Konec roku a DPH – dotazy a odpovědi

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Konec roku a DPH – dotazy a odpovědi (PDF, 636.2 kB)

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

5.2.2021 17:09

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Jsem opravdu nadšená z těchto výživných dotazů z praxe. Děkuji oběma expertkám na DPH, že se jimi podrobně zabývaly a měly chuť sdílet svůj názor na danou problematiku v dotazech zmiňovanou. Je nám jasné, že na mnoho otázek nepanuje shoda mezi odbornou veřejností, řada otázek byla nebo bude řešena na koordinačních výborech, velmi často nemá jednoznačný názor ani Generální finanční ředitelství. Je to prostě „obtížná daň“. Ráda přináším Vám, našim uživatelům Účetního Portálu, pomoc při aplikaci do praxe. My v praxi se prostě musíme rozhodnout a jít dál. To je naše práce a každodenní chleba.
P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ®
www.pevacoukova.cz

PLATÍ pro rok 2021

Dotazy a odpovědi z webináře Konec roku a DPH s Olgou Hochmannovou,
webinářem provázela Pěva Čouková | 21. 1. 2021

Na dotazy účastníků webináře odpovídá Ing. Mgr. Olga Hochmannová.
Odpovědi revidovala a drobně upravila Ing. Dagmar Fitříková.  
Vybrané dotazy byly rozvedeny na webináři, který se konal 4. 2. 2021 s ing. Dagmar Fitříkovou.

1. Stavební práce RPDP

Plátce provádí instalaci rozvodu vody, odpadu, elektro a sanitární techniky pro plátce DPH do přepravního kontejneru, který bude sloužit jako obytný kontejner pro ekonomickou činnost. Kontejnery budou 2 na sobě sloužit jako obytné kontejnery pro pobyty občanů a budou připojené na inženýrské sítě. Můžeme uplatnit u těchto stavebních prací přenesou daňovou povinnost?

Zatřídění do příslušných kódů klasifikace produkce spadá do specializované činnosti, kterou provádějí různé firmy, zpravidla to není specializace daňových poradců.

Podle mého názoru se RPDP uplatňuje za stanovených podmínek podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“) u stavebních a montážních prací odpovídajících kódům 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA.

Prověřením této klasifikace zjistíme, že zahrnuje stavby, budovy a stavební práce. Např. elektroinstalační práce spadají do kódu 43, ale pokud jsou na stavbách, jak vyplývá z vysvětlivek k této klasifikaci. Obdobně i další kódy 41, 42 se týkají různých druhů staveb nebo budov.

Na základě výše uvedeného se domnívám, že elektroinstalační práce, instalace vody a další uváděné do přepravního kontejneru nejsou zahrnuty do kódů 41 – 43, a tedy se u nich neuplatní RPDP.

2. § 78a ZDPH - Úprava odpočtu daně

FO – plátce DPH, příjmy z § 7 a § 9 (byt, garáže nezahrnuté do obchodního majetku). V roce 2020 nákup vozu pro ekonomické účely, uplatněno 100 % odpočtu, příjmy za nájem bytu s DPH plátci DPH, nájem garáží s DPH neplátcům. V roce 2021 musí být nájem bytu bez DPH (i když je na druhé straně plátce), DPH bude jen u garáže a příjmy z § 7 budou minimální. V posledním přiznání 2021 budu tedy počítat koeficient, který si, myslím, bude nízký (osvobozené příjmy budou vyšší nebo s DPH). Musím ještě řešit i uplatněný odpočet z auta z roku 2020, když bude v roce 2021 100% používán pro firemní účely? Bude mít vypočtený koeficient vliv na tu 1/5? Nebo koeficient řeší jen plnění v roce 2021?

Dotazované vozidlo je zřejmě dlouhodobým majetkem ve smyslu § 78 ad. ZDPH, což znamená, že u něj musíte provádět úpravu odpočtu daně, pokud se změní jeho využití či výše koeficientů o více než 10 % bodů. Jestliže jste v r. 2000 měli pouze zdanitelná plnění, ale v r. 2021 budou převažovat plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, budete muset provést u vozidla úpravu odpočtu daně, pokud vozidlo využíváte při veškerých svých činnostech. Úpravu odpočtu daně provedete výpočtem podle § 78a ZDPH, za r. 2021 ve výši 1/5 uplatněného odpočtu.

3. Neplátce se stane plátcem

Pokud neplátce DPH přijme v prosinci zálohovou platbu a od 1. 1. se firma stane plátcem DPH, tak konečná faktura, která je ve výši 100 % zálohové platby, bude s 21% DPH? Jedná se o dodání zboží.

Záleží na tom, kdy se uskutečnilo plnění. Pokud bylo zboží dodáno v době, kdy již firma byla plátcem, pak na dodání uplatní daň. Pokud se však jedná o dodání zboží s uskutečněným plněním před datem, kdy se stala firma plátcem, pak se daň neuplatní.

4. DUZP u úrokových příjmů – řádek 50 a 51 přiznání DPH

Společnost – plátce DPH poskytla zápůjčku jiné právnické osobě. Jak správně určit datum zdanitelného plnění u těchto výnosových úroků? Splatnost úroků je stanovena společně se splatností jistiny, ale ke skutečné úhradě došlo rozdílně od smlouvy.

K jakému okamžiku by tyto úroky měly být vykázány v daňovém přiznání ř. 50 a 51 (jedná se o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně)?

Uvádíte, že ke skutečné úhradě úroků došlo v jiném termínu od splatnosti jistiny. Datum plnění u výnosových úroků vyplývá z § 51 odst. 2 ZDPH, tj. ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni zaplacení, k tomu, co nastane dříve. Konkrétněji nelze z dotazu určit, neboť nejsou poskytnuty podrobnosti.

5. Krátící koeficient podle § 76 ZDPH – 98 % a uplatnění nároku na odpočet

Když vypořádací koeficient vyjde 98 % => 100 %, musíme v následujících letech podávat dodatečné přiznání, pokud bychom v následujících 3 letech chtěli uplatnit DPH z předchozích let?

Pravidlo stanovící lhůtu pro uplatňování odpočtu je v § 73 odst. 4 ZDPH. Jak vyplývá z druhé části tohoto odstavce, omezení na kalendářní rok, v němž mohl být odpočet uplatněn nejdříve, neplatí pro případy, kdy koeficient je vyšší nebo roven 95 %.

6. DUZP u e-shopů

Pokud e-shop vyfakturuje zboží koncem prosince a v lednu následujícího roku nedojde k převzetí objednavatelem a zboží se vrátí dodavateli, nedojde tedy k dodání, dodavatel opravné doklady vystaví až v lednu následujícího roku. Je možné to z hlediska DPH takto praktikovat, když to není reklamace, ale nedošlo vůbec k dodání zboží?

Podle mého názoru byste měli postupovat podle § 21 ZDPH, podle něhož se dodání zboží považuje za uskutečněné dnem dodání podle § 13 odst. 1 (tj. dnem převodu vlastnického práva). Alternativně by mohla vzniknout povinnost přiznat daň přijetím úplaty, pokud by nastalo dříve. Podle dotazu však ve Vašem případě nenastala ani jedna z těchto okolností, nedošlo k předání zboží, ani k zaplacení úplaty, takže nevznikla povinnost přiznat daň. Vystavenou fakturu tedy můžete pouze stornovat. Pokud jste přiznali daň za prosinec, i když k dodání nedošlo, můžete provést opravu v dodatečném daňovém přiznání jako opravu chyby.

7. Nákupy související s autem používané pro soukromé i firemní účely a DPH

Klient má auto v obchodním majetku. Při pořízení uplatnil 80 % pro podnikání – poměrný koeficient sleduje. Postupujeme prosím správně, když běžné nákupy v souvislosti s autem krátíme podle průměrného poměru firemních x soukromých cest? Počítám podle knihy jízd za každý měsíc a pro krácení dávám vždy průměr za posledních 12 měsíců.

Tento postup není zcela obvyklý, pokud do krácení započítáváte v rámci posledních 12 měsíců i měsíce předcházejícího kalendářního roku, pak nemusí být výsledek za aktuální rok zcela přesný. Doporučila bych spíše vycházet z údajů aktuálního roku.

...

34. Nemovitá věc použitá pro soukromé účely - § 75 ZDPH

Podnikatel má penzion, ve kterém také bydlí a stravuje se. Každý doklad rozúčtovávám na 30 % nedaňový = část penzionu, ve které bydlí, a 70 % daňový. Takto počítám i náklady na potraviny, protože v penzionu se stravuje podnikatel i hosté. Je to takto správně? Lze to dělat nějak jednodušeji?

Patrně není možné přímo přiřadit potraviny, které převezme a spotřebuje penzion pro návštěvníky a které pro osobní spotřebu podnikatel, takže připadá v úvahu poměr, jak uvádíte. Domnívám se, že by mohlo být o něco jednodušší, pokud by podnikatel za stravování platil stejně jako hosté. Je-li to takto přijatelné, pak byste náklady na potraviny používali jen pro zdanitelná plnění a nemuseli byste je členit.


PODĚKOVÁNÍ ZA WEBINÁŘ

» Moc děkuji za webináře. Zuzka S.

» Moc děkuji za přínosné webináře. Jitka

» Moc děkuji za odpověď. Katka

» Zdravím ze Svitav, K .

» Děkuji za odpověď . Draha

» Děkuji. Ivana P.

» Děkuji. Eva S.

» Děkuji. Markéta B.

» Úvodem moc děkuji za zpříjemnění karanténního večera :). Přeji pěkný večer a pevné zdraví! Eva

» Děkuji za odpověď. Jana B.

» Zdravím vás ze Zvánovic, Ladův kraj :-). Teraza W.

» Mockrát  děkuji  za  webinář. Darina K.

» Děkuji. Ivana P.

» Děkuji za super webinář. Opět jsem se toho hodně dozvěděla. Palec nahoru. Děkuji. Andrea

» Děkuji za odpověď. Lucie

» Moc děkuji za radu :). Jitka

» Děkuji za odpověď. Miroslava K.

» Děkuji za Vaše každotýdenní informace. Pavlina V.

» Děkuji Vám za skvělé webináře. Děkuji za odpověď a přeji Vám krásný večer. Hanka

» Děkuji. Ivana

» Děkuji za odpověď a přeji sílu a zdraví do dalších dnů.

» Děkuji předem a přeji hezký večer. Jarmila G.

» Děkuji za webinář a prosím o radu. Moc děkuji. Marcela S.

» Krásný večer paní inženýrce Pěvě i paní inženýrce Olze.

» Moc děkuji a moc zdravím z Ústeckého kraje. Květa K.

» Děkuji. Barbora Z.

» Děkuji za webináře, ráda Vás sleduji. Děkuji a přeji pěkný večer. Jana

» Dobrý den, děkuji za tyto čtvrteční semináře, jste skvělí! Děkuji. Lída S.

» Dobrý den,velmi děkuji, že můžu položit dotaz. Velmi děkuji za odpověď. Jelena S.

» Dobrý večer a děkuji ji vám za něj. Děkuji. Eva K

» Zdravím všechny a děkuji za tyto webináře. Děkuji moc. Zuzka S.

» Moc děkuji za seminář! Jarmila

» Moc děkuji za Vaše webináře. Děkuji a hezký den. Libuše Č.

» Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den. Michaela K.

» Dobrý večer, děkuji za pěkný seminář.

» Děkuji za odpověď. Eva


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 14 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Chcete program sledovat naživo a mít možnost pokládat otázky? Pojďte do akce! Začínáme 11. 3. 2021.

Můžete se těšit na tyto lektory: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha , Ing. Pěva Čouková, Ing. Igor Pantůček

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE DPH 

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

Webináři provází Pěva Čouková.

  A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE

Ing. Dagmar Fitříková

Ing. Mgr. Olga Hochmannová:

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021 – zatím se můžete těšit.

Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

Publikaci si můžete objednat již dnes.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Máte balíček SILVER? A víte, že můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
  Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD
  . Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
  na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ
  .

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ®


Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Články

Webináře

Knihy

Online programy

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :