PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Komora auditorů ČR

Komora auditorů České republiky je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Komora byla založena v roce 1993 a od 14. dubna 2009 je její působnost upravena zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. Povinné audity účetních závěrek mohou podle tohoto zákona provádět pouze auditoři mající oprávnění a zapsaní v seznamu auditorů a auditorských společností vedeném Komorou auditorů.


Komora auditorů České republiky spravuje domény www.kacr.cz a www.auditing.cz.
Za obsah jiných domén nenese odpovědnost.

Funkce Komory

 • vede seznam auditorů a seznam auditorských společností,
 • zveřejňuje seznamy auditorů a auditorských společností zapsaných v seznamech Komory,
 • eviduje asistenty auditora,
 • organizuje auditorské zkoušky a rozdílové auditorské zkoušky,
 • vydává rozhodnutí o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky,
 • vydává auditorské oprávnění,
 • kontroluje provádění auditorské činnosti,
 • vydává národní auditorské směrnice v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními auditorskými standardy,
 • vydává vnitřní předpisy Komory, zejména Statut, Jednací řád sněmu, Volební řád sněmu, Zkušební řád, Příspěvkový řád, Dozorčí řád, Kárný řád, Etický kodex, Vnitřní předpis pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů, Směrnici pro odbornou praxi asistentů,
 • rozhoduje o dočasném nebo trvalém zákazu auditorské činnosti,
 • rozhoduje o kárných opatřeních,
 • posuzuje žádosti o osvobození od části auditorské zkoušky a žádosti o uznání kvalifikace,
 • organizuje vzdělávací akce v rámci přípravy ke zkoušce auditorů,
 • zajišťuje nabídku kontinuálního profesního vzdělávání pro auditory, asistenty auditora a pro odbornou veřejnost,
 • vydává časopis Auditor a odborné příručky pro auditory,
 • zajišťuje prodej odborných zahraničních publikací,
 • spolupracuje s tuzemskými i zahraničními profesními organizacemi a s institucemi státní správy,
 • je členem Národní účetní rady,
 • je členem mezinárodních profesních organizací IFAC a FEE.

Orgány Komory

Sněm je nejvyšším orgánem Komory. Právo účastnit se sněmu mají všichni statutární auditoři zapsaní v seznamu Komory. Sněm je svoláván nejméně jednou za dva roky, volí členy orgánů, které řídí a kontrolují činnost Komory v období mezi sněmy, tj. členy Výkonného výboru, Dozorčí komise a Kárné komise. Sněm volí také auditora účetní závěrky Komory.

Výkonný výbor je nejvyšší výkonný orgán Komory auditorů, který má 14 členů. Řídí Komoru v období mezi sněmy. Jeho pravomoci jsou dány zákonem o auditorech, usnesením sněmu, statutem a ostatními vnitřními předpisy. Volí ze svých řad prezidenta, který je zároveň statutárním zástupcem Komory, prvního viceprezidenta a viceprezidenta, jmenuje ředitele úřadu. Pomocnými orgány Výkonného výboru jsou odborné výbory a pracovní skupiny.

Dozorčí komise je kontrolní orgán Komory, který má 11 členů. Řídí se při své činnosti dozorčím řádem Komory. Kontroluje kvalitu činnosti auditorů, dodržování zákona o auditorech, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů Komory a plnění usnesení sněmu.

Kárná komise má sedm členů, provádí kárná řízení podle zákona a v souladu s kárným řádem Komory. Rozhoduje o tom, zda auditor porušil povinnosti stanovené zákonem, auditorskými směrnicemi a vnitřními předpisy Komory. Je oprávněna ukládat kárná opatření v souladu se zákonem o auditorech.

Úřad zajišťuje administrativně činnost Komory. Je řízen ředitelem a členěn na sekretariát a oddělení provozní a vnějších vztahů, oddělení vzdělávání, auditorských zkoušek a evidence, oddělení metodiky auditu a účetnictví a oddělení kontroly kvality auditorské činnosti.

Členské povinnosti IFAC

Vyhlášení členských povinností (dále též SMO) vydává vedení IFAC, která tak stanoví jednoznačná porovnávací kritéria pro stávající a případné budoucí členské organizace IFAC. Ty by s jejich pomocí měly zajistit vysoce kvalitní výkon činnosti odborných účetních. Jde o povinnosti členských organizací týkající se podpory práce IFAC, podpory práce Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy a dále o povinnosti při ověřování kvality a povinnosti z hlediska vyšetřovacích a disciplinárních postupů.

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :