Koncepční změna dovolené s příklady – 5. část – Dodatková dovolená

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Koncepční změna dovolené s příklady – 5. část – Dodatková dovolená (PDF, 372.5 kB)

Autor JUDr. Michael Košnar 

10.12.2020 10:24

JUDr. Michael Košnar
V poslední části článku ke koncepční změně dovolené bude blíže představena právní úprava dodatkové dovolené, a to s důrazem na změny, jež nabydou účinnosti k 1. lednu 2021.

Michael Košnar

PLATNÉ od 01.01.2021

Seriál „Koncepční změna dovolené s příklady“ od JUDr. Michaela Košnara zahrnuje tyto články:

1. Úvod

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, přináší pro zaměstnance a zaměstnavatele k 1. lednu 2021 řadu podstatných změn obecné právní úpravy dovolené obsažené zejména v § 211 až 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), které již byly podrobně představeny v předchozích dílech tohoto seriálu. V posledním díle se zaměříme na problematiku dodatkové dovolené, a to s důrazem na změny, které rovněž nabydou účinnosti k 1. 1. 2021.

2. Obecně k dodatkové dovolené

Někteří zaměstnanci vykonávají práce, které jsou pro lidský organismus velmi náročné, případně jsou pro zaměstnance více rizikové, což pracovněprávní předpisy reflektují a zvýšenou měrou tyto zaměstnance chrání, s čímž je pro zaměstnavatele spojena řada zvláštních povinností (například musí tyto zaměstnance frekventovaněji vysílat na periodické pracovnělékařské prohlídky, poskytnout jim ochranné nápoje, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí apod.). Tato zvýšená míra zákonné ochrany se přitom promítá i do právní úpravy dovolené, kdy v zákonem taxativně vypočtených případech zaměstnancům vykonávajícím práce zvlášť obtížné nebo pracujícím pod zemí při těžbě nerostů nebo ražení tunelů a štol navíc vzniká právo na tzv. dodatkovou dovolenou. Vychází se totiž z předpokladu, že tito zaměstnanci s ohledem na náročnost vykonávané práce potřebují více času k regeneraci svých sil. Jedná se přitom o samostatný zákonem uznaný druh dovolené, který přísluší jen některým zaměstnancům (zatímco právo na dovolenou za kalendářní rok či její poměrnou část naleží každému zaměstnanci v pracovním poměru, který v příslušném kalendářním roce odpracoval alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby, trval-li jeho pracovní poměr v tomto kalendářním roce u téhož zaměstnavatele nepřetržitě alespoň po dobu 28 kalendářních dní – viz § 213 odst. 3 ZP).

 Pozor

Dodatkovou dovolenou nelze zaměňovat s tím, že má zaměstnanec podle kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu zaměstnavatele právo na zvýšenou výměru dovolené za kalendářní rok oproti zákonnému minimu (například má právo na 5 týdnů dovolené v kalendářním roce.

Právní úprava dodatkové dovolené je nadále obsažena zejména v § 215 ZP (poznámka: relevantní jsou i další ustanovení zákoníku práce upravující například čerpání dovolené, krácení dovolené, zápočet „náhradních dob“, zaokrouhlování dovolené, postup při změně týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku apod.).

Úvodem je třeba upozornit, že stejně jako je tomu v případě dovolené za kalendářní rok (její poměrné části), právo na dodatkovou dovolenou vzniká pouze zaměstnancům v pracovním poměru, nikoliv zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (viz § 77 ZP).

Nově se od 1. 1. 2021 dodatková dovolená odvíjí od zaměstnancovy týdenní pracovní doby (dále jen „TPD), je vyjádřena jako určitý počet hodin dovolené a při jejím čerpání je základní pracovní jednotkou rovněž hodina. Dochází tedy principiálně ke stejné změně jako u dovolené za kalendářní rok (její poměrné části).

Zákon nadále rozlišuje dodatkovou dovolenou, která zaměstnanci přísluší z titulu:

 • výkonu práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol a
 • výkonu práce zvlášť obtížné.

Ustanovení § 215 odst. 3 ZP výslovně připouští kumulaci práva na dodatkovou dovolenou z titulu výkonu práce pod zemí při těžbě nerostů, ražení tunelů a štol a z titulu výkonu práce zvlášť obtížné. Naopak souběh práva na dovolenou z důvodu simultánního výkonu více prací zvlášť obtížných ve smyslu § 215 odst. 4 ZP možný není. Například zaměstnanci, který je vystaven při práci nepříznivým účinkům ionizujícího záření a zároveň je alespoň v rozsahu poloviny stanovené TPD při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaven přímému nebezpečí nákazy, tak vznikne právo pouze na jednu dodatkovou dovolenou.

V následujícím výkladu se výše zmíněného členění přidržíme, neboť se též liší skutečnosti rozhodné pro určení velikosti té které dodatkové dovolené (zejména je rozdílný zápočet tzv. „náhradních dob“ – viz nový § 215 odst. 8 ZP). Samostatně též bude rozebrána dodatková dovolená, která zaměstnancům přísluší za výkon práce v tropických či jinak zdravotně obtížných oblastech, neboť se určuje zcela odchylným způsobem [viz § 215 odst. 4 písm. f) ZP], byť se též jedná o dodatkovou dovolenou, která zaměstnanci přísluší z titulu výkonu práce zvlášť obtížné.

3. Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol

Předně je třeba uvést, že dodatková dovolená přísluší pouze zaměstnanci

 • který pracuje pod zemí
 • při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

Tyto dvě podmínky musí být vždy současně splněny. Pracuje-li tedy zaměstnanec pod zemí, nicméně jeho činnost nespočívá v těžbě nerostů nebo v ražení tunelů a štol, například jde o řidiče metra, právo na dodatkovou dovolenou mu nevznikne. Rovněž nevznikne právo na dodatkovou dovolenou zaměstnanci, který například těží vápenec v povrchovém lomu, poněvadž nepracuje pod zemí.

Ve vztahu k délce dodatkové dovolené, na kterou zaměstnanci za příslušný kalendářní rok případně vznikne právo, zákoník práce v § 215 odst. 1 a 2 ZP stanoví, že zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po stanovenou nebo kratší TPD po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol přísluší dodatková dovolená v délce stanovené nebo kratší TPD („plná“ výměra dodatkové dovolené tedy činí 1 týden). Pracuje-li zaměstnanec za těchto podmínek pouze část kalendářního roku, přísluší mu za každou odpracovanou stanovenou nebo kratší TPD v příslušném kalendářním roce dodatková dovolená v délce 1/52 stanovené nebo kratší TPD (tj. poměrná část dodatkové dovolené).

 Pozor 

Není vyloučeno, aby zaměstnanec, který má nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a jeho vyrovnávací období zasahuje do dvou kalendářních roků, v příslušném kalendářním roce odpracoval více než 52 celých násobků své TPD. Ustanovení § 215 ZP přitom pro tyto případy neobsahuje obdobnou úpravu jako § 213 odst. 5 ZP, nicméně při postupu podle § 215 odst. 2 ZP se odpracování většího množství celých násobků zaměstnancovy TPD rovněž promítne do délky dodatkové dovolené, která pak bude delší než zaměstnancova TPD. Bylo by přitom absurdní tvrdit, že takovýto postup je možný pouze u zaměstnance, který takto pracoval pouze část kalendářního roku (například jeho pracovní poměr vznikl 3. ledna), zatímco u zaměstnance, který takto pracoval po celý kalendářní rok, by vzniklo právo na dodatkovou dovolenou vždy jen v délce jeho TPD, byť například odpracoval 54 celých násobků své TPD. Stejně tak může dojít k obrácené situaci, že zaměstnanec, který tuto práci vykonává po celý kalendářní rok, odpracuje méně než 52 celých násobků své TPD, byť odpracoval veškeré zaměstnavatelem rozvržené směny (více směn totiž bude mít rozvrženo v dalším kalendářním roce, do něhož vyrovnávací období též zasahuje). S ohledem na výše uvedené lze formulovat následující univerzální vzorec pro určení délky dodatkové dovolené za příslušný kalendářní rok, který vychází z dikce § 215 odst. 2 ZP (tj. odpovídá postupu k určení poměrné části dodatkové dovolené):

(počet celých odpracovaných TPD pro účely dodatkové dovolené / 52) × TPD = délka dodatkové dovolené („x“ hodin dodatkové dovolené)

 Poznámka

Tento vzorec vychází z předpokladu, že „plná“ dodatková dovolená zaměstnance činí 1 týden dovolené, což odpovídá zaměstnancově TPD (tj. výměra dodatkové dovolené činí 1 týden). Pokud by vnitřním předpisem či kolektivní smlouvou byla výměra dodatkové dovolené navýšena, je třeba výsledné číslo (před zaokrouhlením) dále vynásobit touto výměrou.


Příklad č. 1 – Dodatková dovolená, trvání pracovního poměru po část kalendářního roku

...

 


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

 VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JSOU PRO VÁS BALÍČKY ONLINE SEMINÁŘŮ KE MZDÁM?

» MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

 1. Daň z příjmů – Ing. Růžena Klímová (11. 3. 2021)
 2. Zdravotní pojištění, sociální pojištění – Ing. Růžena Klímová (12. 3. 2021)
 3. Nemocenské pojištění – Ing. Růžena Klímová (15. 3. 2021)
 4. Personální agenda, pracovní doba podle zákoníku – Ing. Růžena Klímová (16. 3. 2021)
 5. Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách – Ing. Růžena Klímová (23. 3. 2021)
 6. Důchodové pojištění, ELDP – Jana Dorčáková (24. 3. 2021)

» 3. BALÍČEK ONLINE SEMINÁŘŮ – MZDOVÝ:

 1. Odměňování – Odměňování aktuálně od 1. 1. 2021, zrušení superhrubé mzdy, úprava dovolené po novele zákoníku práce – Ing. Olga Krchovová (9.10. 2020)
 2. Nemocenské pojištění, parametrické změny, aktuální informace – Ing. Olga Krchovová (30. 10. 2020)
 3. Novela zákoníku práce – JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (3. 11. 2020)
 4. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot – Ing. Růžena Klímová (7. 11. 2020 od 8:00 do13:00)
 5. Daňové novinky pro závislou činnost ke dni konání 2020–2021– Ing. Milan Lošťák (18. 11. 2020)
 6. Kurzarbeit, návaznost na Antivirové programy, změny ve zdravotním pojištění – Ing. Olga Krchovová (20. 11. 2020)

» MIMOŘÁDNÝ ONLINE SEMINÁŘ – MZDOVÉ AKTUALITY 2021 – Ing. Olga Krchovová (3. 12. 2020)

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Víte, že na Účetním Portálu je pro Vás ihned k dispozici ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2020?

Je to dlouhodobý vzdělávací program o rozsahu 88 vyučovacích hodin.

Podívejte se na ukázku.

Máte chuť si zopakovat mzdy důkladně Vy nebo Váš zaměstnanec? Objednáte zde: mzdovy-specialista.cz

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

Získáte tyto články k problematice mezd a mnoho dalších článků:

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD (informace o členství zde), tak na Vás čekají:

Webinář: Mzdové aktuality 2021 - čtvrtek 3.12.2020 - 19:00

Host: Ing. Olga Krchovová

 A VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

Průvodce mzdovou problematikou 2020 – 8. vydání.

Chcete knihu fyzicky? Poslední kousky ještě máme. Bude jedna Vaše?

Připravujeme Průvodce mzdovou problematikou 2021, můžete se těšit...

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 Kupte si balíček SILVER a přejděte bez doplatku do balíčku GOLDAnebo pojďte do toho naplno a pojďtedo balíčku GOLDPro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Jsme nejen Účetní Portál, ale také Mzdový Portál…

Víte to?

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :