PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

K metodice přezkoumání hospodaření a nakládání s prostředky z národního fondu a ze zahraničí

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • K metodice přezkoumání hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z národního fondu... (PDF, 271.4 kB)

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

Sdílí Codexis 28.1.2021 21:15

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová
Hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí musí být ze zákona povinně přezkoumáváno. Přezkum může provést krajský úřad a magistrát hl. města Prahy. Také jej může provádět auditor nebo auditorská společnost. Přezkum krajského úřadu a auditora se zcela nedá srovnat. Každý bude o něčem jiném. Sami si odpovězte na otázku, co je lepší a co horší?
Řada obcí volí přezkum od krajského úřadu nebo magistrátu hlavního města, protože je zdarma. Já upřednostňuji přezkum auditora.
Jakým způsobem provádí přezkum auditor, Vám upřesňuje Mgr.et Mgr. Martina Smetanová.
Paní Martina je kontrolorkou kvality v oddělení kontroly Rady pro veřejný dohled nad auditem.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR

PLATÍ pro rok 2021

1. Úvod

Prostředky poskytnuté z Národního fondu a další prostředky ze zahraničí poskytnuté na základě mezinárodních smluv jsou, podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumání1, další oblastí, kterou musí auditor přezkoumat, pokud takové operace v daném roce u přezkoumávaného subjektu proběhly.

Cílem mého příspěvku je snaha metodicky pomoci auditorům při přezkoumání této oblasti. Při psaní tohoto článku jsem vycházela jak z teoretických, tak praktických znalostí a zkušeností, které jsem během své praxe nasbírala. Přesto auditory upozorňuji, že se nejedná ani o kompletní a vyčerpávající metodický návod, ani o jediný možný přístup, kterým by se měli, při provádění přezkoumání hospodaření obcí, řídit.

Metodika popsaná v tomto článku nemůže nahradit potřebné teoretické a praktické znalosti problematiky přezkoumání hospodaření.

2. Předpisy

 1. zákon o přezkoumání1
 2. auditorský standard č. 522
 3. metodická pomůcka3 
 4. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů4
 5. zákon o rozpočtových pravidlech5
 6. vyhláška o rozpočtové skladbě6
 7. zákon o obcích7   
 8. zákon o hlavním městě Praze8
 9. zákon o účetnictví9
 10. prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví10

3. Cíle přezkoumání

Cílem přezkoumání je zkontrolovat, zda územní samosprávný celek (obec) dodržel všechny právní předpisy, kterými je povinen se při svém hospodaření řídit (jde o kontrolu zákonnosti).

K základním cílům přezkoumání oblasti nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv patří zejména:

 • prověření dodržování smluvních podmínek pro čerpání finančních prostředků z Národního fondu nebo prostředků ze zahraničí (např. soulad s navrženými termíny ukončení projektů, včetně jejich finančního vyúčtování/vypořádání, dodržení případné výše stanovené spoluúčasti, požadavek na zprávu auditora o ověření realizace projektů apod.),
 • posouzení rizik vyplývajících z případného nedodržení pravidel ve vazbě na další fungování obce,
 • posouzení účetních postupů a dalších informací souvisejících s daným projektem.

Národní fond

Na webových stránkách Ministerstva financí České republiky jsou k Národnímu fondu uvedeny následující informace:

„V souladu s dohodou podepsanou dne 12. října 1998 mezi ministrem financí Mgr. Ivo Svobodou za vládu České republiky a Hans Van Den Broekem, členem Evropské komise za Evropské společenství, formou Memoranda o ustavení Národního fondu je od 31. 12. 1998 zřízen na Ministerstvu financí České republiky Národní fond jako centrální místo státní správy pro převod prostředků z Evropské unie určených pro Českou republiku k financování programů a projektů v souladu s příslušnými Finančními memorandy.

Finanční prostředky Společenství jsou vedeny na účtech otevřených pro tento účel v České národní bance. S finančními prostředky na těchto účtech se nakládá jako s prostředky na účtech státních finančních aktiv. Čerpání a užití prostředků Národního fondu a jejich kontrola se řídí rozpočtovými pravidly České republiky a příslušnými prováděcími předpisy.“

Zákon č. 218/2000 Sb.

Obsah

§ 37 – Národní fond

 1. Národní fond je souhrn
  a) peněžních prostředků, které svěřuje Evropská unie České republice k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu,
  b) peněžních prostředků přechodového nástroje (Transition Facility) a
  c) peněžních prostředků finančních mechanismů, které jsou České republice svěřeny na základě mezinárodních smluv, včetně úroků z nich.
 2. Ministerstvo jako platební orgán koordinuje řízení finančních toků prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie Národnímu fondu a spravuje tyto prostředky. Ministerstvo koordinuje řízení finančních toků prostředků poskytnutých z finančních mechanismů a spravuje tyto prostředky.
 3. Peněžní prostředky soustředěné prostřednictvím Národního fondu se používají v souladu s principy rozpočtového výhledu a závazky vyplývajícími pro Českou republiku z práva Evropské unie nebo z mezinárodní smlouvy.
 4. Hospodaření a kontrola peněžních prostředků soustředěných prostřednictvím Národního fondu se řídí ustanoveními tohoto zákona vztahujícími se k rozpočtovému hospodaření a kontrole, nestanoví-li tento zákon, právo Evropské unie nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, jinak.
 5. Zůstatky peněžních prostředků na účtech Národního fondu se převádějí do následujícího roku.
 6. Při poskytování dotací z Národního fondu podle odstavce 1 a řízení o jejich odnětí se postupuje podle § 14 § 15 obdobně, nestanoví-li právo Evropské unie nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, jinak. Rozhodnutí je vydáváno na dobu uskutečňování daného projektu.

§ 38 – Důsledky porušení kázně při hospodaření s peněžními prostředky Národního fondu

 1. Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při porušení kázně při hospodaření s peněžními prostředky v Národním fondu podle § 44 a § 44a.
 2. Částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků poskytnutých z Národního fondu je ten, kdo je neoprávněně použil nebo zadržel, povinen odvést do Národního fondu. Penále je povinen odvést do státního rozpočtu [§ 6 odst. 1 písm. n)].
 3. Požádá-li Evropská komise o vrácení neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků z rozpočtu Evropské unie poskytnutých z Národního fondu, převedou se tyto prostředky z Národního fondu do rozpočtu Evropské unie. Nejsou-li tyto prostředky v Národním fondu, odvedou se ze státního rozpočtu; po vrácení neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do Národního fondu jsou odvedeny z Národního fondu do státního rozpočtu.
 4. Ze státního rozpočtu se hradí úrok uložený Evropskou komisí za nesplnění povinnosti podle odstavce 3.
 5. Je-li splněna povinnost podle odstavce 3 a zbývají-li peněžní prostředky odvedené do Národního fondu podle odstavce 2, převedou se z Národního fondu na ostatní zdroje společného financování v poměru, v jakém se tyto zdroje na společném financování podílely.


4. Identifikace rizik

...Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen „zákon o přezkoumání“)

Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Metodická pomůcka  pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – duben 2012

4 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

5 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“)

6 Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

7 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

8 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

9 Zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

10 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník,

záznam 10 dnů přednášek, ukončeno 13. 2. 2020.

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

Akreditováno MV ČR jako e-learning!

 VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021 – JEDINEČNÁ SKLADBA LEKTORŮ

BALÍČEK online seminářů č. 6 – Obce a příspěvkové organizace

 1. DPH pro obce a příspěvkové organizace 2020 a novinky 2021 | Ing. Simona Pacáková | 05. 1. 2021
 2. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy příspěvkových organizací
  Ing. Simona Pacáková |
   15. 1. 2021
 3. Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované účetní a daňové problémy obcí | Ing. Simona Pacáková | 18. 1. 2021
 4. Dlouhodobý majetek a DPH ve veřejné správě | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 16. 3. 2021
 5. Daň z přidané hodnoty v praxi | Ing. Bc. Lenka Zábojová | 17. 3. 2021
 6. Účtování dotací ve veřejném sektoru | Ing. Simona Pacáková | 6. 4. 2021

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

a další...

  JEDINEČNÉ KNIHY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU – S E-BOOKEM

Ing. Pěva Čouková

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pokud si koupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
  Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
  na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ
  .
 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :