BLACK FRIDAY » KONČÍME ZA ...
Máme již 123 objednávek, děkujeme ❤️

ČÚS-011-002 - Koupě obchodního závodu - kupující

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-002 - řešení 2015 (PDF, 69 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-002 - zadání 2015 (PDF, 76.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

12.11.2015 10:21

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Koupě obchodního závodu 2014 (dříve podniku) - kupující

PLATÍ pro rok 2015

Společnost A prodává závod jako celek za částku 20 000 tis. Kč společnosti C.

Ke dni podpisu smlouvy o prodeji závodu došlo k uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin a také došlo k předání závodu, o předání byl vyhotoven zápis.

K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí.

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni prodeje

 

 

Aktiva

Znalecké ocenění

Pasiva

Znalecké ocenění

 

 

brutto

korekce

netto

 

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

 

B.II.2.

Stavby

3 800

400

3 400

5 000

A.V.1

T 6 – T 5 *)

1 000

 

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

 

B.

Cizí zdroje

20 400

 

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

X

 

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

X

 

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

2 000*)

3 000

3 500

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

11 000

 

C.III.6.

Stát – daňové pohledávky (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

xx

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

900

900

 

C.IV.2.

Účty v bankách

10 200

0

 10 200

10 200

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

200

200

 

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

200

200

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty pasivní

100

100

 

 

Celkem

44 400

9 900

34 500

31 400

 

Celkem

34 500

12 400

                     

                                                                                                                                                                                                                                            

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

x – rezervy, které nepřechází na kupujícího a budou u prodávajícího v návaznosti na účetní předpisy zrušeny

xx – veřejnoprávní pohledávka

 

Znalec individuálně ocenil obchodní závod na 19 000 (31 400 – 12 400).

 

Úkoly:

1) Zaúčtujte koupi závodu s využitím Oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

2) Zaúčtujte koupi závodu s využitím Goodwillu

3) Vyhodnoťte odloženou daň


1. úkol - Varianta – oceňovací rozdíl

 

Kupující se rozhodl, že bude navazovat na souhrn ocenění u prodávajícího a tedy účtovat o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku jako hmotném majetku.

 

Praktickou radou může být skutečnost, že nikde v právních předpisech není uvedeno, že na účetnictví prodávajícího je  nutno navazovat u odepisovaného majetku v hodnotách brutto, korekce, netto.

 

Doporučujeme Vám řídit se interpretací NÚR – I - 25 Ocenění po předchůdci.

Zpracoval ji kolega Jiří Pelák.

 

Řešení z I - 25 Ocenění po předchůdci

6. S výjimkou případů uvedených v odst. 7 účetní jednotka, která oceňuje majetek dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví

(a) v případě, že postupuje podle bodu 1 citovaného ustanovení (dále jen „ocenění v účetních hodnotách předchůdce“), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho netto hodnotu v účetnictví předchůdce,

(b) v případě, že postupuje podle bodu 2 citovaného ustanovení (dále jen „ocenění reálnou hodnotou“), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho reálnou hodnotu.

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví kupujícího

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním oceňovacího rozdílu

Po oceňovacím rozdílu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

 

 

B.III.1

Závazek z koupě obchodního závodu

 

B.II.1.

Pozemky

 

 

B.II.2.

Stavby

 

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí

 

 

B.II.9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku záporný

 

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

 

 

C.I.1.

Materiál

 

 

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

 

 

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

 

B.III.5

Závazky k zaměstnancům

 

C.IV.2.

Účty v bankách

 

 

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

 

D.I.1.

Náklady příštích období

 

 

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

 

 

B.III.10

Dohadné účty pasivní

 

 

Celkem

 

 

 

Celkem

 

 

3. Úkol - Odložená daň

 

2. úkol  - Varianta - goodwill

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví kupujícího

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním goodwillu

Po goodwillu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

 

 

B.III.1

Závazek z koupě obchodního závodu

 

B.I.5.

Goodwill kladný

 

 

B.II.1.

Pozemky

 

 

B.II.2.

Stavby

 

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

 

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

 

 

C.I.1.

Materiál

 

 

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

 

 

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

 

B.III.5

Závazky k zaměstnancům

 

C.IV.2.

Účty v bankách

 

 

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

 

D.I.1.

Náklady příštích období

 

 

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

 

 

B.III.10

Dohadné účty pasivní

 

 

Celkem

 

 

 

Celkem

 

 

Porovnání goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

 

 

Goodwill

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Účetně

 

Kategorie

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vykazovaný na řádku rozvahy B.I.5.

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek

Vykazovaný na řádku rozvahy B.II.9.

 

Účetní skupina – účet

 

 

01x - doporučujeme 017

 

02x - doporučujeme 027

 

Účetní odepisování

 - účtování

 

Kladný

-          Do nákladů 55x/07x (551/077),

Záporný

-           Do výnosů 07x/64x (077/648)

 

 

Kladný

-          Do nákladů 55x/08x (551/087),

Záporný

-           Do výnosů 08x/64x (087/648)

 

 

Účetní odepisování

- doba

 

60 měsíců rovnoměrně

 

LZE PRODLOUŽIT

 

180 měsíců rovnoměrně

 

LZE ZKRÁTIT, NENÍ-LI NEMOVITÁ VĚC S ODEPISOVÁNÍM DELŠÍM 15 LET

 

 

POSLEDNÍ SLOŽKA OBCHODNÍHO ZÁVODU

Účetně – odpis při vyřazení poslední složky nabyté získáním obchodního závodu

 

 

Neupraveno; nevylučuje obdobný odpis jako u hmotného majetku

 

Upraveno § 7 odst. 10 Vyhlášky pro podnikatele

 

 

Dlouhodobý majetek – od výše ocenění určené účetní jednotkou

 

Nelze limitovat,

rozdíl je vždy dlouhodobým majetkem bez ohledu na hodnotu.

 

 

Nelze limitovat,

rozdíl je vždy dlouhodobým majetkem bez ohledu na hodnotu.

 

Daňově

Kategorie

NENÍ

 

Nehmotný majetek

podle § 32a odst. 2 ZDP

 

 

Hmotný majetek – není uveden v § 26 odst. 2 ZDP

 

JE

 

Samostatná kategorie upravená v § 23 odst. 15 ZDP

 

 

Samostatná kategorie upravená v § 23 odst. 15 ZDP

Daňový odpis

 

180 měsíců rovnoměrně

 

 

180 měsíců rovnoměrně

POSLEDNÍ SLOŽKA OBCHODNÍHO ZÁVODU

daňově – odpis při vyřazení poslední složky nehmotného či hmotného majetku nabyté získáním obchodního závodu

 

Upraveno – obdobné použití jako u oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

(§ 23 odst. 15 poslední věta)

 

 

Upraveno

KLADNÝ GOODWILL

NEBO OCEŇOVACÍ ROZDÍL

daňová uznatelnost

odpisů - účtované do nákladů

Koupě (daňově uznatelné)

 

ANO - § 23 odst. 15

 

 

ANO - § 23 odst. 15

Vklad (daňově neuznatelné)

 

NE - § 25 odst. 1 písm. zh)

 

 

NE - § 25 odst. 1 písm. zh)

Přeměna (daňově neuznatelné)

 

NE - § 25 odst. 1 písm. zh)

 

 

NE - § 25 odst. 1 písm. zh)

ZÁPORNÝ GOODWILL NEBO OCEŇOVACÍ ROZDÍL

daňová možnost snížení výnosů – odpisy účtované do výnosů

Koupě (vstupuje do obecného základu daně)

 

NE

 

NE

Vklad (snížení základu daně)

 

ANO – § 23 odst. 3 písm. c) bod 4, 5

 

 

ANO – § 23 odst. 3 písm. c) bod 4, 5

Přeměna (snížení základu daně)

 

ANO – § 23 odst. 3 písm. c) bod 4, 5

 

 

ANO – § 23 odst. 3 písm. c) bod 4, 5

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :