Mzdový test: Dočasná pracovní neschopnost

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • Mzdový test: Dočasná pracovní neschopnost (PDF, 189.7 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová

18.4.2019 07:00

Ing. Růžena Klímová
Vyzkoušejte si své znalosti z oblasti Dočasné pracovní neschopnosti, a to v testu paní Renky Klímové.
Víte, jak se provede redukce průměrného hodinového výdělku s použitím hodinových redukčních hranic?
Víte , zda se uplatňuje karenční doba i v případě dočasné pracovní neschopnosti z titulu karantény?
To a více zjistíte v testu.

Petra

PLATÍ pro rok 2019

A Test + právní úprava

Podmínky vzniku nároku na náhradu mzdy

V době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům v pracovním poměru nebo v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod (dále jen náhrada mzdy při DPN), pokud ke dni vzniku DPN splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle ZNP. Jinými slovy: pokud zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění, není překročena podpůrčí doba a zaměstnání trvá. Zaměstnavatelé musí znát podmínky účasti na nemocenském pojištění, protože oznamují okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nástup do zaměstnání pouze těch zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.

1. Dočasná pracovní neschopnost (DPN) patří mezi překážky v práci na straně zaměstnance, které je zaměstnavatel povinen

 1. omluvit a poskytnout náhradu mzdy za dobu prvních 14 dnů trvání DPN,
 2. omluvit, ale neposkytnout náhradu mzdy,
 3. omluvit a poskytnout náhradu mzdy za dobu prvních 14 dnů trvání DPN, pokud ke dni vzniku DPN zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle zákona o nemocenském pojištění a zaměstnání trvá.

Výše náhrady a její stanovení

Při výpočtu náhrady mzdy při DPN se vychází z průměrného hodinového výdělku pro pracovněprávní účely vypočteného v souladu s § 351 a násl. ZP. Nutno upozornit na to, že průměrný výdělek se zjišťuje vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí z rozhodného období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud bude nemoc trvat tak, že v rámci prvních 14 kalendářních dnů DPN připadne čtvrtý, případně
další pracovní den/dny do jednoho čtvrtletí a následující pracovní den/dny až do 14. kalendářního dne DPN do následujícího čtvrtletí, budou se pro výpočet náhrady mzdy při DPN používat 2 průměrné hodinové výdělky.

S použitím hodinových redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového výdělku takto:

do výše první redukční hranice se započte 90 % průměrného hodinového výdělku,

 • rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %,
 • rozdíl mezi třetí a druhou redukční hranicí se započte ve výši 30 %,
 • k částce průměrného hodinového výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Náhrada mzdy při DPN a při karanténě  náleží ve výši 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku, přičemž  při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního dne trvání karantény.

2. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti přísluší ve výši

 1. 70 % redukovaného průměrného výdělku,
 2. 60 % redukovaného průměrného výdělku,
 3. 65 % průměrného výdělku.

3. Jakým způsobem se průměrný hodinový výdělek upraví na redukovaný průměrný výdělek?

Zjištěný průměrný hodinový výdělek se upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského s tím, že se pro účely této úpravy příslušné redukční hranice pro nemocenské pojištění

 1. vynásobí koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru,
 2. vynásobí koeficientem 0,170 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem dolů,
 3. vynásobí koeficientem 0,170 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

4. S použitím hodinových redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového výdělku takto:

 1. Do výše první redukční hranice se započte 90 % průměrného hodinového výdělku, rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %, rozdíl mezi třetí a druhou redukční hranicí se započte ve výši 30 %, k částce průměrného hodinového výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
 2. Do výše první redukční hranice se započte 100 % průměrného hodinového výdělku, rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %, rozdíl mezi třetí a druhou redukční hranicí se započte ve výši 30 %, k částce průměrného hodinového výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
 3. Do výše první redukční hranice se započte 90 % průměrného hodinového výdělku, rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %, rozdíl mezi třetí a druhou redukční hranicí se započte ve výši 30 %, k částce průměrného hodinového výdělku nad třetí redukční hranici se přihlíží ve výši 10 %. 

5. Zaměstnavatel je oprávněn poskytovat náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti i nad rámec 3. redukční hranice, pokud tak bylo dohodnuto nebo stanoveno vnitřním předpisem a:

 1. pokud nepřevýší průměrný výdělek o 20 %,
 2. pokud nepřevýší průměrný výdělek,
 3. bez omezení.

6. Co se rozumí karenční dobou?

 1. Jedná se o dobu, kdy náhrada mzdy při DPN nepřísluší za první 3 pracovní dny DPN.
 2. Jedná se o dobu, kdy náhrada mzdy při DPN nepřísluší za první 3 pracovní dny DPN, avšak nejvýše za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.
 3. Jedná se o dobu, kdy náhrada mzdy při DPN nepřísluší za první 3 pracovní dny DPN, avšak nejvýše za prvních 10 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.

7. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti se poskytuje v rámci prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti s výjimkou karenční doby za:

 1. dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a pokud v těchto dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského, a pokud pracovní poměr trvá,
 2. kalendářní dny a pokud pracovní poměr trvá,
 3. dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a pokud v těchto dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského, a pokud pracovní poměr trvá, a pokud není vyčerpána podpůrčí doba určená pro výplatu nemocenského.

8. Uplatňuje se karenční doba i v případě dočasné pracovní neschopnosti z titulu karantény?

 1. Ano
 2. Ne
 3. Jen pokud tak stanovil zaměstnavatel vnitřním předpisem nebo sjednal v kolektivní smlouvě.

9. Má zaměstnanec pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nárok na náhradu odměny při dočasné pracovní neschopnosti?

 1. Zaměstnanec má nárok na náhradu odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr za stejných podmínek, které platí pro náhradu mzdy při DPN.
 2. Zaměstnanec má nárok na náhradu odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr za stejných podmínek, které platí pro náhradu mzdy při DPN. Pro účely poskytování náhrady však musí zaměstnavatel předem stanovit rozvržení týdenní pracovní doby do směn. Jedná se o tzv. fiktivní harmonogram směn. Pokud však bylo v samotné dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr sjednáno rozvržení hodin výkonu práce napevno, použije se toto rozvržení hodin i při poskytování náhrady odměny při dočasné pracovní neschopnosti.
 3. Zaměstnanec má nárok na náhradu odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr za stejných podmínek, které platí pro náhradu mzdy při DPN. Pro účely poskytování náhrady se však musí smluvní strany dohodnout na fiktivním rozvržení týdenní pracovní doby do směn.

10. Jaké sankce může zaměstnavatel uplatnit v případě, že zaměstnanec poruší režim dočasně práce neschopného, pokud jde          o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek?

 1. Zaměstnavatel je oprávněn snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy při DPN.
 2. Zaměstnavatel je oprávněn snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy při DPN nebo dát zaměstnanci výpověď podle 52 písm. h) ZP.
 3. Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď podle 52 písm. h) ZP.

11. Kterým dnem začíná počátek dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény?

 1. Jedná se o den, který vyznačil lékař jako počátek dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
 2. Jedná se o den, který lékař po dohodě s pacientem uvedl jako počátek dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
 3. Určil-li lékař, že dočasná pracovní neschopnost vznikla ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů DPN následujícím kalendářním dnem.

12. Kdy je zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy při DPN nebo při karanténě?

 1. V pravidelném termínu pro výplatu mezd, pokud zaměstnanec ve lhůtě stanovené zaměstnavatelem předložil příslušné doklady pro poskytnutí náhrady mzdy při DPN.
 2. V pravidelném termínu výplaty mzdy, pokud se tak smluvní strany dohodly.
 3. V pravidelném termínu výplaty mzdy, pokud tak stanovil zaměstnavatel vnitřním předpisem.

13. V jakém případě a v jaké výši je zaměstnavatel povinen snížit náhradu mzdy při DPN?

 1. Zákonná výše nebo výše dohodnutá či stanovená vnitřním předpisem se vždy snižuje o 50 % v případě, že si DPN přivodil zaměstnanec zaviněnou účastí ve rvačce, jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek, při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.
 2. Zákonná výše nebo výše dohodnutá či stanovená vnitřním předpisem se vždy snižuje o 60 % v případě, že si DPN přivodil zaměstnanec zaviněnou účastí ve rvačce, jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek,při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.
 3. Zákonná výše nebo výše dohodnutá či stanovená vnitřním předpisem se vždy snižuje o 40 % v případě, že si DPN přivodil zaměstnanec zaviněnou účastí ve rvačce, jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek,při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

14. Kdy je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat režim dočasně práce neschopného zaměstnance?

 1. Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat léčebný režim dočasně práce neschopného zaměstnance jen v období prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.
 2. Zaměstnavatel může kontrolovat dodržování léčebného režimu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti.
 3. Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat léčebný režim dočasně práce neschopného zaměstnance v období 
  14 kalendářních dnů, pokud se  na tom dohodne s lékařem.

B Řešení

...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace