.2021Oznamovací povinnost osvobozených příjmů podle § 38v ZDP
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
38i5
Čj. rozsudkuze dneK problematice
31 Af 73/2017-623.4.2019Nedoplatek na dani zaviněný poplatníkem - má být daň ze mzdy doměřena zaměstnavateli n. zaměstnanci? Plátce daně je dle § 233 DŘ prostředníkem mezi poplatníkem a správcem daně a odpovídá za řádné plnění povinností. Jejich nesplnění vede k předepsání daně k přímé úhradě a částka je vymáhána na něm. V tomto případě nelze využít § 38i/5/b ZDP, podle plátce daně při zjištění poplatníkem zaviněného nedoplatku může požádat správce daně, aby na základě předloženého oznámení nedoplatek vybral přímo od poplatníka.
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
39a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 117/2020-2730.03.2022Více provozoven na jedné adrese
§odst.písm.č.)Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.
11
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 420/2017 25.10.2018Rozdělení příjmů z prodeje mezi spoluvlastníky a uplatnění výdajů.
ZoDP
§odst.písm.č.)Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, 523/1992 Sb.
3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II.ÚS 1621/1010.3.2011uplatnění náhrady škody po daňovém poradci
32
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 723/11 3.8.2011náhrada škody ve výši nákladů na zastoupení PO poskytující daňové poradenství
36
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 12/2010 - 806.8.2010PO vykonávající DP může zastupovat i u soudu.
§odst.písm.č.)Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, 523/1992 Sb.
66
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 76/2010 - 7724.11.2010substituce
67
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II.ÚS 913/094.8.2010Škoda způsobená daňovým poradcem při výkonu daňového poradenství.
I.ÚS 3285/0913.7.2010Daňový poradce nepodal kasační stížnost.
61
Čj. rozsudkuze dneK problematice
IV.ÚS 2601/1513.10.15Daňový poradce odpovídá za zaúčtování faktury, u níž je mu zřejmé, že ponění bylo fiktivní
II.ÚS 2226/1520.10.15Daňový poradce zpracovávající daňové přiznání neodpovídá za škodu, která vznikla chybným zaúčtováním
ZoDDDzN
§odst.písm.č.)Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 357/1992 Sb.
6
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 45/2011 - 10127.9.2011předmět daně darovací v návaznosti na charakter příjmů společníků Harvardského průmyslového holdingu
1 Afs 94/2013 - 4127.3.2014bezúplatné zřízení věcného břemena podléhalo dani darovací
61b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 106/2004-5728.04.2005Zaměstnanci po dobu poskytnutí bezúročné půjčkly nevzniká v průběhu jejího poskytování žádný zdanitelný příjem z titulu úroků
65
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 6/2013 - 4618.12.2013porušení komunitárního práva
C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11...17.10.2013porušení komunitárního práva
1 Afs 6/2013 - 2827.9.2013porušení komunitárního práva, předběžná otázka
§odst.písm.č.)Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 357/1992 Sb.
71a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
45 Af 18/2012 - 259.4.2013od darovací daně je možné odečíst hodnotu věcného břemena, i když toto není hrazeno
§odst.písm.č.)Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 357/1992 Sb.
81a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 34/2011 - 1289.2.2012ocenění ceny pro účely daně z převodu nemovitosti v případě následného zániku nájemního vztahu, když je poplatníkem nabyvatel
§odst.písm.č.)Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 357/1992 Sb.
91
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 100/2012 - 3027.2.2013vklad nemovitosti nad rámec ZK podléhá dani z převodu, nikoliv dani darovací
91a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 33/2011 - 9924.8.2011součásti věci hlavní a její příslušenství z hlediska daně z převodu nemovitostí
93
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 2/2011 - 6219.5.2011směna nemovitostí z hlediska daně z převodu nemovitostí
9
Čj. rozsudkuze dneK problematice
IV. ÚS 500/013.4.2003Převáděná nemovitost oceněná jako nemovitost převáděná, nikoliv nabývaná či nabytá
Pl. ÚS 29/0821.4.2009K ústavnosti daně z převodu nemovitostí
1 Afs 76/2004 - 5921.1.2005Převáděná nemovitost oceněná jako nemovitost převáděná, nikoliv nabývaná či nabytá
§odst.písm.č.)Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 357/1992 Sb.
101a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 5/2009 - 6228.1.2009prodejní cena nemovitosti ve vazbě na dodatek ke smlouvě
III. ÚS 644/0129.5.2003Upravená cena převáděné nemovitosti
II. ÚS 487/013.6.2003Uložená daň ve vyšším rozsahu než zákon připouští
1 Afs 30/2016 - 2416.3.2016Zdanění finančního výnosu získaného prodejem nemovitosti
1 Afs 30/2016 - 2416.03.16Při prodeji pozemku, na kterém byly vybudovány inženýrské sítě a zpevněná plocha, je základem daně z převodu nemovitosti pouze cena pozemku bez vybudovaných sítí a zpevněných ploch
§odst.písm.č.)Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 357/1992 Sb.
111d2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 AFS 119/2014 - 2316.12.2014V případě pronajímání zpevněných ploch, které užívá následně nájemce k podnikání, bude pronajímatel platit 10,- Kč/m2
§odst.písm.č.)Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 357/1992 Sb.
14a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 6/2013 - 4618.12.2013porušení komunitárního práva
C-566/11, C-567/11, C-580/11...17.10.2013porušení komunitárního práva
1 Afs 6/2013 - 2827.9.2013porušení komunitárního práva, předběžná otázka
§odst.písm.č.)Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 357/1992 Sb.
20 6e7 Afs 3/2005 - 80
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30 Ca 269/2002 – 503. 9. 2004Daňový nedoplatek na dani z převodu nemovitosti
§odst.písm.č.)Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 357/1992 Sb.
41b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
10 Afs 366/201903.06.2020Jádrem sporu v nynější kauze je otázka, zda je osvobozena od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, hodnota stavby
2 Afs 51/201120.12.2011Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení rozsudku městského soudu, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti výzvě k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem
ZDNV
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
2
Čj. rozsudkuze dneK problematice
48 Af 13/2016 – 375. 12. 2017Skutečným právním stavem je takový druh pozemku, do něhož předmětný pozemek patří podle pravomocných rozhodnutí správních orgánů nebo jiných právních důvodů.
50 Af 22/2018-6526. 11. 2019Meritem sporu bylo posouzení, zda je pro stanovení předmětu daně závazný druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí nebo skutečný charakter pozemku. / Rozsudek před novelou ZDNV (§ 12e ZDVN).
1 Afs 112/2017-3118. 1. 2018Rozhodnutí o zařazení lesu do kategorie les zvláštního určení či les ochranný je konstitutivní rozhodnutí o změně právního stavu pozemku.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 351/2018-3221. 11. 2018Posouzení okamžiku nabytí vlastnického práva při prohlášení neplatnosti nedobrovolné veřejné dražby. Soud dospěl k závěru, že pro účely daně z nemovitých věcí je nutné vycházet z vlastnických práv dle práva nikoliv dle evidence katastru nemovitostí.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
41a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 109/2021- 4422. 7. 2021Osvobození pozemků ve vlastnictví ČR od daně z poz. dle §4/1/a) ZDNV se vztahuje na pozemky, které nejsou užívány k podnikání (§4/3 ZDNV). Rozhodující je skut. způsob využití pozemku v daném zdaň. obd., nikoli charakter org. státu, která s poz. hospodaří.
4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
50 Af 4/2019-524. 3. 2020Posouzení nároku na osvobození dle § 4/1/g)/8. a § 9/ 1/k)/8. ZDNV. Soud dospěl k závěru, ze osvobození lze přiznat pouze za předpokladu, že tyto nemovité věci slouží žalobci k jím vykonávané veřejně prospěšné činnosti.
52 Af 28/2019-476. 2. 2020Posouzení nároku na osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) a písm. l) ZDNV. Soud se ztotožnil s publikovaným názorem FS ČRna osvobození dle písm. k) ZDNV a u osvobození dle písm. l) ZDNV dospěl k závěru, že rozhodující je skutečný stav pozemku.
52 Af 53/2019-4421. 2. 2020Posouzení nároku na osvobození dle § 4/1/k) a l) ZDNV. Soud se u osvobození dle písm. k) ZDNV ztotožnil s publikovaným názorem FS ČR s tím, že u osvobození dle písm. l) ZDNV zdůraznil nutnost zohlednění veškerých důkazních prostředků.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
4 - ve znění do 31.12.20191k
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 7/2021- 3127. 5. 2021Je-li remízek, háj… na pozemku evid. v KN jako ostatní plocha, je třeba zkoumat, zda plní ekol. funkci, pro niž je stanoveno osvob. od daně. Pokud ano, nelze osvob. nepřiznat jen proto, že se nenacházejí na poz. evid. jako orná půda/trvalý travní porost.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
6
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 294/2019-346. 3. 2020Posouzení předmětu daně u vlastníka, který neprovozoval podnikatelskou činnost a tuto na pozemku vykonávala bez jakéhokoliv smluvního vztahu třetí osoba odlišná od vlastníka. Soud vyjádřil názor, že rozhodující je faktické užívání nemovité věci.
6 Afs 1/2003-4921. 12. 2004Použití výše základní sazby daně u stavby pro podnikání. Soud dospěl k závěru, že pro stanovení základní sazby není rozhodné, kterým subjektem je podnikatelská činnost provozována, zda vlastníkem či nájemcem, a zda mezi nimi jsou nějaké vzájemné vztahy.
31 Ca 24/2002-2725.4.2003Volně položené panely nelze pro účely vymezení hmotného majetku podle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, považovat za stavbu.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
71
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 75/2011 - 1091.2.2012zdanění zpevněných ploch a účelových komunikací daní z nemovitostí
7
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 132/2020 – 2322. 10. 2021Posouzení správnosti zdanění stavby. Soud dospěl k závěru, že pro posouzení předmětu daně je rozhodné, zda splňuje definici předmětu daně dle § 7 ZDNV.
2 Afs 153/2014-7921. 4. 2016Posouzení správnosti zdanění stavby. Soud dospěl k závěru, že při stanovení sazby daně z nemovitých věcí dle § 11 ZDNV je rozhodné užívání stavby.
57 Af 1/2020-4620. 3. 2020Posouzení, zda stavba je předmětem daně ze staveb dle § 7 odst. 1 písm. a) ZDNV. Soud dospěl k závěru, že rozlišovacím kritériem mezi stavbou, která je předmětem daně, a stavbou, která zdanění nepodléhá, není posouzení způsobilosti stavby k užívání.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
9
Čj. rozsudkuze dneK problematice
50 Af 4/2019-524. 3. 2020Posouzení nároku na osvobození dle § 4/1/g)/8. a § 9/ 1/k)/8. ZDNV. Soud dospěl k závěru, ze osvobození lze přiznat pouze za předpokladu, že tyto nemovité věci slouží žalobci k jím vykonávané veřejně prospěšné činnosti.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
11
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 70/2011 - 8426. 10. 2011zdaňování daní z nemovitosti z hlediska kolaudačního rozhodnutí a stavebního povolení a návaznosti na ZDP
7 Afs 88/2013 - 2430. 4. 2014při stanovení sazby daně z nemovitosti je rozhodující skutečné užívání, nikoliv kolaudační rozhodnutí
2 Afs 153/2014-7115. 3. 2016Meritem sporu bylo posouzení kritérií pro určení druhu stavby a přiřazení sazby daně při rozporu rozsahu užívání stavby. Soud dospěl k závěru, že pro účely stanovení sazby daně ze staveb a jednotek je rozhodné skutečné užívání.
8 Afs 36/2008-6823. 9. 2010Meritem sporu byla otázka vymezení pojmu vodní hospodářství, neboť jej právní předpisy nedefinují. Soud podpořil argument chápat pojem vodní hospodářství v ust. § 11 odst. 1 písm. d) ZDNV ve „vodoprávním smyslu“.
111d
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 32/2013 - 217.11.2013pro sazbu daně z nemovitosti je rozhodující účel jejího použití
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
15a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 48/2018- 445. 6. 2018Meritem sporu byl výpočet pokuty za opožděné tvrzení daně. Soud dospěl k závěru, že pokuta za opožděné tvrzení daně se vypočte z celkové daně a nikoliv jen z rozdílu mezi ní a daní vyměřenou v předchozím zdaňovacím období.
§odst.písm.č.)Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.
16a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Pl. ÚS 7/03 18.8.2004Obec nemůže obecně závaznou vyhlášku nastavit diskriminačním způsobem. Pro posouzení ústavnosti je stěžejní posouzení skutečnosti, má-li posuzovaná daň ve svých důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě jednotlivce.
ZSDP
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
154
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 4/2011 - 5013.1.2012Falšované účetnictví, fiktivní doklady a rekonstrukce účetnictví jako podmínky pro obnovu řízení.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
27
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 11/2010 - 94 13.5.2010Zneužívání veřejného práva a § 2 odst. 7 ZSDP v souvislosti s darem nadaci školy.  
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
92
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 34/2011 - 183 29.6.2011Charakter prokury ve vztahu k daňovému řízení možnost nápravy.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
103
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 95/2010 - 78 27.1.2011Zmocnění v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti a cestovní náhrady.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
16
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Pl.ÚS-st 33/118.11.2011Namátkové kontroly.
161
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Aps 2/2009 - 52 3.12.2009Zahájení DK ve vazbě na nález ÚS 1835/07.
164a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 139/2013 - 3021.08.2014Čestné prohášení třetí osoby musí být správcem daně vyhodnoceno
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
172
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 74/2012 - 4129.8.2013v případě doručování daňovému poradci je relevantní adresa uváděná KDP
177
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 46/2009 - 4626.10.2009Plné moci.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
233
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Aps 1/2011 - 101 20.7.2011Opis z daňového spisu.
231
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Afs 144/2014 - 4221.10.2014Z hlediska nahlížení do spisu postačuje , když DS informuje správce daně 3 dny před dopředu, není nutné, aby termín odpovídal úředním hodinám,termín nemusí být odsouhlasen správcem daně a spis musí být k dispozici daňovému subjektu v jedné místnosti
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
28
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 88/2010 - 517.4.2011Přechod daňové povinnosti na právního nástupce/dědice.
281
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 1584/0711.3.2010Absolutní neplatnost právního úkonu a daně.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
30
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 37/2015 - 5922.10.15V případě třetích osob při dańovém řízení , které si k úkonu najmou daňového poradce, jim náklady spojené s činností daňového poradce hrazeny nebudou
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
312,4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 50/2010 - 601.7.2010Existence dvou rovnocených, ale odlišných znaleckých posudků.
314
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 69/2010 - 1279.9.2010Znalecký posudek není posudkem, jestliže odpovídá na otázky ryze právního charakteru např. je správně zaúčtováno?
315
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 102/2008 - 50 22.9.2009Stanovení daně dle pomůcek v případě nedoložení výdaje.
7 Afs 87/2011 - 135 6.1.2012Přechod na pomůcky při nedoložení výdaje.
7 Afs 67/2011 - 6020.12.2012Nevedení skladové evidence provozovatelem restaurace.
7 Afs 12/2013 - 424.7.2013Pomůcky ve vazbě na neprokázání pořizovací ceny.
319
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 57/2009 - 83 16.7.2009Doložení výdaje, elektronické archivaci účetních dokladů a prokazování prostřednictví čestného prohlášení.
1 Afs 103/2009 - 2323.2.2010Existence obchodních zvyklostí musí být konkrétně tvrzena a prokázána.
2 Afs 48/2010 - 88 3.11.2010Doložení realizace subdodávky.
I.ÚS 2763/1311.08.15Nové důkazní prostředky nelze použít až v soudním zřízení a nebude na ně brán zřetel
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
34
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 95/2010 - 47 27.1.2011Výzva třetí osobě k předložení listiny nebo jiné věci dle § 34 odst. 4 ZSDP.
343
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 7/2011 - 6724.3.2011Doložení poskytnutých služeb daňového poradenství.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
371
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 7/201223.2.2012Podpis prohlášení na zadní straně přiznání k DPFO jak podmínce účinnosti podání tohoto přiznání.
37b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 27/2011 - 6826.10.2011Zákonostní sankce za chybnou ztrátu.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
39
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 14/2010 - 10429.12.2011Záznamní povinnost dle § 39 ZSDP.
392
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 14/2010 - 9123.8.2011Soudní žalovatelnost rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti dle § 39 odst. 2 ZSDP.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
414
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 32/2010 - 10229.6.2011Teorie 3+0 v neprospěch daňového subjektu – při podávání dodatečného daňového přiznání.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
43
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 8/2010 - 138 18.11.2010Opakované prověřování věci v rámci daňové kontroly, která již byla prověřena v rámci vytýkacího řízení.
9 Aps 5/2010 - 81 16.11.2010mezinárodní daňová spolupráce
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
465
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 92/2008 - 14727.7.2010§46(5) správy a vytýkací řízení
2 Afs 70/2011 - 5013.3.2012Konkludentní vyměření daně dle § 46 odst. 5 ZSDP.
1 Afs 14/2012 - 249.2.2012promlčení (prekluze) práva vymáhat daňový nedoplatek na pomezi DŘ a ZSDP
467
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 12/2008 - 5627.4.2009Odvolání proti dodatečně vyměřené dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
47
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 9/2009 - 65 28.8.2009§ 47 ZSDP a § 46 ZSDP v návaznosti na přeplatek uplatněný v dodatečném daňovém přiznání k DPH
2 Afs 27/2009 - 6127.4.2011Prekluzivní lhůta dle § 47 ZSDP ve vztahu k dodatečnému daňovému přiznání.
5 Afs 28/2011 - 706.9.2011Teorie 3+0 v neprospěch daňového subjektu –při podávání dodatečného daňového přiznání.
8 Afs 64/2011 - 657.3.2012Aplikace teorie 3+0 v neprospěch daňového subjektu při podávání dodatečného daňového přiznání.
471
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 20/2007 - 73  23.2.2010Prekluzivní lhůta dle § 47 ZSDP ve vztahu k mimořádným opravným prostředkům a dodatečnému daňovému přiznání.
1 Afs 34/2010 - 5821.7.2010Dvakrát uplatněné výdaje ve vazbě na prekluzi.
IV.ÚS 154/098.2.2011Prekluzivní lhůta pro vyměření daně.
472
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 36/2008 - 134 16.12.2009Úkonů dožádaného správce daně v odvolacím řízení a jejich vlivu z hlediska § 47 odst. 2 ZSDP.
8 Afs 5/2014 - 4530.4.2014předvolání daňového subjektu a ústní jednání ještě nemusí být rozhodnutím zahajujícím daňovou kontrolu
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
491
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 15/2007 - 7514.4.2009Postup správce daně při odvolání.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
503
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 58/2010 - 8930.5.2011Odvolání
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
51
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 26/2010 - 9131.3.2011Plná moc ve vztahu ke stížnosti (§ 51 ZSDP), srážkové dani a DPPO.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
55a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 12/2013 - 8228.2.2014jestliže se společnost stala obětí podvodu na DPH, je nutné toto posuzovat jako podnikatelské riziko a nejedná se o tvrdost zákona ve vazbě na prominutí příslušenství
1 Afs 101/2013 - 4721.1.2014kasační stížnosti
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
574
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Aps 5/2011 - 11022.9.2011Přechod daňové povinnosti na zahraniční společnost v rámci přeshraniční fúze.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
597
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 43/2011 - 6621.7.2011Vracení platby provedené v omylu na cizí daňový účet.
7 Afs 110/2015 - 4102.10.15Při odvodu srážkové daně na chybný účet poplatníka ( je chybně uvedeno IČO) bude tato daň správcem daně doměřena a vymáhána na plátci, který chybný odvod provedl-
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
60
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 88/2010 - 7022.4.2011Posečkání daně a placení daně ve splátkách dle § 60 ZSDP.
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
632
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Ads 169/2011 - 8628.3.2012Pojistné u OSVČ a penále k pojistnému u OSVČ.
634
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 30/2011 - 5722.6.20116letá lhůta pro předpis penále dle § 63 odst. 4 ZSDP ve spojení s § 70 ZSDP
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
64
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 53/2009 - 6313.11.2009Problematice zavinění správce daně (dle § 64 odst. 4 ZSDP) při neaplikaci komunitárního práva.
644
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 71/2010 - 4320.1.2011Žádost o vrácení přeplatku na DPFO prostřednictvím formuláře daňového přiznání.
1 Afs 85/2012 - 549.1.2013dań z nemovitosti zaplacená novým majitelem na základě neplatné KS není přeplatkem, který lze vrátit.
645
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 60/2013 - 6326.08.15Lhůta pro vrácení srážkové daně správcem daně je 6 let, lze ji však doměřit pouze v tříleté preklusivní lhůtě
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
672b
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 80/2010 - 7631.1.2011Placení záloh u přeměn
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
70
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 3/2011 - 153 25.5.2011Lhůta pro vyměření daňových nedoplatků
702
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 82/2010 - 5615.4.2011Promlčecí lhůta na vybrání daně dle § 70 odst. 2 ZSDP
465
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 14/2012 - 249.2.2012Promlčení (prekluze) práva vymáhat daňový nedoplatek na pomezí DŘ a ZSDP
§odst.písm.č.)Zákon o správě daní a poplatků, 337/1992 Sb.
82
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Aps 5/2010 - 81 16.11.2010mezinárodní daňová spolupráce
ZOPSZ
§odst.písm.č.)Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 582/1991 Sb.
104eb
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Pl. ÚS 46/1031.5.2011neústavnost vyloučení rozhodnutí o prominutí penále za nezaplacení pojistného na soc. zabezpečení ze soudního přezkumu
6 Ads 8/2011 - 7422.6.2011další rozhodnutí v kauze Ježek software s.r.o.
ZoÚ
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
31
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 48/2010-7211.11.2010V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami; přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. Toto ustanovení vyjadřuje tzv. akruální princip.
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
412
Čj. rozsudkuze dneK problematice
4 Afs 170/2021 - 3528. 4. 2021Přepočty kurzových rozdílů u záloh. Přepočítáváme jen ty položky účetní závěrky, kde je předpoklad budoucího peněžního toku. Pokud podmínka není splněna, nepřepočítáváme.
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
63
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 68/2010 - 174 29.6.2011Skladová evidence a účtování nákupů v Makru.
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
21a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 As 89/201117.2.2012Zveřejňování účetní závěrky - elektronický podpis
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
24
Čj. rozsudkuze dneK problematice
241
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 34/2011 - 117 22.3.2012Kurzové rozdíly k rozvahovému dni u půjčky.
244a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 53/2011 - 10218.4.2013Při zápočtu pohledávek a závazků se musí vždy užít kurz dle ZoÚ.
246
Čj. rozsudkuze dneK problematice
5 Afs 30/2009 - 6231.3.2010Použití jiného kurzu než ČNB pro ocenění závzků k rozvahovému dni.
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
302
Čj. rozsudkuze dneK problematice
I. ÚS 687/10 8.9.2011Průkaznost inventarizace a podpisu inventurních soupisů.
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
ČÚS 001
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 111/2009 - 9721.4.2010Účtování výnosů v případě výhrady vlastnického práva.
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
19
Čj. rozsudkuze dneK problematice
2 Afs 36/2006 - 7716. 5. 2007Dohadná položka pasivní na spotřebu materiálu a mzdy
8 Afs 35/2010 - 10631.3.2011Dohadné položky pasivní ma odměny zaměstnanců
2 Afs 39/2010 - 11623.11.2010Dohadné položky pasivní na manažerské služby
1 Afs 67/2011 - 2389.11.2011Prémie zaměstnanců, pojistné plnění
7 Afs 16/2012 - 407.6.2012Dohadné položky pasivní
5 Afs 49/2011 - 10020.6.2012Stavební zakázky
8 Afs 36/2005-7925. 9. 2007Sleva z ceny
1 Afs 67/20119.11.2011dohadná položka na náhradu škody a prémie vyplácené zaměstnancům.
2 Afs 101/2008 - 14318. 12. 2008Dohadná položka aktivní nba pojistné plnění
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
§odst.písm.č.)Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.
29
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 51/20092.9.2009Daňový subjekt by měl být schopen prokázat, že nedošlo ke ztrátě zboží.
ZoSP
§odst.písm.č.)Zákon o soudních poplatcích, 545/1991 Sb.
92
Čj. rozsudkuze dneK problematice
9 Afs 7/2012 - 4912.4.2012Obecný výklad pojmu zaplacen v případě bezhotovostní úhrady.
ObchZ
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
459
Čj. rozsudkuze dneK problematice
23 Cdo 3019/200927.9.2011vklad části podniku
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
15
Čj. rozsudkuze dneK problematice
23 Cdo 3568/200918.3.2010jednání právnických osob
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
372
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 3692/2010 18.5.2011skutečné sídlo společnosti a možnost třetí osoby docílit vymazání sídla, u něhož chybí právní titul pro užívání daných prostor
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
59
Čj. rozsudkuze dneK problematice
23 Cdo 3019/200927.9.2011vklad části podniku
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
662
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 1647/2010 1.6.2011jednání ve shodě, úplatnost výkonu funkce jednatele k odměně jednatele a jejímu schvalování
663
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 2126/200916.6.2010§ 66 ObchZ u člena dozorčí rady a sjednání podílové odměny advokátem
29 Cdo 4566/200916.11.2010odměna člena statutárního orgánu
66b1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 3619/2009 26.1.2011osoby jednající ve shodě
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
67a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 3023/200723.3.2010prodej podniku
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
106
Čj. rozsudkuze dneK problematice
C‑81/0921.10.2010ručení společníků a akcionářů
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
1135
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 282/2010 29.3.2011převod vlastního obchodního podílu v s.r.o.
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
122
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 3704/200922.2.2011právo společníka s.r.o. na informace, povinnost loajality, obchodní tajemství
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
1281
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 66/2011 18.10.2011datum, čas a místo konání VH u s.r.o., valná hromada
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
131a1
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 3180/200824.6.2009náhrada škody společníkům z titulu snížení hodnoty jejich obchodních podílů
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
1361
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 2049/200928.4.2010zákaz konkurence
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
1551
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 4946/2009 23.2.2011převod „doposud nevydaných akcií“
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
178
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 4284/200730.9.2009problematika výplaty podílu na zisku u a.s (do kdy musí VH rozhodnout o výplatě na základě závěrky k 31.12.)
29 Cdo 2363/2011 29.4.2013podíly na zisku nelze schvalovat po 30.6. a jeli toto uskutečněno, jedná se o porušení péče řádného hospodáře
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
1801
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 5246/2009 27.4.2011svolání valné hromady za účelem poskytnutí informace dle § 180 ObchZ
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
183
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 2214/201019.6.2012v případě dvou rozdílných posudků znalců nelze jednoznačně stanovit, který je OK a tudíž nelze ani stanovit další postupu
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
191
Čj. rozsudkuze dneK problematice
32 Cdo 4133/200925.1.2011problematika plné moci udělené členem představenstva jinému členovi představenstva
21 Cdo 496/201424.2.2015Zákaz souběhu funkcí
1911
Čj. rozsudkuze dneK problematice
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
1945
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 2531/200830.10.2008péče řádného hospodáře
29 Cdo 1657/200915.9.2010odpovědnost člena statutárního orgánu po prohlášení konkurzu
29 Cdo 3028/200930.11.2010péče řádného hospodáře
29 Cdo 3422/2014 18.9.2014Jednatel jedná s péčí řádného hospodáře, pokud řešením účetní a daňové problamatiky ve společnosti pověří účetního specialistu a daňového poradce
1946
Čj. rozsudkuze dneK problematice
23 Cdo 4194/2008 22.1.2009odpovědnosti člena statutárního orgánu společnosti
29 Cdo 4276/2009 30.3.2011povinnost péče řádného hospodáře v souvislosti s nevymáháním pohledávky
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
196a
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 1780/200827.1.2009§ 196a ObchZ (ve znění platném v roce 2001) ve vztahu k půjčce
29 Cdo 3276/2008 22.4.2009§ 196a ObchZ ve vztahu k převzetí ručení
29 Cdo 3300/2008 10.9.2008§ 196a odst. 3 ObchZ ve znění platném od 1.1.2001
29 Odo 1012/2006 24.6.2008výčet osob na něž dopadá § 196a ObchZ
29 Odo 1670/2006 28.5.2009aplikace § 196a odst. 3 ObchZ (ve znění platném do 31.12.2000) na převody do společného jmění společníků
196a3
Čj. rozsudkuze dneK problematice
23 Cdo 4836/200923.6.2010§ 196a odst. 3 ObchZ
29 Cdo 2535/200924.6.2010§ 196a odst. 3 a 4 ObchZ
29 Cdo 4356/200926.10.2010§ 196a odst. 3 ObchZ v případě pochybení ve znaleckém posudku
29 Cdo 3203/2009 19.5.2010aplikace § 196a odst. 3 ObchZ na převody majetku na manželku akcionáře
31 Cdo 3986/2009 8.2.2012nutnost znaleckého posudku a její vliv na platnost smlouvy
29 Cdo 5189/2008 31.3.2011aplikace § 196a odst. 3 ObchZ u následného převodu nemovitosti
29 Cdo 3577/201029.11.2012prodej nemovitosti u spojených osob za cenu, která je v rozporu s posudkem znalce
196a4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
23 Cdo 3867/20079.12.2009běžný obchodní styk
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
2611
Čj. rozsudkuze dneK problematice
25 Cdo 520/2009 23.8.2011čím se řídí vztah mezi advokátem a klientem (ObchZ x ObčZ) ve vztahu k délce promlčecí lhůty při vymáhání náhrady škody
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
2752
Čj. rozsudkuze dneK problematice
31 Cdo 3581/2012 14.1.2015V případě zpětného leasingu jsou kupní a leasingová smlouva smlouvy vzájemně závislé, tj. když je jedna z nich neplatná, je automaticky neplatná i druhá smlouva
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
351
Čj. rozsudkuze dneK problematice
Cpjn 204/20078.9.2010předčasný zánik závazků z leasingových smluv
29 Cdo 944/2009 23.2.2011povinnost nájemce hradit ztrátu z prodeje předmětu leasingu v případě předčasného ukončení smlouvy
3511
Čj. rozsudkuze dneK problematice
23 Cdo 484/200928.4.2011smluvní pokuta ve vazbě na odstoupení od leasingové smlouvy
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
373
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 5/201230.1.2013Náhrada škody vymáhaná na členu představenstva přechází na dědice
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
398
Čj. rozsudkuze dneK problematice
IV. ÚS 81/12 9.7.2013objektivní desetiletá promlčecí lhůta při radě daňového poradce
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
4202
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 5452/2008 26.10.2010sleva z ceny za prodej obchodního podílu
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
446
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 2287/2008 23.9.2008nabytí obchodního podílu od nevlastníka
3 Afs 47/2014 - 2930.9.2014V okamžiku nákupu majetku se předpokládá dobrá víra kupujícího o tom, že prodávající je vlastník
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
448
Čj. rozsudkuze dneK problematice
32 Cdo 626/2010 14.6.2011navyšování ceny o DPH
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
476
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 1599/2008 10.11.2010neplatnost smlouvy o koupi podniku nakupovaného z konkurzu
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
477
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 1499/2009 8.12.2011přechod pohledávky společnosti z titulu náhrady škody požadované po členu statutárního orgánu při prodeji podniku
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
5021
Čj. rozsudkuze dneK problematice
32 Cdo 3516/2009 26.5.2011charakteristické znaky smlouvy o úvěru (úplatnost)
§odst.písm.č.)Obchodní zákoník, 513/1991 Sb.
536
Čj. rozsudkuze dneK problematice
I.ÚS 1883/1212.2.2013účetnictví lze vést i na základě smlouvy o dílo a škodu z titulu chybně vedeného účetnictví lze vymáhat vždy
ObčZ
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
201
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 2802/201218.10.2013Souběh člena představenstva a generálního ředitele je nepřípustný
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
30
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Cz 45/8723. 12. 1987Dohoda o hmotné odpovědnosti. Občan dovrší daný věk rozhodného roku v okamžiku, kdy začíná den, který svým číselným označením a měsícem odpovídá dni, kdy se před danými léty narodil.
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
37
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 1993/2010 31.5.2012kdy soud přihlíží k absolutní neplatnosti právního úkonu z úřední povinnosti
371
Čj. rozsudkuze dneK problematice
31 Cdo 135/2007 26.8.2009absolutní neplatnosti smlouvy v důsledku nedovoleného nátlaku a spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
39
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30 Cdo 1653/2009 31.8.2010výrazná odchylka od ceny obvyklé z hlediska § 39 ObčZ (institut institutu neúměrného zkrácení)
30 Cdo 833/2008 16.9.2009simulace (§ 37 ObčZ) a absolutní neplatnost kupní smlouvy (§ 39 ObčZ)
30 Cdo 4280/2009 11.6.2011nabytí vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka mimo institut vydržení
30 Cdo 1047/201021.9.2011forma souhlasu zastupitelstva obce ze smlouvou o prodeji jakožto podmínce platnosti smlouvy
I. ÚS 3391/10 24.8.2011nabytí vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka
32 Cdo 1661/201029.3.2012bonus není v rozporu s dobrými mravy
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
42a4
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 235/2009 26.10.2010odporovatelnost právního úkonu dle § 42a ObčZ
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
482
Čj. rozsudkuze dneK problematice
30 Cdo 250/2009 16.9.2010absolutní neplatnost smlouvy na prodej nemovitosti
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
1211
Čj. rozsudkuze dneK problematice
7 Afs 18/2010 - 1317.10.2010příslušenství stavby
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
123
Čj. rozsudkuze dneK problematice
8 Afs 32/2011 - 6430.8.2011okamžik vzniku zdanitelného příjmu z titulu nájmu
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
1301
Čj. rozsudkuze dneK problematice
28 Cdo 3342/20118.2.2012Při dodržení principu dobré víry je možné nabýt nemovitost i od nevlastníka
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
1371
Čj. rozsudkuze dneK problematice
II. ÚS 487/200011.4.2001nejasná zákonná ustanovení nelze vykládat v neprospěch poplatníka
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
149
Čj. rozsudkuze dneK problematice
22 Cdo 2045/2009 4.4.2011ocenění podílu v s.r.o. pro účely vypořádání SJM a k doložení existence půjčky
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
1632
Čj. rozsudkuze dneK problematice
21 Cdo 296/200316.07.2003Zástavní právo zásadně nebrání vlastníku zástavy (zástavnímu dlužníku) nakládat se zástavou. Nestanoví-li zákon něco jiného, může zástavní dlužník zástavu zcizit, znovu ji zastavit, zřídit k ní věcné břemeno, dát ji do nájmu nebo do jiného užívání apod.
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
166
Čj. rozsudkuze dneK problematice
6 Cdo 108/9221.4.1993Výkon činnosti statutárního orgánu
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
420
Čj. rozsudkuze dneK problematice
25 Cdo 1319/200422.02.2005Odpovědnost starosty obce za škodu, kterou obci způsobil při výkonu funkce, se řídí ustanovením § 420 a násl. obč. zák.
3 Afs 223/2020-6619.4.2022 Míra obstarávání důkazů pro daňové řízení
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
451
Čj. rozsudkuze dneK problematice
28 Cdo 24/2011 19.9.2011charakter peněz na účtu a možnosti exekuce (daňové) peněz zaslaných na účet omylem třetí osobou
4512
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 2090/200915.6.2010smlouva o půjčce a její neplatnost dle § 196a ObchZ
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
498
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 5348/200816.06.2010záloha na zvýšení základního kapitálu
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
516
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 76/2009 - 567.10.2009změny ceny po zániku závazku splněním.
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
5242
Čj. rozsudkuze dneK problematice
31 Cdo 678/2009 9.10.2011jednání za společnost a platnost smlouvy o postoupení pohledávek
524
Čj. rozsudkuze dneK problematice
29 Cdo 4474/201131.10.2013Soukromoprávně není možné postoupit pohledávku z titulu nadměrného odpočtu
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
544
Čj. rozsudkuze dneK problematice
31 Cdo 2707/2007 14.10.2009platnosti nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty (v daném případě 1% denně).
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
570
Čj. rozsudkuze dneK problematice
26 Cdo 864/200416.03.2005Doručování. Výpověď z nájmu bytu.
§odst.písm.č.)Občanský zákoník , 89/2012 Sb.
585
Čj. rozsudkuze dneK problematice
1 Afs 58/2011 - 949.11.2011dohoda o narovnání